Hotărârea nr. 65/2020

HCL aprobare documentatie licitatie deschisa bunuri concesionate Termo Calor Confort

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, a unor bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești conform H.C.L. nr.30/21.02.2019, H.C.L. nr.126/24.04.2019 și H.C.L. nr.127/24.04.2019 pentru valorificarea prin vânzare a unor bunuri concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A. și scoase din funcțiune conform H.C.L nr.57/25.08.2016 H.C.L. nr.318/.07.09.2017 și H.C.L. nr.221/12.07.2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.5074/03.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

 • - Adresa S.C.Termo Calor Confort S.A. nr.383/20.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3062/21.01.2020;

Văzând prevederile art.129 alin.(2)lit.c), ale art.363 alin.(4) și ale art.608 alin.(l)-(2) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale H.G.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G.nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.30/21.02.2019 privind Raportul de evaluare pentru bunurile concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A. scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.57/25.08.2016, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora, ale H.C.L. nr.126/24.04.2019 privind Raportul de evaluare pentru bunurile concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.318/07.09.2017, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestuia, ale H.C.L. nr.127/24.04.2019 privind Raportul de evaluare a bunurilor concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.221/12.07.2018, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora; \


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din          A J~

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l.(l). Se aprobă documentația pentru organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor bunuri de materiale feroase și neferoase scoase din funcțiune și aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei la prezenta hotărâre.

 • (2) . Bunurile menționate la alin.(l). sunt formate din deșeuri de fier vechi, deșeu inox, deșeu motoare electrice.

 • (3) . Deșeurile prevăzute la alin.(2) sunt aprobate pentru valorificare prin H.C.L. nr.30/21.02.2019, H.C.L. nr. 126/24.04.2019 și H.C.L. nr. 127/24.04.2019.

Art.2. Bunurile și/sau materialele cuprinse în anexă care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3. Evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și evidența extracontabilă a S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești se modifică în sensul că bunurile vândute potrivit documentației prevăzută la art. 1 se radiază, după încheierea contractelor de vânzare-cumpărare.

Art.4.(l). Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente justificative.

(2). Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iuliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăliii Călugăm

Pitești,

Nr. 65 din 20.02.2020

TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea B

site:

EUI deschis la

icurești, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965, vww.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. 103/880/10.09.2010, ):ROONRC.J03/880/2010, CUI: R027374805/10.09.2010, contul IBAN nr: R012RZBR0000060013039693, laiffeisen Bank ■ Agenția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:R050BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101,

deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

Adresa nr.

/

SECȚIUNEA I

INFORMAȚII GENERALE

SI CAIET DE SARCINI

Conține de la pagina 2 la pagina 6

1.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL BUNURILOR

Denumirea Cod Fiscal Adresa Telefon Fax E-Mail


Denumirea Cod Fiscal Adresa Telefon Fax Cont


MUNICIPIUL PITEȘTI,

4317967,

Pitești, strada Victoriei nr.24, județul Argeș . cod 110017, 0248-213994,

0248-212166,

primaria@primariapitesti.ro

Termo Calor Conf

RO 27374805/10 (

Pitești, strada Cale:

0248-222956,

0248-222965,


fort S.A.

09.2010

:a București, bl.114, mezanin, județul Argeș,
deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, office@termopitesti.ro sau achizitii@termopitesti.ro.

Informații suplimentare : Gheotghe Luca, tel.0729980360


E-Mail


2.OBIECTUL LICITAȚIEI

Vânzarea bunurilor scoase din documentații, respectiv:

Lot 1: deșeuri de: electropomp^, schimbătoare de căldură cu placi, contoare pentru energie termica, deșeuri fier vechi aflate în stoc, demont:

Lot 2 : deșeuri de: schimbătoare de căldură cu placi, contoare de energie termica, deșeuri fier vechi aflate în stoc, demontate, aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 126/24.04.2019 ;

Lot 3: deșeuri de: contoare de energie termica, deșeuri fier vechi aflate în stoc, demontate, aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 127/24.04.2019 , care aparțin domeniului privat

Se prezintă în tabel deșeurile cuprinse în cele 3 (trei) loturi cu greutățile totale și prețurile de vînzare pentru fiecare licitație și lot în parte.

Ofertantii vor depune oferte pe ttru toate cele 3(trei) loturi. Adjudecarea se va face pentru fiecare lot.


funcțiune, dezmembrate și nedezmembrate cuprinse în Secțiunea II a prezentei


ate, aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 30/21.02.2019 ;


al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA.


Nr.

Lot.

Denumire deșeuri

Greutate totala deseu kg estimat

Preț pornire ptr. licitația din data de .2020

Preț pornire a II-a licitație din data de 2020 (diminuare cu 15% fata de prima licitație)

Preț pornire a III- a licitație din data de .2020 (diminuare cu 30% fata de prima licitație)

Lot.l

Deseu fier vechi, inox, motor electric

dc du du

seu inox:    547.20 kg

seu fier:     3429.38 kg

seu motor el: 253.65 kg

1849.54

3086.44

634.13

Valoare tot:5570.l 1

1572.11

2623.47

539.01

Valoare tot: 4734.59

1294.68

2160.51

443.89

Valoare tot: 3899.08

Lot.2

Deseu fier vechi, inox

dc

d<

seu inox:     149.10 kg

seu fier:     1535.41 kg

inox:      596.40

fier:       1.151,55

Valoare tot: 1747.95

inox:      506.94

fier:        978,82

Valoare tot: 1485.76

inox:      417,48

fier:        806.08

Valoare tot: 1223.56

Lot. 3

Deseu fier vechi.

du

seu fier: 1286.29 kg

fier: 964.72

Valoare: 964.72

fier: 820.00

Valoare: 820.00

fier: 675.30

Valoare: 675.30

Bunurile (deseu de fief vechi, descu inox, deseu motoare electrice, deseu contoare de energie termica) aferente Lot 1, Lot 2 si Lot 3 s; găsesc demontate la Termo Calor Confort SA.

3. CRITERII DE CALIFIC

\RE. - DOCUMENTE SOLICITATE


La licitația de vânzare a bbnurilor poate participa orice persoană fizică sau juridică autorizata, potențial cumpărătoare, care prezintă urinătoarele documente:

conform formulare din Secțiunea IV. române :


 • 3.1. Declarații nr 1,2. 3, 4, 5,

 • 3.2. Pentru persoanele juridice

 • - copie de pe certificatul (ie înregistrare la Registrul comerțului si certificatul consatator emis de ORC, în copie cu specificația « conformi cu originalul » ;

 • - copie de pe autorizația eliberata de autoritatile publice de mediu pentru activitatile de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare de deșeuri, în copie cu specificația « conform cu originalul », valabilă la data desfășurării licitației.

 • 3.3. Pentru persoanele fizice autorizate:

 • - dovada ca sunt persoan^ fizice autorizate din care sa reiasa ca au in obiectul de activitate desfasurarea de astfel de activitati, în copie cu specificația « conform cu originalul », valabilă la data desfășurării licitației;

 • - copie de pe autorizația eliberata de autoritatile publice de mediu pentru activitatile de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare de deșeuri, în copie cu specificația « conform cu originalul », valabilă la data desfășurării licitației;

 • - copie a cârtii de identitate;

 • 3.4. Pentru persoanele juridice} străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare, ori apartentență din punct de vedere profesional la organisme legal stabilit ofertantul rezident, traduse în limba română și legalizate.

Neprezentarea certificatului de înregistrare (ORC) sau autorizația de mediu valabile la data tinerii licitației atraga după sine descalificarea ofertantului.

 • 3.5. Dovada achitării cotei de cheltuieli de participare, prin prezentarea la licitație, a chitanței eliberate de

casieria Termo Calor Confort S.A. Pitești, str.Calea București, BI.U4, Mezanin, judj^r sumei cu OP în contul nr.                                __________________________

 • 3.6. Cota de cheltuieli de participare la licitație este de 100 lei, cu T.V.A. și reprezintă'vait ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației, inclusiv publicitate pentru va loturile.

 • 3.7.  Cota de cheltuieli de pa

 • 3.8.  Garanția de participare

3.8.1. Garanția de participare


constituite, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este


deschis la Raiffeisen Ban


achitarea Agenția Pite'stț.

ea cheltticipare la licitație nu se returnează participanților. 1\ x , a licitație;

a licitație este:                                               \ T' '   '


Nr Lot.

Garanție de participar din dala de

; la prima licitație

2020 este de de pornire

Garanția de participare la a I I-a licitație din data de              .2020

este de 10% din prețul de pornire

Garanția de participarelâ a III- a din dala de             2020 este

de 10% din prețul de pornire

10% d

n prețul

Lot 1

50C

400

300

Lot 2

iot

100

100

Lot 3

90

80

60

Total

Lot 1-3

69(

580

460

a licitație se va restitui, în cel mult 5 zile lucratoare după închiderea


 • 3.8.2. Garanția de participare

licitației, participanților care ru s-au prezentat sau care nu au câștigat licitația.

 • 3.8.3. Garanția de participare

 • - renunță la cumpărarea bunurilor;

 • - refuză să semneze contractul de vânzare-cumpărare în cel mult zece zile de la data adjudecării licitației ;

 • - nu achita integra

 • 3.8.4. Garanția de participare deschis la Trezoreria Municipi pentru fiecare lot in parte sau

 • 3.8.5. Garanția de participare la licitație va fi returnata cumpărătorului în termen de 5 (cinci) zile de la îndeplinirea cumulativă a urm


a licitație nu se va restitui câștigătorului licitației în cazul în care :


prețul adjudecat al bunurilor, conform clauzelor contractuale.

la licitație se va depune în contul

iului Pitești, pentru Primăria Municipiului Pitești, cod fiscal 4317967 toate loturile.


ătoarelor condiții:

plata integrală prețului bunurilor (deseu de fier, deseu inox, deseu motoare electrice) din curățenia zonei afectate (se va întocmi PV semnat de reprezentanții Termo


contract, execuție contract si

Calor Confort SA).

 • 3.9. Dovada însușirii modelului de contract de vânzare cumpărare se va face prin depunerea unei copii a modelului de contract prezentat în secțiune III din prezenta documentație, semnat și parafat pe fiecare pagină de către ofertant.

 • 3.10. La licitație pot participa


reprezentanții legali ai ofertanților sau împuterniciții acestora, în măsura


prezentării împuternicirii corespunzătoare.


4.

4.1.


4.2


 DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR


TERMENUL L1MI

Termenul limită de prezentare a documentelor de către licitatori este începând cu data de (cu cel mult 5 zile înain't deschiderea licitației).

în caz de neadjudecare, i următoarele licitații este:

 • - pentru licitația din data de licitatori este de 2 ore înainte de deschiderea licitației;

 • - pentru licitația din data de licitatori este de 2 ore înainte de deschiderea ofertelor.


.2020

'ea datei stabilită pentru tinerea licitației dar cel târziu 2 ore inainte de


termenul limită de prezentare a documentelor de către licitatori pentru


.2020 termenul limită de prezentare a documentelor de către


.2020 termenul limită de prezentare a documentelor de către


5. MODALITĂȚI DE PLATĂ


 • 5.1. Plata bunurilor scoase la licitație se va face prin virament, cu ordin de plată, după facturare, în avans, înainte de ridicarea bunurilor. în max 4 zile dar nu mai târziu de 10 zile la data perfectării contractului la valoarea consemnată prin membrii comisiei de licitații

 • 5.2. Virarea banilor se va face

Municipiului Pitești, pentri


procesul verbal întocmit în timpul desfășurării licitației, semnat atât de e cât și de participanții la licitație pentru fiecare lot in parte sau toate loturile, în contul contul                                        deschis la Trezoreria

•u Primăria Pitești, cod fiscal 4317967..


6. PREȚUL DE ÎNCEPERE A LICITAȚIEI Șl VALOAREA SALTULUI DE SUPRALICITARE

6.1. Prețul inițial de vânzare de anunțate în cadrul ședinței de li parte, respectiv :


la care se pornește strigarea precum și salturile de supralicitare, vor fi imitație de către președintele comisiei de licitație pentru fiecare lot inle 2% pentru fiecare lot:

: 80; licitația 3: 70 lei fara TVA;

: 30; licitația 3: 25 lei fara TVA;


iar saltul de supralicitare este d

Lot 1: licitația 1:100; licitația 2:

Lot 2: licitația 1: 40; licitația 2:

Lot 3: licitația 1: 20; licitația 2: 15; licitația 3: 12 lei fara TVA:7. DATA, ORA ȘI LOCUL DESEĂȘURĂRII LICITAȚIEI :

 • 7.1. Documentele pentru licitat Registratura Termo Calor Con fi luate în considerare, fiind co

 • 7.2. Licitația publică cu strigarp pentru vânzarea bunurilor cuprinse in Secțiunea II se va desfășura la

sediul Termo Calor Confort S. protocol în data de___________


ie vor fi depuse de ofertanti, în plic sigilat, pana la data si ora stabilita, la fort S.A., Pitești. Ofertele depuse de ofertanti după data si ora stabilita , nu vor nsiderate oferte întirziate.


A-, cu sediul în Pitești, str.Calea București, BI.U4, Mezanin, jud. Argeș, sala de 2020 ora 12.00.


în caz de neadjudecare , datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt:

pentru liciatia a doua este data de____________.2020, ora 12.00 (cel puțin 5 zile de la prima

licitație);


pentru licitația a


treia este data de


__.2020, ora 12.00 (cel puțin 5 zile de la a doua


licitație).


8. ORGANIZAREA Șl DESEĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 8.1. Comisia de licitație pentru vanzarea bunurilor (deșeurile de fier, deseu de inox, desen de motoare

electrice), cuprinse în anexele Municipiului Pitești.

a Rapoartele de evaluare este numita prin Dispoziția Primăriei


 • 8.2. Nu pot participa la licitație, în calitate de licitatori - cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitație și

  nici soțul (soția), frații, copii și părinții acestor membri.


 • 8.3. Comisia de licitație va analiza documentele prezentate și va întocmi lista cu ofertanții acceptați,

excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la începerea licitației, documentele de participare solicitate.

 • 8.4. Ședința de licitație este cohdusă de președintele comisiei de licitație.

 • 8.5. în ziua și la ora stabilită pentru începerea licitației, în cazul în care sunt cel puțin doi participanți la licitație, președintele comisiei <jie licitație anunță obiectul licitației, face prezența participanților la licitație și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

  inițial (minim) de vânzare de la care pornește licitația pentru fiecare lot in


Președintele anunță prețu

parte.

 • 8.6. în cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire pentru fiecare lot, licitația se va repeta, încheindu-se proces verbal de constatare.

 • 8.7. Repetarea licitației se va face în data de__________.2020, ora 12.00, iar prețul de pornire reprezintă

o diminuare cu 15% din prețului inițial de la pct.6.1.

în cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua în data de_____________.2020, ora 12.00, iar prețul de pornire

reprezintă o diminuare cu 30% din prețului inițial de la pct.6.1.

în cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, deținătorul bunurilor va întocrrli documentele de scoatere din funcțiune, declasare și casare a bunurilor.

 • 8.8. Participanții la licitație vop prezenta ofertele lor de preț prin strigări, oferte care trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației.

Prezentarea de către ofertanti a saltului impus prin expresii de genul « ma abțin, ma mai gândesc » sau alte expresii neconcludente, reprezintă neacceptarea saltului impus.

Adjudecarea licitației se va face pentru fiecare lot in parte.

 • 8.9. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

 • 8.10. După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei de licitație, se declară închisă licitația

și se întocmește procesul verbal care se semnează de către membrii comisiei de licitație și de către participanții la licitație.

 • 8.11. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea licitației se arhivează la sediul Termo Calor Confort S.A. Pitești.

 • 8.12. Câștigătorii licitației pentru cele 3 loturi sunt obligați să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să achite integral prețurile adjudecate al bunurilor în termen de 4 zile d;


10 zile de la data perfectării contractului.

Sumele rezultate din vânzarea bunurilor care fac obiectul licitației se constituie


8.13.

local.

9.

ANULAREA LICITAȚIEI.

Organizatorul licitatieij poate sa anuleze licitația.


9.1

următoarele situații:

 • a) nici un licitator nu a oferit prețul de pornire;

 • b) nu au fost întrunite copditiile de calificare de nici unul dintre licitatori;

 • c) nu a fost asigurat nive ul corespunzător al concurentei în urma descalificării unor licitatori.

 • 9.2. Decizia de anulare a licitației obliga organizatorul sa comunice în scris tuturor participantilor următoarele date:

 • a) încetarea obligațiilor pe care aceștia si le-au asumat prin depunerea documentelor;

 • b) motivul anularii procedurii;

 • c) restituirea garanției de participare, conform art.3.7.


  10. CONTESTAȚII

  10.1.

  dispozițiile legale și prevederii

  • 10.2. Contestațiile se depun la la data încheierii licitației.

  • 10.3. Organizatorul licitației depunerea acesteia.


Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră ca nu s-au respectat e prezentei documentații privind organizarea și desfășurarea licitației, sediul Termo Calor Confort S.A. Pitești în termen de 2 zile lucratoare de este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucratoare de la

COMISIA DE LICITAȚIE numită prin Dispoziția nr._____________2020
TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bl site:www.term< EUID:ROONRC deschis la Raiffeisen Ban IBAf

ic U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965,

pltestl.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. 303/880/10.09.2010,

J03/880/2010, CUI: R027374805/10.09.2010, contul IBAN nr: R012RZBR0000060013039693,

< - Agenția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul nr:R050BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101,

deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

Secțiunea 11 : List

pri

a bunurilor ce urmează să fie valorificate n licitație publică deschisă cu strigare

Lot 1: deșeuri de: electropompe, schimbătoare de căldură cu placi, contoare pentru energie termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA, aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 30/21.02.2019 ;

Lot 2: deșeuri de: schimbătoare de căldură cu placi, contoare pentru energie termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului privat al

Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT


SA.aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 318/07.09.2017 ;

Lot 3: deșeuri de: contoare pentru energie termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA.aprobate pentru valorificare prin HCLnr. 221/12.07.2018;

Anexa nr.l la contractul de vanzare-cumparare nr.


Lista bunurilor


de deșeuri ce urmează sâ fie valorificate prin licitație publica deschisa cu strigare


Lot 1: deșeuri de: electropompe, schimbătoare de căldură cu placi, contoare pentru fler vechi care aparțin domeniului privat al aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 3(0/21.02.2019 ;


Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CO
Nr. crt.

Număr de inventar

Denumire mij

oace fixe

Elemente de identificare

Punct termic (Adresa)

Cantitate Deseu Fier IEȘTI M AT Kg)

Cantitate Deseu motor el. (ESTIMAT Kg)

Valoare Deșeuri Mijloc Fix lei (fara TVA)

0

1

2

3

4

5

6

7

M

345797

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5(

BLS7\C+ContorDN32,Wehrle.bl S7

tC s 1098217

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

b15

345822

CALCULATOR ET CF 55+TTR PK

Wherle DN4O.bl.S5.s.1O1549

300 BL S5\A+CONTOR

ETCF55.PT500

906

5.70

0.00

5.13

16

344613

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl MEIN.DN50 BL-P15.S 1075634

15+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

599

0.00

5 39

17

345065

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.î

WHE.DN 32 BL-52/A S. 102923

2/A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

2.28

000

2.05

18

345066

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl WEH.DN32 BL-52/C S=654733

2/C+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

2.28

0.00

2.05

19

345067

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl WEH.DN32 BL-52/D S=223931147

2/D+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

2.28

000

2.05

20

345068

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl 53/A S 25434270

3/A+CONTOR DN32 BL-

ETCF55.PT500

608

2.28

0.00

205

21

345069

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

BL-53 /B S 25434257

3/B+CONTOR DN 32 WIT

ETCF55.PT500

608

2 28

0.00

2.05

22

345070

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl WEH.DN32 BL-53/C S 1097133

3/C+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

2.28

0 00

2.05

23

345071

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.£ 53/DS 25425123

3/D+CONTOR DN 32 BL-

ETCF55.PT500

608

2 28

0.00

2 05

24

345082

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.£

WEH BL-57/E, S 1097746

7/E+CONTOR AC40DN32

ETCF55.PT500

608

2.28

0.00

2 05

25

345083

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

BL-58/C. S 25046729

8/C+CONTOR DN32 WIT.

ETCF55.PT500

608

2.28

0.00

2.05

26

345085

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

WEH.BL-59/B S 1097712

9/B+CONTOR AC40DN32

ETCF55.PT500

608

2.28

0.00

2 05

27

345086

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl WEH BL-59/C S 1097699

9/C+CONTOR AC40DN32

ETCF55.PT500

608

5.70

0 00

5.13

345087

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.«

WEH.BL-60/A, S 1838122

O/A+CONTOR ACM DN32

ETCF55.PT500

608

2.28

0.00

2 05

29

345091

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.€ WEH DN32 BL-65A/B S=101940

5A/B+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

228

000

2 05

30

345094

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.i WEH DN32 BL-66A/A S=102908

6A/A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

2.28

000

2 05

31

345095

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl I WEH.DN32 BL-66A/C S=101927

6A/C+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

608

2 28

000

2 05

32

345099

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl WPD B-68C S 9111421

8C+CONTOR A C DN50

ETCF55.PT500

608

5.99

0.00

5.39

33

345522

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5' ACM WEH.DN32 BL-65A/D S=101

)0 BL65A\D+CONTOR

337

ETCF55.PT500

608

2.28

000

2.05

34

345855

CALCULATOR ET CF55+TTR PTI ACM WEH.DN32 BL-65A/A S=102

00 BL 65A\A+CONTOR ?43

ETCF55.PT500

608

2.28

000

2.05

35

345280

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

313/A

ETCF55.PT500

1005

570

0.00

5.13

36

345286

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl WIT. BL-B15/B. S 25413889

315/B+CONTOR DN32

ETCF55.PT500

1005

2.28

0.00

2.05

37

344813

Calculat.ETCF55+TTR PT500.bl PS BL-P6a/B. S1097801.

>a/B+CONTOR DN32 WHE

ETCF55.PT500

206

2.28

0.00

2.05

38

344598

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.fc

WEH.DN32 BL-C5/C S.103028

15/C+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

207

2.28

000

2 05

39

233602

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PL7

CI M10 139

109 plăci

204

OL-inox=146,4

0

OL-inox=494,8

40

233632

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ 95 PL/

CI

95 plăci

204

OL-

inox=127.2

0

OL-inox=429,9

41

245209

SCP INC

32 plăci

204

Fe=214 20 ka

0

Fe=238

42

250044

SCHIMB CALD. V 28 115 PLACI

3131

115 plăci

204

OL-inox=154,4

0

OL-inox=521,8
43

344724

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.

WEH.DN32 BL-A3/D, S.102945

\3/D+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

521

228

•- rfT---

2 05

44

344728

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl >

WHE.DN32 BL-A3/A, S 102735

\3'A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

521

2 28

0.00

45

344729

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl WEH.DN32 BL-A3/B S102884

'XSț/B+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

521

2.2'6 .

■ b.QQ

.

2.05

46

344730

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl

HIDROM BL-D2/A 25046728

Di/A+CONTOR ACM DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

000

2-05

47

344731

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl

X/B

ETCF55.PT500

521

5.70

0.00

513

48

344732

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl HIDROM. BL-D2/C 25406098

Oi/C+CONTOR ACM DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

49

344733

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl HIDROM. BL-D2/D 25406081

D^/D+CONTOR ACM.DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

50

344737

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl WHE.BL-P7/E, S 01734620

37/E+CONTOR DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

51

345314

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

DN32,bl P2-3/A.S 654693

32-3/A+Contor WHERLE

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

52

345315

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

DN32,bl.P2-3/B,s 104985

^2-3/B+Contor WHERLE

ETCF55.PT500

521

2.28

000

2.05

53

345316

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

WHE..BL.P2-3/C, S.1097813

3^-3/C+CONTOR DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

205

54

345317

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl

DN32,bl P2-3/D.S. 1098197

32-3/D+Contor WHERLE

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

55

345318

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl F WHE .BL-P2-3/E, S 1097816

32-3/E+CONTOR DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

he

345319

CalculatorETCF55+TTR PT500 bl F WHE ,BL P2-3/F, S 1097812

32-3/F+CONTOR DN32

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

57

345325

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.F HIDR . BL-P4. S 25046734

^4+CONTOR AC DN32

ETCF55.PT500

521

228

000

2 05

58

345326

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.f

5/B

ETCF55.PT500

521

5.70

0.00

5.13

59

345327

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl F acm,bl.P6/A,s103050

'6/A+ContDN32-

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2 05

60

345328

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.P6/C+ContorDN32,Weh,t

I P6/C.S.102819

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

61

345601

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5( DN32 WHE.BL-A1/A S 104978

>0 BLA11A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

521

2.28

000

2 05

62

345879

CALCULATOR ET CF55+TTR PT5 ACMWEH.DN32 BL-A3S 102910

00 BL A3\C+CONTOR

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

63

345330P

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl P7 /A. S. 25425115

37/A+CONTOR DN 32. BL

ETCF55.PT500

521

2.28

0.00

2.05

64

345489

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5( acm,bl.10A,s 98316304

)0 BL10A+Elem.contDN40-

ETCF55.PT500

601

5.70

000

5.13

65

345089

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

WEH.BL-64A S 01838173

4A+CONTOR ACM DN32

ETCF55.PT500

609

2.28

0.00

2.05

66

345100

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.f

9

ETCF55.PT500

609

2.28

0.00

205

67

345102

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl

ACM BL-70, S.8407967

O+CONTOR SPX DN65

ETCF55.PT500

609

6.65

0.00

599

68

345103

CalculatorETCF55+TTR PT500 bl

acm,bl.71B,s 01733945

1B+ContDN40-

ETCF55.PT500

609

570

0 00

5.13

...

* 69

345104

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl7

DN40.bl 72C

2C*CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

5.70

0.00

5.13

70

345106

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl POLLUX DN50 BL-79 S=10778121

9+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

5.99

0.00

5.39

71

345109

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl POLLUX DN50.BL-80 S=1078130

O+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

5 99

0.00

5 39

72

345111

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl MEIN.BL-82BIS S 9250600

2bis+CONTOR AC40DN40

ETCF55.PT500

609

5.70

0.00

5.13

73

345133

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl HID.DN40 BL-G1, S 23074908

31+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

5.70

0.00

5.13

74

345521

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

WEH DN32 BL-61 S.103030

0 BL61\A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

2 28

0.00

2.05

75

345524

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C BL71+ContorDN50,Mein.bl 71.s 9G

0

31930

ETCF55.PT500

609

5 99

0 00

539

76

345525

CALCULATOR ETCF55+TTR PT&C A C DN50 B-72A S 9111409 MEIN

0 BL72A+CONTOR ECKE

ETCF55.PT500

609

5.99

0.00

5.39

77

345526

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C BL72B\A+SIST CONTORIZ ACM D

0

N40.bl.72B

ETCF55.PT500

609

5.70

0.00

5.13

78

345527

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C MEIN DN50 BL-81 S=1075574

0 BL81+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

5.99

0.00

5.39

79

345778

CALCULATOR ETCF55+TTR PI^C

40DN40WEH BL-75 S 1096688

0 BL75+CONTOR AC

ETCF55.PT500

609

570

0 00

5 13

80

345779

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C DN32 WEH BL-76 S=1030454

0 BL76\A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

609

2.28

0.00

2 05CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL76\B+ContorWehDN40,bl 76/B.C.s

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5Oo'f

bl 78/A s 07488522 BM 500 Z01 09 01

BL 74\A+MD contori


CALCULATOR ET CF55+TTR PT50Q I

ACM bl.74/A s 09001630 BM 132/10.07 09(nri public 345656)

CALCULATOR ET CF55+TTR PT5O0 BL P10+CONTOR

Wherle DN40.bl.P10.s.101620

101497

BL781A+MD contori ACM


ETCF55.PT500


000


CALCULATOR ET CF55+TTR PT50p BL P11\A+CONTOR

ACM.WHE.DN32 BL-P11 S.818901

CALCULATOR ET CF55+TTR PT5O0 BL P11\B+CONTOR ACM.WHE.DN32 BL-P11 S.818893

B+CONTOR Wherle


CalculatorETCF55+TTR PT500.bl 64

DN40,bl.64B,s.101488__

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.Dl/B+CONTOR ACM DN32

WEH. BL-D1/BS 700194

o.ua-

v—

0.00


5.70       0.00


CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLD1\A+CONTOR ACM WEH DN32 BL-D1/A S=1096899

0.00

'-0.00


CALCULATOR ETCF55+TTR PT50<ț>

BLD1\C+ContorDN32,Wehrte,bl.D1/C,s 102000____________

CALCULATOR ET CF55+TTR PT500 BL D1+CONTOR DN50 MEIN.BL-D1 S 9250624

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50p BLB2+MD contori ACM bl B2 s. 928359 BM 242 /02.06.08

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50b BLC11C+MD contori

ACM bl C1/C s 22971516 BM 244 /Q2 06 08____

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC1\D+CONTOR DN40 HIDROM BLC1/D S 24711596

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC2\A+MD contori

ACM bl.C2/A s.562405 BM 246/02.06 08

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5dO BLC2\D+CONTOR ACM DN 32 WEH. BL-C2/D S 1838192

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5cj<

0 BLC3+CONTOR


A.C.DN50 B-C3 S 9177979 POLLU^

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5pl

40 HIDR, BL-C1/F S.24711619

0 BLC1\FG+CONTOR DN


CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC91AB+MD contori

ACM bl.C9/A+B s 0132 BM 255 /02.06.08_______________

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLC9\CDE+CONTOR

DN65 MEIN. BL-C9 S 9250667

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLJ17tCONTOR ACM MEIN DN50 B-J17 S.107561495

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.

IÎ7/D+CONTOR ACM


DN32.WEH. B-B7/D S 1097695

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL6IRE+CONTOR

AC40DN32,WEH. B-6 S 1097731

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl |_2/A

POMPA SADU PATRASCU VODĂ


Q=6,  H=55


CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL3\A+ContDN32-

acm.bl.3/A.s 2961014235


00 BL3\B+CONTOR AC


CALCULATOR ETCF55+TTR PTSi

DN50B-3S 9203616 POLLUX

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5i bl 3/C s.0152 BM 224 /02.06 08

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5i bl 4 s.07488228 BM 225 102 06 08

00 BL3\C+MD contori ACM


i00 BL 4+MD contori ACM


CALCULATOR ETCF55+TTR PT!

.00 BL 4A+Contor HYDRO


DN32,bl.4A,s.22393142

CALCULATOR ETCF55+TTR PTpOO BL5A+Contor WHERLE

DN32,bl.5A,s.102905

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL7A+Contor HYDRO

DN32, bl. 7A.S. 22393139

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL 8A+Contor HYDRO

DN32,bl.8A.s. 22393145

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BL171C+MD contori ACM

bl.17/C s.590571 BM 232 /02.06 08__________________________

CALCULATOR ETCF55+TTR PT1500 BL 18+CONTOR A C DN50 POLUX 9096435 - BL18

CALCULATOR ETCF55+TTR PT55 BL20+CONTOR ACM WS DN50 BL-20 S=1077979

CALCULATOR ET CF55+TTR P ZENNER DN40 CFR S=138891(.


500 BL CFR+CONTOR ACM


CalculatorETCF55+TTR PT500.t|l 26/A.B.D+CONTOR DN 50

BL26/A.B.D, S 8761989119

345240

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl 2

DN65,bl.27.s 1078005

►Contor MEIN

ETCF55.PT500

802

6.65

000

5 99

120

345241

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl 2

ETCF55.PT500

802

5.70

000

5.13

121

345864

CALCULATOR ET CF55+TTR PT50 ACM bl.B/A s 00108843 BM 140/07

BL B\A+MD contor!

Q9(nn public 345864)

ETCF55.PT500

806

2 28

0.00

2.05

122

345865

CALCULATOR ET CF55+TTR PT50 bl B/B s 00108844 BM 141/07 09(nr

BLB\B+MD conton ACM oublic 345865)

ETCF55.PT500

806

2 28

0 00

205

123

345704

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 HIDROM DN32 BL-C2 S=25046754

3 BLC2\A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

807

2.28

000

2.05

124

345705

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 ACM bl.C2+B2 s 9198882 BM 408/0

J BLC2+B2+MD contori

1 07.08

ETCF55.PT500

807

5.70

0.00

5.13

125

345695

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 DN50 MEIN BL-212 S.9283965

3 BL212+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

809

5.99

0.00

5.39

126

345200

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl D WHE.DN32 BL-D1/B S 108966

1/B+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

810

2.28

ff.00

2 05

s,

127

345201

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl D

WHE.BL-D1/C S.108808

1/C+CONTOR ACM DN32

ETCF55.PT500

810

.228

2.05

128

345708

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

ACM bl P4/A s 00102496 BM 411/0

BLP4\A+MD contori

07 08(recirculatie)

ETCF55.PT500

810

0.00

5 13

129

345866

CALCULATOR ET CF55+TTR PT50

ACM WHE.DN32 BL-D2/B S 104894

) BL D2\B+CONTOR

ETCF55.PT500

810

< i

0 00

. 2 05

130

345687

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 AC.DN50 MEIN BL-S14 S.9250611

BLS14+CONTOR

ETCF55.PT500

811

\\ ,         I

5 99 \

000

/ 539

131

345870

CALCULATOR ET CF55+TTR PT50 bl.S4 s. 1077926 BM 143/iul 09(nri p

D BL S4+MD contori ACM blic.345870)

ETCF55.PT500

811

5 99

0.00

5.39

^132

345334P

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.S

>/A

ETCF55.PT500

811

5.70

o.oo'

5.13

133

345337P

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl S

HIDR . BL-S8/B. S.25046747

l/B+CONT+l+T AC DN32

ETCF55.PT500

811

2.28

0.00

205

134

231489

POMPA LOTRU 100Q 100 H35 PT

902

Q=100. H=40

902

64.60

38 00

153.14

135

344653

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.A

J2/C

ETCF55.PT500

906

5.70

0.00

5.13

136

344654

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.A

32/B

ETCF55.PT500

902

5.70

000

5.13

137

344655

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.A

32/A

ETCF55.PT500

902

5.70

000

5.13

138

344767

Calculat.ETCF55+TTR PT500,bl.A2

WEH.DN32 BL-A29/D S.654520

3/D+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

902

228

0.00

2.05

139

344808

Calculat.ETCF55+TTR PT500.bl.A2

7ID

ETCF55.PT500

902

5.70

0.00

5.13

140

344943

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl A.

34/C

ETCF55.PT500

902

5.70

0.00

5.13

141

245204

SCP ACM TR2

89 plăci

903

OL-inox=119,2

0

OL-inox=402,9

142

344717

CalculatorETCF55+TTR

PT500.bl A41BIS/A+CONTORHydr<

DN32.bl.A41bis/A.s.25413

ETCF55.PT500

906

2.28

000

2 05

143

344784

Calculat ETCF55+TTR PT500,bl A3Î acm,bl.A38/D,s 0119

3/D+ContPolluxDN32-

ETCF55.PT500

903

2 28

000

2 05

144

344846

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.E

3A

ETCF55.PT500

904

5.70

0 00

5.13

* 145

345412

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 ACM WEH.DN32 BL-P14a S 10294

BLP14A\A+CONTOR

ETCF55.PT500

906

2.28

000

2 05

146

345724

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 bl.D5 s 07537352 BM 440/09.07 08

BLD5+MD contori ACM

ETCF55.PT500

906

5.70

000

5.13

147

345729

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

WEH.DN32 BL-P15a S.102824

BLP15A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

148

345730

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 DN65,bl P16a,P17A,s 8408056

BLP16A\D+Contor MEIN

ETCF55.PT500

906

6.65

0.00

5.99

149

344830

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl C WEH.DN32 BL-C2/A S=102906

2/A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

150

344831

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl C WEH DN32 BL-C2/B S=102838

2/B+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

906

2.28

000

2.05

151

344832

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.C

WEH.DN32 BL-C2/C,S=102981

2/C+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

152

344833

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl <i

DN32 BL-C2/D S=102841

2/D+CONTOR ACM WEH

ETCF55.PT500

906

2 28

000

2 05

153

345381

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5Q ACM bl B8/D s 00102966 BM 58/08

BL B8\D+MD contori 04.08

ETCF55.PT500

906

5.70

0.00

5.13

154

345392

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5<t> s 102531.bl C5/d

BL C5\D+Elem.contor

ETCF55.PT500

906

5.70

0.00

5.13

155

345398

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5II ACM WEH.DN32 BL-M7/A S.10283.

8LM7ALA+CONTOR

ETCF55.PT500

906

2 28

0 00

2 05

156

345399

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

ACM bl M7A/B s 99969194 BM76/(|€

BL M7A\B+MD contori 04 08

ETCF55.PT500

906

5 70

000

5.13157

345426

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

ACM bl.C1/D s.00102876 BM103/0

0 BL C1\D+MD contori 04.08

ETCF55.PT500

906

570

0.00

5.13

158

345427

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

C2A+ContorWehDN32,bl.C2a/A,B.s

0 BL

103047

ETCF55.PT500

906

2 28

0.00

2 05

159

345431

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C DN 32 BL-M3a S.195640

0 BL M3A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

906

2 28

000

2.05

160

345794

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 ACM WEH.DN40 BL-M5+M5A S=9

BL M5+M5A+CONTOR ?'169876

ETCF55.PT500

906

5.70

0.00

5.13

161

345829

CALCULATOR ET CF55+TTR PT5 ACM bl C7/G s.101865 BM 117/10.

) BL C7\G+MD contori

07.09(nri.public. 345829)

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

162

345363

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

Wherle DN32,bl.B1/A,s. 1098316

BL B1\A+CONTOR

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

163

345375

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 A32/C+ContWehDN32-acm bl A32/

BL

C ,5102963

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

164

345377

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

B7\B1+ContWehDN32-acm,bl B7/B

BL

11098194

ETCF55.PT500

906

2.28

0.00

2.05

165

345418

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 bl.A14 s 07488510 BM 95/08 04.08

BL A14+MD contori ACM

ETCF55.PT500

906

5.7J>

0.00

5.13

<<

166

345420

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 B6\A+ContWehDN32-acm.bl B6/A.S

0 BL

102967

ETCF55.PT500

906

0 00 1

'■

2.05

167

345421

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 ARGES+ContWehDN32-acm.s102£

) IPJ

59

ETCF55.PT500

906

f t    /

0.00

..

\= li2 05

168

345718

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

40HID BL-A12 S 24711655

) BLA12\B+CONTOR DN

ETCF55.PT500

906

w

000

169

345342P

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

DN32 WHE. 8L-A2 .S.01794144

BL A2\B+CONTOR

ETCF55.PT500

906

2 28 \\ <■' *;

0.00

2.05

1 170

345407

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

HIDR BL-P1a+P2a S 25406985

BL P1A+CONTOR DN40

ETCF55.PT500

908

570

0.00

5.13

171

345408

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

BL-P3a S.0100010

BL P3A+CONTOR DN50

ETCF55.PT500

908

5.99

0.00

5.39

172

345430

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

DN40, bl. D2/ABCD.S. 102612

BL D2+CONTOR Wherle

ETCF55.PT500

908

5.70

0.00

5.13

173

345831

CALCULATOR ET CF55+TTR PT5 bl 05 s.546253 BM 154/10.07.09(nr

0 BL O5+MD contori ACM public.345831)

ETCF55.PT500

908

5.70

0.00

5.13

174

344865P

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl C

4/A

ETCF55.PT500

912

5.70

0.00

5.13

175

231382

POMPACERNA

Q=300, H=15

1006

218 50

190 00

671 65

176

345617

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5q

0 BLB23\A

ETCF55.PT500

1006

5 70

0.00

5.13

177

345634

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5(

0 BLB25\E

ETCF55.PT500

1006

5.70

0.00

5.13

178

345638

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5(

0 BLB261D

ETCF55.PT500

1006

5.70

0.00

5.13

179

345310

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl f

AC40DN40 BL-B32/C ,S 1096745

32/C+CONTOR

ETCF55.PT500

1007

570

000

5.13

180

345661

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 DN32WHE BL-P10.P11 S 173464*

0 BLP1011\G+CONTOR

ETCF55.PT500

1009

2.28

0.00

205

181

345678

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5p

WEH DN40 BL-P25 S=102532

0 BLP25+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

1009

5.70

0.00

5.13

182

345679

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5p

WEH DN40 BL-P26 S 17733948

0 BLP26\A+CONTOR

ETCF55.PT500

1009

5 70

0.00

5.13

183

345691

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5

DN40 MTW BL-U1 S 24711638

0 BLU1+CONTOR AC

ETCF55.PT500

1009

5.70

0 00

5.13

184

345694

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5p

WHER DN40 BL-U4 S.101591

0 BLU4+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

1009

5.70

0.00

5.13

185

345714

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

ACM bl.P22+P23/A s.5414119 BM

0 BLP22P23\A+MD contori

117/01.07 08

ETCF55.PT500

1009

5.70

0.00

5.13

186

345715

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

ACM bl P22+P23/B s.05414143 BM

0 BLP22P23\B+MD contori

418/01 07 08

ETCF55.PT500

1009

5.70

0.00

5.13

187

345716

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50 ACM bl P22+P23/D s.05414168 BM

0 BLP22P23\D+MD contori

419/01 07 08

ETCF55.PT500

1009

570

000

5.13

188

345790

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5jO

DN32 HIDR. BL-P21 S 25046767

0 BLP211B+CONTOR AC

ETCF55.PT500

1009

2.28

0.00

205

189

345817

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50

DN65 MEIN BL-P10.P11.S.925066!

0 BL P10-11\F+CONTOR

ETCF55.PT500

1009

6.65

000

5.99

190

351607

ContKamstrupDN50-inc.s4275092

I 10A

DN 50

601

5 99

000

5 39

191

272288

ContorDN32-acm.bl 58/B.S 039610C

9474

DN 32

608

2 28

0.00

2.05

192

272289

ContorDN32-acm,bl.58/A,s.331945

DN 32

608

2 28

000

2.05

193

350074

CONTOR AC DN65 B-55.S 9229q3

7 WPD MEINEC

DN65

608

6.65

0 00

5 99

194

350121

CONTOR AC40DN32 WEH BL-57

1097745

DN 32

608

2.28

0.00

2.05

195

350140

CONTOR AC40DN32 WEH. Bl-57 S

1097674

DN 32

608

2.28

0.00

2.05

196

350482

CONTOR ACM DN32 WHE BL-52/B

S102899

DN 32

608

2.28

0 00

2.05

197

350944

CONTOR ACM MEIN.DN50 BL-67A

S=1078085

DN 50

608

5.99

0.00

5 39

198

351364

ContorDN50,Mein.bl.68A.S 1077147

DN 50

608

5.99

0.00

5.39

199

351445

ContorMeinDN50,bl.68A,s. 1077147

DN 50

608

5.99

0.00

5.39

200

350548

CONTOR ACM WHE.DN32 Bl-61 S

103010

DN 32

609

2.28

0.00

205

201

350830

CONTOR ACM MEIN DN50 BL-69 S

=17798295

DN 50

609

5.99

0.00

5.39

202

351254

CONTOR Mein DN65-inc,bl.62.s 927

3463

DN65

609

6.65

0.00

5.99

203

372201

ContMeinDN65-inc.bl.71 ,s9301996

DN 65

609

6.65

0.00

5 99

204

351463

ContKamstrupDN65-inc.bl 89.s 4301

288

DN 65

610

665

0.00

5 99

205

372371

ContDN40-inc,bl.D1/A.s039610089i;

DN 40

610

5.70

0.00

5.13

206

272578

ContDN80-inc,CET.s.4749944

DN 80

612

1007

0 00

9 06

207

351470

ContorVitDN50-inc,bl.D8bis.s.25062:

26

DN 50

612

5 99

< Q.Ofr

5.39

^208

372751

ContDN40-inc.bl.P9/B.s 29626694

DN 40

612

-/0

00

209

372753

ContDN40-inc,bl. P8B/B.S. 11747

DN 40

612

5 70

" \

00

210

22420117

Contor DN40-incalzire.bl 70B/C,s.31£

22545

DN 40

612

5.70

».oo

O

211

350601

CONTOR ON 40.HIDROM BL-7 S 24

711607

DN40

701

5.70

0.00

' 5.13

212

272341

ContorDN50-inc.bl.D1A.s 9531281

DN 50

521

5.99

0.00

5.39

213

272455

ContDN32-inc,bl.A1/A.S.331788

DN 32

521

2.28

0.00

2.05

214

350351

CONTOR ACM.DN40.HIDR.BL-P5 S

24711659

DN40

521

5.70

0 00

5 13

215

351286

CONTOR SPX DN25,bl D1a/A.s 196

010578

DN25

521

2.28

0.00

2.05

216

372644

ContDN40-inc.bl D2/B.S 70402560

DN 40

521

5.70

0.00

5.13

217

350825

CONTOR ACM MEIN DN50BL-14 S

=1077915

DN 50

803

5 99

000

5 39

218

272792

ContDN50-inc,bl.S8/B.s 9096425

DN 50

811

599

000

5 39

219

351341

ContorDN50-inc.Mein.bl S9D/A.S 928

5630

DN 50

811

599

0.00

5.39

220

351456

ContKamstrup-incDN65.bl.S7a.s 416

J052

DN65

811

665

000

5 99

221

351561

ContMemDN50-mc,bl S6/B.S 940866C

DN 50

811

5.99

0.00

5.39

222

351703

ContMeinDN65-inc,bl S6.S9406613

DN 65

811

6.65

0.00

5.99

223

372400

ContDN80-inc,bl.S4.s.9318073

DN 80

811

10.07

0.00

9.06

224

351484

ContorMeinDN80-inc,bl. D.s. 9396457

DN 80

1004

10.07

0 00

9.06

225

272672

ContDN40-inc.bl.B13/E.S.31586788

DN40

1005

5.70

0 00

5.13

226

350061

CONTOR A.C.DN80 B-B2 S 9134312

MEINECHE

DN 80

1005

10 07

000

9.06

227

22420340

Contor DN 20 A C M . bloc B5C sc A

seria 332020

DN 20

1005

1.90

000

1.71

228

22420343

Contor DN 20 A C M . bloc B5C.sc F

seria 331726

DN20

1005

1.90

0.00

1 71

229

22420400

Bucla măsură energie termica DN 20 s.07978

ACM Modul-Fam.CRINII

DN 20

1005

1.90

000

1.71

230

22420401

Bucla măsură energie termica DN 20

MARIN s 07905

\CM Modul-Fam ION

DN 20

1005

1.90

0 00

1.71

231

22420402

Bucla măsură energie termica DN 20 s 07966

ACM Modul-Fam MECU

DN 20

1005

1.90

0.00

1 71

232

22420403

Bucla măsură energie termica DN 20

S.07970

XCM Modul-Fam ACEA

DN 20

1005

1.90

0.00

1.71


233

22420404

Bucla măsură energie termica DN 2

Fam ACEA s.02697

5 încălzire Modul-

DN25

1005

2 28

0.00

2.05

234

22420406

Bucla măsură energie termica DN 2

MARIN s 02701

5 încălzire Modul-Fam.lON

DN25

1005

2.28

0.00

2.05

235

22420407

Bucla măsură energie termica DN 2 Fam MECU s 02691

5 încălzire Modul-

DN25

1005

2.28

0.00

205

236

22420408

Bucla măsură energie termica DN 2 Fam.NITU s.02699

5 încălzire Modul-

DN25

1005

2.28

0.00

2 05

237

22420534

Contor ET DN25-ACM MODUL Vile BM159/iul.2OO9

CIOBANU -B4 s. 590521

DN 25

1005

2.28

0.00

2.05

238

22420538

Calculator ET DN40-CET-MODUL s.07493731 BM188/iul 2009

J4-Vile CIOBANU

DN 40

1005

5.70

0.00

5.13

239

22420541

Bucla ET DN20-ACM-MODUL-Fam BM5/iul 2009

MONDIRU s 07968

DN 20

1005

1.90

000

1.71

240

22420542

Bucla ET DN25-lncalzire-MODUL-F BM6/iul.2OO9

am MONDIRU s 09158

DN25

1005

2.28

0 00

2.05

241

372524

ContDN100,PT1006CET.s 1269133

DN 100

1007

14.25

000

12 83

242

351483

ContMeinDN100inc.bl.D32/DEFG.s

<>388496

DN 100

1007

14.25

0.00

1283

243

351524

ContMeinDN65-inc,bl.B32/C.s 9408

799

DN65

1007

6.65

0.00

5.99

244

351609

ContMeinDN80-acm.s9082617.bl B

1/EFG

DN 80

1007

10.07

0.00

9.06

245

372737

Contor DN65-inc,bl B40.S.8408036

DN 65

1007

665

0.00

.

5’SȘ

' 246

272202

ContDN50-inc.bl.P26/B.C.S.949244

DN 50

1009

5.99

00»

5 39

247

272295

ContorDN65-inc,bl.U4.s.9553916

DN65

1009

6.65

- ț).oo

&99 ]1

248

272416

ContorDN40-inc.bl.P10-11/F,s.7030

6489

DN 40

1009

5.70

513

249

272683

ContDN50-inc.bl P25,s.9503610

DN 50

1009

5.99

0.00

5.39

250

272702

ContDN40-inc.bl.P13/C,s 29626700

DN 40

1009

5 70

o.otr -

5 13

251

272712

ContDN50-inc,bl P22+P23.S 97664$

3

DN 50

1009

5.99

000

5 39

252

272746

ContDN40-inc,bl P6/A.S.31772210

DN40

1009

5 70

000

5 13

253

272747

ContDN40-mc.bl P6/B.S 31772206

DN 40

1009

5.70

0.00

5.13

254

272748

ContDN40-inc.bl.P21/A,s 31628726

DN 40

1009

5.70

0.00

5.13

255

272749

ContDN40-inc.bl.P21/B,s.3158680S

DN 40

1009

5.70

0.00

5.13

256

351417

Contor MeinDN80-mc,bl P19.S 9302

013

DN 80

1009

10 07

0 00

9 06

257

351586

ContMeinDN50-inc.s9408686.bl U1

DN 50

1009

599

000

5 39

258

372634

ContDN40-mc.bl.P31.s 14564

DN 40

1009

5.70

0.00

5.13

259

22420060

Contor DN40-incalzire,bl.P20/A,s.06

027

DN40

1009

5.70

0.00

5.13

260

22420112

Contor DN50-incalzire,bl.P23.s 976$

>453

DN 50

1009

5.99

0.00

5.39

261

272449

Elem.contDN40-acm.bl. A2,s.983294

61

DN40

202

5.70

0.00

5.13

262

351436

ContorMeinDN65-inc.bl A2.s.84079"

r2

DN65

202

6.65

000

599

263

350052

CONTOR A C.DN50 B-Q31 S 9111

378 MEINECKE

DN 50

205

5.99

0.00

5.39

264

372319

ContDN40-inc.CDT-CMS.s023402t

DN 40

205

5.70

000

5.13

265

272285

ContorDN40-mc.bl P6a/B.s 7040212

3

DN 40

206

5.70

0.00

5.13

266

272482

ContDN40-inc.bl P17/C.S 70403906

DN 40

206

5.70

0.00

5.13

267

272496

ContDN40-inc.bl.C5/C,s 7040292C

DN 40

207

5.70

000

5.13

268

314114

SIST.CONTORIZ.ACM DN65.bl.11.

9

DN 65

402

665

0.00

5.99

269

350178

CONTOR INC MEIN DN100 BL-1^.

7 S 8104954

DN 100

402

14.25

0.00

12.83

270

350464

CONTOR WHE.ACM DN50 BL-35 S

654834

DN 50

402

5.99

0.00

5.39


271

350467

CONTOR INC MEIN BL-35 S.810488

2

402

5.70

0.00

5.13

272

350056

CONTOR A.C.DN50.B-29.30 S 9177

I77 POLLUX

DN 50

403

5.99

0.00

5.39

273

350292

CONTOR ACM SPX DN65 BL-21,22

S 8407107

DN65

403

6.65

0.00

599

274

350293

CONT.INC.WPD DN100 BL-21,22 S.

9111598

DN 100

403

14.25

0.00

1283

275

350571

CONTOR DN40-acm.BL-25 S 01096

I02

DN 40

403

5 70

000

5 13

276

22420086

Contor DN40-incalzire.bl.28/C.s,2962

5676

DN 40

403

5.70

0.00

5.13

277

22420415

Bucla măsură DN40 ISTA -ACM.bl.2J

. s31772207

DN 40

403

5 70

0.00

5 13

278

350094

TRAD +INTEGR DN50 B-U5.S 9607(

230 WPD

DN 50

404

5.99

0 00

5 39

279

351541

ContMeinDN50-inc,bl 29,s 9408750

DN 50

403

5.99

0.00

539

280

351693

ContMemDN50-inc,bl D25.S8108098

DN 50

404

5.99

0.00

5.39

281

272250

ContorDN40-inc.bl.A27/C,s 7040229

DN40

906

570

0.00

5.13

282

314078

CONTOR ACM DN50.bl.Q5

DN 50

902

5.99

0.00

5.39

283

372355

ContDN40-inc,bl. B18/A.S02340417

DN40

902

5.70

0.00

5.13

r284

372435

ContDN40-inc.bl A33/C.S 14528

DN40

906

5.70

o.oa

5.13

285

372465

ContDN40-inc.bl.A26/C,s 14569

DN 40

906

5.70

0.00

5.13

286

372487

ContDN40-inc,bl.A28/C.s 14783

DN 40

906

570

^'ro.oo--

287

372489

ContDN40-inc,bl.A28/A,s 14768

DN 40

906

5

70i

0.00

5 r

288

372560

ContDN50-inc,bl C16.S 038295

DN 50

906

5

99

\ I 0.00

>>

289

372583

ContDN40-inc.bl.A30/A,s 70402668

DN40

906

5 70\

0,00

5 13

290

372592

ContDN40-inc,bl. A25/C.S.70402823

DN 40

906

570

'0.00

5.13

291

372595

ContDN40-inc.bl.A25/F,s 70402185

DN 40

906

5.70

0.00

5.13

292

22420155

Contor DN32-acm,bl.A30/A,s.401485

DN 32

902

2.28

0.00

2.05

293

22420156

Contor DN25-acm.bl A30/B.S 40146C

DN25

902

2 28

0.00

2 05

294

22420158

Contor DN32-acm,bl.A30/D.S.401471

DN 32

902

2.28

0.00

2.05

295

22420159

Contor DN25-acm,bl A30/E.S 401486

DN25

902

2.28

0.00

2.05

296

272253

ContorDN40-inc.bl.D13/B.s.7040254

DN 40

906

5.70

0.00

5.13

1 297

350532

CONTOR ACM MEIN.DN50 BL-B23

S 1075577

DN 50

906

5 99

0.00

5 39

298

22420010

Contor DN4O-incalzire,bl.A41/B,s.O8

20

DN40

906

5.70

0.00

5.13

299

351394

ContorDN50-inc,Mein.bl.B22a.s 107"!

918

DN 50

906

5.99

0.00

5 39

300

272300

ContorDN65-inc.bl D5,s 9406609

DN65

906

6.65

0 00

5 99

301

351259

CONTOR Hydro DN32,bl 03/A.B.s 2

>046720

DN 32

906

2.28

000

205

302

351380

ContorDN50inc.Weh.bl P10A/A.B.S.9

283950

DN 50

906

5.99

0.00

5.39

303

351423

ContorHydroDN40-inc,bl.P15A.s 230

74900

DN40

906

5 70

000

5.13

304

351425

ContorHydroDN40-inc.bl D3,s.25048

188

DN 40

906

5 70

000

5.13

305

272318

ContorDN 100-inc,bl.C8.s 9329320

DN 100

906

14.25

0.00

12 83

306

272396

ContorDN40-inc.bl M7A/B.S 7030350

9

DN 40

906

5.70

000

5.13

307

272409

ContorDN40-inc.bl. B8/C.S.70306098

DN 40

906

5.70

0.00

5.13

308

272500

ContDN40-inc.bl.M9/A.S.70306301

DN40

906

5.70

0.00

5.13


309

272501

ContDN40-inc,bl. M7A/D.S.70305304

DN40

906

5.70

0.00

5.13

310

272507

ContDN40-inc,bl.C4/D.S.70403536

DN40

906

5.70

0.00

5.13

311

272512

ContDN40-lnc,bl.C2/E.S.70402985

DN40

906

5.70

0.00

5.13

312

272514

ContDN40-inc.bl.C2/C.s 70402951

DN40

906

5.70

000

5.13

313

272515

ContDN40-inc.bl.C2/B.S.70402129

DN40

906

5.70

0 00

5.13

314

272516

ContDN40-inc.bl C2/A.S.70403645

DN40

906

5.70

0.00

5.13

315

350291

CONTOR INC.MEIN.DN65 BL-P11

9015958

DN65

906

6 65

0.00

5 99

316

350455

INTEGRATOR MULTID BL-A8 S 2(

194201

906

000

000

000

317

351012

CONTOR DN 32 MOM BL-C1/D S 1

00052

DN 32

906

2 28

0.00

2.05

318

22420513

Contor ET DN32-ACM PT906 recirci BM171/iul.2OO9

latie s.07483931

DN 32

906

2 28

0.00

2 05

319

272524

ContDN40-inc,bl. A13/C.S.70403202

DN 40

906

570

0.00

5.13

320

272530

ContDN40-inc.bl.A9/A,s.70403580

DN 40

906

5.70

0.00

5.13

321

272534

ContDN40-inc,bl.A5/A,s 70403908

DN 40

906

5.70

0.00

5.13

, 322

272556

ContDN40-inc,bl B6/A.S.70304140

DN40

906

5.70

0.00

5.13

323

272562

ContDN40-inc,bl A10/D.S 70200423

DN40

906

5.70

0.00

5.13

324

272616

ContDN40-inc,bl A5/B.S 70402589

DN40

906

5.70

0.00

5 13

325

272727

ContDN40-inc,bl B7/B1.S 31772225

DN40

906

5.70

/£00—

. kl3

326

372480

ContDN40-inc.bl A2/C.S 01095316

DN40

906

4°;

000

327

22420042

Contor DN50-incalzire.bl A12.S.9904

369

DN 50

906

5 99

0 00

539

328

350287

CONTOR ACM.WHE DN40 BL-P4A

S 99966932

DN 40

908

5 70,

000

. '           7

5 13

329

350364

CONTOR DN40 HIDR BL-O4.S 257

11642

DN 40

906

5 70

000

5.13

330

350661

CONTOR ACM DN 50MEI.BL-O7.S

3283940

DN 50

908

599

0.00

5.39

331

351702

ContWehDN32-amc.bl. P7A,s183807

0

DN 32

908

2.28

0.00

2.05

332

272306

ContorDN50-inc.bl T4,s.24713243

DN 50

910

5 99

0.00

5.39

333

272432

ContorDN50-inc.bl Q1.s.9531266

DN 50

906

5.99

000

5.39

334

272720

ContDN65-inc,bl Q7,s.9766467

DN65

906

6.65

0.00

5.99

335

272729

ContDN65-inc.bl Q8,s 9766451

DN 65

906

665

0 00

5.99

336

351613

ContWehDN32-acm.s101308,bl Q4/

DN 32

912

2.28

0.00

2 05

337

351709

ContMeinDN80-inc.bl Q5.S9302014

DN 80

912

10.07

0.00

906

338

351634

ContWehDN32-acm.bl S5/C.S10289

DN 32

906

2.28

0 00

2.05

339

351635

ContMeinDN50-acm.bl.S5/DEF.s107

8019

DN 50

906

599

000

539

340

372240

ContSPXDN40inc.bl T7A.S02961014

390

DN40

906

5.70

0 00

5.13

341

22420032

Contor DN40-incalzire.bl S7/C.S.556

58

DN40

906

5.70

0.00

5.13

342

22420037

Contor DN50-incalzire,bl.T2/A,B,s 98

88458

DN 50

906

5.99

0.00

5.39

343

22420038

Contor DN40-incalzire,bl.T2/D.s 546Î

>39

DN40

906

5.70

0.00

5.13

344

22420076

Contor DN40-incalzire,bl T2/C,s 546Î

42

DN40

906

5.70

0.00

5.13

345

350301

CONTOR INC.MEIN DN125 B-S1+E

1A 9111623

DN 125

906

16.53

0.00

14.88

346

22420409

Bucla măsură energie termica DN 3

Fam LUPU+MIRICA s.195645

Incalzire-Str Plopilor-

DN 32

906

2.28

0.00

2.05
347

314044

CONTOR ACM DN65.bl.P1

DN65

802

6.65

0.00

5.99

348

350413

CONTOR ACM DN65.POLLUX BL-0

I S.8408059

DN 65

802

665

000

5 99

349

350418

CONTOR ACM.MEIN,DN65 BL-D5 S

8407819

DN65

802

6.65

0.00

5 99

350

350441

CONTOR ACM DN40.WHE BL-P2 S

101611

DN40

802

5 70

0 00

5.13

351

350906

CONTOR VOLTMAN DN50 ACM BL-

P3 S=94-657

DN 50

802

5.99

0.00

539

352

351591

ContMeinDN50-acm,s9408704.bl 4

DN 50

802

5.99

0.00

5 39

353

350617

CONTOR ACM DN50 BL-2. SERIA 9

>83959

DN 50

802

5.99

0.00

5.39

354

350760

CONTOR ACM SPX DN65 BL-B1 S

407818

DN65

802

6.65

0.00

599

355

351314

ContorSPX DN25.bl.C2/B,s.1961O1O

>75

DN25

802

2.28

0.00

2.05

356

350411

CONTOR INC,DN80,MEIN BL-J19 S.

9111542

DN 80

715

10.07

0.00

9.06

357

350412

CONTOR ACM,DN65,MEIN BL-J19 S

8408000

DN 65

715

6.65

0.00

599

358

272471

ContDN40-inc,bl.B7/D,s 70402964

DN40

716

5.70

0.00

5.13

359

350475

CONTOR ACM WHE.DN32 BL-C9 S

99653465

DN 32

716

228

0.00

2 05

■ 360

351396

ContorDN32.Weh.bl B8/A,s 101882

DN 32

716

2.28

0.00

2 05

361

372278

ContDN32-acm.bl L4/A.S14211

DN 32

802

228

000

205

362

372580

ContDN40-inc,bl.L2/A.S. 14553

DN 40

802

5.70

0.00

5.13

363

372581

ContDN40-inc,bl L2/B.S. 14556

DN40

802

5.70

0 00

5.13

364

314051

SIST.CONTORIZ.ACM DN65,bl 7

DN65

805

665

0.00

5 99

365

350060

CONTOR A.C.DN65 B-22.S 919882

/IEINECKE

DN 65

805

6.65

000

599

366

350302

CONTOR ACM.MEIN.DN50 BL-6 S.1

D7832

DN 50

805

5.99

0.00

5.39

367

350341

CONTOR ACM MEIN.ON65 BL-22 S.

439492

DN 65

805

6.65

0.00

5.99

368

350528

CONTOR ACM MEIN DN50 BL-21 S

B761990

DN 50

805

5.99

0.00

5.39

369

350806

CONTOR ACM MEIN DN32 BL-8 S=

077948

DN 32

805

2.28

0.00

2.05

370

350859

CONTOR INC MEIN DN65 BL-18BIS

S=9198899

DN 65

805

6.65

0.00

5.99

371

350918

CONTOR ACM POLLUX DN65 BL-1

5=94-8407113

DN65

805

6.65

0.00

5.99

372

351164

Integr Multid.22042048,TTR.3039.bl.

805

0.00'

0.00

' \ 0.00

373

351559

ContSPXDN40-inc.bl 8A,s 4815

DN 40

805

5 70

^0.00

513

374

351560

ContSPXDN40-inc.bl 4A,s 4812

DN 40

805

5.70 . r- I

0 00

k >;513

375

351581

ContSPXDN40-inc,s4808.bl.7A

DN 40

805

t         \

5.70

0 00

5 13

376

372403

ContDN32-acm.bl 3/B.s.2961014215

DN 32

805

2.28

0 00

2.05

377

22420532

Contor ET DN40-ACM Bl C s 14031 E

M183/iul 2009

DN40

805

5.70

0.00

5.13

378

272643

ContDN100. CET. s.3510959

DN 100

806

14.25

0.00

12 83

379

314045

Integrator Multidata.bl 25

802

0.00

0.00

0.00

380

314072

SIST CONTORIZ ET DN65,bl 25

DN 65

802

6.65

0 00

5.99

381

314085

SIST.CONTORIZ.ACM DN50.bl.31

DN 50

802

5.99

0.00

5.39

382

314109

CONTOR ACM DN50.bl.29

DN 50

802

5.99

0.00

5.39

383

350032

CONTOR DN 65 BL 30 S 107587

DN65

802

6.65

0.00

5.99

384

350045

CONTOR A C DN 65 B-40BIS S9198

397

DN65

802

6.65

0.00

5.99«

385

350066

CONTOR A.C.DN50 B-23.S 92036

15 POLLUX

DN 50

802

599

0.00

5 39

386

350288

CONTOR ACM MEIN DN80 B-28 S

£ 070772

DN 80

802

10.07

0.00

9 06

387

350776

CONTOR ACM MEIN DN50 BL-38

S 1075570

DN 50

802

5.99

0.00

5 39

388

351053

INTEG S.2131+TTR SONTEX S-26

62 BL-31

802

0.00

000

000

389

351365

Conto rDN50,Mein. bl, 54, s 1077997

DN 50

802

5.99

0.00

5.39

390

351718

Elem.cont.DN65-acm,s 9198897,bl

40bis

DN 65

802

665

0.00

5.99

391

372531

Elem.contDN40-acm.bl 24/A.B.s 01

096609

DN40

802

5.70

000

5.13

392

372532

Elem contDN40-acm.bl 24/C.D.s 01

(96611

DN40

802

5.70

0.00

5.13

393

22420325

Contor Meineche DN 50 ACM,bl.54

1077997

DN 50

802

5.99

0.00

5.39

394

351590

ContMeinDN65-inc,s9408782.bl,52

DN65

807

6.65

0.00

5.99

395

372323

ContDN80-inc,bl.C2(Boema),s9392

;o7

DN 80

807

10.07

0.00

9 06

396

350054

CONTOR A.C.DN50 B-A.S-912440

POLLUX

DN 50

810

5.99

0.00

539

397

350277

CONTOR ACM WEH.DN32 B-D1/F

S102753

DN 32

810

2.28

0.00

205

398

350278

CONTOR INC.HIDRO DN40 B-D1/

S 22393469

DN 40

810

5.70

0.00

5.13

399

350540

CONTOR ACM WHE.DN32 BL-D2/

(S.654735

DN 32

810

2.28

000

205

400

350542

CONTOR ACM WHE.DN32 BL-D2/

C S104931

DN 32

810

2 28

0.00

2.05

401

351622

ContMeinDN80-inc.s5061639,bl P4

EP4DP5

DN 80

810

10.07

000

9 06

402

372263

ContDN40-inc.bl.D1/B,s039610089

DN 40

810

5 70

o.oo-

5.13

403

345602

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C acm.bl B,s9111420

0 BLB+ContWehDN50-

DN 50

1004

599

0 00

. 5.39

404

345653

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

ACM bl D-Garsoniere s 00101566

0 BLDGARS+MD contori

JM 333/02.06 08

1004

I

iK

^OXKT-

513

405

345654

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

WHERLE DN32,bl D2/A,s 1096925

0 BLD2\A+Contbr

1004

!2»

0.00

205

406

345655

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

WHERLE DN32,bl D2/B.S 1098224

0 BLD2\B+Contor

1004

’.28

0.00

i.05

407

345656

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

HIDROM BL-D2/C S.25406116

0 BLD2\C+CONTOR AC32

1004

2.28

0.00

2.05

408

345657

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

WHERLE DN32,bl.D2/D.S.1097015

0 BLD2\D+Contor

1004

2.28

0 00

2.05

409

345658

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

WHERLE DN32.bl D2/E.S 1096930

0 BLD2\E+Contor

1004

228

0.00

2.05

410

345659

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5' bl D3 s.01096615 BM 339 /02 06 0

0 BLD3+MD contori ACM

1004

5 70

0.00

5.13

411

345710

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5t DN50 B-A S9232772 MEINECKE

0 BLA+CONTOR AC

DN 50

1004

5.99

0.00

5.39

412

345607

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5

0 BLB211C

1006

5.70

0.00

5.13

413

345608

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5:

0 BLB21\D

1006

5.70

0 00

5.13

414

345610

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

0 BLB21\F

1006

5.70

000

5,13

415

345809

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5C

0 BL B30\A

1006

5.70

000

5.13

416

345873

CALCULATOR ET CF55+TTR PT5

00 BL D1

1006

5.70

0.00

5.13

417

345308

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl

DN40, BL B31/F, S, 99966928

31/F+CONTOR Wherle,

DN40

1007

5.70

0.00

5.13

418

345811

CALCULATOR ETCF55+TTR PTâC

ACM bl B31/B s 00108570 BM 45/0

0 BL B31\B+MD contori

5.05 09(nri public.345811)

1007

5 70

0.00

5.13

419

345876

CALCULATOR ET CF55+TTR PT^

CAMIN+CONTOR AC.DN40 HID^C

00 BL A3

0M.A3 CĂMIN

1007

5.70

000

5.13

420

22420539

Bucla ET DN20-lncalzire-Vila PAUts

s 331438 BM166/iul.2OO9

521

0.48

0.00

0 43

421

350710

CONTOR ACM WPD DN 50 BL-B

S.9111420

DN 50

1004

5.99

0.00

5.39

422

351363

ContorDN32.Wehrle.bl D2/B.S 10^8

224

DN 32

1004

2.28

0.00

2.05

II

423

344646

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.B1

WEH DN32 BL-19/A S=1098308

l/A+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

902

2.28

0.00

2.05

424

344648

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl B1 î WHE.DN32 B-B18/E S 101981

l/E+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

902

2.28

0 00

2.05

425

344649

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl. B1 WEH DN32 BL-B18/D S=102006

ZD+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

902

2 28

000

205

426

344942

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.A3^ acm.bl A34/B.S 401467

t/B+Contor DN25-

ETCF55.PT500

902

2.28

0.00

2.05

427

345411

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP10A/CD+ContorWHERLE DN40,b

I P10A/C.D.S.99969869

ETCF55.PT500

905

5.70

0.00

5.13

428

345726

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLP11A+ContorDN32.Wehrle,bl.P117

,s 818899

ETCF55.PT500

905

2.28

000

2.05

429

345727

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLP12A+ContorDN32,Wehrle,bl.P12a

.s.818892

ETCF55.PT500

905

2 28

000

2 05

430

345728

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 BLP13A+ContorDN32,Wehrle,bl P13a

.s.818903

ETCF55.PT500

905

2.28

0.00

2.05

431

345774

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 HIDROM BL-D6 S 25406995

BLD6+CONTOR DN40

ETCF55.PT500

905

5.70

0.00

5 13

432

344834

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl 16Z WEH DN32 BL-16A/D S=102823

UD+CONTOR ACM

ETCF55.PT500

905

2.28

000

2.05

433

345433

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

ACM bl.P5A s.579957 BM110/08.04 0

3L P5A+MD contori

ETCF55.PT500

908

5.70

0.00

5.13

434

345434

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

DN32 BL.P6AS 9757155

BL P6A+DEBITMETRU

ETCF55.PT500

908

2.28

0.00

2.05

435

372356

ContDN40-inc,bl.B18/B,s02340418

902

5.70

0.00

5.13

| 436

372357

ContDN40-inc,bl. B18/C,s02340244

902

5.70

0.00

5.13

437

372358

ContDN40-inc,bl.B18/D,s02340253

PT 902

5.70

0.00

5.13

438

372359

ContDN40-inc,bl. B18/E.S02340277

PT 902

5.70

0.00

5.13

439

272258

ContorDN40-inc,bl P12.S 70402114

PT 905

5.70

000

5.13

440

350320

CONTOR ACM HIDR.DN40 BL-D4 S

>2393471

905

5.70

0.00

5.13

441

22420125

Contor DN32-acm,Cămin Alprom.s 34

5120

905

2.28

0 00

2.05

442

351410

ContorDN40,Weh,bl P6a.s 1733937

908

5.70

0 00

5.13

TOTAL GENERAL

lnox=

547,20 kg;

Fe=

3 429.38 kg

motor=

253.65kg

«X---

Inox =

1.849.54 lei

Fe =

3.086,44 lei •notor= 634,13 leiCOMISIA DE LICITAȚIE num tă prin Dispoziția nr,
Anexa nr.2 la contractul


de vanzare-cumparare nr.______________________

Lista bunurilor de deșeuri ce urinează să fie valorificate prin licitație publica deschisa cu strigare

Lot 2: deșeuri de: schimbătoare de caldure cu placi, contoare pentru energie termica, deșeuri fler vechi care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA.aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 126/24.04.2019;

Nr. crt.

Număr de inventar

Denumire Mijloc

Fix

(PT)

ELEMENTE DE IDENTIFICA RE

Cantitate deseu fier (ESTIMAT Kg)

Cantitate deseu motor el.

(ESTIMAT Kg)

Valoare deșeuri (lei fara TVA)

0

1

2

3

3

I4

15

16 00

1

345882

SISTEM DE AUTOMATIZARE PT 20T SOFT+Deviz Sistem automatizare P"

+KIT CONFIG* 207(nri public 345882)

207

21 25

0

15 94

4

232928

INST EL DE FORȚA SI LUMINA

502

380 V

900

0

6 75

271722

Panou comanda cu convertizor+MD-l comanda cu convertizor frecventa

lontare panou

502

11 Kw

900

0

6 75

7

345569

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

ACM DN32 BL-C7 S 99653386

BLC7\A+CONTOR

716

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

8

345570

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

ACM DN32 BL-C7 S 99653397

BLC7\B+CONTOR

716

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

9

345572

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

ACM WHE.DN32 BL-C8/A S.996534:

BLC8\A+CONTOR

3

716

ETCF55.PT500

2.28

0

1.71

10

345573

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 ACM WHE DN32 BL-C8/B S.9965340

BLC8\B+CONTOR

2

716

ETCF55.PT500

2 28

0

1.71

11

345574

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 ACM WHE DN32 BL-C8/C S 9965344

BLC8\C+CONTOR

4

716

ETCF55.PT500

2.28

0

1 71

12

345167

CalculatorETCF55*TTR PT500,bl A4

A

718

ETCF55.PT500

000

0

0 00

13

345168

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl A4/

WEH.DN 40 BL-A4/B S102660

B+CONTOR ACM

718

ETCF55.PT500

5.70

0

4.28

14

345171

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.A4a/A+ContorDN32,Wehrle

bl A4a/A,s 102983

718

ETCF55.PT500

2.28

0

1 71

15

345172

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl A4a/B+ContorDN32.Wehrie

bl A4A/B.S 102919

718

ETCF55.PT500

2.28 z

0. .

1 71

16

345173

CalculatorETCF55+TTR

PTSOO.bl A4C/B+ContorDN32.Wehrle

bl A4C/B.S 102838

718

ETCF55.PT500

\71

17

345176

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl B4

718

ETCF55.PT500

0 Oft * |

Â'0-'■/

18

345177

CalculatorETCF55*TTR

PTSOO.bl B8/A+ContorDN32.Weh.bl B

8/A.s 101932

718

ETCF55.PT500

0

7 lyi

|19

345178

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.B8/B+ContorDN32,Weh.bl B

8/B.S. 101883

718

ETCF55.PT500

2.28 '

/L7I

20

345179

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl B1

DN50. BL-B10. S=1078054

♦CONTOR ACM WS

718

ETCF55.PT500

5 99

. ,,

-- 0

4 49

21

345185

CalculatorETCF55+TTR

PT500.bl B12/A+ContorDN32,Wehrle.

bl B12/A.S 585114

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

22

345186

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl B12/B+ContorDN32.Wehrle,

bl.B12/B.s 585115

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

23

345187

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl B21

DN32,bl.B21/A,s.7OO114

/A+Contor WHERLE

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

24

345188

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl B21

DN32,bl B21/C.S 700113

'C+Contor WHERLE

718

ETCF55.PT500

228

0

1 71

25

345189

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl B21

WHE.DN32. BL-B21/D, S 101877

'D+CONTOR ACM

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1.71

26

345190

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl B21

DN32,bl.B21/F,s.7OO115

F+Contor WHERLE

718

ETCF55.PT500

2.28

0

171

27

345191

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.C9/

WHE.DN32. BL-C9/A. S. 99653415

A+CONTOR AC

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

28

345192

CalculatorETCF55*TTR PT500.bl C9/ WHE DN32, BL-C9/B. S 99653446

6+CONTOR ACM

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

29

345193

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl C9/

(I

718

ETCF55.PT500

000

0

0 00

30

345197

CalculatorETCF55*TTR PT500.bl D1/

WEH.DN32, BL-D1/A S.99653431

/ji+CONTOR ACM

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

31

345198

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl D1/ WEH DN32 BL-D1/B S.99653390

E^CONTOR ACM

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1.71

32

345199

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.D1/

WEH DN32 BL-D1/C S.99653411

d+CONTOR ACM

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

33

345203

CalculatorETCF55+TTR

PTSOO.bl D2/A+ContorDN32.Wehrle.b

,|d2/A.s. 102881

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71


34

345204

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.D2/E

718

ETCF55.PT500

0 00

0

0.00

35

345205

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl.D2/C+ContorDN32,Wehr1e,b

l)2/C,s.102849

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1.71

36

345563

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 E WHERLE DN32,bl B21/E.S 585118

LB21\E+Contor

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1.71

37

345697

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 E ACM WEH DN32 BL-A4C/A S=18381

LA4C\A+CONTOR

r

718

ETCF55.PT500

2.28

0

1.71

38

345701

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

BLB9\A+ContWehDN32-acm.bl B9.S6Î

4538

718

ETCF55.PT500

2.28

0

1 71

39

345702

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 E

AC.DN65 B-B20.S 9250666

LB20+CONTOR

718

ETCF55.PT500

8 17

0

6 13

40

345703

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 E

I.B21\E

718

ETCF55.PT500

000

0

000

41

345783

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 E WHERLE DN32,bl.B21/B,s 700110

|B21\B+Contor

718

ETCF55.PT500

2 28

0

1 71

42

345547

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 E

5+Elem.contorDN50s.9250614,bl 5/B

805

ETCF55.PT500

5 99

0

4 49

43

345554

CALCULATOR ETCF55+TR PT500 BL ACM WHE.DN40 BL-18BIS.S 101607

18BIS+CONTOR

805

ETCF55.PT500

5 70

0

4 28

44

345335

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.S7B

AC40DN40 WEH..BL-S7B/A, S. 10967

/A+CONTOR <6

811

ETCF55.PT500

5 70

0

4 28

45

345336P

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl S7B AC40DN40WEH. BL-S7B/B, S. 10967

/Ib+contor

64

811

ETCF55.PT500

5.70

0

4.28

46

345410

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500 F ACM MEIN.DN50 BL-P9/A S.1075598

r 718+CONTOR

718

ETCF55.PT500

5.99

0

4.49

I48

372635

ContDN40-inc,bl P2-3/G.S 70402667

521

5 70

0

4 28

*^49

350048

CONTOR A.C.WPD B-15 S 9111396

803

5 70

0

4 28

50

372708

ContDN50-inc,bl S7B/B.S 9492469

811

5 99

0

4 49

51

372709

ContDN50-inc,bl.S7B/A,s 9406564

811

5 99

0

4 49

52

22420161

Contor DN40-mcalzire,bl S7A/A.S 7040

2976

811

5 70

0

4 28

53

272607

ContDN40-inc,bl.B5A/B,s 70402876

1005

5.70

0

4.28

54

250060

VAS DE EXPANS CU MEMBRANA 50

OL S46001689

ȘCOALA

7

4843

0

36 32

55

272625

ContDN100, CET. s.1269129

202

I2 75

0

9 56

56

372313

ContDN65-inc,bl. 17,s94 06629

402

8 I7

0

6 13

57

250091

SCHIMB.CALD V45 33 PLACI P0.7 G

502

Fe=866kg.inox

Fe=779,40, lnox=101.50

0

Fe=584,55, lnox=406

58

250134

SCP V28/41 PLACI P=1 OG CAL S 00&

0

502

Fe=238,inox=68

Fe=214,20, lnox=47.60

0

Fe=160,65, lnox=190.40

59

272477

ContDN65-inc,bl 2IRTA.S 9503652

502

8 17

\  6 13

60

272552

ContDN40-acm.bl,2IRTA.s,0103

502

/ S.7Q z /

4.28

1

I51

272663

ContDN50.CET.s 4775240

502

5 99

—111

] 449

351270

CONTOR Mein DN100-inc.PT502.s 93

B8494

502

14 25

0

i 10.69

63

372484

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PTÎ

>02

502

13 50

(1

10 13

64

22420145

Contor DN32-acm,bl.3,s.O6O15

502

2 28

iT

171

65

22420146

Contor DN40-incalzire,bl 3.s. 546236

502

5 70

0

4 28

66

22420388

Bucla măsură energie termica DN 40 i

S.31772212

calzire bl.6

502

5 70

0

4 28

67

22420389

Bucla măsură energie termica DN 40

S.31772204

calzire bl.4

502

5 70

0

4.28

68

22420390

Bucla măsură energie termica DN 40 r

calzire bl.3 s 546236

502

5.70

0

4 28

69

22420391

Bucla măsură energie termica DN 40 r

calzire bl. 1 s.345096

502

5 70

0

4 28

71

314069

SIST.CONTORIZ ET DN65,bl P1

711

8.17

0

6.13

72

350907

CONTOR INC WOLTMAN DN80 BL-F’

).S=94-122

802

10 07

0

7 55

73

272784

ContDN40-inc.bl.C2/A.s. 02640

802

5 70

0

428

74

372331

ContDN65-inc.bl.H5.s9406636

714

8.17

0

6.137S

372378

ContDN50-acm,bl.H5,s.9492192

714

5 99

0

4 49

76

314081

SIST.CONTORIZ.ET ON65.bl.A4

718

8 I7

0

6 13

77

314092

SIST.CONTORIZ.ACM DN65,bl.A7

718

8 I7

0

6 13

78

350174

CONTOR ACM WEHRLE DN32 BL-B3/

A S 108

718

2.28

0

1.71

79

350359

CONT DN50 WIT+AP MAS BL-B9 S25C

62324

718

5.99

0

4 49

80

350468

CONTOR ACM DN32 BL-B12/C S.1018

67

718

2.28

0

1.71

81

350877

CONTOR ACM MEIN DN50 BL-B6 S=1

077927

718

5.99

0

4.49

82

350972

CALC.SUP+TTR BL-A7BIS/A(1330344

1500363)

718

000

0

0.00

83

350973

CALC.SUP+TTR BL-A7BIS/B(1330282H

1500172)

718

000

0

000

84

351006

CONTOR ACM POLLUX DN50 BL-B4 S

19494019

718

5.99

0

4.49

85

351229

CONTOR Mein DN65.bl B13.S.9131912

718

8.I7

0

6 13

86

351334

ContorDN32.Wherle.bl D2/B.S 102926

718

2.28

0

1 71

87

351336

ContorDN32,Wehrle.bl A4C/A.S 102821

718

2 28

0

1 71

*88

351345

ContorDN32,Wehrle,bl.B12/C,s.585111

718

2.28

0

1 7!

**89

372237

ContSPXDN40inc,bl B10/F.S029610143

49

718

5 70

0

4.28

90

22420108

Contor DN40-incalzire.bl A7BIS/A.S 318

22492

718

5 70

0

4.28

91

22420109

Contor DN40-incalzire.bl A7BIS/B.S 318

22490

718

5 70

0

4 28

92

372337

ContDN40-acm,PT801 .S02340450

801

5.70

0

428

93

314041

CONTOR POLLUX INC DN50.bl.40

806

5.70

0

4 28

94

314063

Integrator Multidata,bl.47

807

0.00

0

000

95

314116

CONTOR ACM DN65.bl.53

807

8.I7

0

6 13

96

349600

FILTRU IMPURITATI+BUCLA BL A41 C

RA PT807

807

28 50

0

21.38

97

350033

DEBITMETRU DN 65 BL 53 S 8407979

807

8.17

0

6 13

98

351583

ContSPXDN40-inc.s4807.bl A2/A

807

5 70

0

4 28

99

351213

CONTOR Mein DN80-inc,blD1.s 92730“

7

810

10.07

0

7.55

100

372517

ContDN 150-inc,PT810.S.03GWK099361

810

28 50

0

21.38

TOTAL

Fe=

1535,41kg Inox® 149.10kg

>

Fe=

J151.55.lei fnox=

596,4Qlei


COMISIA DE LICITAȚIE numită prin Dispoziția nr.Anexa nr.3 la contractul


de vanzare-cumparare nr


Lista bunurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate prin licitație publica deschisa cu strigare


Lot 3: deșeuri de: contoare pentru energie ti Pitești concesionate TERMO CALOR CON HCL nr. 127/24.04.2019;


termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului FORT SA.aprobate pentru valorificare prin
■ 1,

Nr. cri.

Număr de inventar

Denumire M jl

>c F ix

(l’T)

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Cantitate deseu fier (ESTIMAT Kr)

Valoare deșeuri (lei fara TVA)

0

1

2

3

4

5

6

1

345061

CalculatorETCF55+TTR

PT500,bl 47/A.B+ContorWehDN40.t)l

47/A.B, s 99969883

603

DN 40

5 I0

3 83

2

345518

CALCULATOR ETCF55+TTR PT5O0

DN40.bl 44/A.B.s.101496

3L44/AB+Contor WHERLE

603

DN 40

5 I0

3 83

3

345245

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl 03 HIDR.DN40 BL-B3/C. S 23074902

C+CONTOR ACM

1005

DN 40

5.10

3 83

4

345246

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl,B4

WEH.BL-B4A S-1733941

A+CONTOR ACM DN40

1005

DN 40

5 I0

3 83

|5

345247

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl B4 acm,bl.B4/C.S.01096827

C+ContDN40-

1005

DN 40

5 I0

3 83

345248

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl B^t acm,bl B4/D.S.01096819

D+ContDN40-

1005

DN 40

5.10

3 83

7

345249

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B4 acm.bl.B4/E.S 01096792

E+ContDN40-

1005

DN 40

5.10

3 83

8

345250

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl B4 acm.s 1095232,bl B4/G

G+ContWehrleDN40-

1005

DN 40

5 10

3 83

13

345256

Calculator ETCF55+TTR

PTSOO.bl B5B/A+ContorDN32,Wehrlq

bl B5b/A,s 1098175

1005

DN 32

2 04

1 53

14

345257

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B5

WEH.DN32 BL-B5b/B ,S=102880

B/B+CONTOR ACM

1005

DN 32

2 04

1 53

15

345258

Calculator ETCF55+TTR PT500 bl Bâ WEH DN32 BL-B5B/D S= 102936

B/D+CONTOR ACM

1005

DN 32

2 04

1 53

16

345259

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl BȘ WEH.DN32 BL-B5b/E S=102843

B/E+CONTOR ACM

1005

DN 32

204

1 53

17

345260

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B6i/

DN40.WHE. BL-B6/B S,101550

B+CONTOR ACM

1005

DN 40

5 10

3 83

18

345261

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B6 WEH.DN40 BL-B6/C S 99969874

C+CONTOR ACM

1005

DN 40

5 10

3 83

20

345263

Calculator ETCF55+TTR PT500 bl B7 WHE.DN40 BL-B7/B S 101481

B+CONTOR ACM

1005

DN 40

5 10

3 83

21

345264

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl.B7

DN40 BL-B7/C.S.102659

C+CONTOR ACM WHE

1005

DN 40

5 10

3 83

23

345266

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B9 WEH.DN32 BL-B9/A, S=102942

A+CONTOR ACM

1005

DN 32

204

1.53

^24

345267

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl.B9/ DN32 BL-B9/B S=102842

B+CONTOR ACM WEH

1005

DN 32

2.04

1 53

25

345268

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl.B9/ DN32 BL-B9/C. S=102831

C+CONTOR ACM WEH

1005

DN 32

204

1 53

26

345269

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B9/ WEH.DN32 BL-B9/D S 102802

D+CONTOR ACM

1005

DN 32

1989

14 92

28

345271

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B9<

WHE.DN32 BL-B9A/A S.101827

/A+CONTOR ACM

1005

DN 32

2 04

1 53

30

345274

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B1 HIDROM BL-B10/A S 25406109

/A+CONTOR DN32

1005

DN 32

2 04

1 53

31

345275

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B1 HIDROM.BL-B10/B S 25046757

'B+CONTOR DN32

1005

DN 32

2 04

1 53

35

345282

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B1Î

WEH.DN32 bl B13/C S 103001

VC+CONTOR ACM

1005

DN 32

2 04

1 53

36

345283

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl.BK

DN50.POLLUX BL-B13/D.E. S 923277

VD.E+CONTOR

1005

DN 50

5 36

4 02

37

345284

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl BV B14/C, S 9232769 POLLUX

C+CONTOR DN50 BL-

1005

DN 50

5.36

4 02

39

345287

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B1‘

BL-B15/C. S.25413880

îiC+CONTOR DN32 WIT

1005

DN 32

2 04

1 53

40

345288

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl.BK B15/D, S 25413870

JD+CONTOR DN32 BL-

1005

DN 32

2 04

1 53

41

345289

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B1! ACM WEH.DN40, BI.B15/E.F. S 1025

j/fe.F+CONTOR

C1

1005

DN 40

5.10

3.83

42

345290

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl B1t WEH..BL B16/A ,S 01734625

>/^+CONTOR DN32

1005

DN 32

2 04

1 53

43

345291

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl B1 WHE .BL B16/B, S 01734622

>/3+CONTOR DN32

1005

DN 32

2.04

1.53


44

345292

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl.B

WHE..BL.B16/D, S 01734642

6 D+CONTOR DN 32

1005

DN 32

2 04

1 53

45

345293

Calculator ETCF55+TTR PT500.bl B

BL.B16/E, S. 01794122

6^E+CONTOR DN32 WHE.

1005

DN 32

2 04

1 53

46

345294

Calculator ETCF55+TTR PTSOO.bl B

DN40, BL-B17/A.B, S 1096673

7rA,B*CONTOR ACM

1005

DN40

5 I0

3 83

47

345295

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B

DN40, BL.B17/C.D. S 1096678

7/C.D+CONTOR ACM

1005

DN 40

5 I0

3.83

48

345297

Calculator ETCF55+TTR PTSOO.bl.B

B18/A, S. 25434256

8/A+CONTOR DN32 , BL-

1005

DN 32

2.04

1 53

49

345299

Calculator ETCF55+TTR PTSOO.bl. B

HIDROM BL-B18/C, S.24711605

8/C+CONTOR DN40

1005

DN 40

5 I0

3 83

51

345301

Calculator ETCF55+TTR PTSOO.bl.B acm.s.700254,bl.B18/E

8/E+ContWehDN32-

1005

DN 32

2 04

1 53

52

345302

Calculator ETCF55+TTR PT500,bl B1 HIDROM .Bl B18/F, S 24854390

^/F+CONTOR DN25

1005

DN 25

1 70'

—i

53

345303

Calculator ETCF55+TTR

PT500,bl B19/A+ContorDN32,Weh,bl

ț19/A,S 99653399

1005

DN 32

f-7

1 53

54

345304

Calculator ETCF55+TTR

PT500.bl B19/B+ContorDN32.Weh bl

U19/B.S 99653406

1005

DN 32

2W4

1 53

56

345786

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

WEH.DN32 BL-B6/A S. 101977

^LB6\A+CONTOR ACM

1005

DN 32

2 04 '.

'    '53

57

345874

CALCULATOR ET CF55+TTR PT50C acm.bl B4/B.S 01096799

BLB4\B+ContDN40-

1005

DN 40

5 10

3.83

59

232655

ELECTROCOMPRESOR

COL. AUTO

E

ECR

60 00

45 00

L

344918

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl D9

WHE.DN32 BL-D9/A S 101907

/A+CONTOR ACM

405

DN 32

2 04

1 53

61

344924

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl D2 BL-D28 /B S 700177

8/B+CONTOR ACM DN32

405

DN 32

2 04

1 53

62

344931

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl. P1 WHE.DN32 BL-P10/B S 101913

(J/B+CONTOR ACM

405

DN 32

2.04

1.53

63

344932

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl. P1

DN32 BL-P13/A.S. 101892

3/A+CONTOR ACM WHE

405

DN 32

2.04

1.53

-

64

344704

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl D2

WEH.DN32 B-D22/B, S 102817

Î/B+CONTOR ACM

406

DN 32

2.04

1.53

65

344705

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl.D2

ACM,WHE DN32 BL.D23/A, S.65474

J/A+CONTOR

406

DN 32

204

1 53

66

344714

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl P2

WEH.DN32 BL-P20/B. S .101985

Î/B+CONTOR ACM

406

DN 32

204

1 53

67

344745

CalculatorETCF55+TTR PT500 bl P2

WHE BL-P21/B. S 1794152

l/B-tCONTOR DN32

406

DN 32

2 04

1 53

69

345478

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

WHE.BL-P21 S01794157

BL P21\C+CONTOR DN32

406

DN 32

2.04

1 53

71

230659

POMPA CERNA 200 Q 260 PT 515

515

Q=260, H=10

195 50

146 63

72

231115

POMPA CERNA 200 PT 515

515

Q=260. H=10

195 50

146 63

III

345311

CalculatorETCF55+TTR PTSOO.bl B3

DN65.BI.B32/E,F,G, S 9250654 MEI

2/E.F.G+CONTOR AC MEKE

1007

DN 65

6 80

5 10

112

345322

CalculatorETCF55+TTR PT500,bl B3

WEH.DN32, BL-B36, S 102824

5+CONTOR ACM

1007

DN 32

2 04

1.53

r

345323

CalculatorETCF55+TTR PT500.bl.B:

DN32, BL.B37, S 101908

7+CONTOR ACM WHE

1007

DN 32

204

1.53

115

345676

CALCULATOR ETCF55+TTR PT50Q

WHE.BL-P21/C S 1734634

BLP21\C+CONTOR DN 32

1009

DN 32

2.04

1.53

116

345677

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

WEH.DN32 BL-P21/D S=102033

BLP21VD+CONTOR ACM

1009

DN 32

2.04

1.53

117

345713

CALCULATOR ETCF55+TTR PT500

WEH BL-P18/C S 700204

BLP18\C+CONTOR DN 32

1009

DN 32

2.04

1.53

119

272137

Aparat sudura invertor monofazic

601

4.50

3 38

120

351276

CONTOR Hydro DN 50 incalzire, BL

M. seria 25062328

603

DN 50

5.36

4 02

121

372230

CONTOR Mein DN 65 incalzire. BL 4

4/A.B, seria 9408763

603

DN 65

6 80

5 10

122

372259

CONTOR DN 40 - încălzire, BL 44/C.

seria 03961008900

603

DN 40

5 10

3 83

123

372733

CONTOR DN 40 - încălzire, BL PS6-E

, seria 340462

726

DN 40

5 10

3 83

124

372743

CONTOR DN 40 - incalzire BL.S7B ?

, seria 02643

811

DN 40

5 10

3 83

125

272226

CONTOR DN 80 - incalzire. BL.B14?C

.D.E.F, seria 9396467

1005

DN 80

901

6.76

126

272227

CONTOR DN 50 - incalzire. BL.B1&C

,D, seria 9503590

1005

DN 50

5 36

4 02

127

272378

CONTOR DN 40 - încălzire, BL B5BFE

. seria 70401215

1005

DN 40

5 10

3 83

128

272544

CONTOR DN 50 - incalzire. BL B4/C.

seria 9531259

1005

DN 50

5 36

4 02

129

272545

CONTOR DN 40 - încălzire, BL.B5t)/A,

seria 70401976

1005

DN 40

5.10

3 83

130

272546

CONTOR ON 40 - incalzire. BL.B7/B, s

sria 70402117

1005

DN 40

5.10

3 83

131

272547

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B7/C, s

eria 70402051

1005

DN 40

5.10

3.83

132

272548

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B7/D, s

eria 70402906

1005

DN 40

5.10

3 83

133

272554

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B4/D, s

aria 9531274

1005

DN 50

5 36

4 02

134

272585

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B5A/A.

seria 70404145

1005

DN 40

5.10

3 83

135

272586

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B5A/D.

seria 70305294

1005

DN 40

5.10

3 83

136

272640

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B10/A

>eria 31586834

1005

DN 40

5.10

3.83

137

272641

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B5A/E.

seria 31586779

1005

DN 40

5 10

3 83

138

272642

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B9/A, s<

•ria 31586780

1005

DN 40

5.10

3 83

139

272675

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B16/B

eria 31628707

1005

DN 40

5 10

3.83

140

272676

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B16/A.

eria 31628738

1005

DN 40

5 10

3 83

141

272677

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B15/D,

seria 31628740

1005

DN 40

5 10

3.83

142

272680

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B15/A.:

eria 31628684

1005

DN 40

5.10

3 83

143

272681

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B14/B,

eria 31586813

1005

DN 40

5.10

3.83

144

272682

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B14/A,

eria 31628690

1005

DN 40

5 10

3.83

^45

272684

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B13/D,

>eria 31586774

1005

DN 40

5.10

3.83

*46

272685

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B13/C,

eria 31586831

1005

DN 40

5.10

3 83

147

272686

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B13/B,

eria 31586833

1005

DN 40

5.10

3 83

148

272687

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B13/A,

eria 31586802

1005

DN 40

/

""3 83

149

272688

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B10/F, s

eria 31586800

1005

DN 40

5H),

150

272692

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B9/E, se

ria 30318505

1005

DN 40

W

151

272704

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B18/E.

eria 31586816

1005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

DN 40

5 10

3 83 '

152

272705

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B18/D,

eria 29626688

1005

DN 40

5 10

3 83

153

272706

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B18/C,

eria 31628686

1005

DN 40

5 IO

3.83

154

272708

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B16/D,

eria 31628709

1005

DN 40

5 10

3 83

155

272709

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B16/C,

eria 31586785

1005

DN 40

5.10

3 83

156

272745

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B4/B, se

ria 9766456

1005

DN 50

5 36

4 02

157

272777

CONTOR DN 50 - incalzire. BL B15/E.F

seria 9766457

1005

DN 50

5 36

402

158

272789

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B4/E, se

ria 9553960

1005

DN 50

5 36

4 02

159

272790

CONTOR DN 50 - incalzire. BL.B4/A, se

ria 9553957

1005

DN 50

536

4.02

160

350470

CONTOR . acm WHE DN 40. BL.B7/D,

seria 6298769

1005

DN 40

5 10

3 83

350518

CONTOR SPX DN 65 , acm BL B5C. se

ria 8403782

1005

DN 65

680

5.10

162

350816

CONTOR . acm WEH. DN 32. BL.B7/A

seria 1098245

1005

32.00

2 04

1 53

163

350820

CONTOR . acm WEH DN 32. BL B5b/C

:, seria 102932

1005

32.00

204

1 53

164

350870

CONTOR . acm WEH. DN 32. BL.B9/E

seria 3503454

1005

32 00

2 04

1.53

165

351002

CONTOR incalzire POLLUX DN 100, BL

B3. seria 8500539

1005

DN 100

12 75

9 56

166

351049

CONTOR DN 80 incalzire BL.B9a, seria

9327095

1005

DN 80

901

6 76

167

351069

CONTOR SPX DN 40 . acm . BL B4/F.G

, seria 29610100

1005

DN 40

5 10

3.83

168

351174

CONTOR Hydro DN 40 - incalzire. BL.B

’/A, seria 24700018

1005

DN 40

5 10

3 83

169

351225

CONTOR Mein DN 80 - încălzire. BL B2

seria 9134318

1005

DN 80

901

6 76

170

351420

CONTOR Mein DN 50 - incalzire. BL B1

7/A.B, seria 9099566

1005

DN 50

5.36

4 02

171

351421

CONTOR Mein DN 65 - incalzire, BL B1

7/CDE. seria 9280698

1005

DN 65

6 80

5 10

172

351501

CONTOR SPX DN 40 - incalzire. BL B5t

/C. seria 2961014344

1005

DN 40

5 10

3 83

173

351536

CONTOR Mein DN 100 - încălzire, BL.B

5c. seria 9406678

1005

DN 100

12 75

956

174

351554

CONTOR SPX DN 25 -. acm . BL.B5WC

. serial 0486

1005

DN 25

1.70

1 28

175

372329

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B5a/C, s

sria 03961005554

1005

DN 40

5.10

3.83


h176

372348

CONTOR DN 40 - încălzire, BL.B5b/D,

eria 02340397

1005

DN 40

5 10

3 83

177

372695

CONTOR DN 50 - încălzire, BL.B19/A.E

seria 9408710

1005

DN 50

536

4.02

178

372696

CONTOR DN 50 - incalzire. BL B6/C, si

ria 9492436

1005

DN 50

5.36

4 02

179

372710

CONTOR DN 50 - incalzire, BL B6/B, si

ria 9396317

1005

DN 50

5 36

4 02

180

372711

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B6/A, se

ria 9408680

1005

DN 50

5.36

4 02

181

372744

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B6/C. si

ria 31822537

1005

DN 40

5 10

3 83

183

22420061

CONTOR DN 40 - , acm , BL.B11. sena

5081107

1005

DN 40

5 I0

3 83

184

22420062

CONTOR DN 100- incalzire. BL.B11, s

ria 9414941

1005

DN 100

I2 75

9 56

185

22420063

CONTOR DN 40 -, acm , BL B12, seria

5081104

1005

DN 40

5 I0

3 83

186

22420064

CONTOR DN 100 - incalzire. BL.B12. s>

ria 9433142

1005

DN 100

I2 75

9 56

187

22420115

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B16/C

eria 31586785

1005

DN 40

5 10

3 83

188

22420147

CONTOR DN 50 - incalzire. BL.B4/F. se

ria 070022933

1005

DN 50

5 36

4.02

189

22420425

Bucla măsură DN 40 - incalzire BL.B18/

<X. seria 31628697

1005

DN 40

5.10

3 83

190

272362

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B26/D, I

eria 70402845

1006

DN 40

5 10

3 83

191

272363

CONTOR DN 65 - incalzire. BL.B21/B, s

eria 9553918

1006

DN 65

680

5.10

192

272364

CONTOR DN 65 - incalzire. BL.B21/C, i

eria 9553931

1006

DN 65

6 80

5 10

^93

272365

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B26A/A,

seria 70402244

1006

DN 40

5 10

3 83

*94

272366

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B26A/B.

seria 70402959

1006

DN 40

5 10

3 83

195

272367

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B26A/C

seria 70406775

1006

DN 40

5.10

3 83

196

272368

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B26A/E,

seria 70403438

1006

DN 40

5.10

3 83

197

272369

CONTOR DN 40 - încălzire. BL B26A/F

seria 70403435

1006

DN 40

5 10

3 83

198

272370

CONTOR DN 40 - încălzire. BL.B27A/A.

seria 70401942

1006

DN 40

5 10

3 83

199

272371

CONTOR DN 40 - încălzire. BL B27A/B.

seria 70402121

1006

DN 40

5 10

3 83

200

272372

CONTOR DN 40 - încălzire. BL B27A/C.

seria 70402745

1006

DN 40

5.10 '

*

201

272374

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B27A/E,

seria 70402902

1006

DN 40

+0- - -

202

272423

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B27A/F,

sena 70404109

1006

DN 40

£/ 5

1.0

203

272549

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B26/E, s

eria 70402737

1006

DN 40

10

383

r

204

272778

CONTOR DN 50 - incalzire. BL B21/D, s

eria 9766444

1006

DN 50

36

S

205

272779

CONTOR DN 50 - incalzire. BL.B21/E. s

eria 9766454

1006

DN 50

5

36

4.02

206

272780

CONTOR DN 50 - incalzire. BL.B21/F, s

fcria 9766449

1006

DN 50

5 »

4 02

207

272791

CONTOR DN 50 - incalzire, BL B21/G, s

eria 9553941

1006

DN 50

5 36

4 02

208

314089

SISTEM CONTORIZARE . acm DN 65.

3L.B27

1006

DN 65

6 80

5.10

^209

350335

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B28/D. s

iria 108564

1006

DN 40

5.10

3 83

210

350336

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B28/C. s

eria 108565

1006

DN 40

5.10

3.83

211

350655

CONTOR DN 32 WEH BL B21/G. seria

700183

1006

DN 32

2.04

1.53

212

351525

CONTOR Mein DN 50 - încălzire, BL B2

/F. seria 9406562

1006

DN 50

5 36

4 02

213

351532

CONTOR SPX DN 40 - încălzire. BL B23

’C. seria 1231

1006

DN 40

5.10

3 83

214

351533

CONTOR SPX DN 40 - incalzire. BL B23

/A, seria 1216

1006

DN 40

5 10

3 83

215

372556

CONTOR DN 50 - incalzire, BL.B28/A, s

ria 9531268

1006

DN 50

5 36

4.02

216

372663

CONTOR DN 50 - incalzire. BL.B23/E. s

ria 9408698

1006

DN 50

5 36

4 02

217

22420427

Bucla măsură DN 65 - incalzire BL.B8/I.

eria 9597222

1006

DN65

6 80

5 10

218

350039

CONTOR DN 65 -. acm . BL.31/E, seria

3104907

1007

DN 65

6 80

5 10

219

372518

CONTOR DN 40 - încălzire, BL B36, ser

I14764

1007

DN 40

5.10

3 83

220

272266

CONTOR DN 65 - incalzire. BL P20, ser

9553925

1009

DN 65

6 80

5.10

221

272303

CONTOR DN 50 - incalzire. BL P6/C.D,

seria 9492451

1009

DN 50

5.36

4.02

222

350796

CONTOR SPX DN 40 BL.P24, seria 109

31006828

1009

DN 40

5.10

3.83

223

372628

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.P18/A, st

ria 14755

1009

DN 40

5.10

3.83
’ 224

22420054

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.P20/D, se

ia 06026

1009

DN 40

5.10

3 83

225

22420056

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.P20/C. se

ria 08122

1009

DN 40

5.10

3 83

226

372536

Contor DN40-inc,bl D9/A.S 324902

405

DN 40

5.10

3.83

227

22420431

Bucla măsură DN20 -ACM BI.P11/A. s.33

2003

405

DN 20

1.28

0.96

228

22420432

Bucla măsură DN20 -ACM Bl P11/B, s.33

1804

405

DN 20

1.28

096

229

22420434

Bucla măsură DN40 -Incalzire BI.P11/A.

07488245

405

DN 40

5.10

3 83

230

22420435

Bucla măsură DN40 -Incalzire BI.P11/B.

07488246

405

DN 40

5 10

3 83

231

372354

Contor DN40-inc.bl.VG1/B.s02340413

406

DN 40

5.10

3 83

232

272656

CONTOR DN 40 - incalzire, BL.B8/C, se

a 31586818

1005

DN 40

5.10

3 83

233

272666

CONTOR DN 40 - încălzire. BL B8/A, se

a 31628699

1005

DN 40

5.10

3.83

234

272513

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B8/F. se

a 70402979

1005

DN 40

5 10

3 83

235

272718

CONTOR DN 40 - incalzire. BL.B8/E. se

a 31766866

1005

DN 40

5.10

3 83

236

272661

CONTOR DN 40 - incalzire. BL B8/D, ser

a 31628701

1005

DN 40

5 10

3 83

TOTAL

1286.29 kg

964.72lei


COMISIA DE LICITAȚIE numită prin Dispoziția nr._______________2020TERMO CALOR CONFORT S.A.

site: www. termopitesti

EUID:ROONRC.J03/8f deschis la Raiffeisen Bank - Age IBAN nr:RO

op

ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. 303/880/10.09.2010,

0/2010, CUI: R027374805/10.09.2010, contul IBAN nr: R012RZBR0000060013039693, nția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul 50BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101,

eschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

erator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

SECȚIUNEA IIICT DE VÂNZARE-CUMPÂRARE


CONT


RA

A UNOR BUNURI SCOASE DIN FUNCȚIUNE ȘI APARȚIN

DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, CONCESIONATE TERMO CALOR CONFORT S.A.

onține de la pagina 2 la pagina 7

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

A UNOR BUNURI SCOASE DIN FUNCȚIUNE ȘI APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, CONCESIONATE TERMO CALOR CONFORT SA

 • I. Părțile contractante

MUNICIPIUL PITEȘTI, proprietarul bunurilor, cu sediul în str. Victoriei. tel.O248213994, fax 0248212166, cod tîscal 4317967, cont


Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin domnul Primar - Constantin - Cornel Ionica .

TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești, concesionarul bunurilor, cu sediul în Pitești, strada Calea București. bl.U4. mezanin, județul Argeș, tel. nr. 0248 222956, fax nr. 0248 222965, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, CIF RO 27374805/10.09.2010. contul 1BAN nr.,                                  deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești , reprezentată prin

domnul Iulian Richiteanu - Directo^- General. în calitate de vânzător, denumită în cele ce urmeaza

Vânzătorul

Și


strada__

, e-m^H?

Registrului Comerțului din___


Cont:


urmează Cumpărătorul


_____SRL, cu sediul în _______________________, _________________________________________________,telefon: __________________________, înmatriculată la Oficiul sub numărul ____________________________.

_Banca reprezentata              legal              prin

în calitate de cumpărător, denumită în cele ce


II. Obiectul contractului

Art.l. (1) Vânzătorul se obligă obligă să plătească și să preia


să transmită dreptul de proprietate și să remită, iar cumpărătorul se bunurile situate în Pitești, adjudecate la licitația din data de .2020, pentru L<^t. I, 2, 3 conform procesului-verbal al procedurii de vanzare nr.

/________________.2020.

(2) Bunurile care fac obidctul prezentului contract sunt bunuri scoase din funcțiune, trecute din al Municipiului Pitești prin HCL nr. 30/21.02.2019 pentru Lot l, HCL


de căldură cu placi, electropompe, contoare de energie termica, fiind la prezentul contract.

itării integrale in avans a prețului vânzării.

linurilor se face prin proces-verbal. după achitarea integrală a prețului


domeniul public in domeniul privat

nr. 126/24.04.2019 pentru Lot 2, HCt nr. 127/24.04.2019 pentru Lot 3, aflate in stare demontata, deșeuri de fler vechi formate din schimbătoare precizate și descrise în Anexele 1-3

 • (3) Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare sub condiția achitării integrale in avans a prețului vânzării.

 • (4) Predarea-primirea bunurilor se face prin proces-verbal. după achitarea integrală a prețului vânzării, la locul unde se află bunirile menționate la alin. (I) si (2). Predarea fizică a bunurilor este în sarcina TERMO CALOR CONFOR S.A. Pitești, prin reprezentanții săi desemnați.

 • (5) Factura va fi întocmită de către Primăria Pitești și va fi însoțită de Anexa pentru lotul___

cuprinzând bunurile care fac obiectul prezentului contract..

 • (6) Produsele vor fi încărcate in mijloacele de transport si cântărite ulterior la un cantar verificat metrologic in prezenta reprezentanților Termo Calor Confort S.A. iar eventualele diferente de greutate în plus sau minus vor fi reglate între pali

  ni prin acte adiționale respectând prețul unitar ( lei/kg ) din anexe.

  (7) Incarcarcarea și transportul bunurilor sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului, costurile aferente fiind incluse in preț.


  III. Preț și modalități de plată

  Art. 2. Prețul bunurilor ca ________leifaraTVA, conform


  re formează obiectul prezentului contract este de: Lot I proces verbal nr.____________din data de ______________2020.

  se efectueze prin virament, cu ordin de plată, după facturare, licitație va fi returnata cumpărătorului în termen de 5 (cinci) zile de


  se va face în contul Municipiului Pitești nr. his la Trezoreria Municipiului Pitești, prin OP in termen de 4 zile lui de 10 (zece) zile lucratoare de la


Art. 3.(1) Părțile convin ca plata să

 • (2) Garanția de participare la la îndeplinirea următoarelor condiții:

- plata integrală a prețului prțvăzut la art.2 alin, din prezentul contract;

 • (3)    Plata bunurilor

desbhis la Trezoreria Municipiului lucratoare de la data emiterii facturii, șub condiția respectării termenul data incheierii licitației.

s       ZA J

Vânzătorul are obligația de a constitui o contribuție de 2% din vanzarea deșeurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, iar cumpărătorul are obligația de a retine aceasta contribuție din prețul plătit si de a o vira la Fondul pentru mediu , conform art.9 alin I lit a) din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare. = ;

IV. Răspunderea contractuală

Art. 4.(1) Părțile se obligă să îndeplinească întocmai și la termenele prevăzute obligațiile asumate prin prezentul contract de vânzare-cumpărare.

 • (2) Pentru neexecutarea tot; contractuale, partea aflată în culpă di echivalentă cu o cotă procentuală de îndeplinirea efectivă a obligațiilor contj

 • (3) Partea care invocă forț; executarea obligațiilor contractuale, obligațiilor respective este împiedicată

  tală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor forează celeilalte părți, cu titlu de penalizări de întârziere, o sumă 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, din prețul contractului, până la itractuale.

  ,a majoră drept cauză de împiedicare sau întârziere totală sau parțială în va fi exonerată de răspundere pentru perioada în care executarea sau întârziată de cazul de forță majoră invocat în condițiile art.5.

  • (4) Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forța majoră este pusă în întârziere.

  • (5) Cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la, P.S.l. ,protecția mediului și persoanelor pe întreaga durată de derulare a prezentului contract pentru fiecare lot in parte.

  • (6) Cumpărătorul are întreaga responsabilitate privind operațiunile de demontare, dezmembrare, incarcare, cântărire si transport bunuri demontate, precum și de îndepărtarea în totalitate a deșeurilor rezultate în urma acestor operațiuni si refacerea zonelor afectate, aducerea la starea inițiala.

  • (7) De la data semnării procesului verbal de predare - primire a bunurilor menționate, paza acestora este in sarcina cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

  • (8) In execuția contractului daca se constata diferente de greutate in plus sau in minus fata de bunurile ce fac obiectul prezentului cpntract potrivit art.l , alin. I, alin.2, părțile pot proceda la modificarea corespunzătoare a valorii contractului ;prin acte adiționale pe baza preturilor unitare din contract.


V. Termen de execuție contract

Art. 5.1. Termenul de execuție a) contractului este de maxim 20 zile calendaristice pentru fiecare lot in parte sau 40 zile calendaristice pentru toate cele 3 loturi de la perfectare contract si intra în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți si achitarea contravalorii produselor.

Art. 5.2. Contractul se consideră finalizat după îndeplinirea condițiilor menționate la art. 3.

VI. Forța majoră

Art.6. (1) Prin forța majoră se înțelege un eveniment imprevizibil și de neînlăturat, independent de voința părților, care împiedică sau întârzie total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale.

(2) Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră sau de la data de la care a cunoscut existența cazului de forță majoră. Notificarea va fi însoțită sau urmată în cel mult 48 de ore, de acte de confirmare-constatare a cazului de forță majoră de către Camera de Comerț și Industrie.

VII. Rezilierea contractului

Art.7. (1) în cazul în care cumpărătorul nu își execută obligațiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune interese de către vânzător, printr-o simplă notificare, dacă în prealabil partea în culpă a fost pusă în întârziere.

contractul de plin drept cu daune-interese prevăzute la aliniatul t de la alin. (1), printr-o simplă notificare, în cazul în care constată


(2) Vânzătorul poate rezilia precedent și Iară respectarea dispozițiile: că, între momentul încheierii contractului și momentul efectuării plății, cumpărătorul a intrat în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.

(3) Cumpărătorul poate rezilia contractul de plin drept, cu daune interese, printr-o simplă , după încheierea contractului, bunurile nu se află în proprietatea


notificare, în cazul în care constată câ. vânzătorului.

VIII. Litigii

Art.8. (1) Orice neînțelegere în legă contract se va soluționa de părți pe cale pmiabilă.

(2) Dacă părțile nu convin a competente.

Prezentul contract a fost încheiat azi exemplare pentru vânzător și unul pentru cumpărător.


ură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea prezentului


i^niabil, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor judecătorești


2020 în 3 exemplare originale, din care două


VANZATOR,


CUMPĂRĂTOR,


MUNICIPIUL PITEȘTI PR 1 MAR.

Cornel - Constantin Ionica


TERMO CALOR CONFORT SA.


Director General,


DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Economică Dăianu Maria-Camelia


Economist Șef,DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Servicii Publice si Achi Danuț Mi hait Teodorescu


zitii


Șef Serviciu Achiziții Ad.tiv


ȘEF SERVICIU JURIDIC

Responsabil contract


Mi hai Foamete

SEF BMSPGC

Mirela Elena Ciobanu

Lot 1: deșeuri de: electropompe, schimbătoare de căldură cu placi, contoare pentru energie termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA, aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 30/21.02.2019 ;


Nr. crt.

Denumire mijloace

fixe

Cantitate (kg)

Preț unitar

Valoare totala deșeuri lei fara TV A

1

Deseu fier vechi

3429,38

2

Deseu motor electric

253,65

3

Deseu inox

547,20

Valoare totala lei fara TVA


VANZATOR,


CUMPĂRĂTOR,


MUNICIPIUL PITEȘTI TERMO CALOR CONFORT SA. P R I MAR,                       Director General,

Cornel - Constantin Ionica


DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Economică Dăianu Maria-Camelia


Economist Șef,DIRECTOR EXECUTIV,

Direcția Servicii Publice si Achiziții Danuț Mihail Teodorescu

ȘEF SERVICIU JURIDIC

Mihai Foamete


Șef Serviciu Achiziții Ad.tiv


Responsabil contract


SEF BMSPGC

Mirela Elena Ciobanu


Lot 2: deșeuri de: schimbătoare de căldură cu placi, contoare pentru energie termica, deșeuri fler vechi care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA.aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 126/24.04.2019 ;


Nr. crt.

Denumire mijloace

fixe

Cantitate (kg)

Preț unitar

Valoare totala deșeuri lei fara TVA

1

Deseu fler vechi

1535,41

2

Deseu inox

149,10

Valoare totala lei fara TVA


VANZATOR,


CUMPĂRĂTOR,


MUNICIPIUL PITEȘTI TERMO CALOR CONFORT SA. P R I MAR,                      Director General,

Cornel - Constantin Ionica


DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Economică Dăianu Maria-Camelia


DIRECTOR EXECUTIV.

Direcția Servicii Publice si Achiziții

Danuț Mihail Teodorescu

ȘEF SERVICIU JURIDIC

Mihai Foamete


SEF BMSPGC

Mirela Elena Ciobanu


Economist Șef,ȘefServiciu Achiziții Ad.tiv


Responsabil contract


Lot 3: deșeuri de: contoare pentru energie termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești concesionate TERMO CALOR CONFORT SA.aprobate pentru valorificare prin HCL nr. 127/24.04.2019;

Nr. crt.

Denumire mijloact

fixe

Cantitate (kg)

Preț unitar

Valoare totala deșeuri lei fara TVA

1

Deseu fier vechi

1286,29

Valoare totala lei fara TVA

VANZATOR,


CUMPĂRĂTOR,

MUNICIPIUL PITEȘTI P R I MAR.

Cornel - Constantin Ionica


TEpMO CALOR CONFORT SA. Director General,


DIRECTOR EXECUTIV. Direcția Economică Dăianu Maria-Camelia


DIRECTOR EXECUTIV.

Direcția Servicii Publice si Achiziții Danuț Mihail Teodorescu

ȘEF SERVICIU JURIDIC

Mihai Foamete


Economist Șef,


Șef Serviciu Achiziții Ad.tiv


Responsabil contractSEF BMSPGC

Mirela Elena Ciobanu

TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea Bucure site:www.termopitesti.ro

deschis la Raiffeisen E

ști, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965,

e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: R027374805/10.09.2010, contul IBAN nr: ROI2RZBR0000060013039693,

ank - Agenția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:R050BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

Secțiunea IV : FORMULARE


Formular 1 - FORMULAR DE OFERTA

Formular 2 - DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Formular 3 - DECLARAȚIE: PRIVIND- INFORMAȚII GENERALE SI CIFRA DE AFACERI

Formular 4 - DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE. INSTALAȚIILE. ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA

corespunzătoare: a con i ractului de vanzare-cumparare

Formular 5 - DECLARAȚIE. PR

PROTECȚIA MUNCII


VIND RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE MUNCA SI

Conține de la pagina 2 la pagina 7

OFERTANTUL


(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: autorității contractante și adresa completă)

Domnilor:

 • 1. Examinând documentația țbentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații. reprezentanți ai .................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim și cerințele cuprinse în documentația menționată mai sus. să ............................................................ (denumirea (suma in

  ofertantului ..............................

  ca, în conformitate cu prevederile achiziționam ..................

  produselor/lot/toate loturile) pentru suma de litere și cifre) lei, reprezentând valoau


ea inițiala de pornire a licitației cu strigare.

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul îi care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, termenul de zile calendaristice.

  execuție contract este de


 • 3. Până la încheierea și semnarea contractului de vanzare/cumparare această ofertă. împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între npi.

5. Alături de oferta de bază.

ZZ7 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar “alternativă”;

£7 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează op fi unea corespunzătoare)

Data.....................

(Semnătura)............

pentru și în numele


în cal


tate de


.................................. legal

(denumire/nume ofertant)


autorizat să semnez oferta


OFERTANT


(denumirea/numele)DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


împuternicit al .......................

mmele și sediul/adresa ofertantului),


Subsemnatul, reprezentant

......................................(denumirea/n

declar pe propria răspundere, sub sanpțiunea excluderii din licitație și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că declar pe propria răspundere că:


a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani;


b) nu sunt în stare de faliment) ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comericiale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-(j> situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;


b;


c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit.


d) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugc vigoare în România ;


tului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în


Subsemnatul declar că informa licitației are dreptul de a solicita, doveditoare de care dispunem.


iniile furnizate sunt complete și corecte și înțeleg că organizatorul in scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente


înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind


falsul în declarații.


Data completării.............


Operator economic,


(semnătură autorizată)


Operator economic(denumirea/numele)


 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de Inmatriculare/inregistrare ..

(numărul inmatriculare/inregistrare. data)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:__

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

solicita după caz,


există autorizare..................................f.ve va

■uia operatorul economic îndeplinește condițiile de funcționare


 • 6.1. Activități CAEN pentru care certificatul constatator conform cari specifice pentru activitatea CAEN in care se înscrie obiectul contractului de vanzare- cumpărare)

  7.Birourile filialelor/sucursale

  1.

  or locale, dacă este cazul:

  (adrese complete, telefon/fax, certifice

  2.

  te de inmatriculare/inregistrare)

  3.

  4.

  • 8. Principala piață a afacerilor

  • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3

  ani :

  Cifra de af<

  Anul                  (la 31

  L

  tceri anuală Cifra de afaceri anuală dec.)               (la 3 Idee.)

  ?i                 echivalent euro

  1.      2017

  2. 2018

  3.      2019

  Media anuală :

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Operator economic

(den linii rea / n antele)


DECLARAȚIEPRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE

DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE

1 .Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria răspundere, ( denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

 • 2. Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in flecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de

  a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor


si documentelor care insotesc ofertai, orice informații suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatii contractante,, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activ tatea noastra.

 • 4. Prezenta declarație este valabila pajia la data de_____________________

(se prelcizeaza data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant.

(semnătură autorizata )

ANEXA la formularul 4

declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului de vanzare-cumparare

Operator economic,


(semnătură autorizată)
Nr. crt

Denumire utilaj /echipament /instalație

U

M.

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

Leasing

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Privind respectarea condițiilor de munca si protecția muncii

Subsemnatul


ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele și


sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de


fals în acte publice, că vor fi respectate condițiile de munca si protecția muncii in cadrul derulării


contractului atribuit in urma procedu vanzare - cumpărare a unor bunuri Pitesti.concesionate TERMO CA1.OR


•ii de licitație publica cu strigare pentru atribuirea contractului de scoase din funcțiune apartinand domenului privat al municipiului CONFORT SA.


* Prezenta declarație va produce efecte juridice si va face parte integranta din contractul de

vanzare - cumpărare.

Data:__________________________
Operator economic.

(semnătură autorizată)

ANUNȚ DE VÂNZARE, A UNOR BUNURI, CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PITEȘTI, PRIN LICITAȚIE PUBLICA DESCHISĂ , CU STRIGARE.

TERMO CALOR CONFORT

ora 12.00, la sediul său din strada Cal^a București, bl. U 4, mezanin, Pitești, Jud. Argeș, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea uror bunuri de materiale feroase si neferoase scoase din funcțiune și aparținând domeniului privat al Munic căldură cu placi, contoare pentru energie


S.A., cu sediul în Pitești, organizează în data de


.2020, la


piului Pitești respectiv: deșeuri de: electropompe, schimbătoare de termica, deșeuri fier vechi care aparțin domeniului privat al TERMO


CALOR CONFORT SA, aflate în stare demontate la magazia CET Nord Gavana (Lot I, Lot 2, Lot 3), prezentate in Secțiunea II și care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești.


Cantitățile estimative de bunuri de materiale feroase și neferoase scoase la vânzare sunt:

Lot 1: deseu fier = 3429,38 kg, deseu inqx = 547,20kg, deseu motor electric=253.65 Kg:

Lot 2: deseu fier= 1535,41 kg, deseu inc x= 149, lOkg;

Lot 3: deseu fler = 1286,29 kg;

în caz de neadjudecare . datele de cesfașurare a următoarelor licitații sunt:

 • - data de____________.2020 (cel puțin 5 zile de la prima licitație) ora 12.00,

 • - data de __________.2020 (cel puțin 5 zile de la a doua licitație) ora 12.00.

  licitația de vânzare a bunurilor se va pune la dispoziția persoanelor după achitarea la casieria TERMO CALOR CONFORT S.A. Pitești, deschis la


Documentația de participare la fizice sau juridice interesate, contra cost, din str. Calea București bl.U4 parter sap cu OP, în contul nr. Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, a coteț de cheltuieli de participare, în valoare de 100 lei cu T.V.A.

la licitație și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii se regăsesc în caietul de sarcini. Alte relații se pot obține la telefon


Relații, despre bunurile scoase cumpărători spre a fi admiși la licitație, 0729980360 (dl.Luca Gheorghe), fax 0248.222.965 sau e-mail: office@termopitesti.ro .

Prețul de pornire:

Nr.

Lot.

Denumire deșeuri

Greutate totala

ești nu

deseu kg

it

Preț pornire ptr. licitația din data de .2020

Preț pornire a II-a licitație din data de 2020 (diminuare cu 15% fata de prima licitație)

Preț pornire a III- a licitație din data de 2020 (diminuare cu 30% fata de prima licitație)

Lot.l

Deseu fier vechi, inox, motor electric

deseu inox:     !

deseu fier:     3'

deseu motor cl:

47.20 kg

29.38 kg

53.65 kg

1849.54

3086.44

634.13

Valoare tot:5570.11

1572.11

2623.47

539.01

Valoare tot: 4734.59

1294.68

2160.51

443.89

Valoare tot: 3899.08

Lot.2

Deseu fier vechi, inox

deseu inox:

deseu fier:      1

49.10 kg

35.41 kg

inox:      596,40

fier:       1.151.55

Valoare tot: 1747.95

inox:      506,94

fier:        978.82

Valoare tot: 1485.76

inox:      417.48

fier:        806.08

Valoare tot: 1223.56

Lot.3

Deseu fier vechi.

deseu fier: 12:

16.29 kg

fier: 964.72

Valoare: 964.72

fier: 820.00

Valoare: 820.00

fier: 675.30

Valoare: 675.30

Ofertantii vor depune oferte pentrii un lot sau toate cele 3(trei) loturi. Adjudecarea se va face pentru fiecare lot in parte.

Demontarea in subansamble, încărcarea, cântărirea, transportul bunurilor feroase si neferoase de la vanzator, paza bunurilor după predare, favoarea căruia se va adjudeca licitația, fără a necesita costuri suplimentare.

sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului în


Pot participa la licitație persoane juridice și persoane fizice potențial cumpărătoare, care au achitat cota de cheltuieli de participare de 100 lei cu T.V.A., garanția de participare de 10 % din prețul de pornire respectiv:

Nr Lot

Garanție de participare la prima licit din dala de               2020 est<

10% din prețul de pornire

itie

de

Garanția de participare la a II-a licitație din data de              2020

este de 10% din prețul de pornire

Garanția de participare la a III- a din data de             2020 este

de 10% din prețul de pornire

Lot 1

500

400

300

Lot 2

100

100

100

Lot 3

90

80

60

Total

Lot 1-3

690

580

460

și întrunesc condițiile de calificare prevăzute în documentația privind organizarea și desfășurarea lic


iei.


ților la licitație :

ieli de participare la licitație ;


Documentele solicitate participam

 • 1. Dovada achitării cotei de cheltui

 • 2. Dovada achitării garanției de participare la licitație ;

 • 3. Dovada împuternicirii pentru participare la licitație în cazul în care ofertanții nu sunt reprezentanți legali împreună cu o copie a cărții de identitate a împuternicitului.

  ontract de vânzare cumpărare, depunerea unei copii a modelului de


 • 4. Dovada însușirii modelului de c< contract Secțiune III din documentația privind licitația, semnat și parafat pe fiecare pagină de către ofertant;.

 • 5. Agenții economici participanți, persoanele fizice autorizate, la licitație vor prezenta pentru calificare :

 • -  declarații formulare 1 , 2,3,4, 5 (modele în documentație privind licitația);

 • -   certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, certificatul constatator O.R.C. , autorizația eliberata de autoritățile publice de mediu din care sa reiasa ca au în obiectul de activitate astfel de activități pentru colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare de deșeuri ferose și neferoase în specificul de mai sus, în copie cu specificația « conform cu originalul », valabile la data desfășurării licitației;

 • 6. Pentru persoanele juridice străine: documentele edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare, ori apartenență din punct de vedere profesional la organisme legal constituite , în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ofertantul rezident, traduse în limba româna și legalizate.


ATENȚIE: Garanția de participare la licitație se achită cu ordin de plată în contul deschis la Trezoreria Municipiului Pitești , pentru Primăria Municipiului Pitești, cod fiscal 4317967. Aceasta se va restitui integral ofertanților care nu s-au prezentat la licitație și celor care vor fi declarați necâștigători și în 5 t.

;ile lucrătoare ofertantului câștigător conform contract, licitația de vânzare a bunurilor se primesc la registratura TERMO


Documentele de participare la

CALOR CONFORT S.A. Pitești cel tîrziu cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru deschiderea licitației de vânzare a bunurilor.

COMISIA DE LICI TAȚIE numită prin Dispoziția nr.___________2020