Hotărârea nr. 64/2020

HCL tarife Salpitflor Green SA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de Societatea Salpitflor Green S.A.


Consiliul Local al Miinicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobarp pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.5322/03'02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor Ide specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Adresa Societății Sa Municipiului Pitești sub nr.4

-Rata SWAP furnizată online de Consiliul Concurenței pe site-ul www,aiutordestat.ro;

Văzând prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale H.C.L. nr.93/21.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare, aprobare, ajjustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate privind delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și jexploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

pitflor Green S.A. nr.l291/28.01.2020, înregistrată la Primăria 606/29.01.2020;


în intravilan în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.238/12.07.2018


curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea


ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind


HOTĂRĂȘTE :

%, reprezentând rata SWAP de 2,95 comunicată de Consiliul


Art.I. Se aprobă

modificarea tarifelor stabilite în anexa nr.l5 la H.C.L


nr.ll 1/29.03.2018 și în anexia nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 în sensul actualizării nivelului profitului rezonabil la 3,95

Concurenței, la care se adaugă 100 puncte procentuale, pentru activitatea de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești și pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț delegate Societății Salpitflor Green S.A.

Art.II. (1) Tarifele pentru activitățile menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte integraptă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 15 la H.C.L nr.l 11/29.03.2018 și anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 se modifică potrivit alin.(l).

Art.III. (1) Societate^ Salpitflor Green S.A. va aduce la cunoștința publică tarifele, aprobate potrivit prezentei hotărâri.

gare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului al privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea


cu modificările și completările ulterioare, precum și Contractul


(2) Contractul de delej public și privat de interes loc și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pârâie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești nr.15559/30.03.2018, de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin acte adiționale, întocmite de către Biroul Monitorizare Servicii Publice;, Guvemanță Corporativă.

Art.IV Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Societatea Salpitflor Green Ș.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, luliu-Rădu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăli» Călugăru

Pitești,

Nr. 64 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la HCL ni^...A&42,2020


Tarife pentru activitatea de amenajare și întreținere zone verzi și igenizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în MUNICIPIUL PITEȘTI


Nr. crt.

Cod lucrare

Denumire lucrare

UM

Tarif

Profit

3.95%

Total tarif cu profit

1

SvA1a

Degajarea terenului de corpuri străine (frunze, crengi și gunoi cu mâna și cu grebla)

100mp

45,067

1,780

46,847

2

SvA1b

Degajarea terenului de corpuri străine (iarbă și buruieni cu sapa și

CU greDIaj

i uump

(

Z7CJ7 T

t

3

SvA1c

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) existente la suprafață

100mp

40,104

1,584

41,688

4

SvA1d

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) puțin îngropate, cu sapa, grebla și mâna

100mp

78,300

3,093

81,393

5

SvA2

Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor izolați (cu diametrul până la 0,10 m)

1buc

10,627

0,420

11,047

6

TSG03A

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

206,050

8,139

214,189

7

TSG03B

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

256,750

10,142

266,892

8

TSG03C

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

306,260

12,097

318,357

9

TSG03D

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

383,010

15,129

398,139

10

SvA6a

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 11 - 30 cm)

1buc

58,371

2,306

60,677

11

SvA6b

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 31 - 60 cm)

1buc

96,613

3,816

100,429

12

SvA6c

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 61-100 cm)

1buc

160,016

6,321

166,33713

SvA6d

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de peste 100 cm)

1buc

229,457

9,064

238,521

14

SvA7a

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

12,199

0,482

12,681

15

SvA7b

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1mc

18,208

0,719

18,927

16

SvA7c

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau

'r

VV>IIIK^U4I '-'M JJIUIIVIIIIU țJCJf ICJ ICJ       III                 1 1 1 V UI U IU 1 UU JJUIU 1 11^1 III

teren tare

1mc

34,015

1,344

35,359

17

SvA7d

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

17,998

0,711

18,709

18

SvA7e

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1 mc

24,011

0,948

24,959

19

SvA7f

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

43,019

1,699

44,718

20

SvA8a1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 10 cm

10mp

10,981

0,434

11,415

21

SvA8a2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 20 cm

10mp

21,962

0,867

22,829

22

SvA8a3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 30 cm

10mp

32,942

1,301

34,243

23

SvA8b1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm

10mp

16,970

0,670

17,640

24

SvA8b2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm

10mp

33,941

1,341

35,28225

SvA8b3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm

10mp

50,911

2,011

52,922

26

SvA8c1

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 10 cm

10mp

31,944

1,262

33,206

27

SvA8c2

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 20 cm

10mp

63,888

2,524

66,412

28

SvA8c3

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 30 cm

10mp

95,832

3,785

99,617

29

SvA8d1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 10 cm

10mp

49,913

1,972

51,885

30

SvA8d2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 20 cm

10mp

99,825

3,943

103,768

r oi—

oVAoOo

Mooflizarea m^nttala a soIuitn (îît veuerea asigurani prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 30 cm

10mp

149,738

5,915

155,653

32

SvA9a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren ușor

10mp

9,975

0,394

10,369

33

SvA9b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren mijlociu

10mp

13,960

0,551

14,511

34

SvA9c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren tare

10mp

17,950

0,709

18,659

35

SvA9d

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren foarte tare

10mp

19,950

0,788

20,738

36

SvA10a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren ușor

1mp

1,596

0,063

1,659

37

SvA10b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren mijlociu

1mp

1,995

0,079

2,074

38

SvA10c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren tare

1mp

2,394

0,095

2,489

39

SvA10d

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren foarte tare

1mp

2,593

0,102

2,695

40

SvA11a

Finisarea suprafețelor după nivelare (în vederea însămânțării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori)

1mp

1,595

0,063

1,658

41

SvA12a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

1mp

1,995

0,079

2,074

42

SvA12b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

2,593

0,102

2,695

43

SvA12c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal.ciLpăstrareastructuriiîn~straturi-de:-15cmgrosime)

1mp

2,992

0,118

3,110.

44

SvA12d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

3,561

0,141

3,702

45

SvA12e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

3,980

0,157

4,137

46

SvA12f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

4,189

0,165

4,354

47

SvA13a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

1mp

3,990

0,158

4,148

48

SvA13b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

4,987

0,197

5,184

49

SvA13c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

5,586

0,221

5,807

50

SvA13d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

5,985

0,236

6,221

51

SvA13e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

6,583

0,260

6,843

52

SvA13f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

6,982

0,276

7,25853

SvA14e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

7,200

0,284

7,484

54

SvA14f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,200

0,324

8,524

55

SvA14g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,356

9,356

<îuA1 Ah

\ I *4 »i---

vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,600

0,379

9,979

57

SvA15e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,000

0,316

8,316

58

SvA15f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,356

9,356

59

SvA15g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,000

0,395

10,395

60

SvA15h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,400

0,411

10,811

61

SvA17a

Semănarea gazonului (pe suprafețe orizontale)

100mp

112,223

4,433

116,656

62

SvA17b

Semănarea gazonului (pe teren în pantă)

100mp

121,592

4,803

126,395

63

SvA17c

Semănarea gazonului în figuri (pe peluze în jurul clădirilor)

100mp

115,213

4,551

119,764

64

SvA17d

Semănarea gazonului (pe terenuri de sport)

100mp

121,193

4,787

125,980

65

SvA18a

însămințarea taluzelor gata pregătite (cu semințe de ierburi perene în vederea consolidării)

1mp

6,389

0,252

6,641

66

SvA19a

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenului orizontal, bordurilor, chenarelor de dimensiuni 25x25x6cm

1mp

2,595

0,103

2,698

67

SvA19b

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenurilor de sport și taluzelor de dimensiuni 25x25x1 Ocm

1mp

3,194

0,126

3,320

68

SvA20a

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă până la 30%)

1mp

12,070

0,477

12,547

69

SvA20b

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă peste la 30%)

1mp

18,100

0,715

18,815

70

SvA20c

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren orizontal sau în pantă până la 30% )

1mp

13,070

0,516

13,586

/ 1

oV/ăZUCj

u raza ui rea ODișnuiia ^in oenzi sau oricriare pe icrcn cu-pairia peste 30% )

1mp

20,110

0,794

20,904

72

SvA21a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe laț)

1mp

13,458

0,532

13,990

73

SvA21b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate în benzi)

1mp

12,855

0,508

13,363

74

SvA21c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate suprapuse)

1mp

26,455

1,045

27,500

75

SvA21d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe muchie)

1mp

30,848

1,218

32,066

76

SvA22a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe laț)

1mp

13,458

0,532

13,990

77

SvA22b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă în benzi)

1mp

13,056

0,516

13,572

78

SvA22c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă suprapuse)

1mp

24,050

0,950

25,000

79

SvA22d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe muchie)

1mp

26,656

1,053

27,709

80

SvA24a

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren orizontal, de la hidrant

100mp

21,183

0,837

22,020

81

SvA24b

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren în pantă, de la hidrant

100mp

22,795

0,900

23,695

82

SvA24c

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe orice teren de la cisternă

100mp

21,183

0,837

22,020

83

SvA25a

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1to

105,820

4,180

110,000

84

SvA25b

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (în gropi de plantat)

1to

164,326

6,491

170,817

85

SvA26a

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1kg

1,393

0,055

1,448

86

SvA26b

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (în gropi de plantat)

1kg

2,986

0,118

3,104

87

SvA27a

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

24,105

0,952

25,057

88

SvA27b

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

28,122

1,111

29,233

89

S.vA-2-7r

p.Fim;^&cif^o^a7^n|,L4iroc^j+/fntprpnpiknantădA--2-1- 60%

când terenul este liber)

100mp

25,310

1,000

26,310

90

SvA27d

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

29,528

1,166

30,694

91

SvA27e

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber)

100mp

27,720

1,095

28,815

92

SvA27f

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

32,139

1,269

33,408

93

SvA28a

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber

100 mp

18,078

0,714

18,792

94

SvA28b

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

22,100

0,873

22,973

95

SvA28c

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber

100mp

19,080

0,754

19,834

96

SvA28d

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

23,300

0,920

24,220

97

SvA28e

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber

100mp

20,890

0,825

21,715

98

SvA28f

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

25,310

1,000

26,310

99

SvA30a

Tunderea manuală a gazonului (din borduri sau chenare)

1mp

2,000

0,079

2,079

100

SvA31a

Plivirea gazonului cu îmburuienare slabă

100mp

34,956

1,381

36,337

101

SvA31b

Plivirea gazonului cu îmburuienare mijlocie

100mp

54,931

2,170

57,101

102

SvA32a

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

19,072

0,753

19,825

103

SvA32b

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% plantat cu arbori și arbuști)

100mp

23,088

0,912

24,000

104

SvA32c

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

100mp

21,080

0,833

21,913

105

SvA32d

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

25,296

0,999

26,295

106

SvA32e

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50% când terenul este liber)

100mp

23,288

0,920

24,208

107

SvA32f

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

27,705

1,094

28,799

7-Q 9AQ

X-'dldlUl y I dl 1 ICZIILH (JC ycli-On odu IdlUd MOollC Ulii jJUlUZ-Ls

I IO

109

SvA34a

Rectificarea marginilor la peluze și rabate

100ml

60,024

2,371

62,395

110

SvB3a

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul -0,40m și h = 0,30m în teren mijlociu)

1buc

1,600

0,063

1,663

111

SvB3b

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren tare)

1 buc

3,000

0,119

3,119

112

SvB3c

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren mijlociu)

1buc

3,400

0,134

3,534

113

SvB3d

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren tare)

1buc

6,000

0,237

6,237

114

SvB3e

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren mijlociu)

1buc

6,600

0,261

6,861

115

SvB3f

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren tare)

1buc

10,800

0,427

11,227

116

SvB3g

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren mijlociu)

1buc

13,000

0,514

13,514

117

SvB3h

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren tare)

1buc

23,000

0,909

23,909

118

SvB3i

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren mijlociu)

1buc

27,400

1,082

28,482

119

SvB3j

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 0,80m în teren tare)

1buc

48,410

1,912

50,322

120

SvB3k

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 1 m în teren mijlociu)

1buc

34,200

1,351

35,551

l/^r rla                                             i

VaUalCa ylVpzliMI     țpfrcrtTtCl 1 Cî l<X7rdlC, VyrrvyItrulC u |JcrotrtJI Vd

structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 1 m în teren tare)

1buc

60,610

2,394

63,004

122

SvB4a

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren mijlociu )

1mc

48,010

1,896

49,906

123

SvB4b

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren tare)

1mc

72,013

2,845

74,858

124

SvB5a

Extragerea fără balot a arbuștilor

1buc

8,026

0,317

8,343

125

SvB5b

Extragerea fără balot a arbuștilor cu ghimpi și trandafiri

1buc

9,030

0,357

9,387

126

SvB5c

Extragerea fără balot a puieților de arbori

1buc

9,631

0,380

10,011

127

SvB6a

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 10- 15cm )

1buc

53,144

2,099

55,243

128

SvB6b

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 16 - 20cm )

1buc

86,054

3,399

89,453

129

SvB6c

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 21 - 25cm )

1buc

148,602

5,870

154,472

130

SvB6d

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 26 - 30m )

1buc

203,263

8,029

211,292

131

SvB7a

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în plasă de sârmă)

1buc

59,930

2,367

62,297

132

SvB7b

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în pânză de sac)

1buc

59,390

2,346

61,736

133

SvB8a

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 10 cm

1buc

141,050

5,571

146,621

134

SvB8b

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 11 -15 cm

1buc

187,800

7,418

195,218

135

SvB8c

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 16 - 20 cm

1buc

248,400

9,812

258,212

136

SvB9a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat (fără învelirea coroanei, când

ambalarea balotului se face cu plasă de sârmă)

1buc

135,100

5,336

140,436

137

SvB10a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 11-15cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

200,640

7,925

208,565

138

SvBIOb

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 16 - 20cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

241,771

9,550

251,321

139

SvBIOc

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 21 - 25cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

307,782

12,157

319,939

140

SvBIOd

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 26 - 30cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

381,216

15,058

396,274

141

SvB11a

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei până la 50cm

1buc

8,830

0,349

9,179

142

SvB11b

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei peste 50cm

1buc

58,386

2,306

60,692

143

SvB12a

Stratificarea puieților de arbori foioși fără balot în vederea plantării

100buc

108,020

4,267

112,287

144

SvB12b

Stratificarea puieților de arbuști scoși fără balot în vederea plantării

100buc

60,011

2,370

62,381

145

SvB12c

Stratificarea puieților de arbuști cu ghimpi și a trandafirilor scoși fără balot în vederea plantării

100buc

66,012

2,607

68,619

146

SvB15a

Plantarea arbuștilor de talie mare (înălțimea peste 50cm ) fără balot de pământ Ia rădăcină

1buc

6,042

0,239

6,281

147

SvB15b

Plantarea arbuștilor de talie mică (înălțimea până la 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

8,070

0,319

8,389

148

SvB15c

Plantarea tufelor de arbuști, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

40,024

1,581

41,605

149

SvB16a

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( pitici, semiurcători și urcători)

1buc

7,060

0,279

7,339

150

SvB16b

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( altoiți în coroană)

1buc

9,070

0,358

9,428

151

SvB17a

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( fără tutori)

1buc

14,533

0,574

15,107

152

SvB17b

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( cu tutori)

1buc

18,933

0,748

19,681

453-

PlantareaarborriorctrOpânăla 40 cm cu~balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

61,994

2,449

64,443

154

SvB18b

Plantarea arborilor cu 0 11 -15 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

57,994

2,291

60,285

155

SvB18c

Plantarea arborilor cu 0 16 - 20 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

81,992

3,239

85,231

156

SvB19a

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați manual)

1buc

80,564

3,182

83,746

157

SvB19b

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați cu macaraua )

1buc

68,592

2,709

71,301

158

SvB20a

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 11 -15 cm)

1buc

96,886

3,827

100,713

159

SvB20b

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 16 - 20 cm)

1buc

133,991

5,293

139,284

160

SvB20c

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 21 - 25 cm)

1buc

169,850

6,709

176,559

161

SvB20d

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 26 - 30 cm)

1buc

221,920

8,766

230,686

162

SvB21a

Plantarea rășinoaselor până la 2m înălțime, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

42,200

1,667

43,867

163

SvB22a

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H < 50cm )

1buc

9,291

0,367

9,658

164

SvB22b

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H > 50cm )

1buc

38,180

1,508

39,688

165

SvB23a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

8,702

0,344

9,046

166

SvB23b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

7,500

0,296

7,796

167

SvB23c

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

14,711

0,581

15,292

168

SvB23d

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două

rânduri cu interdîstanța de 30cm

îmi

13,763

0,544

14,307

169

SvB24a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

13,712

0,542

14,254

170

SvB24b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

23,870

0,943

24,813

171

SvB25a

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

10,350

0,409

10,759

172

SvB25b

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

16,440

0,649

17,089

173

SvB26a

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

7,381

0,292

7,673

174

SvB26b

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

6,181

0,244

6,425

175

SvB26c

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

13,504

0,533

14,037

176

SvB27a

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

0,260

0,010

0,270

177

SvB27b

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

0,520

0,021

0,541

178

SvB27c

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,1 mc apă/buc. puiet cu balot

1buc

2,586

0,102

2,688

179

SvB27d

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,5mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

12,931

0,511

13,442

180

SvB27e

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 1mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

25,861

1,022

26,883

181

SvB27f

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

1,062

0,042

1,104

182

SvB27g

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

2,124

0,084

2,208

183

IIIA5

Verificarea, ancorarea legăturilor, tutorilor și corectarea poziției arborilor

1buc

2,590

0,102

2,692

184

SvB28a

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii < 10cm)

1buc

25,560

1,010

26,570

185

SvB28b

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii > 10cm)

1buc

49,913

1,972

51,885

186

SvB29a

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii < 15cm)

1buc

25,073

0,990

26,063

187

SvB29b

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii > 15cm)

1buc

31,840

1,258

33,098

188

SvB30a

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H < 2m )

1buc

0,600

0,024

0,624

189

SvB30b

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H > 2m )

1buc

0,800

0,032

0,832

190

IIIA4a

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea

1buc

5,611

0,222

5,833

arbuștilor până la înălțimea de 1,5m

191

IIIA4b

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor cu înălțimea peste 1,5m

1buc

8,620

0,340

8,960

192

SvB31a

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

12,052

0,476

12,528

193

SvB31b

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

14,061

0,555

14,616

194

SvB32a

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

17,074

0,674

17,749

195

SvB32b

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

19,083

0,754

19,837

196

IIIA6

Tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

100buc

46,902

1,853

48,755

197

247

Tăiat drajoni la arbori și arbuști

1buc

4,011

0,158

4,169

198

SvB33a

Tăieri de corecție la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,998

0,039

1,037

199

SvB33b

Tăieri de corecție la trandafiri ( urcători )

1buc

2,050

0,081

2,131

200

SvB34a

Tunderea gardurilor vii manual ( H < 1,20m )

1mp

0,800

0,032

0,832

201

SvB34c

Tunderea gardurilor vii manual ( H > 1,20m )

1mp

1,200

0,047

1,247

202

SvB35a

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee drepte

1ml

3,000

0,119

3,119

203

SvB35b

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee curbe

1ml

4,000

0,158

4,158

204

IFH07X

Privitul și prășitul gardurilor vii

1ml

1,000

0,040

1,040

205

IIIA2a

Plivit și prășit la arbori și arbuști

10mp

6,400

0,253

6,653

206

IIIA2b

Plivit și prășit la trandafiri

100mp

48,203

1,904

50,107

207

218

Plivit lăstari de pe tulpina pomilor

1buc

1,995

0,079

2,074208

SvB36

Tunderea în forme a esențelor cu frunze persistente ( exclus rășinoase)

1mp

1,400

0,055

1,455

209

SvB37a

Mușuroirea trandafirilor ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,024

0,624

210

SvB37b

Mușuroirea trandafirilor ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,079

2,071

211

IIIB5

Așternutul stratului protector de paie sau frunze la plantele bienale, toamna

10buc

2,590

0,102

2,692

212

IIIB6

Ridicarea stratului protector de paie sau frunze de pe plantele bienale, primăvara

10buc

3,394

0,134

3,528

213

SvB38a

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,024

0,624

214

SvB38b

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,079

2,071

215

SvB39a

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 < 0,8m)

100buc

79,662

3,147

82,809

216

ovB39b

0,81m)

100buc

119,500

4,720

124,220

217

282

Pregătit specii dendrologice în vederea iernării

1buc

3,325

0,131

3,456

218

SvB40a

înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase

1ml

0,600

0,024

0,624

219

SvB41

înlăturarea zăpezii de pe conifere și tufe de arbuști izolați

1buc

15,950

0,630

16,580

220

SI.A3a

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu roaba

1mc

43,500

1,718

45,218

221

SI.A3c

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu mijloace mecanizate

1 mc

11,067

0,437

11,504

222

SI.BIa

Ciuruirea componentelor amestecului de pământ

1mc

13,738

0,543

14,281

223

SI.BIb

Ciuruirea componentelor amestecului de nisip

1mc

7,968

0,315

8,283

224

SI.B1C

Ciuruirea componentelor amestecului de mraniță, turbă și pământ de frunze

1mc

34,860

1,377

36,237

225

SI.B2

Pregătirea amestecului de pământ

1mc

33,847

1,337

35,184

226

Sl.Cla

Dezinfectarea amestecului de pământ cu soluție

1mc

33,828

1,336

35,164

227

Sl.Clb

Dezinfectarea amestecului de pământ cu prăfuire

1mc

38,825

1,534

40,359

228

SvC1a

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în grupe

100buc

34,960

1,381

36,341

229

SvC1b

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în rânduri

100buc

37,420

1,478

38,898

230

SvC1c

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în grupe

100buc

44,801

1,770

46,571

231

SvC1d

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în rânduri

100buc

58,905

2,327

61,232

232

SvC1e

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mare (> 35cm), în grupe

100buc

259,544

10,252

269,796

233

SvC2a

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mică (< 15cm)

100buc

39,632

1,565

41,197

234

SvC2b

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mijlocie ( > 15cm)

100buc

80,051

3,162

83,213

235

SvC3a

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

7,020

0,277

7,297

236

SvC3b

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

9,020

0,356

9,376

237

SvC3c

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

10,630

0,420

11,050

238

SvC3d

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

11,950

0,472

12,422

239

SvC4a

Plantarea florilor cu ghivece în jardiniere sau vase decorative-

10buc

23,973

0^47

24,920

240

SvC4b

Plantarea florilor cu ghivece pe peluze în rabate

10buc

27,553

1,088

28,641

241

SvC5a

Plantarea florilor în mozaic pe plan orizontal

1mp

367,753

14,526

382,279

242

SvC5b

Plantarea florilor în mozaic pe plan vertical

1mp

908,908

35,902

944,810

243

IIIC4

Tunderea vârfurilor florilor la plantațiile de mozaic și semimozaic

100mp

36,764

1,452

38,216

244

SvC6a

Plantarea plantelor perene cu balot

100buc

104,040

4,110

108,150

245

SIII.D11

Plantarea cepelor de flori în șanțuri

100buc

16,565

0,654

17,219

246

SIII.D12

Plantarea cepelor de flori în gropi

100buc

33,728

1,332

35,060

247

IIIBIa

Udatul florilor cu furtunul de la hidrant

100mp

17,780

0,702

18,482

248

IIIBIb

Udatul florilor cu furtunul de la cisternă

100mp

12,774

0,505

13,279

249

IIIB2

Plivitul și săpălugitul rabatelor de flori

100mp

41,975

1,658

43,633

250

IIIB3

Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori

10mp

4,990

0,197

5,187

251

SIV.A9

Plivirea selectivă

10mp

17,521

0,692

18,213

252

SIII.D8

Scosul plantelor bulboase din teren

1mp

8,367

0,330

8,697

253

SIII.D9

Sortarea cepelor de flori

100buc

3,383

0,134

3,517

254

SIII.D10

Depozitarea și controlul cepelor puse la iernat

1000buc

18,361

0,725

19,086

255

SvD4a

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 5 cm )

1mp

1,403

0,055

1,458

256

SvD4b

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii (grosime 10 cm )

1mp

2,810

0,111

2,921

257

SvD5a

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu piatră spartă de 7 - 20mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,055

1,458

258

SvD5b

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu mozaic granulat din marmură albă de 7 - 15mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,055

1,458

259

SvF1a

Pichetări de garduri vii ( contur drept)

100ml

96,550

3,814

100,364

260

SvF1b

Pichetări de garduri vii ( contur sinuos)

100ml

104,562

4,130

108,692

261

SvF2a

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen ușor)

10mp

97,351

3,845

101,196

262

SvF2b

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen dificil)

10mp

194,701

7,691

202,392

263

SvF3a

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în aliniament)

100buc

84,931

3,355

88,286

264

SvF3b

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( exemplare izolate )

3t75+

98,701

265

SvF3c

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în grupuri)

100buc

101,960

4,027

105,987

266

SvF4

Protejarea arborilor cu corsete metalice

1buc

7,001

0,277

7,278

267

IFC02X A

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 4-8 cm)

1buc

3,005

0,119

3,124

268

IFC02X B

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 8-12 cm; L = 2 m )

1buc

6,010

0,237

6,247

269

SvF5a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu vermorelul

100mp

10,133

0,400

10,533

270

SvF5b

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze prin prăfuire

100mp

13,351

0,527

13,878

271

SvF6a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu atomizorul

100mp

6,626

0,262

6,888

272

SvF7a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu vermorelul

1buc

4,013

0,159

4,172

273

SvF8a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu atomizorul

1buc

2,174

0,086

2,260

274

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată mecanic (tractor + pompa stropit)

100mp

2,660

0,105

2,765

275

SvF9a

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 80-150mm

1 mc

73,713

2,912

76,625

276

SvF9b

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 151-300mm

1mc

63,302

2,500

65,802

277

SvF9c

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 301-500mm

1mc

71,423

2,821

74,244

278

SvFIOa

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 80 - 150mm

1buc

1,200

0,047

1,247

279

SvFIOb

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 151 - 300mm

1buc

4,400

0,174

4,574

280

SvFIOc

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 301 - 500mm

1buc

21,783

0,860

22,643

281

SvF11a

Extragerea în grupuri a stîncăriilor ornamentale

1mc

163,480

6,457

169,937

282

SvF12a

Extragerea în grupuri zidite a stîncăriilor

1mc

221,880

8,764

230,644

283

TSG13XA

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare (vegetație ierboasă)

100mp

16,051

0,634

16,685

feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren care s-a uscat)

100mp

20,064

0,793

20,857

285

TSG13XC

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren cu apă )

100mp

50,160

1,981

52,141

286

TSG13XD

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație a digurilor: taluze, zone rutiere și feroviare)

100mp

8,026

0,317

8,343

287

TRIA03XB

încărcarea manuală a materialelor grele în prafuri ( prin aruncare teren - auto)

1to

12,742

0,503

13,245

288

TRIA04XB

încărcarea manuală a materialelor ușoare și mărunte ( prin aruncare teren - auto )

1to

14,435

0,570

15,005

289

Lucrări cu automacara UAMT 18.5to

h

117,493

4,641

122,134

290

Deplasare automacara

km

5,184

0,205

5,389

291

Lucrări la inaltime cu autoscara ARO

h

53,964

2,132

56,096

292

Lucrări la inaltime cu platforma tip AERIAL K 13

h

35,558

1,405

36,963

293

Taiat si toaletat arbori cu motofierastrau!

h

29,921

1,182

31,103

294

Taiat si toaletat arbori cu motounealta H325 P5

h

26,281

1,038

27,319

295

Tunderea gazonului cu M. T. G.

h

27,025

1,067

28,092

296

Tunderea gazonului cu M. T. G.

mp

0,106

0,004

0,110

297

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

mp

0,115

0,005

0,120

298

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

h

36,353

1,436

37,789

299

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

h

30,108

1,189

31,297

300

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

mp

0,128

0,005

0,133

301

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

h

27,100

1,070

28,170

302

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

mp

0,115

0,005

0,120

303

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

h

25,928

1,024

26,952

304

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

mp

0,086

0,003

0,089

305

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

h

37,061

1,464

38,525

306

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

mp

0,820

0,032

0,852

307

Transport marfa cu tractrorul+remorca

h

58,828

2,324

61,152

308

Transport marfa cu tractrorul+remorca

km

3,922

0,155

4,077

309

Prelucrarea~soluluicu motocultorulHonda 5.5 CF

tT

32,877

1,299

34,176

310

Transport apa cu cisterna

h

87,802

3,468

91,270

311

Transport apa cu cisterna

km

3,000

0,119

3,119

312

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

31,408

1,241

32,649

313

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,040

0,002

0,042

314

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cm)

h

31,408

1,241

32,649

315

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cm)

mp

0,090

0,004

0,094

316

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,627

1,407

37,034

317

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,036

0,001

0,037

318

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cm)

h

36,627

1,447

38,074

319

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intrel5-30cm)

mp

0,048

0,002

0,050

320

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,309

1,395

36,704

321

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,035

0,001

0,036

322

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

h

34,251

1,353

35,604

323

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

mp

0,076

0,003

0,079

324

lerbicidarea suprafețelor cu vermorelul

100mp

10,133

0,400

10,533

325

Confecționat jerba

buc

19,915

0,787

20,702

326

Confecționat coroana

buc

39,830

1,573

41,403’

327

Confecționat aranjament floral

buc

19,934

0,787

20,721

328

Confecționat ghirlande

buc

19,915

0,787

20,702

329

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe tractor

to

95,282

3,764

99,046

330

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe tractor

h

47,641

1,882

49,523

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma

OO I

TO

0,104

332

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

h

19,965

0,789

20,754

333

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG-MERCEDES 408/10

to.

96,114

3,797

99,911

334

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG-MERCEDES 408/10

h

96,114

3,797

99,911

335

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu tun de pulverizare model TIFONE DL 26 K 300

h

42,130

1,664

43,794

336

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

h

52,723

2,083

54,806

337

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

km

1,647

0,065

1,712

338

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

h

51,128

2,020

53,148

339

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

km

1,697

0,067

1,764

340

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

148,562

5,868

154,430

341

Strâns resturi vegetale(dupa tunderea mecanica sau manuala a gazonului si tunderea mecanica a gardului viu)

100mp

4,986

0,197

5,183

342

Maturat manual cai publice

1000mp

33,000

1,304

34,304

343

Maturat manual cai publice

h

21,381

0,845

22,226

344

întreținere curățenie

1000mp

10,151

0,401

10,552

345

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,354

0,251

6,605

346

Spalat manual coșuri de gunoi

buc

10,707

0,423

11,130

347

Spalat manual banei

buc

6,987

0,276

7,263

348

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

14,740

0,582

15,322

349

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

138,163

5,457

143,620

350

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,532

0,021

0,553

351

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,638

0,025

0,663

352

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,063

0,042

1,105

353

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,798

0,032

0,830

354

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,063

0,042

1,105

355

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,190

0,126

3,316

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0.03m

mp

1,994

0,079

2,073

357

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.03-0.05m

mp

2,659

0,105

2,764

358

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.05-0.07m

mp

3,988

0,158

4,146

359

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.7-0.1m

mp

7,976

0,315

8,291

360

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

13,670

0,540

14,210

361

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,386

0,134

3,520

362

Incarcat manual zapada

mc

6,377

0,252

6,629

363

Incarcat manual zapada

h

19,929

0,787

20,716

364

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

h

89,470

3,534

93,004

365

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

km

2,237

0,088

2,325

366

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG -MERCEDES 408/10

h

145,570

5,750

151,320

367

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

60,370

2,385

62,755

368

Arat solul la adâncime de 25 cm

h

73,524

2,904

76,428

369

Arat solul la adâncime de 25 cm

ha

189,765

7,496

197,261

370

Pregătit pat germinativ prin discuire

h

68,101

2,690

70,791

371

Pregătit pat germinativ prin discuire

ha

66,467

2,625

69,092

372

Mobilizat solul cu rotosapa

h

39,149

1,546

40,695

373

Mobilizat solul cu rotosapa

ha

391,490

15,464

406,954

374

Afanat solul cu freza

h

42,064

1,662

43,726

375

Afanat solul cu freza

ha

134,605

5,317

139,922

376

Lucrat solul cu prasitoarea

h

49,049

1,937

50,986

377

Lucrat solul cu prasitoarea

ha

52,335

2,067

54,402

378

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

h

43,329

1,711

45,040

379

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

km.

1,560

0,062

1,622

380

Lucrări la înălțime cu autoscara NISSAN

h

62,129

2,454

64,583

381

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

km.

3,425

0,135

3,560

382

DH14A

Curatarea manuala a șanțurilor

ml

5,981

0,236

6,217

383

DH15A

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere

mc

42,525

1,68&

44,205

384

DH16A

Desfundarea si curatarea camerelor de cădere si a albiei de sub podețe de potmol

mc

99,668

3,937

103,605

* Tariful nu conține T.V.A.

Anexa nr. 2 la HCL n^..../î^^2020

TARIFE

pentru activitatea de măturat,spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Nr.crt.

Cod tarif

Denumire lucrare

HM

Tarif

Profit

3.95%

Tarif cu profit

1

1Sa

Maturat manual cai publice

1000mp

35,396

1,398

36,79

2

1Sb

Maturat manual cai publice

h

25,220

0,996

26,22

3

2S

Curatat manual rigore

ml

0,610

0,024

0,63

4

3Sa

Spalat manual cai publice

1000mp

54,600

2,157

56,76

5

3Sb

Spalat manual cai publice

h

57,967

2,290

60,26

6

4Sa

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

to

14,239

0,562

14,80

7

4Sb

Incarcat manual deșeuri qrele in prafuri

h

22,242

0,879

23,12

8

5Sa

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

to

16,167

0,639

16,81

9

5Sb

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

h

22,295

0,881

23,18

10

6S

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,799

0,269

7,07

11

7S

Spalat mecanizat coșuri de gunoi

buc

12,082

0,477

12,56

12

8S

Spalat manual banei

buc

7,728

0,305

8,03

13

9S

Montat coșuri de gunoi

buc

11,803

0,466

12,27

14

10S

Curatat afișe si inscripții

mp

17,736

0,701

18,44

15

11S

întreținere curățenie

1000mp

12,637

0,499

13,14

16

12Sa

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

1000mp

28,873

1,140

30,01

17

12Sb

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

h

270,688

10,692

281,38

18

13Sa

Maturat mecanic cu Scarab Daf

1000mp

25,642

1,013

26,65.

19

13Sb

Maturat mecanic cu Scarab Daf

h

240,394

9,496

249,89

20

14Sa

Maturat mecanic cu Hako 300

1000mp

17,422

0,688

18,11

21

14Sb

Maturat mecanic cu Hako 3Q0

h

114,326

4,516

118,84

22

15Sa

Maturat mecanic cu Multicar

1000mp

27,585

1,090

28,67

23

15Sb

Maturat mecanic cu Multicar

h

155,166

6,129

161,30

24

16Sa

Maturat mecanic cu Mathieu

1000mp

19,532

0,772

20,30

25

16Sb

Maturat mecanic cu Mathieu

h

146,487

5,786

152,27

26

17Sa

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

18,300

0,723

19,02

27

17Sb

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

171,702

6,782

178,48

28

18Sa

Stropit cai publice cu autocisterna

1000mp

4,083

0,161

4,24

29

18Sb

Stropit cai publice cu autocisterna

h

132,693

5,241

137,93

30

18Sc

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

1000mp

4,032

0,159

4,19

31

18Sd

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

h

186,461

7,365

193,83

32

19Sa

Spalat mecanic

1000mp

33,763

1,334

35,10

33

19Sb

Spalat mecanic

h

120,703

4,768

125,47

34

19Sc

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

1000mp

33,974

1,342

35,32

35

19Sd

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

h

161,376

6,374

167,75

36

20Sa

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

to

9,286

0,367’

9,65

37

20Sb

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

h

78,931

3,118

82,05

38

20Sc

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

to

13,687

0,541

14,23

39

20Sd

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

h

68,435

2,703

71,14

40

20Se

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

to

11,167

0,441

11,61

41

20Sf

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

h

94,919

3,749

98,67

42

2lSa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

tr

—63;107

2,493

65,60

43

21Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

km

4,207

0,166

4,37

44

22Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobascul;

h

132,946

5,251

138,20

45

22Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobascul;

km

4,432

0,175

4,61

46

23Sa

Incarcat manual zapada

mc

7,088

0,280

7,37

47

23Sb

Incarcat manual zapada

h

22,151

0,875

23,03

48

24Sa

Incarcat mecanic zapada(KRAMER)

h

78,931

3,118

82,05

49

24Sb

Incarcat mecanic zapada cu VOLA

h

94,688

3,740

98,43

50

24Sc

Incarcat mecanic zapada(LOCUST L 752)

h

68,435

2,703

71,14

51

25Sa

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe autobasculanta

h

131,065

5,177

136,24

52

25Sb

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG - MERCEDES

h

115,335

4,556

119,89

53

25Sc

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe ABROLLKIPPER - MAN

h

129,910

5,131

135,04

54

25Sd

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe Motocar

h

83,402

3,294

86,70

55

26S

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

62,559

2,471

65,03

56

27Sa

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,591

0,023

0,61

57

27Sb

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,709

0,028

0,74

58

27Sc

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,182

0,047

1,23

59

28Sa

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,886

0,035

0,92

60

28Sb

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,182

0,047

1,23

61

28Sc

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,546

0,140

3,69

62

29Sa

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0-0.03m

mp

2,238

0,088

2,33

63

29Sb

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,03 - 0,05m

mp

2,984

0,118

3,10

64

29Sc

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.5-0.07m

mp

~ 4,476

0^77

4,65

65

29Sd

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,07-0,1m

mp

8,953

0,354

9,31

66

30Sa

Maturat mecanic tara colectare cu UNIMOG -

h

126,060

4,979

131,04

67

30Sb

Maturat mecanic tara colectare cu UNIMOG -MERCEDES

1000mp

6,303

0,249

6,55

68

31Sa

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

h

94,303

3,725

98,03

69

31Sb

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

km

2,358

0,093

2,45

70

32Sa

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

h

157,608

6,226

163,83

71

32Sb

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

km

3,940

0,156

4,10

72

33Sa

Deplasarea utilajului Scarab Daf

h

118,811

4,693

123,50

73

33Sb

Deplasarea utilajului Scarab Daf

km

2,970

0,117

3,09

74

34Sa

Deplasarea utilajului Hako 300

h

67,939

2,684

70,62

75

34Sb

Deplasarea utilajului Hako 300

km

2,718

0,107

2,83

76

35Sa

Deplasarea utilajului Multicar

h

82,093

3,243

85,34

77

35Sb

Deplasarea utilajului Multicar

km

2,736

0,108

2,84

78

36Sa

Deplasarea utilajului Mathieu

h

85,536

3,379

88,91

79

36Sb

Deplasarea utilajului Mathieu

km

2,851

0,113

2,96

80

37Sa

Deplasarea utilajului Hako 2000

h

109,563

4,328

113,89

81

37Sb

Deplasarea utilajului Hako 2000

km

2,739

0,108

2,85

82

38Sa

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

6,996

184,11

83

38Sb

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,175

4,6084

39Sa

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

130,852

5,169

136,02

85

40Sa

Transport apa cu autocisterna

h

119,691

4,728

124,42

86

40Sb

Transport apa cu autocisterna

km

2,992

0,118

3,11

87

40Sc

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

6,996

184,11

88

40Sd

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,175

4,60

89

DI13B

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din camion

h

155,084

6,126

161,21

90

DI13C

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m

to

32,383

1,279

33,66

91

DI13D

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,764

0,149

3,91

* Tariful nu conține T.V.A.