Hotărârea nr. 62/2020

HCL modif+completare HCL 273-09.08.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.6061/05.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Adresa nr. 1052/30.01.2020 a S.C. Publitrans 2000 S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.4882/30.01.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. (1) Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.2 la aceasta, în sensul că Anexa 6.3.1.1. „Programul de funcționare în cursul anului la chioșcurile de vânzare” se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin


curse regulate în municipiul Pitești, nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții și semnat, în numele și pentru Municipiul Pitești, de Primarul Municipiului Pitești.

Art.IL Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția de Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General

al Municipiului Pitești. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, fl 5 Juliu-Radu Bănică


Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălhi Călugăru

Pitești

Nr. 62 din 20.02.2020

ANEXA LA HCL NR..^..... DIN«’A?.'..^/..2O2O

Anexa 6.3.1 - Lista chioșcurilor

Anexa 6.3.1.1 -Program de funcționare in cursul anului la chioșcurile de vanzare

Nr. crt.

TONETA

LUNI-VINERI

PROPUS

LUNI-VINERI

SAMBATA-DUMINICA

PROPUS SAMBATA -DUMINICA

Perioada Vacantei de Paști,Vara Iarna LUNI-VINERI

PROPUS

Perioada Vacantei de Paști,Vara Iarna

Perioada Sărbători

Sărbători Legale (lsi 2 ian;24ian; prima si a doua zi de Paști; 1 mai: liunie; prima si a doua zi de Rusalii;15 august;30nov;ldec; prima si a doua zi Crăciun)

Anuakvinerea si sambata Pastelui 24 si 31 decembrie

09:00-17:00

09.00-17.00

ÎNCHIS

ÎNCHIS

1

PRUNDU COMPLEX I

06.00 - 20.00

06.00-18.00

ÎNCHIS

ÎNCHIS

2

PRUNDU COMPLEX II

06.00 - 21.00

06.00-20.00

06.30 - 20.30

07.00-19.00

06:00-20:00

06.00-19.00

07:00-20:00

07.00- 17.00

3

GARA SUD

06.00 - 20.00

06.00-18.00

09.00 -17.00

09.00-17.00

06:00:20:00

6.00-18.00

ÎNCHIS

09:00- 17:00

4

CASA CÂRTII

06.00 - 20.00

06.00-20.00

07.00 - 20.00

07.00-19.00

06:00-20:00

07.00-19.00

09.00- 17.00

07.00-17.00

5

PIAȚA TRAIAN

06.00 - 20.00

06.00-20.00

09.00-17.00

09.00-17.00

06:00-20:00

07.00-19.00

09:00-17:00

09:00- 17:00

6

TRIVALE COMPLEX I

06.00 - 20.00

06.00-18.00

09.00-17.00

09.00-17.00

06:00-20:00

09.00-17.00

ÎNCHIS

09:00- 17:00

7

TRIVALE COMPLEX II

06.00- 21.00

06.00-20.00

06.00- 21.00

06.30-1930

06:00-21:00

06.30-1930

09:00-17:00

07.00- 17.00

8

CAP LINIE RAZBOIENI

06.00 - 20.00

06.00-19.00

09.00- 17.00

09.00-17.00

06:00-20:00

07.00-19.00

ÎNCHIS

09:00- 17:00

9

COMISARIAT

06.00 - 20.00

06.00-19.00

09.00- 17.00

09.00-17.00

09:00-17:00

09.00-17.00

închis

09:00- 17:00

10

COMPLEX CRAIOVEI

06.00 - 20.00

06.00-19.00

09.00- 17.00

09.00-17.00

06:00-20:00

07.00-19.00

09:00-17:00

09:00- 17:00

11

TEATRU AL DA VILA

06.00- 21.00

06.00-20.00

06.30-20.30

06.00-20.00

06:00-21:00

06.00-20.00

07:00-20:00

07.00 -17.00

12

B A T. BASCOV

06.00 - 20.00

06.00-19.00

06.00 - 20.00

07.00-19.00

06:00-20:00

06.00-19.00

09:00-17:00

09:00-17:00

13

DEDEMAN

06.00 - 20.00

06.00-19.00

09.00- 17.00

ÎNCHIS

09:00-17:00

09.00-17.00

închis

09:00 -17:00

14

PIAȚA GA VANA

06.00- 21.00

06.00-20.00

06.00 - 21.00

06.00-20.00

06:00-21:00

06.00-20.00

07:00-20:00

// ( î ~ & ^7

07.00- 17.00

15

KAUFLAND NORD

06.00 - 20.00

06.00-19.00

9.00-17.00

09.00-17.00

06:00-20:00

09.00-17.00

109:00-17:00

16

AUTOGARA NORD

06.00- 19.00

07.00-19.00

ÎNCHIS

ÎNCHIS

09:00-17:00

09.00-17.00

wlM

/.C  // ÎNCHIS

7

17

SP.MIL ITAR

06.00- 20.00

07.00-19.00

10.00-18.00

10.00-18.00

06:00-20:00

09.00-17.00

\iNcnrs

loQS

ÎNCHIS

18

GARA NORD

06.00- 20.00

06.30-1930

09.00 - 17.00

09.00-17.00

06:00-20:00

07.00-18.00

închis

09:00-17:00