Hotărârea nr. 61/2020

HCL organizare concurs Cea mai frumoasa asociatie de proprietari

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea concursului „Cea mai frumoasă și cei mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești” Ediția a X-a

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

Raportul nr.6059/04.02.2020, al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


nr.8870/18.02.2020, nr.

nr,


nr.8874/18.02.2020;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 4/28.01.2020, privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

- Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin (1), lit.”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Regulamentul concursului „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești”, ediția a X-a, conform anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă Fișa individuală a asociației de proprietari, potrivit anexei nr. 2.

 • (3) Anexele nr. 1 si nr.2 făc parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Finanțarea cheltuielilor aferente premiilor se va face din sume alocate cu această aiului Pitești pe anul 2020.

destinație de la bugetul Munici

(2) Premiile concursului


se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, se aduc la cunoștință publică prin masS-media locală și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Pitești până la data de 18.05.2020.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții , Direcția Tehnică și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

z Z'X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 1 uliu-RaduBănică

Vv

Pitești

Nr.61 din 20.02.2020Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-Catâlin Călugăru


Regulamentul privind organizarea concursului

„Cea mai frumoasă și ce^i mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești” Ediția a X-a

»

Cap. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l(l) Concursul "Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești”, are ca scop îmbunătățirea aspectului urbanistic al municipiului Pitești și a microclimatului urban, prin promovarea unei competiții autentice între asociațiile de proprietari, care să conducă la creșterea gradului de confort ambiental al locatarilor.

(2) Concursul urmărește, de asemenea, formarea administratorilor în vederea rezolvării cu operativitate a problemelor gospodărești ale asociațiilor de proprietari, îmbunătățirea comunicării și colaborării cu autoritățile publice locale.

Cap. II DESFĂȘURAREk CONCURSULUI

Art.2 (1) Concursul este organizat de Primăria Municipiului Pitești, prin serviciul de specialitate -Coordonare Asociații de Proprietari.

 • (2) La concurs pot participa toate asociațiile de proprietari din cartierele municipiului Pitești, care nu înregistrează restanțe mai vechi de 30 zile către furnizorii de utilități.

 • (3) Asociațiile de proprietari care au fost declarate câștigătoare în anii precedenți pot participa la concurs numai în situația în care fac dovada că au efectuat lucrări semnificative în condominiu, de la data premierii și până în prezent. In acest sens, asociațiile interesate vor anexa, la cererea de înscriere, documentele justificative ale lucrărilor efectuate.

 • (4) Acțiunea va avea la bază voluntariatul sub coordonarea conducerii asociației de proprietari și administratorului. Comitetul executiv, în colaborare cu persoanele active din asociație, va elabora un plan de acțiune după o prealabilă analiză și evaluare a condominiului și terenului aferent.

 • (5) Perioada de desfășurare! a concursului este 01.04.2020 - 18.05.2020.

 • (6) înscrierea la concurs se face prin cerere depusă la registratura Primăriei Municipiului Pitești, începând cu data de 01.04.2020 până la data de 13.04.2020, inclusiv.

 • (7) Monitorizarea și jurizafea concursului se vor face de către comisia desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

 • (8) Pe parcursul derulării concursului, acțiunile se vor populariza în mass-media locală (TV, radio și presa scrisă).

 • (9) Se va acorda un premiu pentru „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din Municipiul Pitești” și câte un premiu pentru „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari” din fiecare cartier, pentru următoarele 10 cartiere: Găvana, Trivale și Mărășești, Banat și Exercițiu, Craiovei, Războieni, Prundu și Frații Golești, Tudor Vladimirescu, Popa Șapcă, zona Centru și Calea București, zona Nord șț Eremia Grigorescu.

  Cap. III EVALUAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI ÎNSCRISE ÎN CONCURS

  * A


  ațiilor de proprietari înscrise în concurs se. va face <ae Gătre comisia spoziția Primarului Municipiului Pitești,:în bâză următoarelor'.criterii: verzi aferente condominiului:


Art.3 (1) Evaluarea asoci desemnată în acest scop prin Di

 • 1. Amenajare si curățenie spații

 • a) gazon: 0-2 pct.          0 - complet neîntreținut                     \j'C ■ î

 • 1 - parțial întreținut

 • 2 - complet întreținut (curat și cosit)

 • b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori): 0-2 pct.

0 -1complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă) 1 -1 parțial plantat/semănat

c) gard viu; 0-2 pct.


2 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

0 - complet neplantat / netoaletat

 • 1 - parțial plantat / toaletat

 • 2 - domplet plantat / toaletat (lucrare efectuată pe întreaga suprafață aferentă asociației)

d) arbori toaletați: 0-2 pct.

0 - complet netoaletați

 • 1 - parțial toaletați

 • 2 - complet toaletați (în întregime toaletați, văruiți, protejați)

 • 2. Amenajare și curățenie la intrarea în condominiu: 0-2 pct.

0 - complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neinscripționată, cutii poștale rupte) 1- parțial întreținută

2 - complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

 • 3. Lucrări de întreținere a fațadei imobilului si reabilitare termică: 0-3 pct.

0 - complet neizolată

 • 2 - complet neizolată dar cu fațada îngrijită

1 - cu fațada izolată parțial

 • 3 - cu fațada complet izolată

  4, Starea tehnică a subsolului $i

  a) subsol tehnic: 0-2 pct. 0 - complet neîntreținut

  • 1 - parțial întreținut

  • 2 - complet întreținut

  0 - domplet neîntreținută

  • 1 - parțial întreținută

  • 2 - complet întreținută

  buna gospodărire a asociației de proprietari: 3 pct.


a terasei:

b) terasa: 0-2 pct.


6. Alte aspecte relevante pentru

(colaborare cu Primăria Municipiului Pitești, implicarea în rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociației de proprietari, sistem nonitorizare video, etc.).

 • (2) în situația în care asociațiile de proprietari nu sunt prevăzute cu subsol tehnic sau nu dețin în proprietate sau îngrijire spațiu verde, se va acorda punctaj doar la criteriile la care asociațiile de proprietari se încadrează.

 • (3) Comisia de evaluare jva acorda puncte pentru condominiu/condominii din cadrul asociației (punctajul final urmând a fi c'alculat ca medie aritmetica a punctelor acordate pentru îndeplinirea criteriilor) și va completa formularul „Fișa individuală”.

Art.4 (1) Rezultatele concursului vor fi comunicate participanților până la data de 11.05.2020, inclusiv, iar contestațiile se vor putea depune în termen de 48 ore de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestațiile vor fi soluționate de o comisie constituită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, în termen de 48 ore de la primirea acestora.

Art.5 (1) Premierea asociațiilor de proprietari câștigătoare se va face cu prilejul Zilelor Municipiului Pitești.

(2) Premiile concursului se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, se aduc la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Pitești

până la data de 18.05.2020.


Fișa individuală

Asociația de proprietari........................................

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1

Amenajare și curățenie spații verzi aferente condominiului

Gazon

complet neîntreținut

0

parțial întreținut

1

complet întreținut (curat și cosit)

2

Sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori)

complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

0

parțial plantat/semănat

1

complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

2

Gard viu

complet neplantat/netoaletat

0

parțial plantat/toaletat

1

complet plantat/toaletat (lucrare efectuată pe întreaga suprafață aferentă asociației de proprietari)

2

Arbori toaletați

complet netoaletați

0

parțial toaletați

1

complet toaletați (în întregime toaletați, văruiți, protejați)

2

2

Amenajare și curățenie la intrarea în condominiu

complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresa neinscripționată, cutii poștale rupte)

0

parțial întreținută

1

complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

2

3

Lucrări de întreținere a fațadei condominiului și reabilitare termică

complet neizolată

0

complet neizolată dar cu fațada îngrijită

1

cu fațada izolată parțial

2

cu fațada complet izolată

3

4

Starea tehnică a subsolului și a terasei

Subsol tehnic

complet neîntreținut

0

parțial întreținut

1

complet întreținut

2

Terasa

complet neîntreținută

0

parțial întreținută

1

complet întreținută

2

5

Vechimea condominiului

construit între anii 2000-2018

1

construit între anii 1990-2000 .

2

construit între anii 1980-199/)

3

construit între anii 1960*19'80

1 -         '                     i 1

4

6

Alte aspecte relevante pentru buna gospodărire a asociației de proprietari

colaborare cu Primăria Municipiului Fiteștî, implicarea în rezolvarea problemelor ridicate de membrii asociației de proprietari, sistem monitorizare video, etc.

3

7

Punctaj final

"1