Hotărârea nr. 60/2020

HCL validare activitati ian.2020+aprobare program minimal feb-dec2020 Centru Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind validarea activităților realizate în luna ianuarie 2020 minimal de activități pe perioada februarie - decembrie 2020 u Centrul Cultural al Municipiului Pitești

și aprobarea programului pentri


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

tru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


-Referatul de aprobare perl

-Raportul nr.6563/07.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr.8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

-Adresa Centrului Cultu

Municipiului Pitești sub nr.5685/04.02.2020;

Văzând prevederile art.l completările ulterioare, ale O.G publice de cultură finanțate din vi locale, precum și ale H.< Funcționare a Centrului Cultural


ral al Municipiului Pitești nr.255/04.02.2020, înregistrată la Primăria

e din vei C.L. Jr.


29 alin. (2) lit. ”d” și ale alin.(7) lit. ”d” din Codul administrativ, cu nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor Snituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele 223/12.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Validează activitățile realizate de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești în luna ianuarie 2020, potrivit anexei nr.l la prezenta hotărâre.

 • (2) Aprobă programul minimal de activități pe perioada februarie - decembrie 2020 al Centrului Cultural al Municipiului Pitești

  , potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

  or pentru realizarea programului minimal de activități se face, în condițiile getul Centrului Cultural al Municipiului Pitești pe anul 2020.

  e credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în


 • (3) Finanțarea cheltuielii legii, din sume alocate de la bu

 • (4) Ordonatorul terțiar d

limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.2. în situația în care programul minimal stabilit potrivit art.l nu este realizat, Primarul Municipiului Pitești, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, poate diminua alocația bugetară stabilită inițial.

Publice și Achiziții și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor duce la


Art.3. Direcția Servicii

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fu comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


V '' '/r

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ll Iuliu-Radu Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăjn Călugării


i u t

Pitești,

Nr. 60 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.4?..^?.^f.2O2O

PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITĂȚI AL CENTRULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI REALIZAT ÎN LUNA IANUARIE 2020, CARE SE VALIDEAZĂ

ACȚIUNI CULTURALE

1.

Spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale

2.

Manifestări cultural-artistice dedicate Micii Uniri (24 ianuarie)

TOTAL ALOCAT ACTIVITĂȚI CULTURALE                                                                      5 mii lei

Anexa nr. 2 la la H.CL. n

PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITATI AL CENTRULUI CULTURAL PITEȘTI PENTRU PERIOADA FEBRUARIE -DECEMBRIE 2020

NATURA ACTIVITĂȚII

CAP. I PUBLICAȚII

1

2

2

~5


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26


Ziarul Informația Piteștenilor (lunar social-cultural al Primăriei Municipiului Pitești și Consiliului Local Pitești) Revista de cultură Argeș (lunară)___________________________________________________________________________

Revista de literatură Cafeneaua Literară (lunară)_______________________________________________________________

Revista - document „Restituiri-Pitești” (trimestrială)_____________________________________________________________

Kevista literară Cuvântul Argeșean -(ti iinestrială)                                                      ______

Total publicații___________________________________________________________________________________________

CAP. II ACȚIUNI CULTURALE__________________________________________________

Spectacol dedicat Dragobetelui_____________________________________________________________________________

Spectacol dedicat Mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii_________________________________________________

Manifestări cultural artistice dedicate Zilei Basarabiei (27 Martie)_______________________________________________

Concursul Național de Poezie de Dragoste Leoaică tânără, iubirea... ediția a XX-a____________________________

Spectacol dedicat Zilei Pământului_________________________________________________________________________

Simfonia Lalelelor - ediția a 43-a___________________________________________________________________________

Manifestări dedicate Zilelor Municipiului Pitești_______________________________________________________________

Concursul Municipal de fotografie „Piteștiul meu” - ediția a V-a_____________________________________________

Concursul International de Dans Sportiv și de societate „Dansul Florilor” - ediția a 32-a______________________

Concursul Național de Dans sportiv „Romanian Dance Fest” - ediția a Il-a__________________________________

Festivalul-Concurs Coral Internațional “Emanoil Popescu” - ediția a IV-a____________________________________

Concursul Național de Gimnastică - ediția a IlI-a____________________________________________________________

Concursul Municipal de Street Dance__________________________________________________________________

Ziua Internațională a Copilului________________________________________________________________________________

Congresul Internațional de Istoria Presei_______________________________________________________________________

Festivalul Internațional de Muzică Corală „D. G. Kiriac”____________________________________________________

Spectacol dedicat Zilei Limbii Române, ediția a IlI-a________________________________________________________

Tabăra Națională de Creație Plastică -Pictură, Grafică , PITEȘTI” - ediția a Vl-a_____________________________

Festivalul Internațional de Folclor Carpați_____________________________________________________________________

Festivalul Cântecului Muntenesc -ediția I___________________________________________________________________

Târgul „Toamna Piteșteană”__________________________________________________________________________

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice_________________________________________________________________

Săptămâna mobilității europene - ediția a-II-a_______________________________________________________________

Festivalul Național de Muzică Folk „Trivale Fest” - ediția a Vl-a____________________________________________

Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc - ediția a XV-a_________________________________

Ziua Națională a României -1 Decembrie

^.'.^..«202027

Manifestări ocazionate de Sărbătorile de lamă

28

Colocviile Municipiului Pitești

29

Spectacole de muzică Folk Si Rock

30

Taraful Zavaidoc (Contracte drepturi de autor conform Legii 8/1996, impozitul și contribuțiile aferente)

31

Servicii de promovare a principalelor manifestări cultural artistice organizate de Centrul Cultural Pitești și de municipalitate

32

Alte Activități Culturale (Convenții civile și drepturi de autor conform Legii 8/1996, impozitul și contribuțiile aferente și alte activități neprevăzute)

Total Acțiuni culturale

TOTAL ALOCAT ACTIVITĂȚI CULTURALE                                                                        1.445 mii lei