Hotărârea nr. 6/2020

.HCL aprobare tarife Cinema Bucuresti -2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filmele proiectate la Cineinatograful „București” în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 189/10.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filmele

-Avizele comisiilor de

nr.3 882/23.01.2020,      nr.388

nr.3888/23.01.2020;

-Adresa Filarmonicii Pitești nr.6717/30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.63994/30.12.2019;

Văzând prevederile Legii

ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, prevederile art.84 alin.(4) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, ale Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, divertisment, republicată, ale persoanelor cu handicap, repub cultură la nivel național al pensi*

In temeiul art.196 alin.(l)

proiectate la Cinematograful „București” în anul 2020; specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 3/23.01.2020, nr.3 886/23.01.2020,      nr.3887/23.01.2020,


nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările


, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor olicată, și ale H.G. nr.385/2004 privind accesul gratuit la actul de ionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic.

lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Hui tarifelor pentru accesul la filmele proiectate la Cinematograful


(programa școlară) grupuri de elevi - 3 lei. i sunt cele din diagrama anexată.


Art. 1.(1). Se aprobă niv „București” în anul 2020, după ium urmează:

 • a) Preț bilet film categoria A - 6 lei;

 • b) Preț bilet film categoria B - 8 lei;

 • c) Preț bilet film categoria C - 10 lei;

 • d) Preț film categoria D - 12 lei;

 • e) Preț fix film educativ I

 • (2) . Categoriile de locuri

 • (3) . Pentru studenți, pensionari, șomeri, precum și pentru adulții cu handicap mediu și ușor, tariful biletului prevăzut la alin.

 • (4) . Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la filme, cu excepția celor educative, când este tarif fix.

 • (5) . Tariful include timbrul cinematografic și celelalte taxe legale.

 • (6) . Impozitul se calculează și se plătește potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ultei

  J) lit. (a), (b), (c) și (d) se reduce cu 50%.


  rioare.


Art.2. Accesul la filmele

 • a) Cetățenii de onoare ai Municipiului Pitești;

 • b) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

 • c) Posesorii legitimațiilor


proiectate la Cinematograful „București” este gratuit pentru:


eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr.385/2004 privind


accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;

 • d) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele care îi însoțesc.

Art.3. Accesul gratuit, respectiv acordarea de reduceri, se face sub condiția prezentării de egal valabile care să ateste calitatea pentru care a fost acordată


către solicitanți de documente

această facilitate.

Art.4. Diagrama sălii de spectacole cu precizarea categoriilor de locuri este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Servicii publice și Achiziții și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire ;are va fi comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului


dispozițiile prezentei hotărâri, c; Pitești.


Pitești,

Nr.6 din 28.01.2020


/X o M 4 , \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

II 21 Ion Ma^ej VI

/Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălyf Călugăru


J      Cinematograful BUCUREȘTI

-parter-

ECRAN PROIECȚIE


Cinematograful BUCUREȘTI -etajul I -


ECRAN PROIECȚIE

9


(o. /-/CC16

15

14

13

12

11

10

9

15

14

13

12

11

IC

9

8

13

12

15

14

13

12

11

10

9

8

16

15

14

13

12

11

1

.0

9

15

14

13

12

11

IC

9

8


8

7

6

5

4

3

2

1

7

5

4

3

2

1

7

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

IC

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


12

11

10

9

8

7