Hotărârea nr. 59/2020

HCL cuantum burse elevi unitati invatamant preuniversitar de stat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.6568/07.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr.8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

Văzând prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit. ”d” și alin.(7) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020, respectiv pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, după cum urmează:

  • a) 100 lei pentru bursa de performanță;

  • b) 70 lei pentru bursa de merit;

  • c) 50 lei pentru bursa de studiu;

  • d) 40 lei pentru bursa de ajutor social.

  • (2) Pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, cuantumul pentru fiecare categorie de bursă va fi aprobat ulterior emiterii de către Guvern, a hotărârii privind stabilirea cuantumului minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social pentru anul școlar 2020-2021.

  • (3) Acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se face de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Pitești în baza Criteriilor generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor specifice de acordare a burselor, stabilite anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate cu această destinație.

  • (4) Bursele sunt lunare, cu excepția situațiilor prevăzute expres de Ordinul nr.5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 59 din 20.02.2020