Hotărârea nr. 58/2020

HCL aprobare Program minimal activitati pe anul 2020 Filarmonica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2020 și validarea activităților realizate în perioada 11 ianuarie - 19 februarie 2020 de către Filarmonica Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.6308/06.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02,2020,


- Avizele comisiilor de

nr.8871/18.02.2020, nr. 8872/18.01.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

 • - Adresa Filarmonicii Pitești nr.550/05.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 6116/05.02.2020;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. ”d” și alin.(7) lit. ”d” din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale O.G. nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, ale H.G. nr. 1301/02.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, precum și ale H.C.L. nr. 186/20.06.2007 privind înființa/ea Filarmonicii Pitești;

) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


în temeiul art. 196 alin. (

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobă Programul minimal de activități pe anul 2020 al Filarmonicii Pitești, potrivit anexei e realizate în perioada 11 ianuarie - 19 februarie 2020, potrivit anexei nr.2 privind „Lista programelor și proiectelor culturale din Programul minimal de activități pe anul 2020”.

nr. 1.

(2) Validează activități


 • (3) Aprobă programele șj proiectele culturale din perioada 20 februarie - 27 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 2.

  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  ilor pentru realizarea programului prevăzut la alin. 1 se face, în condițiile legii, I armonicii Pitești pe anul 2020.

  de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

  :are Programul minimal stabilit potrivit art. I nu este realizat, Primarul de ordonator principal de credite bugetare, poate diminua alocația bugetară


 • (4) Anexele nr. 1 și nr.2

 • (5) Finanțarea cheltuiel din sume alocate de la bugetul Fii

 • (6) Ordonatorul terțiar

ArL2. în situația în c

Municipiului Pitești, în calitate stabilită inițial.

Publice și Achiziții și Filarmonica Pitești vor duce la îndeplinire dispozițiile


Art3. Direcția Servicii

prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către "Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lulițirRadu Bă pică

\'

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăZîn Călugăru


\

...

Pitești,

Nr. 58 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.<iL. /^’:.9^...2020

PROGRAMUL MINIMAL DE ACTIVITĂȚI AL FILARMONICII PITEȘTI PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Proiecte

Tip proiect

Număr proiecte

Deviz estimat lei

Plăți cf. legislației în vigoare

TOTAL GENERAL

fl)

(2)

(3)

(4)

C5)

C6)

(7)

Concerte: -extraordinare -simfonice -vocal-simfonice -operetă în concert -operă în concert -recitaluri camerale -educative -festivaluri

Proiecte mici

37

o^-ioooo

Taxe UCMR-ADA, impozit spectacol, taxă SEAP, taxă timbru patrmoniu, taxe CNC, Contracte civile de prestări servicii [acordaj pian etc)

Proiecte medii

35

10001-

30000

Proiecte mari

5

30001 -

50000

Artă cinematografică

Filme artistice

100

100

175

Total

177

1060

175

1.235

NOTĂ: Programul minimal pentru anul 2020 este întocmit în conformitate cu H.G. nr. 1301/02.12.2009, cu modificările ulterioare

Anexa 2 la HCL nn5£...^..^2020

Lista programelor și proiectelor culturale pe anul 2020 - FILARMONICA PITEȘTI

Nr. Crt.

Data

Program

Descrierea sumară a programului/ proiectului

Nivelul de interes/ grupuri țintă

Rezultatele așteptate

1

13.01.

Confluențe muzicale internaționale

Concert simfonic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii

între 14-80 ani

municipiului Pitești și a României

2

16.01

Pagini romantice fi)

Concert simfonic

idem

idem

3

23.01

Classica fl)

Concert simfonic

idem

idem

4

30.01

Invitați de peste hotare [1]

Concert simfonic

idem

idem

5

Pro-educația (1)

Concert educativ

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

6

06.02

Pagini baroce (1)

Concert simfonic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

7

07.02

Tineri interpreți piteșteni [1]

Concert cameral

idem

idem

8

13.02

Invitați de peste hotare (2)

Concert simfonic

idem

idem

9

19.02

Pro-educația (2)

Concert educativ

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

10

20.02

Invitați din Basarabia [1]

Concert simfonic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valontpr cujturale și atragerea publicului în sala de concerte; promovarea2 imaginii municipiului Piteștișj<â României

11

21.02

Dragobetele

Concert cameral

idem

idem

12

27.02

De Mărțișor

____________________________Z_t—_________________

Concert simfonic

idem

idem

13

28.02

Vibrații

Concert cameral

idem

idem

14

05.03

De Ziua Femeii țl)

Concert vocal-simfonic

idem

idem

15

06.03

De ziua femeii f2]

Concert cameral

idem

idem

16

12.03

Revenit în România (2)

Concert simfonic

idem

idem

17

18.03

Pro-educația [3]

Concert educativ

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

18

19.03

în pași de dans

Jazz și swing

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

19

26.03

Pagini romantice [2]

Concert simfonic

idem

idem

20

27.03

România Mare. Invitați din J Basarabia [2]

Spectacol

idem

21

02.04

Dar din dar

Concert simfonic umanitar

idem

idem

22

06.04

Duelul viorilor - ed.10

Concert cameral

idem

idem

23

07.04

Pro-educația (4)

Concert educativ

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor J

24

09.04

„Povestea soldatului”

Concert simfonic-dramatic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

25

10.04

Enesciana [1]

Concert cameral

idem

idem        . .

26

16.04

Concert-eveniment

Concert simfonic de Paste

idem

idem

27

23.04

Invitați de peste hotare (3)

Concert simfonic extraordinar

idem

idem             ZF j

28

24.04

Classica (2]

Concert cameral

idem

idem

29

30.04

Românește 100% [1]

_

Concert dedicat Simfoniei Lalelelor

idem

Idem

30

04.05

„Pianul călător”

Concert cameral

31

05.05

Pro-educația [5]

Concert educativ

32

07.05

Invitați de peste hotare (4]

Concert simfonic

33

11.05

„Flautul fermecat”

Concert cameral

34

14.05

Pagini romantice (3)

Concert cameral

35

20.05

Ziua Porților Deschise la

Prezentare

36

21.05

Ziua Filarmonicii - 13 ani

Concert aniversar

37

22.05

Pagini corale

Concert coral a capella

38

24.05

Agora (1)

Concert extraordinar în aer liber

39

26.05

Pro-educația (6)

Concert educativ

40

28.05

Festivalul de percuție -ed.5

Concert simfonic

41

04.06

Festivalul „Tinere talente”

Concert simfonic

42

05.06

Classica (3)

Concert cameral

43

09.06

Pro-educația (7)

Concert educativ

44

11.06

Invitați de peste hotare [5]

Concert simfonic

45

12.06

Tineri interpreți din Pitești (2)

Concert cameral

46

18.06

Pagini romantice [4]

Concert simfonic

idem

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Atragerea publicului larg în sala de concerte

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

idem

idem

idem

idem

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală â elevilor

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovare^ Valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

idem

idem

idem

idem

47

19.06

Classica (4)

Concert cameral

idem

idem

48

25.06

Concert de închidere a celei de-a 13-a stagiuni

Concert vocal-simfonic

idem

idem

49

02.07

Invitați de peste hotare

Concert estival

idem

idem

50

06.09

Agora (2)

Concert extraordinar în aer liber

idem

idem

51

07.09

Experiment XXI

Concert cameral

idem

idem

52

17.09

Deschiderea celei de-a 14 stagiuni

Concert simfonic extraordinar

idem

idem

53

18.09

Classica (5)

Concert cameral

idem

idem

454—

24.09

Pagini romantice f5~)

iderm

idem

55

25.09

Enesciana [2]

Concert cameral

idem

idem

56

29.09

Pro-educația (8)

Concert educativ

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

57

01.10

Invitați de peste hotare (6)

Concert simfonic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

58

04.10

Violoncellisimo

Concert cameral

idem

idem

59

07.10

Pro-educația (9)

Concert educativ

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

J

60

08.10

Invitați de peste hotare (7)

Concert simfonic

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiuluPPitești și a României

61

11.10

Vioara lui Enescu

Concert cameral

idem

idem

62

15.10

Pagini romantice (6)

Concert simfonic

idem

idem

63

16.10

Tineri interpreți din Pitești [3]

Concert cameral

idem

—f----------------i r-

idem         . ,

64

22.10

Classica (6]

Concert simfonic

idem

idem

65

29.10

Pagini baroce f2)

Concert simfonic

idem

idem         > ,

66

05.11

Invitați de peste hotare [8]

Concert simfonic

idem

idem

67

06.11

Remember Lipatti

Concert cameral

68

11.11

Pro-educația [10]

Concert educativ

69

12.11

Românește 100% (2)

Concert simfonic

70

19.11

Pagini romantice (7)

Concert simfonic

71

26.11

Invitați de peste hotare (9)

Concert simfonic

72

02.12

Pro-educația [11]

Concert educativ

73

03.12

Tineri interpreți din Pitești(4)

Concert simfonic

74

10.12

Classica [7]

Concert simfonic

75

11.12

Românește 100% (3]

Concert cameral

76

17.12

Gală Vieneză [1]

Concert vocal-simfonic de Crăciun

77

18.12

Gală Vieneză (2)

Concert vocal-simfonic de Crăciun

idem

idem

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

Local/Național/ Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

idem

idem

idem

idem

Local, elevi 8-18 ani

Educația muzicală a elevilor

Public cultivat cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de concerte, promovarea imaginii municipiului Pitești și a României

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

PROIECTE ȘI PROGRAME - CINEMATOGRAFUL „BUCUREȘTI” ÎN ANUL 2020

(proiecție filme și sesiuni Q&A)

Nr. crt.

Data

Program și descriere sumară a programului

Nivelul de interes/ grupuri țintă

Rezultatele așteptate

1

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020

Proiecție film artistic străin

5

Local/Național/

Public cultivat cu vârsta între 14-80 ani

Promovarea valorilor culturale și atragerea publicului în sala de cinema, promovarea imaginii Pitestiului

2

Duminică, 12 ianuarie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

3

Sâmbătă, 18 ianuarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

4

Duminică, 19 ianuarie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

5

Sâmbătă, 25 ianuarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

6

Duminică, 26 ianuarie 2020

Proiecție film artist românesc si

»                                                             5

sesiune Q&A

idem

idem

7

Sâmbătă, 1 februarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

8

Duminică, 2 februarie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

9

Sâmbătă, 8 februarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

10

Duminică, 9 februarie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

11

Sâmbătă, 15 februarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

12

Duminică, 16 februarie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

13

Sâmbătă, 22 februarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem                 1    ' <  \

14

Duminică, 23 februarie 2020

Proiecție film artist românesc si

9                                                                     9

sesiune Q&A

idem

idem

15

Sâmbătă, 29 februarie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

16

Duminică, 1 martie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

17

Sâmbătă, 7 martie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

18

Duminică, 8 martie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

19

Sâmbătă, 14 martie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

20

Duminică, 15 martie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

21

Sâmbătă, 21 martie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

TL

Duminică, 22 martie 2020

Proiecție film artist românesc si

3                                                                              ?

sesiune Q&A

idem

idem

23

Sâmbătă, 28 martie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

24

Duminică, 29 martie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

25

Sâmbătă, 4 aprilie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

26

Duminică, 5 aprilie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

27

Sâmbătă, 11 aprilie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

3T

Duminică, 12 aprilie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

29

Sâmbătă, 25 aprilie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

30

Duminică, 26 aprilie 2020

Proiecție film artist românesc si

5                                                             3

sesiune Q&A

idem

idem

31

Sâmbătă, 2 mai 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

32

Duminică, 3 mai 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

33

Sâmbătă, 9 mai 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

34

Duminică, 10 mai 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

35

Sâmbătă, 16 mai 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

36

Duminică, 17 mai 2020

Proiecție film artist românesc.

3

2 ani de la înființarea

Cinematografului „București”

idem

idem

37

Sâmbătă, 23 mai 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

38

Duminică, 24 mai 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

39

Sâmbătă, 30 mai 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

40

Duminică, 31 mai 2020

Proiecție film artist românesc si

3                                                             3

sesiune Q&A

idem

idem

37

Sâmbătă, 6 iunie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

42

Duminică, 7 iunie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

i                   '           ■                                     '            1 ■■            1

V         (   .       I />   7

43

Sâmbătă, 13 iunie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

44

Duminică, 14 iunie 2020

Proiecție film artist românesc si

3                                                             3

sesiune Q&A

idem

idem

45

Sâmbătă, 20 iunie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

46

Duminică, 21 iunie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

47

Sâmbătă, 27 iunie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

48

Duminică, 28 iunie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

49

Sâmbătă, 4 iulie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

50

Duminică, 5 iulie 2020

Proiecție film artist românesc si

5                                                                              ?

sesiune Q&A

idem

idem

51

Sâmbătă, 11 iulie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

52

Duminică, 12 iulie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

53

Sâmbătă, 18 iulie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

54

Duminică, 19 iulie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

55

Sâmbătă, 25 iulie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

56

□Duminică, 26 iulieL2020

Troiecție film artist românesc

idem

idem

57

Sâmbătă, 1 august 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

58

Duminică, 2 august 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

59

Sâmbătă, 8 august 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

60

Duminică, 9 august 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

61

Sâmbătă, 15 august 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

62

Duminică, 16 august 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

63

Sâmbătă, 22 august 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

64

Duminică, 23 august 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

65

Sâmbătă, 29 august 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

66

Duminică, 30 august 2020

Proiecție film artist românesc si sesiune Q&A

idem

idem

67

Sâmbătă, 5 septembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

68

Duminică, 6 septembrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

MV--' p 1

69

Sâmbătă, 12 septembrie

2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

70

Duminică, 13 septembrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

71

Sâmbătă, 19 septembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

72

Duminică, 20 septembrie

2020

Proiecție film artist românesc

J

idem

idem

73

Sâmbătă, 26 septembrie

2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

Duminică, 27 septembrie

2020

Proiecție film artist românesc si

5                                                                    5

sesiune Q&A

idem

idem

75

Sâmbătă, 3 octombrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

76

Duminică, 4 octombrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

77

Sâmbătă, 10 octombrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

78

Duminică, 11 octombrie

2020

Proiecție film artist românesc

J

idem

idem

79

Sâmbătă, 17 octombrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

80

Duminică, 18 octombrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

81

Sâmbătă, 24 octombrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

Duminică, 25 octombrie 2020

Proiecție film artist românesc si sesiune Q&A

idem

idem

83

Sâmbătă, 31 octombrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

84

Duminică, 1 noiembrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

85

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

.— _

86

Duminică, 8 noiembrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

87

Sâmbătă, 14 noiembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

88

Duminică, 15 noiembrie

2020

Proiecție film artist românesc

î

idem

idem

U W

89

Sâmbătă, 21 noiembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

90

Duminică, 22 noiembrie

2020

Proiecție film artist românesc si sesiune Q&A

idem

idem

91

Sâmbătă, 28 noiembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

92

Duminică, 29 noiembrie

2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

93

Sâmbătă, 5 decembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

94

Duminică, 6 decembrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

95

Sâmbătă, 12 decembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

96

Duminică, 13 decembrie 2020

Proiecție film artist românesc si

9                                                                     9

sesiune Q&A

idem

idem

97

Sâmbătă, 19 decembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

98

Duminică, 20 decembrie 2020

Proiecție film artist românesc

idem

idem

99

Sâmbătă, 26 decembrie 2020

Proiecție film artistic străin

idem

idem

100

Duminică, 27 decembrie 2020

Proiecție film artist românesc

9

idem

idem