Hotărârea nr. 57/2020

HCL privind modificare HCL 434-13.12.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei


privind modificarea H.C.L

și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu m


odificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6434/06 aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

  • - Adresa nr. 28260/22.0

Pitești înregistrată la Primăria

Văzând prevederile art.


.02.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul


nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


1.2020 a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Municipiului Pitești sub nr. 4671/29.01.2020;

129 alin. (3) lit.” c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,


cu modificările și completările ulterioare;

Codul administrativ, cu


” a” din


HOTĂRĂȘTE:


referitoare la aprobarea Evidența Persoanelor a


la H.C.L. nr. 434/13.12.2018

de funcții ale Direcției pentru ficările și completările ulterioare, se modifică în sensul că o cupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal din onomic - Administrativ, Achiziții Publice și Logistică, se


Art. I Anexa nr. 2 organigramei și a statului Municipiului Pitești, cu modil funcție publică de execuție oi cadrul Compartimentului Ec< transformă în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Art. II Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezen Management Resurse Umane al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al MunicipiululPi


:ei hotărâri, care va fi comunicată acesteia precum și Biroului
Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăliV Călugăru


Pitești,

Nr. 57 din 20.02.2020