Hotărârea nr. 56/2020

HCL aprobare Plan anual de actiune servicii sociale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru anul 2020

Consiliul Local al Munidipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr. 1372/22.01.2020;

-Avizele comisiilor ae specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02.2020, nr. Ș871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

-Adresa nr.733/15.01.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești către Consiliul Județean Argeș și răspunsul acestuia nr.646/20.01.2020 privind acordarea avizului consultativ;

din Anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență


Văzând prevederile art.6 aprobarea regulamentelor cadru socială și a structurii orientative de personal, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești aprobat prin HCL nr.244/12.07.2018, ale art. 112 alin.(3) lit. ”b” și art.l 18 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, ale Hotărârii Consiliului Local Pitești privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020”, precum și ale Ordinului nr. 1086 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a,, din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă ”Plam|il anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate

Municipiului Pitești pentru anul 2020, potrivit anexei care face parte


din bugetul Consiliului Local ai integrantă din prezenta hotărâre.

în Planul anual de acțiune vor fi cuprinse în bugetul pe anul 2020.


Art.2. Sumele prevăzut;

Art.3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi coțnunicată acesteia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

IpIțu-RâJți Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: /      SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătătfn Călugăru


O • * *

Pitești,

Nr. 56 din 20.02.2020

Anexa la HCL nr. ...../A$2020.


Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliuluț Local al Municipiului Pitești pentru anul 2020


Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale Având în vedere “

perioada 2014-2020”, aprobată prin H.C.L. nr.516/17.12.2015, în conformitate cu Hotărârea Guvern nr.

societate fără bariere peni operațional privind împle pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020, Hotărârea nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, Hotărârea nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 cu dispozițiile art. 112 alin. (3), lit. (a) și cu modificările și complei

privind serviciile sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

5

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale poate fi modificat:

 • •  ca urmare a unor [modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială;

 • •  ca urmare a modificării sau a apariției unor acte legislative.

Din perspectivă funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem pe acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizicăL psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Planificarea este un proces sistematic prin care Direcția de Asistență Socială își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este de a ajuta instituția să:

 • •  își definească obiectivele și orientările;


Strategia de dezvoltare a Municipiului Pitești pentru


. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O tru persoanele cu dizabilități" 2016-2020 și a Planului mentarea Strategiei naționale "O societate fără bariere


(b) și art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, țările ulterioare, se întocmește Planul anual de acțiune
 • •  își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care le va întreprinde;

 • •  identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției;

• să clarifice resursei^ pe care le poate folosi și să identifice acțiuni ce trebuie să întreprindă.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existen obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului.

:e, sursele de finanțare, respectând transpunerea în


Planul anual de acțiune urmărește și dezvoltarea unor noi servicii, pentru acoperirea unor cerințe tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Pitești cuprinde:

- date privind administrarea, înființarea și fmanțarea serviciilor sociale - capitolul

 • - planificarea activităților ide informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II;

 • - programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.

Caracteristicile principale ale planului de acțiune propus.

în cadrul Direcției

de Asistență Socială a Municipiului Pitești, măsurile de


asistență socială se realizează consecvent și cu prioritate în favoarea persoanelor și familiilor în dificultate sau susceptibile a deveni social-dependente, pentru prevenirea și ameliorarea situației de dificultate și atenuare a consecințelor, precum și pentru menține prin acordarea de sprijin suplimentar constând în prestații și servicii sociale.

rea unui nivel decent de viață al persoanei sau familiei,


Acestea reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum si a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și coipbaterii riscului de excluziune socială și creștere a incluziunii sociale.

Serviciile sociale


sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse, îr. funcție de specificul activităților derulate și a nevoilor particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au un caracter proactiv și presupun o pbordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu

situația socio-economică, de viață al acesteia.


starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social

Toate aceste măsuti sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea drepturilor și a libertăților proprii, dreptul la opinie și libera alegere a măsurii sociale potrivită fiecărui caz.

în vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității serviciului se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care poate apela, dar în același timp dezvohrea unei relații nu numai informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative.

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combaterea acestora prin educarea și ipformarea adecvată a tinerilor, părinților și familiilor în ansamblul lor.

Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii și valori:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii soci

  ale a acestei categorii de populație;

  , potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia grai nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și , complementar, statul;


 • b) subsidiaritatea nu își poate asigura inte structurile ei asociative și

 • c)  universalitate^, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prev

  îzute de lege;

  mnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este


 • d) respectarea de garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, p

  olitic sau economic;

  ividuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul =


 • e) abordarea ind

î cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile

individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adres măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

at situației de dificultate individuală constă inclusiv în


fjparteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și priv; recunoscute de lege, prec conlucrează și mobilize condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

ate, organizațiile neguvemamentale, instituțiile de cult ;um și membrii comunității stabilesc obiective comune, ază toate resursele necesare pentru asigurarea unor


g)participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;


 • h) transparența, botrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etni orientare sexuală, vârstă


că, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori apartenență politică, dizabilitati categorie socială,


opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun

ljrespectarea dre


raport cost-beneficiu;

ptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a țace propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

m)activizarea, potlrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupări., în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, ș. întărirea nucleului familial;

njcaracterul unic


al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevtpie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

o) proximitatea, p de beneficiar, pentru faci posibil în propriul mediu fe viață;

p)  complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comun toate nevoile beneficiaru servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

q) concurența și sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să b

r)  egalitatea de


ilotrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape itarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult


ității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu ui și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și


competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii


beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale; șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, păstrarea confidențialității asupra datelor personale și


beneficiarii au dreptul la informațiilor referitoare l^t viața privată și situația de dificultate în care se află;t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în

sociale se adresează celor

funcție de veniturile și bunurile acestora;

v) dreptul la libe


ră alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.


în întocmirea „Plinului anual de acțiune” s-a avut în vedere, și scopul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și anume prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituția urmărește realizarea scopului prin acordarea de beneficii și servicii sociale.

A.


Serviciile sociale exist


ente la nivel local


Nr. crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denum servicii socis

rea

ilui

1

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Buget local (lei)

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare (lei)

Alte surse

1

8690

Centru recupera

re

14

100%

650 mii

0

0

0

0

2

8790

Adăpost

uri

36

90%

580 mii

0

0

0

0

3

8899

Cluburi pensione

de

ri

135

100%

455 mii

0

0

0

0

4.

8891

Centrul îngrijire educație timpurie creșe

de

Și

540

100%

10.000 mii

0

0

520 mii

0

Total

11.685 mii

520 mii

B. Servicii sociale propuȘe spre a fi înființate

Denumire serviciu social propus


Cod servic iu social


Categorie beneficiari


Capacitate clădi-re/spa -țiu necesar

- mp -


Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărire, întreținere-reparații, deservire)


Bugetele estimate pe surse finanțare, pentru serviciile propuse pentru a fi înființate:benef./zi


Centru recuperare

8690

Pesoane adulte cu venituri modice, persoane cu dizabil ități, persoane cu grac de handicap, persoane care necesită suport în îngrijiri la domiciliu

14/lun ă

719

Medic, asistent medical, kinetoterapeut, maseur, îngrijitor, psiholog, asistent social, șef centru

638,655 mii lei

0

0

0

Finan tare fondu ri europ ene

Necesitatea înființării cabinetelor medicale, sociale, medico sociale vine din nevoia de a sprijini și asista membrii comunității pentru a face față problemelor imediate de natură medicală și psiho socială care ar putea afecta sănătatea și relațiile intra familiale ale membrilor comunității prin oferirea de servicii medicale, sociale și medico-sociale.

Centrul de zi pentru adulții cit handicap Alternativa*

8899 CZ-D-I

Persoane adulte cu handicap fi persoane vârstnice

20/zi

0

719

șef centru asistent social medic asistent medical psiholog terapeut ocupațional referent pedagog administrator infirmieră îngrijitoare logoped

Creșterea calității vieții pentru persoanele adulte cu handicap fi familiile acestora

Centru de zi pentru consiliere fi sprijin pentru părinți fi copii*

8899 CZ-F-

1

Părinți ți/sau copii ajlați în dificultate

15

700

ȘeJ centru (complex), asistent social, psiholog, consilier juridic

Existența solicitărilor de la părinți ți/sau copii ajlați în dificultate

Centru de zi pentru copii ajlați în situație de risc de separare de părinți*

8891 cz-c-

II

Copii ajlați în situații de risc de separare de părinți

40

700

Șef centru (complex), asistent social, psiholog, învăță tor, îngrijitor, profesori

Existența cazurilor de copii ajlați în situații de risc de separare de părinți

* Pentru anul 2020,


se are în vedere amenajarea spațiilor prin POR.

Potrivit Legii nr. 3^/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și rsonalitate juridică, care înființează și administrează ală, de la bugetele locale se pot acorda subvenții române cu personalitate juridică a căror activitate de igur județ și care au

fundațiilor române cu pe unități de asistență soci asociațiilor și fundațiilor asistență socială se adreiează beneficiarilor dintr-un încheiat convenții cu cons


jiliile locale în cauză.Așa cum prevede aJrt. 1 alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin HG. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare (H 3R nr.942/2005), „liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței social; sunt aprobate anual prin hotărâre a consiliului local”.

Deoarece există un număr mare de solicitări pentru servicii destinate persoanelor vârstnice, servicii destinate persoanelor cu dizabilități, servicii pentru victimile violenței în farrilie, servicii destinate copiilor cu risc de separare de părinți, pentru anul 2020 se vor acorda subvenții, în domeniul asistenței sociale, următoarelor tipuri de servicii:

 • a) centru de zi pentru copiii separați sau cu risc de separare de părinți;

 • b) centru de zi pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități;

 • c) adăpost pentru victimele violenței în familie;

 • d) centru de

  tip “respiro” pentru persoane cu handicap.

  Finanțarea cheltuielilor pentru liniile de subvenționare se va face în limitele sumelor alocate de la bugetul local pe anul 2020, bugetul estimat fiind de 138.250 lei, iar categoriile de cheltuieli curente de funcționare pentru care se acordă subvenție sunt:

  • a) de personal -pentru personalul de specialitate care are atribuții directe în prestarea serviciilor de as stență socială;

  • b) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi;

  • c) de întreținere și gospodărie: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon si internet.


Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului privire la serviciile sociale existente la nivel local, în conformitate prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 1 .Revizuirea/Actualizares informațiilor care se publică pe pagina proprie intemet/se afișează la sed ul serviciului public de asistență socială:

 • a) Strategia de dezvoltare i serviciilor sociale;

 • b) Planul anual de acțiune


cu cu


de


privind serviciile sociale administrate și finanțate din


și serviciile aflate în proprie administrare


privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru :c. - se actualizează cel puțin lunar;


bugetul consiliului județe in/consifiului local;

 • c) Activitatea proprie formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile fiecare serviciu furnizat e

djlnformații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:

(i)lista furnizorilor de servicii sociale din comunitateșj'dîn județ și a serviciilor sociale acordate de acești^ - se actualizează lunar;


 • (ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personaiul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;

 • (iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București - se actualizează cel puțin anual;

e)Informații privind alte compartimente deconcent: actualizează cel puțin trimestrial;

 • 2. Activități de informare

beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centre

 • 3. Telefonul verde;

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență sociala sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

 • 5. Campanii de promovare|a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;

6.Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respec asistență socială, mediere socială etc.;

 • 8. Mesaje de interes public


servicii de interes public care nu au organizate rate la nivelul unității administrativ-teritoriale6 - se


a publicului, altele decât activitatea de informare a


or de zi;


tarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de


transmise prin presă.


Capitolul III - Prdgramul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1.Propuneri de activități c e formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului pin structurile proprii/instruire etc.:

a)Cursuri de perfecționare

Personalul de specialitate

Nr. de persoane

Buget estimat (lei)

Asistent social

3

4000 lei

 • b) Cursuri de calificare

- nu avem prevăzute cursuri de calificare

 • c) Sesiuni de instruire pentru îngrijitori informali:

c. 1 .instruirea personalului personal centre


din centre conform cerințelor standardelor de calitate-


c.2.asistenți personali - 21B asistenți personali.

 • d) Sesiuni de instruire pent:


ru voluntari
- la nivelul direcției nu supt derulate programe de voluntariat

Capitolul IV. Implfementarea/Monitorizarea Planului de acțiune

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite în cadrul Planului de acțiune este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților

întreprinse.


Monitorizare


a Planului anual de acțiune se va face urmărind

obiectivele acestuia:

 • •  prevenirea și combâterea sărăciei și a riscului de excluziune socială;

 • •  măsuri de îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor ca urmare a serviciilor acordate;

• stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcție de nevoile apărute.

Planul va fi monitorizat prin întocmirea unui raport de evaluare care va cuprinde:

 • 1. stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pentru care se face raportarea;

 • 2. problemele și greutățile întâmpinate;

 • 3. revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

 • 4. timpul estimat până a îndeplinirea acțiunilor;

 • 5. alte aspecte.

Implementarea Planului de acțiune, se face cu participarea tuturor compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. Monitorizarea si evaluarea Planului de 5                                                                                                            »

acțiune se face de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Considerații finale

Prezentul plan de âcțiune privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru oștința personalului, a partenerilor, a comunității și a are persoană implicată în acordarea de servicii sociale plar al Planului de acțiune privind serviciile sociale Asistență Socială a Municipiului Pitești, în anul 2020, a fi adus la cunoștința beneficiarilor, prin expunerea

anul 2020 este adus la cun altor factori interesați. Fiec va avea acces la un exemi dezvoltate prin Direcția de pentru modificarea și completarea căruia va putea face propuneri.

Planul de acțiune v; acestuia într-un spațiu accesibil unde va putea fi consultat.