Hotărârea nr. 55/2020

HCL aprobare buget FC Arges 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privin


ii aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

are pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului


  • - Referatul de aprob;

Pitești;

  • - Raportul nr. 7536/2020 al Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/202

    .0, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

    revederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu


în conformitate cu pi modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art. 129 alin.

(4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare; iilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu


în temeiul dispozi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Fotbal Club Argeș pe anul 2020 cu venituri totale în sumă care subvenții din bugetul local în sumă de 6.500 mii lei și


de 6.721,05 mii lei, din cheltuieli totale în sumă d^ 6.721,05 mii lei, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. (1) Număru salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Fotbal Club Argeș sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

  • (2) Numărul de pos

  • (3) Anexele nr. 1 și

Art.3.


de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul


Luri aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Biroul


Art.4. Direcția

Management Resurse Umane și Fotbal Club Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care municipiului Pitești.


va fi comunicată acestora de către Secretarul General alContrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăfin Călugăru


Pitești

Nr. 55 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.                     2020


Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Fotbal Club Argeș pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023


Capitolul 6710 Cultura, recreere si religie

Paragraful 0501 Sport


-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

Rl LO R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16

+00.17+45/

000110

6721,05

0

6700

6700

6700

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

221,05

0

200

200

200

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.1

4)

0012

221,05

0

200

200

200

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (co

1 33.10+34.

0014

221,05

0

200

200

200

Venituri din prestări de servicii si alte activitî

ti (cod 33.1

3310

221,05

0

200

200

200

Alte venituri din prestări de servicii si alte ac

livitati

331050

200

0

200

200

200

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

3710

21,05

0

Donații si sponsorizări

371001

21,05

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADI\

IINISTRATI

0018

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII I

cod 43.10.0

4310

6500

0

6500

6500

6500

Subvenții pentru instituții publice

431009

6500

0

6500

6500

6500

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAF

IE (cod 00.0

000110

6721,05

0

6700

6700

6700

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

221,05

0

200

200

200

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00/

4)

0012

221,05

0

200

200

200

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (co

d 33.10+34.

0014

221,05

0

200

200

200

Venituri din prestări de servicii si alte activit;

iti (cod 33.1

3310

221,05

0

200

200

200

Alte venituri din prestări de servicii si alte ac

tivitati

331050

221,05

0

200

200

200

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADF

/IINISTRATI

0018

6500

0

6500

6500

6500

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod 43.10.0

4310

6500

0

6500

6500

6500

Subvenții pentru instituții publice

431009

6500

0

6500

6500

6500

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

SICTIONARE

6721,05

0

6700

6700

6700

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

6721,05

0

6700

6700

6700

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

6721,05

0

6700

6700

6700

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10.C

10

514

0

514

514

514

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1(

1.01.03 la 10

1001

491

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+•

1002

12

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

11

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

6207,05

0

6186

6186

6186

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

^20.01.30)

2001

1233,05

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co:

1 20.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

455

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0 /

\ 0

0

Protecția muncii

2014

2

nZ/ ***

zA 2

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

.30.06+20.3!

2030

4505

i /         /

0

❖ \\ 0

0Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.       din ^4^ 2020

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Fotbal Club Argeș

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

8

-

491