Hotărârea nr. 54/2020

HCL aprobare buget Centrul Cultul Pitesti 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7535/2020 al Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/2020, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Centrului Cultural Pitești pe anul 2020 cu venituri totale în sumă de 2.605 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 2.520 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 2.605 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Centrului Cultural Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Biroul Management Resurse Umane și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al municipiului Pitești.


: ȘEDINȚĂ


Iuliu-Radu Bato

// 4

7

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 54 din 20.02.2020

la Hotărârea Consiliului Local nr.Anexa nr. 1 dirb&.dtf 2020


Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Centrului Cultural Pitești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6710 Cultură, recreere și religie Paragraful 0330 Alte servicii culturale

-mii lei-

DENUMIREA INDICA

TORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

2605

0

2885

2885

2885

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

85

0

85

85

85

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

85

0

85

85

85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

25

0

25

25

25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

3010

25

0

25

25

25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.Q5.30)

301005

25

0

25

25

25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către

instituțiile publice

30100530

25

0

25

25

25

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10-

0014

60

0

60

60

60

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.10.05 + 33.10.08 -

3310

60

0

60

60

60

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

60

0

60

60

60

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2520

0

2800

2800

2800

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coc

0018

2520

0

2520

2520

2520

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cop 43.10.09+43.10.10+43.1

4310

2520

0

2520

2520

2520

Subvenții pentru instituții publice

431009

2500

0

2800

2800

2800

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

20

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17)

000110

2585

0

2885

2885

2885

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

0002

85

0

85

85

85

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

0012

85

0

85

• ;          85

85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

25

0

.       25

25

\ 25

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.06+30.10.09+30.10.50)

3010

25

0 //

25

25

\      25

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.1

35.30)

301005

25

0 I

25

25

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30100530

25

0 V-

'         25

7   ™

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod j

J3.10+34.10+35.10+36.10-

0014

60

o y?

60

60

60

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.10.05 + 33.10.08 h

3310

60

0

60

Alte venituri din prestări de servicii si alte actiyitati

331050

60

0

60

60

60

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2520

0

2800

2800

2800

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coc

0018

2500

0

2800

2800

2800

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.1

4310

2500

0

2800

2800

2800

Subvenții pentru instituții publice

431009

2500

0

2800

2800

2800

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

000110

20

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

20

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coc

0018

20

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cbd 43.10.14+43.10.16+43.1

4310

20

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate sțectiunii de dezvoltare

431019

20

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN0TIONARE+SECTIUNEA D

2585

0

2885

2885

2885

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

F

2585

0

2885

2885

2885

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

2585

0

2885

2885

2885

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod fl

0.01+10.02+10.03)

10

985

0

985

985

985

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10

1001

942

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

0.02.06+10.02.30)

1002

20

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

23

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20.06+20.09 la 20.16+20.1

20

1600

0

1900

1900

1900

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

206

0

0

0

0

Reparații curente

2002

100

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

0.05.01+20.05.03+20.05.31

2005

40

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01^20.06.02)

2006

22

0

0

0

0

DENUMIREA INDICA"

TORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

20

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.(

36+20.30.07+20.30.09+2

2030

1200

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

D

20

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

20

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0

1 +71.03)

71

20

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

20

0

0

0

0

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. diix^/^2020

Programul de investiții al Centrului Cultural Pitești finanțat din subvenții de la bugetul local pe anul 2020

- mii lei -

Program 2020

din care finanțat din :

din care:

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit/ Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

20

20

20

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

20

20

20

Dotări

20

20

20

20

20

12.2020

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. .5^ din^fe . 2020

Lista de dotări a Centrului Cultural Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Stație grafică

buc.

1

20

TOTAL

20

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.       din&\fl? 2020

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Centrului Cultural Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

18

-

942