Hotărârea nr. 53/2020

HCL aprobare buget Filarmonica 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7532/2020 al Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Achiziții și Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/2020, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Filarmonicii Pitești pe anul 2020 cu venituri totale în sumă de 5.795 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 5.595 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 5.795 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Filarmonicii Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Biroul Management Resurse Umane și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va municipiului Pitești.

fi comunicată acestora de către Secretarul General al

•REȘEDINȚE DE^ȘEDINȚÂ  Iuliu-Radu Bănică
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 53 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.                    2020

Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Filarmonicii Pitești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6710 Cultură, recreere și religie Paragraful 0304

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.'

000110

5795

0

6000

6000

6000

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12

r

0002

200

0

200

200

200

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

0012

200

0

200

200

200

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cc}d 33.10+34.

0014

200

0

200

200

200

Venituri din prestări de servicii si alte activitpti (cod 33.1

3310

200

0

200

200

200

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitat

331016

1

0

1

1

1

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cu

331019

199

0

199

199

199

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

5595

0

5800

5800

5800

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT!

0018

5595

0

5800

5800

5800

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.0

4310

5595

0

5800

5800

5800

Subvenții pentru instituții publice

431009

5400

0

5800

5800

5800

Subvenții pentru instituțiile publice destinat^ secțiunii de

431019

195

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.0

000110

5600

0

6000

6000

6000

I. VENITURI CURENTE ( cod OO.O3+OO.l4

0002

200

0

200

200

200

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.

|14)

0012

200

0

200

200

200

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c^>d 33.10+34.

0014

200

0

200

200

200

Venituri din prestări de servicii si alte activițati (cod 33.1

3310

200

0

200

200

200

Venituri din valorificarea produselor obtinutie din activitat

331016

1

0

1

1

1

Venituri din serbări si spectacole școlare, npanifestari cu

331019

199

0

199

199

199

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

5400

0

5800

5800

5800

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚI

0018

5400

0

5800

5800

5800

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod 43.10.0

4310

5400

0

5800

5800

5800

Subvenții pentru instituții publice

431009

5400

0

5800

5800

5800

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02

000110

195

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

195

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAT!

0018

195

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT! I (cod 43.10.1

4310

195

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

431019

195

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5600

0

6000

6000

6000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod Olj-79+85)

F

5600

0

6000

6000

6000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01F

5600

0

6000

6000

6000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.(

10

4480

0

4480

4480

4480

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +l|o.O1.03 la 10

1001

4230

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

la 10.02.06+■

1002

60

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

190

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20

20

1110

0

1510

1510

1510

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.0^

+20.01.30)

2001

164

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cpd 20.05.01+2

2005

10

0

o

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.j01+20.06.02)

2006

1

0

<x

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.3I

2030

935

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01  59.02 + 59.C

59

10

0

-

10

10

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

5940

10

0

U z\ i 0

o

V         0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+I55+56+58+7C

D

195

0

0

' /> Q

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7^

)

70

195

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 +71.0

71

195

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

195

0

0

0

0

Programul de investiții al Filarmonicii Pitești finanțat din subvenții de Ia bugetul local pe anul 2020

- mii lei -

Program 2020

din care finanțat din :

din care:

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

Capacit./ Termen P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

195

195

195

din care:

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

195

195

195

Dotări

195

195

195

195

195

12.2020

Lista de dotări a Filarmonicii Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Tamburină

buc.

1

3

2

Corn francei

buc.

1

58

3

Flaut

buc.

1

42

4

Set 2 Congas

set

1

5

5

Set 2 Bongokuri

set

1

4

6

Glockenspiel

buc.

1

8

7

Violoncel

buc.

1

36

8

Trombon

buc.

1

39

TOTAL

195

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Filarmonicii Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

50

7

4.230