Hotărârea nr. 52/2020

HCL aprobare buget DEP 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobate pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7529/2(120 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art. 129 alin. (|) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (I) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă bugetul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2020 cu venituri totale în sumă de 2.761 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 2j.362 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 2.764,06 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 3,06 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru secțiunea de funcționare a bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.2. (1) Numărul (ie posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4 fa|c parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor normatiye în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicară acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, luIru-Radu Bănică

ĂX ■

Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL Andrei-CătăJi'n Călugfrru

Pitești

Nr. 52 din 20.02.2020


Anexa nr. 1 din 2020


Bugetul finanțat din venituriiproprii și subvenții de la bugetul local al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 5410 Alte servicii publice generale

Subcapitolul 541010

-mii lei-

DENUMIREA INDICI

A TO RILO R

Cod Indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.^5+00.16+00.17+45.

000110

2761

0

2669

2669

2669

I. VENITURI CURENTE ( cod OO.CU

+00.12)

0002

399

0

399

399

399

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00

13+00.14)

0012

399

0

399

399

399

C2. VANZARI DE BUNURI SI SER

/ICII (cod 33.10+34

0014

399

0

399

399

399

Venituri din prestări de servicii si alt

activitati (cod 33.1

3310

239

0

239

239

239

Alte venituri din prestări de servicii r

I alte activitati

331050

239

0

239

239

239

Venituri din taxe administrative, elib

erari permise (cod 3

3410

160

0

160

160

160

Alte venituri din (axe administrative,

eliberări permise

341050

160

0

160

160

160

IV. SU8VENTII (cod 00.18)

0017

2362

0

2270

2270

2270

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE >

‘.LE ADMINISTRAT

0018

2362

0

2270

2270

2270

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINIS

TRATII (cod 43 10 (

4310

2362

0

2270

2270

2270

Subvenții pentru instituții publice

431009

2270

0

2270

2270

2270

Subvenții pentru instituțiile publice c

estinate secțiunii de

431019

92

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNC

TIONARE (cod 00.(

000110

2669

0

2669

2669

2669

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.01

+00.12)

0002

399

0

399

399

399

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00

13+00.14)

0012

399

0

399

399

399

C2. VANZARI DE BUNURI SI SER

VICII (cod 33.10+34

0014

399

0

399

399

399

Venituri din prestări de servicii si alt

a activitati (cod 33.1

3310

239

0

239

239

239

Alte venituri din prestări de servicii <

i alte activitati

331050

239

0

239

239

239

Venituri din taxe administrative, elib

erari permise (cod;

3410

160

0

160

160

160

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

341050

160

0

160

160

160

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

2270

0

2270

2270

2270

SUBVEN ‘ II DE LA ALTE NIVELE

,LE ADMINISTRAT

0018

2270

0

2270

2270

2270

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINIS

TRATII (cod 43.10.C

4310

2270

0

2270

2270

2270

Subvenții pentru instituții publice

431009

2270

0

2270

2270

2270

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZV

OLTARE (cod 00.0

000110

92

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

92

0

"ol

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

,LE ADMINISTRAT

0018

92

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINIS

TRATII (cod 43.10/

4310

92

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice c

estinate secțiunii de

431019

92

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA

DE FUNCȚIONAR!

2764,06

0

2669

2669

2669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (

:od 01+79+85)

F

2672,06

0

2669

2669

2669

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2

9+30+40+50+51SF

01F

2672,06

0

2669

2669

2669

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOf

IAL (cod 10 01+10.

10

2310

0

.2310

2310

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.0

1.01+10.01.03 la 1C

1001

2220

0

Z' -q

i •         0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 1C

.02,01 la 10.02.06+

1002

41

0

/ '■ *

/ 0

0

Contribuții (cod 10,03,01 la 10.03.0

»)

1003

49

0

---n\

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (co

d 20.01 la 20.06+2C

20

362,06

0

f U /' 3^

359'

'|| 359

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 2

).01.09+20.01.30)

2001

354,06

0

IQ

0

< . 0

Bunuri de natura obiectelor de inve

ilar (cod 20.05.01 +

2005

3

0

.'o

.1: ?

7   '/    0

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06,02

2006

1

0

' zo

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

.. .. / p

z        0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.3

1.04+20.30.06+20.3

2030

3

0

0

Deficit 93.01.96

9301

3,06

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

930196

3,06

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (c

tj>d 51+55+56+58 + 7

D

92

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71

-72+75)

70

92

0

0

0

0

DENUMIREA INDIC

ATO RILO R

Cod Indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAR

E (cod 71.01 + 71.0

71

92

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.0

5+71.01.30)

7101

92

0

0

0

0

_ Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. dir^<^2020

Programul de investiții al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțat din subvenții de la bugetul local pe anul 2020

- mii lei -

Program 2020

din c

are finanț.

it din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse con st. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen

P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

92

92

92

din care:

B. Lucrări noi, din care:

45

45

45

-Scară exterioară imobil str. Victoriei nr. 42

45

45

45

45

45

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

47

47

47

Dotări

47

47

47

47

47

12.2020

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.        clinic.<5^ 2020

Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2020

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem de suj

praveghere video

buc.

1

12

2

Sistem de av<

îrtizare la efracție

buc.

1

14

3

Sistem de coi

îtrol acces

buc.

1

21

TOTAL

47

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 4 din^ ' 2020


Numărul de ppsturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

40

-

2.220