Hotărârea nr. 51/2020

HCL aprobare buget DAS 2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind apr


HOTĂRÂRE

obarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020


Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7526/

Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/202

In conformitate cu

cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art. 129 alin.

în temeiul dispozi

completările ulterioare,


'2020 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse


3, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,


(4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare; iilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


ugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe

29,7 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul hte aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a


Art.l. Se aprobă b anul 2020 în sumă de 51.5

Art.2. (1) Numărul salariilor de bază afere Municipiului Pitești și numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

  • (2) Numărul de pos uri aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

  • (3) Anexele nr. 1-4

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor norma

Art.4. Direcția Ec


fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


tive în vigoare.

gnomică, Biroul Management Resurse Umane și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora dej^țre Secretarul General al municipiului Pitești.


PREȘEDIM E DE ȘEDINȚĂ liriiu-Radii BănicăContrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cățâiin Călugăru


Pitești

Nr. 51 din 20.02.2020


la Hotărârea Consiliului Local nr.


Detalierea cheltuielilor bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

TOTAL DAS

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUL

CTIONARE

51529,70

0

54796,70

54796,70

54796,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

9+85)

F

51529,7

0

54796,70

54796,70

54796,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF-+

01F

51529,7

0

54796,70

54796.70

54796,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01+10.L

10

25140

0

31573

31573

31573

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

01.03 la 10

1001

23850

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I,

10.02.06+’

1002

794

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

496

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

2070

0

2212

2212

2212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

890

0

0

0

0

Reparații curente

2002

95

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 (

14.01 la 20.C

2004

41

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

104

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

I+20.06.02)

2006

66

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

39

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3!

2030

8

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.(

>2)

57

23015,70

0

20742,70

20742,70

20742,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

23015,70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

269

0

269

269

269

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

257

0

/ .. 0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

1035

° !

.... . .ff

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri i

’xterne nera

53

1000

7        °

/ ’\°

0

Programe din Fondul Social European (FSE

) (58.02.01

5802

1000

0 4

- '■ r

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35

0 V

7 0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod '

1.01 + 71.0

71

35

0 \

ff

// A

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.Oț

30)

7101

35

0

7. ,

/' 0

0

Capitolul 6502 învățământ

Subcapitolul 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

4CTIONARE

30

0

30

30

30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+65)

F

30

0

30

30

30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

5+50+51SF+

01F

30

0

30

30

30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

)2)

57

30

0

30

30

30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

30

0

0

0

0

Capitolul 6602 Sănătate

Paragraful 5050

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

2089

0

9711

9711

9711

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

2089

0

9711

9711

9711

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF4

01F

2089

0

9711

9711

9711

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.(

10

1954

0

9434

9434

9434

Cheltuieli salariale in bani (cad 10.01.01+1

5.01.03 la 10

1001

1783

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

131

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

40

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0’

la 20.06+20

20

70

0

212

212

212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

41

0

0

0

0

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATO

I L O R

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

4.01 la 20.C

2004

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

14

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

40

0

40

40

40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

40

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59.(

59

25

0

25

25

25

Sume aferente persoanelor cu handicap ne"

icadrate

5940

25

0

0

0

0

Capitolul 6802

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

ICTIONARE

49410,70

0

45055,70

45055,70

45055,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

'9+85)

F

48375,70

0

45055,70

45055,70

45055,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

48375,70

0

45055,70

45055,70

45055,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

I 10.01 + 101

10

23186

0

22139

22139

22139

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

.01.03 la 10

1001

22067

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

t 10.02.06+'

1002

663

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

456

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

2000

0

7000

2000

2000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

849

0

'           O

\ o

0

Reparații curente

2002

95

0

■9-

, 0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0

./ \ 0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

>4.01 la 20.C

2004

36

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

94

0

j . o

14' ■/0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

66

0

6

t '■ // 0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

• ? -

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

e

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

8

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.'

)2)

57

22945,70

0

20672,70

20672,70

20672,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

22945,70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59 02 + 59.C

59

244

0

244

244

244

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

"ncadrate

5940

232

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

1035

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

sxterne nera

58

1000

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSI

5) (58.02.01

5802

1000

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

35

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod.

71.01 + 71.0

71

35

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

35

0

0

0

0

Subcapitolul 04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

1685

0

1685

1685

1685

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

1685

0

1685

1685

1685

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

0+50+51SF+

01F

1685

0

1685

1685

1685

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cJ

d 10.01 + 10.C

10

1521

0

1521

1521

1521

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1

.01.03 la 10

1001

1454

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

37

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

30

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

164

0

164

164

164

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

r20.01.30)

2001

118

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.

2004

12

0

0

c

0

Bunuri do natura obiectelor de inventar (cor

20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Paragraful 0502

DENUMIREA INDICATO

1--------

fjILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

JpTIONARE

32228

0

28909

28909

28909

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+’

ra+85)

F

32228

0

28909

28909

28909

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

32228

0

28909

28909

28909

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.Q1 + 10.C

10

9262

0

8215

8215

8215

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

31.03 la 10

1001

8768

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02,01 ;

10.02.06+'

1002

319

0

0

0

0

Contribuții (cod 10,03.01 la 10.03.06)

1003

175

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

6

0

6

6

6

Protecția muncii

2014

6

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

22830

0

20558

20558

20558

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

22830

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59.(

59

130

0

130

130

130

Sume aferente persoanelor cu handicap ne'

îcadrate

5940

130

0

0

0

0

Subcapitolul 11

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

iCTIONARE

10034

0

10015

10015

10015

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

'9+85)

F

10015

0

10015

10015

10015

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

+50+51SF+

01F

10015

0

10015

10015

10015

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 10.(

10

8513

0

8513

8513

8513

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

.01.03 ia 10

1001

8116

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

t 10.02.06+'

1002

230

0

' ’ 0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

167

0

z • 0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

1445

0 A

,    ^445

1445

1445

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

450

0 //

/;     .         .o

0

0

Reparații curente

2002

90

0

'o

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0 V.

L ?

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20.C

2004

24

0 A '

0

0

8unuri de natura obiectelor de inventar (cor

20.05.01+2

2005

69

0

.) 0

. "r 0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

6

0

A

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

57

0

57

57

57

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

57

0

0

0

.0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

19

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

19

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71 01 + 71.0

71

19

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

19

0

0

0

0

Paragraful 1501

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

75,70

0

74,70

74,70

74,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

75,70

0

74,70

74,70

74,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

3+50+51SF+

01F

75,70

0

74,70

74,70

74,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

32)

57

75,70

0

74,70

74,70

74,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

75,70

0

0

0

Paragraful 5050

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

5388

0

4372

4372

4372

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

4372

0

4372

4372

4372

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

0+50+51 SF+

01F

4372

0

4372

4372

4372

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (ct>

d 10.01+10.C

10

3890

0

3890

3890

3890

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1C

.01.03 la 10

1001

3729

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

77

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

84

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+20

20

385

0

365

385

385

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +

-20.01.30)

2001

281

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c<x

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

50

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATOF

IILOR

Cod indicator

Buget 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Pregătire profesionala

2013

6

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.:

0.06+20.3(

2030

8

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

b

57

40

0

40

40

40

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

40

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + '

9.02 + 59.C

59

57

0

57

57

57

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîi

tcadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+70+79

D

1016

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri e

<terne nera

58

1000

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE

(58.02.01

5802

1000

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

16

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

30)

7101

16

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr.


Anexa nr. 2

( 2020


Programul de investiții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020


- mii lei -

Program 2020

din

care fina

nțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

•egii

Total alocații buget

din care:

Capacit./

Termen

P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

35

35

35

din care:

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

35

35

35

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

35

35

35

Dotări

35

35

35

35

35

12.2020la Hotărârea Consiliului Local nr.Anexa nr. 3 dirt&.(5£ 2020


Lista de dotări|a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020


Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. crt.

Dt

numire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii Iei)

1

Computer

buc.

2

10

2

Copiator

buc.

1

6

3

Aparat aer condi

ționat cu inverter-tip consolă

buc.

2

10

4

Purificator aer

buc.

2

9

TOTAL

35

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 5/ din^^ 2020

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază aferente aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020

Nr. crt.

Specificație

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază

(mii lei)

1

Aparatul propriu Asistență Socială Municipiului Pite

al Direcției de

a

187

-

6.428

2

Asistenți persona persoanelor cu ha

i ai ndicap

217

-

8.768

3

Creșe

189

-

8.116