Hotărârea nr. 50/2020

HCL aprobare buget ADP 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobare^ bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020


Consiliul Local al m Având în vedere:


jnicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 75234020 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;


r de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


- Avizele comisiilo

nr.8870/2020, nr.8871/2020, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020; In conformitate cu p

modificările și completări precum și ale art. 129 alin.

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,


revederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu e ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

„a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă biigetul Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020 în sumă de 31.957 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul


nul 2020 aferente Administrației Domeniului Public Pitești sunt 4.

uri aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


salariilor de bază pentru ai cele prevăzute în anexa nr.

  • (2) Numărul de post

  • (3) Anexele nr. 1-4

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilo:


în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea


prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Administrația vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi :re SecretariiLQeneral al municipiului Pitești.


Domeniului Public Pitești comunicată acestora de că


Pitești

Nr. 50 din 20.02.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ luiiu-R?a^Iit fijănică

' = MlContrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăftn Călugăru


Anexa nr, 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.^^ direct, 2020

Detalierea cheltuielilor bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

TOTAL ADP

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

-I---------------

fb L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

4CTIONARE

31957

0

25541

29780

24780

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

25800

0

24780

24780

24780

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4(

R50+51SF-+

01F

25800

0

24780

24780

24780

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01+10.C

10

14460

0

14460

14460

14460

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

.01.03 la 10

1001

13691

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+

1002

490

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

279

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

11170

0

10150

10150

10150

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

4503

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5516

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

314

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

4.01 la 20.C

2004

17

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

670

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

11

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

22

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.31

2030

103

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

170

0

170

170

170

Despăgubiri civile

5917

4

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

166

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

6157

0

761

5000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6157

0

994

5000

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod '

H .01 + 71.0

71

6157

0

994

5000

0

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71.01

.30)

7101

1807

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

4350

0

0

0

0

Capitolul 6702 Cultură, recreare și religii

S

Paragraful 0503

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

MCTIONARE

5089

Z .*□_  / r--

V ‘-'O / i

' ', 1619

1619

1619

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

1639

. A ' ..

I Ț6191

1619

1619

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

3+50+51SF+

01F

1639

H M 1

!    ;ț619

1619

1619

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

d 10.01+10.C

10

950

......   , '.950

950

950

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1

.01.03 la 10

1001

904

' .. $>', ’ ''

. ' 0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

a 10.02.06+

1002

28

o

.o

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

18

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

670

0

650

650

650

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

289

0

0

0

0

Reparații curente

2002

50

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

314

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

34.01 la 20. C

2004

9

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cec

20.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.3

1+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 -

59.02 + 59.

59

19

0

19

19

19

DENUMIREA INOICATO

^ILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

npadrate

5940

19

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

-56+70+79

D

3450

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3450

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0:

71

3450

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

3450

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii ți dezvo Subcapitolul 50

Itare publică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUL

2TIONARE

5720

0

5662

5662

5662

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

3+85)

F

5662

0

5662

5662

5662

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51 SF+

01F

5662

0

5662

5662

5662

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.C

10

4610

0

4610

4610

4610

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01,01 + 10

31.03 la 10

1001

4417

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 Is

10.02.06+'

1002

112

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

81

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

S 20.06+20

20

1000

0

1000

1000

1000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

>0.01.30)

2001

927

0

0

0

0

Reparații curente

2002

26

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.C

4.01 la 20.C

2004

8

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

4

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

10

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

79.02 + 59.(

59

52

0

52

52

52

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

icadrate

5940

52

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+7^

D

58

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75}

70

58

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

58

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

58

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului Paragraful 0501

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

JCTIONARE

350

0

1000

1000

1000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

>9+85)

F

350

0

1000

1000

1000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+41

+50+51SF+

01F

350

0

1000

1000

1000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

350

0

1000

1000

1000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

350

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi Paragraful 0303

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

JCTIONARE

20798

0

17260

21499

16499

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

>9+85)

F

18149

0

16499

16499

16499

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4,:

+50+51SF+

01F

18149

0

1-6499

16499

16499

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01+10,c

10

8900

0 z

8900

8900

8900

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10

01.03 la 10

1001

8370

0

z        ■ o

. 0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 .<

10.02.06+

1002

350

0 '

/ ț          0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

180

0|| i

1 0

; 7      ' o

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

9150

t        _

°V ".

75'00

7500

7500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +

20.01.30)

2001

2937

0

< 0

0

0

Reparații curente

2002

5440

0       r

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20 05.01+2

2005

655

0

' Z.     0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

103

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59

59

99

0

99

99

99

Despăgubiri civile

5917

4

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap np

ncadrate

5940

95

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+Ș

5+56+70+79

D

2649

0

761

5000

0

DENUMIREA INDICATOR

ILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2649

r o

994

5000

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71

.01 + 71.0

71

2649

0

994

5000

0

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.03+71.01.:

0)

7101

1749

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

900

0

0

0

0

la Hotărârea Consiliului Local nr. ^C)


Anexa nr. 2

2020


Programul de investiții al Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020Program 2020

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care;

Capacit./ Termen P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

6,157

6,157

6,157

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

580

580

580

  • B. LUCRĂRI NOI

  • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,000

2,577

3,000

2,577

3,000

2,577

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

3,450

3,450

3,450

B. Lucrări noi, din care:

3,000

3.000

3,000

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

450

450

450

1. Proiectare

50

50

50

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

50

50

50

50

50

12.2020

2. Reabilitări

400

400

400Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a Il-a,

zț op

ano

zona lac

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

58

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

58

Dotări

58

58

58

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

2,649

A. Lucrări în continuare, din care:

580

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2 str. Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl. A4 str. Burebista

795

795

30

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

550

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2,069

1. Proiectare

420

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal

120

120

120

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești Palatul Copiilor

30

30

30

-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5

25

25

25

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații

buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

11

400

400

12.2020

58

58

58

58

58

58

12.2020

2,649

2,649

580

580

’.i       i "

30

30

03.2020

11

|1

550

550

08.2020

2,069

2,069

420

420

120

120

12.2020

30

30

12.2020

25

25

12.2020

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații

buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului,

_25___

____25

25

25

25

12.2020

zona blocurilor DA, DB, DC

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10

50

50

50

50

50

12.2020

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

100

100

100

100

100

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări

1,649

1,649

1,649

1,649

1,649

12.2020

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.^7) di&&>/^ 2020

Lista de dotări a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020

70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

4

r 20

2

Licență softw,

ire

buc.

4

5

3

Imprimantă m

ultifuncțională laser

buc.

1

4

4

Visiotest de c

mtrol portabil

buc.

1

14

5

Firewall și sto

rage

buc.

1

15

TOTAL

58

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

--------------------------------------------------A------

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

1

5

2

Licență softw

are

buc.

l

2

3

Filtru stație p

■eparare mixturi asfaltice 60-80 t/oră

buc.

1

330

4

Mașină tăiat i

sfalt-beton

buc.

1

15

5

Tester diagno autoturisme

ză autobasculante, autoutilitare,

buc.

1

53

6

Finisor asfalt

buc.

1

720

7

Platformă aut

0

buc.

1

100

8

Centrală term

ică

buc.

1

7

9

Utilaj multifu

ncțional

buc.

1

417

TOTAL

1.649

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr.        din^fco^ 2020

Numărul de ppsturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Administrației Domeniului Public Pitești

Numărul de posturi pe | nedeterminată

jerioadă

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

267

5

13.691