Hotărârea nr. 5/2020

.HCL aprobare tarife Filarmonica semestrul I-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2020, pentru stagiunea 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 187/10.0

1.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.38 83/23.01.2020,    nr.3886/23.01.2020,    nr.3887/23.01.2020,


nr.3882/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020,

-Adresa nr.6718/30.12.2019 a Filarmonicii Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.63995/30.12.2019;

Văzând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale atf.84 alin.(4) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, ale Deciziei nr.

României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind

concerte, spectacole ori manifestări artistice, ale Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor perso

accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic, Filarmonicii Pitești, cu modifi

A

In temeiul dispozițiilor

ulterioare,


ulterioare, ale Legii nr.35/1994 privind timbrul literar,


89 din 3 mai 2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al


remunerațiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în


anelor cu handicap, republicată, ale H.G. nr.385/2004 privind


precum și ale H.C.L. nr. 186/20.06.2007 privind înființarea cările și completările ulterioare;

art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l).Se aprobă nivelul tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2020, pentru stagiunea 2019-2020, după cum urmează:

 • a) Preț bilet concert loc

 • b) Preț bilet concert loc

  categoria A - 40 lei; categoria B - 30 lei;


 • c) Preț bilet concert extraordinar loc categoria A - 50 lei;

 • d) Preț bilet concert extraordinar loc categoria B - 40 lei;

 • e) Tarif unic bilet concert educativ - 5 lei;

 • f) Tarif abonament loc categoria A - 700 lei;

 • g) Tarif abonament loc categoria B - 600 lei.


 • (2) . Categoriile de locuri sunt cele din diagrama anexată.

 • (3) .Abonamentele suiit valabile doar la concertele simfonice susținute de orchestra Filarmonicii Pitești. Accesul la alte spectacole organizate se face exclusiv pe bază de bilet.

 • (4) . Pentru studenți, pensionari, șomeri, precum și pentru adulții cu handicap mediu și


ușor, tariful biletului prevăzut la alin.(l) lit.(a), (b), (c) și (d) se reduce cu 50%.

 • (5) . Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepția celor educative, când este tarif fix.

 • (6) . Tariful include timbrul muzical (5%), taxele pentru U.C.M.R.-A.D.A., impozitul pe spectacol și timbrul monumentelor istorice (2%).

 • (7) . Impozitul pe spectacole se calculează și se plătește potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.(l). Abonamentele sunt valabile la concertele simfonice și concertele camerale


susținute de orchestra Filarmonicii Pitești.

(2). Accesul la alte spectacole organizate la Centrul Multifuncțional se face exclusiv pe bază de bilet.

Art.3. Accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului


2020, este gratuit pentru:

 • a) Cetățenii de onoare ai Municipiului Pitești;

 • b) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

 • c) Posesorii legitimațiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr.385/2004


privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;

d) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele care îi însoțesc. Art.4. Accesul gratuit, resnectiv acordarea de reduceri, se face sub condiția prezentăriide către solicitanți de documente legal valabile care să ateste calitatea pentru care a fost


acordată această facilitate.

Art.5. Pentru tarifele plătite de abonați, Filarmonica Pitești are obligația de a organiza minimum 4 concerte simfonice lunar pe durata stagiunii, conform programului minimal și ținând cont de bugetul propriu.

Art.6. Diagrama sălii de spectacole cu precizarea categoriilor de locuri este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezeritei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.
//Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăliti Călugării


Pitești,

Nr.5 din 28.01.2020


Diagrama generală


Categoria A = locurile de la Parter, rândurile D-M, și Balcon etaj 1, rândurile E-G

Categoria B = locurile de la Parter, rândurile A-C, Balcon etaj 1, rândurile H-l, loje etaj 1 și etaj 2, balcon etaj 2


PARTER

SCENA               SCENA

SCENA


ETAJUL 1


ETAJUL 2


SCENA


SCENA


6

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

14

13

12

11

10

9

8

7 i

6

5

4

3

2

1

6

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

14

13

12

11

10

9

8

7 i

5

5

4

3

2

1

6

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

14

13

12

11

10

9

8

7 1

5

5

4

3

2

1


L2


L3


1

1

7

2

2

3

3

4

5 I

4

6

5

7

8

9

7

10

8

11

! 9

12


1

2

1

3

2

4

3

5

6

T

7

5

8

6 .

9

10

7

11

8

12

9

A B


L4


L5


L6


1 | i A jZÎ] L1 ‘HM

3 4


L2


L3


3

5

6

5

7

[81

[9 ■

1

10


J

2

3

4_

1

2

3J

5

6

4

w

7

5

oo

9

6

10

7


5

14

13

12

11

10

9

8

7 i

6

5

4

3

2

1

6

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

14

13

12

11

10

9

8

7 1

5

5

4

3

2

1

6

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

14

13

12

11

10

9

8

7 I

6

5

4

3

2

1

6

15

14

13

12

ii :

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


2 11110 9


Balcon 1Balcon 2


AB