Hotărârea nr. 49/2020

HCL aprobare buget SPEP 2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7520/^020 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

 • - Avizele comisiildr de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/2020, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

  'revederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu le ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

  „a” din Codul administrativ, cu


în conformitate cu p modificările și completări precum și ale art. 129 alin.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020 în sumă de 35.333 mii lei, potrivit anexelor nr.l, nr.2 și nr.3.

Art.2. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul a anul 2020 aferente Serviciului Public de Exploatare a

salariilor de bază pentr

Patrimoniului al Municipiului Pitești sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.

 • (2) Numărul de post

 • (3) Anexele nr. 1-4 Ari.3. Ordonatoru

ordonanțarea cheltuielilor prevederilor actelor normative în vigoare.

Art.4. Direcția Eco de Exploatare a Patrimoni prezentei hotărâri, care municipiului Pitești.


luri aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

I terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea

lomică, Biroul Management Resurse Umane și Serviciul Public ului al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile va fi comunicată’ acestora de către Secretarul General al

PRI/ȘLDLMT DE ȘEDINȚĂ ipliu-Radu Bănică

V <■'N

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăîin Călugăru

Pitești

Nr. 49 din 20.02.2020

la Hotărârea Consiliului Local nr.Anexa nr. 1 din^n ^2020


Detalierea cheltuielilor bugetului Selrviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

TOTAL SPEP

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

4-----------

ljk 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUt

•.CTIONARE

35333

0

30321

30321

29716

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+05)

F

30086

0

29716

29716

29716

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4(

1+50+51SF+

01F

30086

0

29716

29716

29716

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10.01+10.C

10

9249

0

9249

9249

9249

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 01 + 10

01.03 la 10

1001

8850

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

=i 10.02.06+'

1002

220

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

179

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

20770

0

20400

20400

20400

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

17699

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1794

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

30

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

14.01 la 20.C

2004

83

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

265

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

84

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

20

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

100

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

34

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

59

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3(

2030

587

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

67

0

67

67

67

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

67

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

b+56+70+79

D

5247

0

605

605

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5247

0

• ^5

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71 0

71

5247

0

- 6bs

■ 605.

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0J

.30)

7101

4847

0

!' / i*

x -o

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

400

0

/ 0

7\ 0

W     0

Capitolul 6702 Cultură, recreere și religi

L; %

-f// I-

Paragraful 0503

.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

NCTIONARE

11855

0

V :

1 '',9525

<       8920

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

8920

0

.. ■

8920

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

î+50+51 SF+

01F

8920

0

8S20

;A- 8920

8920

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

d 10.01+10.C

10

2400

0

2400

2400

2400

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+11

.01.03 la 10

1001

2288

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

67

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

45

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

6500

0

6500

6500

6500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

+20.01.30)

2001

5299

0

0

0

0

Reparații curente

2002

730

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20

04.01 la 20.C

2004

83

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

70

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

20

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

7

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

20

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+29

.30.06+20.3

2030

226

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATO

1----------------------------

[JILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

20

0

20

20

20

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

ncadrate

5940

20

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

2935

0

605

605

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2935

0

605

605

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0'.

71

2935

0

605

605

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

2535

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

400

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii și dezvc TOTAL

Itare publică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

CTIONARE

22427

0

19745

19745

19745

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

i|9+85)

F

20115

0

19745

19745

19745

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF-*

01F

20115

0

19745

19745

19745

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 10.1

10

6700

0

6700

6700

6700

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10

01.03 la 10

1001

6422

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+'

1002

148

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

130

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

13370

0

13000

13000

13000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

11646

0

0

0

0

Reparații curente

2002

984

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

175

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

64

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

15

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

60

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

27

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

39

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3(

2030

345

0

0

0

0

TfTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

45

0

45

45

45

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

2312

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2312

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod '

ri.01 + 71.0

71

2312

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

.30)

7101

2312

0

0

0

0

Subcapitolul 06

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU

SICTIONARE

6920

0

6193

6193

6193

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

6493

0

6193

6193

6193

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

J+50+51SF+

01F

6493

0

6193

6193

6193

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (co

J 10.01 + 10.C

10

1012

0

1012

1012

1012

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+K

.01.03 la 10

1001

967

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01

a 10.02.06+

1002

27

0

• . \ ; o

°

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

18

0

' ■■■■ '■'> -

< o

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

5465

0

5.165

5165

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01.30)

2001

5277

0

0

Reparații curente

2002

80

0

■' f           o

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (co

20.05.01+2

2005

25

0

?

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

12

0

.. . °

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10

0

" 0

I

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

45

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.1

59

16

0

16

16

16

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

'ncadrate

5940

16

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+79

D

427

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

427

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.0

71

427

0

0

0

0

DENUMIREA 1NDICATO

Fp LO R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Active fixe (cod 71,01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

427

0

0

0

0

Subcapitolul 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

■ICTIONARE

15507

0

13552

13552

13552

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

13622

0

13552

13552

13552

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

)+50+51SF+

01F

13622

0

13552

13552

13552

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01+10.t

10

5688

0

5688

5688

5688

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

.01.03 la 10

1001

5455

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+'

1002

121

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

112

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

7905

0

7835

7835

7835

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20 01.30)

2001

6369

0

0

0

0

Reparații curente

2002

904

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

150

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

52

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

50

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

25

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

35

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ii

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3(

2030

300

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

29

0

29

29

29

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

29

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

>+56+70+79

D

1885

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1885

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

1.01 + 71.0

71

1885

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

1885

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUI

■JCTIONARE

1051

0

1051

1051

1051

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

79+85)

F

1051

0

1051

1051

1051

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4'

1+50+51SF+

01F

1051

0

1051

1051

1051

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10.01+10.C

10

149

0

149

149

149

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01+1C

.01.03 la 10

1001

140

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

a 10.02.06+^

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.05)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

900

0

900

900

900

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

754

0 ..x

. . -

0

0

Reparații curente

2002

80

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

30

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coi

20.05.01+2

2005

20

0

' '     T / \ 0

: l\           0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

30.06+20.31

2030

16

q /

. /   j'?

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

2

. +/

// 2

2

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

2

0

■' 0

0

_

Paragraful 0501

■ x 1 ■       \ r;' ’ V

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUf

■JCTIONARE

201

0

201

201

201

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod OH

79+85)

F

201

0

201

201

201

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

J+50+51SF +

01F

201

0

201

201

201

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+20

20

201

0

201

201

201

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09

20.01.30)

2001

150

0

0

0

0

Reparații curente

2002

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+^

2005

10

0

0

0

c

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3(

2030

11

0

0

0

0

Subcapitolul 50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FL

■ICTIONARE

850

0

850

850

850

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01-

79+85)

F

850

0

850

850

850

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+dt

1+50+51SF+

01F

850

0

850

850

850

DENUMIREA INDICATOF

î I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 +10.C

10

149

0

149

149

149

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.

11.03 la 10

1001

140

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

s 20 06+20

20

699

0

699

699

699

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

604

0

0

0

0

Reparații curente

2002

50

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

30.06+20.3ti

2030

5

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + I

9.02 + 59.C

59

2

0

2

2

2

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

icadrate

5940

2

0

0

0

0


Anexa nr. 2

Ia Hotărârea Consiliului Local nr. ^3               2020

Programul de investiții al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020

- mii lei -

Program 2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

tTTT

care inia

Alte

surse const. potrivit legii

-nțat din :

din care:

Capacit./

Termen P.I.F.

alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Total alocații

buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

5.247

5.247

5.247

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

1.484

1.484

1.484

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.260

2.503

1.260

2.503

1.260

2.503

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

2.935

2.935

2.935

A. Lucrări în continuare, din care:

1.484

1.484

1.484

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului

600

600

600

600

600

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.451

1.451

1.451

1. Proiectare

300

300

300

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

100

100

100

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

li

--Reabilitare Stadion ..Nicolae Dobrin”----------------

100

100

100

100

100

12.2020

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

J00

100

100

100

100

12.2020

2. Dotări

751

751

751

751

751

12.2020

3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

400

400

400

-Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

400

400

400

400

400

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

2.312

2.312

2.312

B. Lucrări noi, din care:

1.260

1.260

1.260

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

jfi

* ■ * /

. > / 1

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

1 .'

400

400

12.2020

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair

100

100

100

. 1 ,

, -

J      1 ,

100

100

12.2020

-Realizare panouri in formați ve-totem- intrări în municipiu

300

300

300

fii

/

300

300

06.2020

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.052

1.052

1.052

1. Proiectare

450

450

450

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud 11)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

50

50

12.2020

2. Dotări

602

602

602

602

602

12.2020

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. din^of 2020

Lista de dotări al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020

Capii

olul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Den

imire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

1

5

2

Autoutilitară

buc.

1

100

3

Pompă submersibi

ă ape uzate putere 20-30 1/min

buc.

1

6

4

Pompă de recircuk

re apă debit 70

buc.

2

40

5

Generator

buc.

1

100

6

Platformă elevatoa dizabilități

re pentru persoane cu

buc.

2

500

1

OTAL

751

Capitolul'

0.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Den

urnire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamen

tală

buc.

400

300

2

Contor electric tel

îmetrie

buc.

5

r 15

3

Unitate comunicat

ie

buc.

10

5

4

Laptop telemetrie

buc.

1

7

5

Sistem cititoare ca

sh-code parcometre

buc.

10

50

6

Imprimantă cardui

i parcare

buc.

2

10

7

Soft amenzi parcă

ri - actualizare

buc.

1

10

8

Sistem de control

acces parcări - parcometre

buc.

5

130

9

Căsuță din lemn p

entru comerț stradal

buc.

10

75

TOTAL

602

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. ^3 din$j,^ 2020

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază

pentru anul 2020 aferente Serviciului Public de Exploatare a patrimoniului al Municipiului Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

134

7

8.850