Hotărârea nr. 48/2020

HCL aprobare buget Politia Locala 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind a probar

ea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.7516/2020 al Direcției Economice și al Biroului Management Resurse Umane;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;

  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

  A

  In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.

  completările ulterioare,


în conformitate cu

„a” din Codul administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă bugetul Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020 în sumă de 15.124 mii lei, potrivit anexelor nr.l, nr.2 și nr.3.

de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul anul 2020 aferente Poliției Locale a Municipiului Pitești sunt


Art.2.(l). Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru cele prevăzute în anexa nr.4.

sturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 • (2) . Numărul de po

 • (3) . Anexele nr.l-4

Art.3. Ordonatorul terțiar de credite răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor actelor norm;

ative în vigoare.

Art.4. Direcția Economică, Biroul Management Resurse Umane și Poliția Locală aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi


a Municipiului Pitești voi comunicată acestora de ci


>r aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei nc ătre Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / Iuliu-Radu Bănică


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălm Călugăru

Pitești,

Nr. 48 din 20.02.2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.^y dirj^J 2020

Detalierea cheltuielilor bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Capitolul 6102 Ordine publică


Ș'


siguranță națională


Paragraful 0304

-mii lei-

DENUMIREA INDII

ÎATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNE

k DE FUNCȚIONARI

15124

0

14660

14660

14660

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(cod 01+79+85)

F

14660

0

14660

14660

14660

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+

20+30+40+50+51SF

01F

14660

0

14660

14660

14660

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSC

>NAL (cod 10.01+10.

10

13500

0

13500

13500

13500

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.

01.01+10.01.03 la 1C

1001

10595

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 1

0.02.01 la 10.02.06+

1002

2629

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.

36)

1003

276

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (c

od 20.01 la 20.06+2C

20

1000

0

1000

1000

1000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

2001

651

0

0

0

0

Reparații curente

2002

50

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitar*

! (cod 20.04.01 la 20.

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inv

entar (cod 20.05.01+.

2005

166

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cc

d 20.06.01+20.06.02

2006

20

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale docun

lentare

2011

6

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciar;

j derivate din acțiuni i

2025

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.

30.04+20.30.06+20.3

2030

88

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cc<

j 59.01 + 59.02 + 59.

59

160

0

160

160

160

Sume aferente persoanelor cu ha

ndicap neîncadrate

5940

160

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (

cod 51+55+56+70+7

D

464

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7

1+72+75)

70

464

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIA

,RE (cod 71.01 +71.C

71

464

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.0'

.03+71.01.30)

7101

464

0

0

0

0
Anexa nr. 2

din$\ 0^*2020


Programul de investiții al Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2020

- mii lei -

Program 2020

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații

buget

din care:

Capacit./

Termen P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

464

464

464

din care:

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", din care:

464

464

464

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

464

464

464

Dotări

464

464

464

464

464

12.2020


Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. din^fo 2020

Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești

pe anul 2020

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Cameră vi(

ieo cu echipament IT

buc.

60

362

2

Computer

buc.

5

22

3

Autoturisn

î

buc.

1

80

TOTAL

464

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. din# af. 2020

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul salariilor de bază pentru anul 2020 aferente Poliției Locale a Municipiului Pitești

Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată

Numărul de posturi pe perioadă determinată

Fond salarii de bază (mii lei)

177

-

10.595