Hotărârea nr. 46/2020

HCL buget venituri proprii 2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Consiliul Local al nfunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7512/f2020 al Direcției Economice și al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/2020, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și alp art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu

completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă biligetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 cu venituri totale în sumă de 23.773,50 mii lei, din care subvenții din bugetul local în sumă de 16.977 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 25.090,24 mii lei și un 2 și nr. 3 care fac parte in:

deficit în sumă de 1.316,74 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. egrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Servicii ■donatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei ispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de


Publice și Achiziții și or vor aduce la îndeplinire d către Secretarul General al municipiului Pitești.

P^EȘEDINȚEPI luliu^RaXirî)ȘEDINȚĂ anică


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălm Călugăru

Pitești

Nr. 46 din 20.02.2020

la


Hotărârea Consiliului Local nr.Anexa nr. 1

dinJfe^2020


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


Șl


SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

-mii lei-

DENUMIREA INDICATOF

țILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+46.10+48

10)

000110

23773,50

24371,95

24423,02

24474,82

I. VENITURI CURENTE ( cod 00 03+00.12

0002

6796,50

7001,95

7053,02

7104,82

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

6796,50

7001.95

7053,02

7104,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

0013

428,47

431,72

442,59

454,09

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

I

3010

428,47

431,72

442,59

454,09

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.

I0 05.30)

301005

417,05

420,30

431,17

442,67

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de c instituțiile publice

atre

30100530

417,05

420,30

431,17

442,67

Alte venituri din proprietate

301050

11,42

11,42

11,42

11,42

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

)d

0014

6368,03

6570,23

6610.43

6650,73

Venituri din prestări de servicii si alte activi

ati (cod 33

3310

6010,95

6229,96

6265,06

6300,26

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

479,34

535,70

540,80

546

Contribuția elevilor si studenților pentru intc cămine si cantine

irnate,

331014

4072,98

4214,26

4244,26

4274.26

Venituri din valorificarea produselor obținu activitatea proprie sau anexa

e din

331016

1

1

1

1

Venituri din organizarea de cursuri de calif conversie profesionala, specializare si perf

care si ectionare

331017

377

380

380

380

Venituri din serbări si spectacole școlare, culturale, artistice si sportive

lanifestari

331019

199

199

199

199

Alte venituri din prestări de servicii si alte ;

ctivitati

331050

881,63

900

900

900

Venituri din taxe administrative, eliberări p

34.10.50)

trmise (cod

3410

160

160

160

160

Alte venituri din taxe administrative, eliber;

iri permise

341050

160

160

160

160

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

3610

175.73

180.J7

P 1

x       190,47

Alte venituri

361050

175,73

1807

IB^J

190,47

Transferuri voluntare, altele decât subvenl 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.5,

ile (cod )

3710

21,35

* 0

Donații si sponsorizări

371001

21,35

/W/.3

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare p finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugeti semnul minus)

entru

lui local(cu

371003

-12,99

W

\Q

/ 0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

12,99

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

16977

17370

17370

17370

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+<l

3.10)

0018

16977

17370

17370

17370

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT

(cod 43.10

4310

16977

17370

17370

17370

Subvenții pentru instituții publice

431009

16670

17370

17370

17370

de dezvoltare

431019

307

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZI cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+7S

OLTARE(

10)

4910

25090,24

24371,95

24423,02

14474,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

24690,80

24371,95

24423,02

24474,82

DENUMIREA INDICATO

"1-------------

RjlLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

24690,80

24371,95

24423,02

24474,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (CC

10.01 + 10.02+10 03)

xi

10

8818,12

8837

8842

8847

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0' 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.2

la

7+20.30)

20

15819,68

15488,95

15533,02

15576,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

30

33

35

38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 51

59

23

13

13

13

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

D

399,44

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

399,44

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.03)

71.01 +

71

399,44

0

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAL

51.10+ 54.10+55.10)

(cod

5010

2764,06

2669

2669

2669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

<79+35)

F

2672,06

2669

2669

2669

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

0+50+51 SI

01F

2672,06

2669

2669

2669

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (c

d 10.01+10

10

2310

2310

2310

2310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+2

20

362,06

359

359

359

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

>5+56+58+'

D

92

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

)

70

92

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71

71

92

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.1

1+54.10.50}

5410

2764,06

2669

2669

2669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

r79+85)

F

2672.06

2669

2669

2669

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51 Sf!

01F

2672,06

2669

2669

2669

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

xt 10.01+K

10

2310

2310

2310

2310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

I la 20 06+2

20

362,06

359

359

359

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+

D

92

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

70

92

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71.01 + 71

71

92

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a

persoanelor

541010

2764,06

2669

2669

2669

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CUL7

URALE ( C

6310

23005,13

21702,95

21754,02

21805,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

22697,69

21702,95

21754,02

21805,82

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51S

01F

22697,69

21702^

21805,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

□d 10.01 + 1

10

6508,12

65&

k        6537

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C

la 20.06+2

20

16136,57

.   /f'51'29,^5

. 1 bț <4.02

\\   15217,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5)

.02)

57

30

i W

A        38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 5£

59

23

1

13

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51J

55+56+58+

D

307,44

U-,\Q

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

5)

70

307,44

7       o

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71

71

307,44

O

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65. I

0.05+65.10

6510

7205,13

6117,95

-“6169,02

6220,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod O l

+79+85)

F

7112,69

6117,95

6169,02

6220,82

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51S

01F

7112,69

6117,95

6169,02

6220,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

Od 10.01+1C

10

529,12

548

553

558

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20.06+2

20

6540,57

5533,95

5578,02

5621,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

.02)

57

30

33

35

38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

+ 59.02 + 51

59

13

3

3

3

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+

D

92,44

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+-Ț

5)

70

92,44

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co|c

71.01 + 71

71

92,44

0

0

0

Invatamant preșcolar si primar ( COD 65

0.03.01+65

651003

3914,44

3835,94

3865,94

3895,94

învățământ preșcolar

65100301

3914,44

3835,94

3865,94

3895,94

Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 li

cod 65.10.C

651004

1908,70

1208,69

1224,76

1241,56

învățământ secundar inferior

65100401

222,99

139,05

139,52

140,02

Invatamant secundar superior         ,

65100402

1685,71

1069,64

1085,24

1101,54

DENUMIREA INDICATO

R| I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

învățământ postliceal

651005

537,53

546

551

556

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.

0.11.03+65

651011

767,15

493,32

493,32

493,32

Internate si cantine pentru elevi

65101103

767,15

493,32

493,32

493,32

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

77,31

34

34

34

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.1

c|.05+67.10

6710

15121,05

15285

15285

15285

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

14906,05

15285

15285

15285

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+r

1+50+51 SI

01F

14906,06

15285

15285

15285

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

10.01+1C

10

5979

5979

5979

5979

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+2

20

8917,05

9296

9296

9296

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 5S

59

10

10

10

10

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

5+56+58+’

215

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

215

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71

71

215

0

0

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

^7.10.03.07

671003

8400

8885

8885

8885

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

5795

6000

6000

6000

Alte servicii culturale

67100330

2605

2885

2885

2885

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.0

5.01)

671005

6721,05

6700

6700

6700

Sport

67100501

6721,05

6700

6700

6700

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

9910

1316,74

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

991096

1237,29

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

991097

79,45

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONP

RE (cod 00

000110

23453,51

24071,95

24423,02

24474,82

l. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.H

'■)

0002

6783,51

7001,95

7053,02

7104,82

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00

14)

0012

6783,51

7001,95

7053,02

7104,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

0.10+31.1C

0013

428,47

431,72

442,59

454,09

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.

0 08+30.1C

3010

428,47

431,72

442,59

454,09

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30

10.05.30)

301005

417,05

420,30

431,17

442.67

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de instituțiile publice

:atre

30100530

417,05

420,30

431,17

442,67

Alte venituri din proprietate

301050

11,42

11,42

11,42

11,42

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (<

od 33.10+3

0014

6355,04

6570,23

6610,43

6650,73

Venituri din prestări de servicii si alte activ

tati (cod 33

3310

6010,95

6229,96

6265,06

6300,26

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

479,34

535,70

540,80

■ 546

Contribuția elevilor si studenților pentru ini cămine si cantine

ernate.

331014

4072,98

4214,26

4244,26

4274,26

Venituri din valorificarea produselor obținu activitatea proprie sau anexa

te din

331016

1

1

1

Venituri din organizarea de cursuri de caii conversie profesionala, specializare si per

care si ectionare

331017

377

M A

«X

’ / I       ---

*7 A 380

Venituri din serbări si spectacole școlare, culturale, artistice si sportive

manifestări

331019

199

r ir |h9B

IM

| z      199

Alte venituri din prestări de servicii si alte

rctivitati

331050

881,63

V

::.«4

// 900

■+      .7

Venituri din taxe administrative, eliberări p

134.10.50)

ermise (cod

3410

160

\\

160

160

Alte venituri din taxe administrative, elibe'

ari permise

341050

160

160

160

160

Diverse venituri (cod 36.10 04+36.10.50)

3610

175,73

180,27

185,37

190,47

Alte venituri

361050

175,73

180,27

185,37

190,47

Transferuri voluntare, altele decât subveri

iile (cod 37.

3710

8,36

0

0

0

Donații si sponsorizări

371001

21,35

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare o finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugelu semnul minus)

entru

lui local (cu

371003

-12,99

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

16670

17370

17370

17370

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+4

3.10)

0018

16670

17370

17370

17370

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA”

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

(cod

4310

16670

17370

17370

17370

DENUMIREA INDICATO

T------

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții pentru instituții publice

431009

16670

17370

17370

17370

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910

24690,80

24371,95

24423,02

24474,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

-79+85)

F

24690,80

24371,95

24423,02

24474,82

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

24690,80

24371,95

24423,02.

24474,82

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

10.01 + 10.02+10.03)

j

10

8818,12

8837

8842

8847

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

la 20.06+2

20

15819,68

15488,95

15533,02

15576,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

12)

57

30

33

35

38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 5<

59

23

13

13

13

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAL

(cod 54.1(

5010

2672,06

2669

2669

2669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

2672.06

2669

2669

2669

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+'

0+50+51SF

01F

2672,06

2669

2669

2669

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c<

d 10.01+K

10

2310

2310

2310

2310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+S

20

362,06

359

359

359

Alte servicii publice generale (cod 54.10.1(

+54.10.50)

5410

2672,06

2669

2669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

■79+85)

F

2672,06

26/tr

2669

2669

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+^

0+50+51 Si1

01F

2672,06

£669

- -2669»

2669

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c<

>d 10.01 + 1C

10

2310

p31#

/ L.^10

\ "   .   2310

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+2

20

362,06

' 359

)“ li 359

Servicii publice comunitare de evidenta a

iersoanelor

541010

2672,06

V • ' 2^6?

■;

y

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULT

COD 65.10+66.10+67.10+68. 10)

URALE (

6310

22697,69

21702,95

21805,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

22697,69

21702,95

21754,02

21805,82

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51 Sf

01F

22697,69

21702,95

21754,02

21805,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

jd 10.01+1C

10

6508,12

6527

6532

6537

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+2

20

16136,57

15129,95

15174,02

15217,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57

02)

57

30

33

35

38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 5S

59

23

13

13

13

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.1

0.05+65.10

6510

7112,69

6117,95

6169,02

6220,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

7112,69

6117,95

6169,02

6220,82

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

40+50+51S

01F

7112,69

6117,95

6169,02

6220,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c|

pd 10.01+IC

10

529,12

548

553

558

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+2

20

6540,57

5533,95

5578,02

5621,82

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5'

.02)

57

30

33

35

38

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

59.02 + 51

59

13

3

3

3

Invatamant preșcolar si primar ( COD 65.

0.03.01+65

651003

3914.44

3835,94

3865,94

3895,94

învățământ preșcolar

65100301

3914,44

3835,94

3865,94

3895,94

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la

COd 65.10.0

651004

1826,26

1208,69

1224,76

1241,56

învățământ secundar inferior

65100401

222,99

139,05

139,52

140,02

învățământ secundar superior

65100402

1603,27

1069,64

1085,24

1101,54

învățământ postliceal

651005

537,53

546

551

556

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.

10.11.03+6'

651011

757,15

493,32

493,32

493,32

Internate si cantine pentru elevi

65101103

757,15

493,32

493,32

493,32

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

77.31

34

34

34

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.1

0.05+67.10

6710

14906,05

15885

15885

15885

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod o|l

+79+85)

F

14906,05

15885

15885

15885

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30 -

10+50+51S

01F

14906,05

15885

15885

15835

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (:

ud 10.01+1C

10

5979

5979

5979

5979

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

la 20.06+2

20

8917,05

9296

9296

9296

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01

+ 59.02 + 5S

59

10

10

10

10

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la corp

67.10.03.07

671003

8165

8885

8885

8885

Instituții publice de spectacole si concert^

67100304

5600

6000

6000

6000

Alte servicii culturale

67100330

2585

2585

2585

2585

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.C

)5.01)

671G05

6721,05

6700

6700

6700

DENUMIREA INDICATO

r

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sport

67100501

6721,05

6700

6700

6700

DEFICIT 1) 99.10.96

9910

1237,29

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

991096

1237,29

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAF

E (cod 00.(

000110

319,99

0

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

0002

12,99

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

0012

12,99

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (c

od 36.10+3

0014

12,99

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvent

i e (cod 37.

3710

12,99

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

12,99

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

307

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+4

L.10)

0018

307

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT! 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43

icod

10.31

4310

307

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinat de dezvoltare

î secțiunii

431019

307

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

4910

399,44

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

D

399,44

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

)

70

399,44

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71

71

399,44

0

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAL

i (cod 54.1<

5010

92

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

>5+ 56+58+

0

92

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

)

70

92

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71

71

92

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.11

î+54.10.50)

5410

92

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+1

D

92

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7“

)

70

92

0

0

9

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71.01 + 71

71

92

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a

rersoanelor

541010

92

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULT

URALE (C

6310

307,44

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+

D

307.44

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7

)

70

307,44

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71.01 + 71

71

307,44

0

c

0

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.1

0.05+65.10.

6510

92,44

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +

55+56+58+

D

92,44

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+7f

)

70

92,44

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (coc

71.01 + 71

71

92,44

0

0

0

Invatamant secundar ( cod 65.10.04.01 la

cod 65.10 0

651004

82,44

0

0

0

învățământ secundar superior

65100402

82,44

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65

0.11.03+65

651011

10

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65101103

10

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.1

0.05+67.10

6710

215

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51-

55+56+58+

D

215

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+7S

)

70

215

■ i                   0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71

71

215

'.0

•    . -+ \o

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

□ 7.10.03.07

671003

215

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

195

.. ■ A

i                  °

Alte servicii culturale

67100330

20

■ A r

L 2

DEFICIT 1) ( 99.10.97)

9910

79,45

\\ 'A. ■ °

■ ■         .. 9

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare           |

991097

79,45

V/; 9

s      -     ■   -

; o

0


Anexa nr 2 dirtf®,^ 2020


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,’SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

TOTAL CHELTUIELI

-mii lei-

DENUMIREA INDICATO

f^ILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

1ÎARE)

25090,24

0

24071,95

24123,02

24174.82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

9+85)

F

24690,80

0

24071,95

24123,02

24174,82

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

I

01F

24690,80

0

24071,95

24123,02

24174,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (COC

10.01 + 10.02+10.03)

10

8818,12

0

8837

8842

8847

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

01.03 la

1001

8397,12

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+10.02.30)

1002

133

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

288

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

15819,68

0

15188,95

15233,02

15276,82

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

2861,37

0

0

0

0

Reparații curente

2002

423,13

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4528,49

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.

>4.01 la 20.0

2004

7,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

508,61

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

1+20.06.02)

2006

565,79

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

1

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

' ' o

0

Pregătire profesionala

2013

40

0 /

' / L

0

Proiecția muncii

2014

13

0

= [

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate in reprezentarea intereselor statului, potrivit legale

din acțiuni dispozițiilor

2025

18

1

0

' ■ ■

"■

V ..    *

ijd

.... •

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20

30.30)

2030

6809,79

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

52)

57

30

0

33

35

38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

30

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59 C

59

23

0

13

13

13

Burse

5901

3

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

20

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+58+7C

D

399,44

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75;

70

399,44

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

?1.01 + 71.0

71

399,44

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

399,44

0

0

0

0

Capitolul 5410 Alte servicii publice gene Subcapitolul 10 Servicii publice comuni

rale

are de evidență a persoanelor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVq

.TARE)

2764,06

0

2669

2669

2669

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

79+85)

F

2672,06

0

2669

2669

2669

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 + 59)

01F

2672,06

0

2669

2669

2669

DENUMIREA INDICATOF

pLOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

2310

0

2310

2310

2310

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.

01.03 la 10

1001

2220

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

41

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

49

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

20.06+20

20

362,06

0

359

359

359

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

0.01.30)

2001

354,06

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

3

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

10.06+20.31

2030

3

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+58+70

D

92

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

92

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

.01 + 71.0

71

92

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

50)

7101

92

0

0

0

0

Capitolul 6510 învățământ

Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

TARE)

7205,13

0

6117,95

6169,02

6220,82

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+65)

F

7112,69

0

6117,95

6169,02

6220,82

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

+50+51SF+

01F

7112,69

0

6117,95

6169,02

6220,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.C

10

529,12

0

548

553

558

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10

01.03 la 10

1001

514.12

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

15

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

6540,57

0

5533,95

5578,02

5621,82

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

904,26

0

0

0

0

Reparații curente

2002

322,13

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

4528,49

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20. (

4.01 la 20.0

2004

7,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

450,61

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

86,79

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

1

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

19

0

/ . . 0

. .0

0

Pregătire profesionala

2013

25

0

, . ..      - -a

- .TTt

0

Protecția muncii

2014

11

0

i              0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate in reprezentarea intereselor statului, potrivit legale

din acțiuni dispozițiilor

2025

18

0

I .

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

166,79

0

0

-,y ti

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.C

2)

57

30

0

35

38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

30

0

o

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.

59

13

0

3

3

3

Burse

5901

3

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

ncadrate

5940

10

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

+56+58+7(

D

92,44

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

92,44

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod '

1.01 + 71.0

71

92,44

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

92,44

0

0

0

0

Paragraful 0301 învățământ preșcolar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOI

TARE)

3914,44

0

3835,94

3865,94

3895,94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

rQ+flS)

F

3914,44

0

3835,94

3865,94

3895,94

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4

+50+51SF+

01F

3914,44

0

3835,94

3865,94

3895,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

3914,44

0

3835,94

3865,94

3695,94

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-

20.01.30)

2001

11,10

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

3903,34

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATOI

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Subcapitolul 651004 învățământ secunda

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

ARE)

1908,70

0

1208,69

1224,76

1241,56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

1+85)

F

1826,26

0

1208,69

1224,76

1241,56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

-50+51SF+

01F

1826,26

0

1208.69

1224,76

1241,56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

i 20.06+20

20

1796,26

0

1175,69

1189,76

1203,56

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+-

10.01.30)

2001

569,75

0

0

0

0

Reparații curente

2002

276,82

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

316

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

1.01 la 20.C

2004

4,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

376,11

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

+20.06.02)

2006

77,79

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

9

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate in reprezentarea intereselor statului, potrivit

lin acțiuni iispozitiilor

2025

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

10.06+20.3(

2030

139,29

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0

2)

57

30

0

33

35

38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

30

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5f

+56+58+70

D

82,44

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

82,44

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

82,44

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

82,44

0

0

0

0

Paragraful 0401 învățământ secundar inf

srior

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

TARE)

222,99

0

139,05

139,52

140.02

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+i

9+85)

F

222,99

0

139,05

139,52

140,02

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

222,99

0

139,05

139,52

140,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

222,99

0

139.05

139,52

140,02

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

56,47

0

0

Reparații curente

2002

35,09

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 C

4.01 la 20.0

2004

1

0

//

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

83,64

0

(/ -■/ ; p

,* 0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

39,29

0

I

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

din acțiuni ir

2025

2

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

5,50

0

Q

0

Paragraful 0402 învățământ secundar su'

ierior

- - - . ■ ; / /

1 S1‘       I.'- .-■/

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOI

TARE)

1685,71

0

’WLJl

1069,64

TȚT

1085,24

1101,54

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

9+85)

F

1603.27

0

1069,64

1085,24

1101,54

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4'

+50+51SF+

01F

1603,27

0

1069,64

1085,24

1101,54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

1573,27

0

1036,64

1050,24

1063,54

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09^

20.01.30)

2001

513,28

0

0

0

0

Reparații curente

2002

241,73

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

316

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.p

4.01 la 20.C

2004

3,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

292,47

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

38,50

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

15

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

9

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

133,79

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.

2)

57

30

0

33

35

38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

5702

30

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+58+7C

D

82,44

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATOF

ILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

82,44

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71

.01 + 71.0:

71

82,44

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.;

0)

7101

82,44

0

0

0

0

Subcapitolul 05 învățământ postliceal

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLI

ARE)

537,53

0

546

551

556

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

i+85)

F

537,53

0

546

551

556

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40-

50+51SF+

01F

537,53

0

546

551

556

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.C

10

457,12

0

476

481

486

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10,

11,03 la 10

1001

444,12

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

13

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 le

20.06+20

20

70,41

0

70

70

70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09+2

0.01.30)

2001

37,41

0

0

0

0

Reparații curente

2002

15

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.0

■ 01 la 20.C

2004

3

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

>0.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5

9.02 + 59.(

59

10

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîr

cadrate

5940

10

0

0

0

0

Paragraful 1103 Internate și cantine pentr

j elevi

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL"

'ARE)

767,15

0

493,32

493,32

493,32

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

1+85)

F

757,15

0

493,32

493,32

493,32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

r50+51SF+

01F

757,15

0

493,32

493,32

493,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10,(

10

72

0

72

72

72

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01.01+10.

11.03 la 10

1001

70

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

2

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

1 20.06+20

20

685.15

0

421,32

421,32

421,32

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+:

10,01.30)

2001

228

0

0

0

0

Reparații curente

2002

23

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

309,15

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05,01+2

2005

59,50

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

+20.06.02}

2006

4

0

0

0

0

Materiale de laborator

2009

1

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

9

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

8

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate ■

lin acțiuni ir

2025

16

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

25,50

0

p

o

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+58+70

D

10

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10

0

_

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

10

0

*

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71,01.

30)

7101

10

0

7

Subcapitolul 50 Alte cheltuieli In domenii

il învățământului

- . ■.

.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTiUNEA DE DEZVOL,

TARE)

77,31

0

xkQi.n. til-

34

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+1

9+85)

F

77,31

0

34

34

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF4

01F

77,31

0

34

34

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

a 20.06+20

20

74,31

0

31

31

31

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

58

0

0

0

0

Reparații curente

2002

7.31

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

5

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20,

30.06+20.3

2030

2

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59

59

3

0

3

3

3

Burse

5901

3

0

0

0

0

Capitolul 6710 Cultură, recreere și religie

DENUMIREA INDICATOI

4--------

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

"ARE)

15121,05

0

15285

15285

15285

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+35)

F

14906,05

0

15285

15285

15285

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

■■50+51SF+

01F

14906,05

0

15285

15285

15285

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 +10.C

10

5979

0

5979

5979

5979

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

31 03 la 10

1001

5663

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

92

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

224

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

] 20.06+20

20

8917.05

0

9296

9296

9296

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

|o.01.30)

2001

1603,05

0

0

0

0

Reparații curente

2002

101

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

55

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

+ 20.06.02)

2006

478

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

3

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

21

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

14

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

10.06+20.31

2030

6640

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59.C

59

10

0

10

10

10

Sume aferente persoanelor cu handicap neî

îcadrate

5940

10

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+58+70

D

215

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

215

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

215

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

215

0

0

0

0

Subcapitolul 03 Servicii culturale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

TARE)

8400

0

8585

8585

8585

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+'

9+85)

F

8185

0

8585

8585

8585

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

8185

0

8585

8585

8585

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10.01 + 1 o.c

10

5465

0

5465

5465

5465

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

01.03 la 10

1001

5172

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I;

10.02.06+

1002

80

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

213

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

2710

0

3110

3110

3110

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

20.01.30)

2001

370

0

0

0

0

Reparații curente

2002

100

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (coc

20.05.01+2

2005

50

0

a

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

23

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

2

0

' 0

0

Consultanta si expertiza

2012

20

0

■p

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

■■■ /.■..?

7- p

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20

30.06+20.3

2030

2135

0

‘ . 0

£

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

59.02 + 59.C

59

10

0 \

10

10

Sume aferente persoanelor cu handicap nei

n cad rate

5940

10

0

e

X.- /o

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5J

j+56+58+70

D

215

0

'.....0

' , ■ ' 0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75;

70

215

0

—u

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

1.01 + 71,0

71

215

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

30)

7101

215

0

0

0

0

Paragraful 0304 Instituții publice de spe

:tacole și concerte

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVO.

TARE)

5795

0

6000

6000

6000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 + '

9+85)

F

5600

0

6000

6000

6000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF+

01F

5600

0

6000

6000

6000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (ccc

10.01+10.

10

4480

0

4480

4480

4480

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10

01.03 la 10

1001

4230

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATOI

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

60

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

190

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

20.06+20

20

1110

0

1510

1510

1510

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+:

>0.01.30)

2001

164

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01

+20.06.02)

2006

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

•0.06+20.3I

2030

935

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

9.02 + 59.C

59

10

0

10

10

10

Sume aferente persoanelor cu handicap nei

cadrate

5940

10

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+58+7C

D

195

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

195

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

.01 + 71.0;

71

195

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.

50)

7101

195

0

0

0

0

Paragraful 0330 Alte servicii culturale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL

TARE)

2605

0

2585

2585

2585

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

2585

0

2585

2585

2585

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

1-50+51SF+

01F

2585

0

2585

2585

2585

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.C

10

985

0

985

985

985

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10

01.03 la 10

1001

942

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+'

1002

20

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

23

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

3 20.06+20

20

1600

0

1600

1600

1600

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+

>0.01.30)

2001

206

0

0

0

0

Reparații curente

2002

100

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.0

+20.06.02)

2006

22

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

2

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

20

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

4 A 0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

30.06+20.3(

2030

1200

0

“ . 0'

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5;

+56+58+70

D

20

° /

. , . 3

-

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

20

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

20

0 V

9

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01

30)

7101

20

0

0

.'0

0

Subcapitolul 05 Servicii recreative și spc Paragraful 0501 Sport

rtive

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOl

TARE)

6721,05

0

6700

6700

6700

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +

>9+85)

F

6721.05

0

6700

6700

6700

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4!

+50+51SF+

01F

6721,05

0

6700

6700

6700

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coi

10.01 + 10.

10

514

0

514

514

514

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+1C

01.03 la 10

1001

491

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 I

10.02.06+

1002

12

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

11

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01

a 20.06+20

20

6207,05

0

6186

6186

6186

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09J

20.01.30)

2001

1233,05

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

5

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.C

1+20.06.02)

2006

455

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documentare

2011

1

0

0

0

1 0

Consultanta si expertiza

2012

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

4

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

2

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2C

30.06+20.3

2030

4505

0

0

0

0Anexa nr. 3 din^ <5^2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

- mii lei -

Program 2020

din care finanțat din •________________

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

din care:

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

Capacit./ Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

399,44

92,44

307,00

307,00

din care:

B. LUCRĂRI NOI

45,00

0,00

45,00

45,00

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

352,44

92,44

260,00

260,00

Cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”, din care:

92,00

0,00

92,00

92,00

B. Lucrări noi, din care:

45,00

0,00

45.00

45,00

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

45,00

0,00

45,00

45,00

-Scară exterioară imobil str. Victoriei nr. 42

45,00

45,00

45,00

0,00

45,00

45,00

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

47,00

0,00

47,00

47,00

Dotări

47,00

0,00

47,00

47,00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

47,00

47,00

47,00

0,00

47,00

47,00

12.2020

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

92,44

92,44

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

92,44

92,44

0,00

0,00

1. Proiectare

5,44

5,44

0,00

0.00

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

5,44

5,44

0,00

0,00

-Centrale termice și instalație gaze

5,44

5,44

5,44

5,44

0,00

0,00

12.2020

2. Dotări

87,00

87,00

0.00

0,00

Colegiu) Național „Zinca Golescu”

6,00

6,00

6,00

6,00

0,00

0,00

12.2020

Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”

8,00

S.OTT

8,00

—8,TT0—

—o,oo-

—(Loo

12.2020

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

38,00

38,00

38,00

38,00

0,00

0,00

12.2020

Liceul Tehnologic „Astra”

25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

12.2020

Liceul Tehnologic „Dacia”

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

12.2020

Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, din ,care:

215,00

0,00

215,00

215,00

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

215,00

0,00

215,00

215,00

Dotă ri

215,00

0,00

215,00

215,00

Filarmonica Pitești

195,00

195,00

195,00

0,00

195,00

195,00

12.2020

Centrul Cultural Pitești

20,00

20,00

20,00

0,00

20,00

20,00

12.2020