Hotărârea nr. 45/2020

HCL privind Bugetul municipiului Pitesti pe anul 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al țnunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de ^probare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7510/2020 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/2020, nr.8871/2020, nr.8872/2020, nr.8873/2020 și nr.8874/2020;

 • - Adresa nr. 5863/13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.l747/14.01.2020, pri Pitești din impozitul pe echilibrarea bugetelor locale, potrivit anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și estimările pentru aceste sume pentru anii 2021-2023 aprobate prin Decizia nr.1/13.01.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;

  h care s-au comunicat sumele alocate în acest an Municipiului venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru


 • - Adresa nr. 28523/11.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7404/12.02.2020, prin care s-a transmis anexa proprie Municipiului Pitești la Decizia nr.2/11.02.2020 a Șefu ui Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care s-au repartizat pe comune, orașe și municipii sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, precum și estimările acestora pentru anii 2021-2023;

  19/12.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub in care s-au transmis sumele defalcate din taxa pe valoarea larea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul anii 2021-2023, aprobate pentru Municipiul Pitești prin Decizia


 • - Adresa nr. 293 nr.7509/12.02.2020, pi adăugată pentru finanț] 2020 și estimările pe nr.3/12.02.2020 a Șefullui Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioară;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioară,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul municipiului Pitești pe anul 2020 cu wtFi ’' în

sumă de 395.168,23 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 455.370,2Țmîi^^Mjff^gficit în sumă de 60.202 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.   / # Zr


Art.2. Se aprobă vărsăminte din secțiunea de funcționare ^nțț dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 în sumă dte

ilizarea sumei de 60.202 mii lei din excedentul anilor anteriori ui secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe


Art.3. Se aprobă ut pentru finanțarea deficitu] anul 2020.

Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 10.000 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anjul 2020.

reditele de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului u perioada 2020-2023, potrivit anexei nr. 4.

rogramul de investiții al Municipiului Pitești - estimări pe anii


Art.5. Se aprobă c: municipiului Pitești pentrli

Art.6. Se aprobă F 2021-2023, potrivit anexei nr. 5.

Art.7. Se aprobă bugetul Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020 în sumă de 301.539 mii lei, potrivit anexelor nr. 6, nr. 7 și nr. 8.

Art.8. (1) Numărul de posturi pe perioadă nedeterminată și determinată și fondul ■li anul 2020 aferente aparatului de specialitate al Primarului cele prevăzute în anexa nr. 9.

salariilor de bază pentr Municipiului Pitești sunt

(2) Numărul de posturi aprobat potrivit prezentei hotărâri nu poate fi depășit.

Art.9. (1) Instituțiile publice cu personalitate juridică ai căror conducători au terțiari de credite pentru fondurile care se alocă acestora din


calitatea de ordonatori

bugetul municipiului Pitești pe anul 2020 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, compartimentele independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Andrei-Cătă^n Călugăru

Pitești

Nr. 45 din 20.02.20^0

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 1

0^,2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Ș PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

-mii lei-

DENUMIREA INDIC

'■ - ■

A i O R I L O R

I' ■

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

TOTAL VENITURI

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4

cod

6.02+47.02+48.02)

000102

395168.23

513353,70

387420,70

344579,70

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37

02f00.15)

4990

307686.53

246467

253244

260324

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+t

0. j2)

0002

342324,23

291442.70

298028,70

305498,70

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+0

0.09+00.10+00.11)

0003

320090,70

269261,70

275847,70

283317,70

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

CÂȘTIGURI DIN

0004

206774

145617

152394

159474

A1.1. IMPOZIT REVENIT, PROFITE CAPITAL DE LA PERSOANE JURID

>1 CÂȘTIGURI DIN

CE (cod 01.02)

0005

2178

2178

2178

2178

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

0102

2178

2178

2178

2178

Impozit pe profit de la agenti econom

ci

010201

2178

2178

2178

2178

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT,

SI CÂȘTIGURI DIN C.

0006

204596

143439

150216

157296

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02

0302

460

460

460

460

Impozitul pe veniturile din transferul p

rc prietatilor imobiliare

030218

460

460

460

460

Cote si sume defalcate din impozitul

>e venit (cod 04.02.01

0402

204136

142979

149756

156836

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

204136

141441

148426

155410

Sume alocate din cotele defalcate din

i|mpozitul pe venit per1

040204

0

1538

1330

1426

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRl

qTATE (cod 07.02)

0009

48602

48602

48602

48602

Impozite si taxe pe proprietate (cod 0

7|.02.01+07.02.02+07.

0702

48602

48602

48602

48602

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.0

1.01+07.02.01.02)

070201

40693

40693

40693

40693

Impozit pe clădiri de la persoane fizic

*)

07020101

11756

11756

11756

11756

Impozit si taxa pe clădiri de la persoa

e juridice *)

07020102

28937

28937

28937

28937

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02

. 01+07.02.02.02+07.

070202

4925

4925

4925

4925

Impozit pe terenuri de la persoane fiz

ce *)

07020201

3008

3008

3008

3008

Impozit si taxa pe teren de la persoar

e juridice ’)

07020202

1880

1880

1880

1880

Impozitul pe terenul din extravilan *) ■

Restante din anii ant

07020203

37

37

37

37

Taxe judiciare de timbru si alte taxe c

e timbru

070203

2984

2984

2984

2984

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI

SI SERVICII (cod 11.

0010

64698,70

75026,70

74835,70

75225,70

11.02.01 + 11.02.02+11.02.05+11.02.

)6+11.02.09)

1102

34647,70

44975,70

44784,70

45174.70

Sume defalcate din taxa pe valoarea finanțarea cheltuielilor descentralizate orașelor, municipiilor, sectoarelor si w

adaugata pentru la nivelul comunelor, unicipiului București

110202

30987,70

40164,70

40579,70

40973,70

Sume defalcate din taxa pe valoarea echilibrarea bugetelor locale

adaugata pentru

110206

0

1151

545

541

Sume defalcate din taxa pe valoarea finanțarea învățământului particular s acreditat

adaugata pentru au confesional

110209

3660

3660

3660

3660

Alte taxe si impozite generale pe bun

jri si servicii(cod 12.01

1202

160

160

160

160

Taxe hoteliere

120207

160

160

160

160

-Taswqoe servicii specifice (cod 15.Op.

01+15.02.50)

1502

195

195

195

195

I Ir^pfijt p^spectacole

150201

195

195

195

195

Tâxepffuph^șrea bunurilor, autorizar

ea utilizării bunurilor s

1602

29696

29696

29696

29696

; Impozi't.pei'pT'fioacele de transport (co

d 16.02.02.01 + 16.02.

160202

17113

17113

17113

17113

țIrhpqzit pe-mijidacele de transport det

inute de persoane fizi

16020201

9156

9156

9156

9156

'tmppzitype’mij/dacele de transport pet

mute de persoane juri

16020202

7957

7957

7957

7957

L Taxași tarifpypentru eliberarea de jice

>nte si autorizații de fu

160203

3460

3460

3460

3460

Alțe.taxe'j» utilizarea bunurilor, autor

zarea utilizării bunuril

160250

9123

9123

9123

9123

k|AtftE IMPOZITE SI TAXE FISCA

LE (cod 18.02)

0011

16

16

16

16

Alte impozite si taxe fiscale (cod 16.0

2.50)

1802

16

16

16

16

Alte impozite si taxe

180250

16

16

16

16


DENUMIREA INDICA1

rlo R 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+0(

). 14)

0012

22233,53

—H

22181

22181

22181

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

^0.02+31.02)

0013

10522

10522

10522

10522

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30

p2.05+30.02.08+1

3002

10522

10522

10522

10522

Varsaminte din profitul net al regiilor auto

nome

300201

633

633

633

633

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 3

02.05.30)

300205

9331

9331

9331

9331

Alte venituri din concesiuni si închirieri de

către instituțiile pi

30020530

9331

9331

9331

9331

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+

30.02.08.03)

300208

558

558

558

558

Dividente de virat de către societățile si c

umpaniile național

30020803

558

558

558

558

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

cod 33.02+34.02+

0014

11711,53

11659

11659

11659

Venituri din prestări de servicii si alte acti

vitali (cod33.02.08

3302

635,53

583

583

583

Contribuția părinților sau susținătorilor le<

aii pentru întreține

330210

511

511

511

511

Venituri din recuperarea cheltuielilor de ji

decata, imputatii!

330228

72

72

72

72

Contribuții pentru finanțarea Programulu

Școala după scoa

330233

52,53

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte

activitati

330250

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări

oermise (cod34.02

3402

7

7

7

7

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

7

7

7

7

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.(p

.01 la 35.02 03+3

3502

7139

7139

7139

7139

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate.potrivit dispozit

350201

7034

7034

7034

7034

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplic.

ate de către alte in

35020102

7034

7034

7034

7034

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

105

105

105

105

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+

36.02.06+36.02.07

3602

3930

3930

3930

3930

Venituri din aplicarea prescripției extincth

e (cod 36.02.01.0

360201

25

25

25

25

Venituri din aplicarea prescripției extincții.

e

36020101

25

25

25

25

Varsaminte din veniturile si/sau dispon

bilitatile instituțiilor p


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul pro


Alte venituri


Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea s

Varsaminte din secțiunea de funcționare


li. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.0|2)_____

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.0:


Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile sta


IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI F


Subvenții de la bugetul de stat (cod4^.02.01+42.02.05+42.( Subvenții pentru acordarea ajutorului) pentru încălzirea locui Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii Finanțarea Programului National de pezvoltare Locala Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a ci


Subvenții de la bugetul de stat către


bugetele locale necest


Sume primite de la IJEValti donatori i i contul plăților efectua


Fondul European de Dezvoltare Regi

Sume primite in contul plăților efectul


lionala (FEDR) (cod 48 late în anul curent


Sume primite în contul plăților efecti Fondul Social European (FSE) (cod


rate în anii anteriori


48.02.02.01+48.02.02.
-37019


37019


11187


11187


41647


36621


-13557


-19736


-26S1>


13557


19736


26817


78594


78594


16709


52440


14332


287330,70


46829


46829


46829


16708


20676


287737,70


14502


14502


288126,70


CFtELTWIELI CURENTE (cod 10-H --V At-Vt——--—--

Tl\LUL IXHELTUIELI DE PERSd;


■20+30+40+50+51SF+55


287330,70


287737,70


288126,70


93182


93182


93182


TITjLjJL II'BUNURI SI SERVICII (c|od 20.01 la 2.0.06+20.09

Tl/taiL ^DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) ^IȚL41L/V SUBVENȚII (cod^o)o3+40.20+40,30)

V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

ITLUL VI TRANSFERURI INTRE: UNITATI ALE ADMINIS


88281


3730


48000


17370


10657


88688


89077


3730


3730


48000


48000


17370


10657


22154,70


10657


22154,70DENUMIREA INDICA

T (dRILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

| 59.02 + 59.08 +

59

3956

3956

3956

3956

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+p5+56+70+79+8-

D

148241

226023

99683

56453

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

Ap ALE ADMINIS

51D

307

0

C

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

r externe nerambi

58

75736

195757

63239

29636

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+'

70

72198

30266

36444

26817

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cc

d 71.01 + 71.03)

71

72198

30266

36444

26817

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA

L.E (cod 51.02+54.

5002

59731

34770

34770

34770

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

'+79+85)

F

55536

34770

34770

34770

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

|40+50+51 SF+55I

01F

55536

34770

34770

34770

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cod 10.01 + 10.02+

10

24350

24100

24100

24100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

)1 la 20.06+20.09

20

4506

4000

4000

4000

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03

F

30

3740

3730

3730

3730

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (coc

50.04)

50

20000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMINIS

51F

2270

2270

2270

2270

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0

+ 59.02 + 59.08 +

59

670

670

670

670

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5(

+55+56+70+79+8-1

r o

4195

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMINIS

51D

92

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fond-

ri externe nerambi

58

3614

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

75)

70

489

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cc

d 71.01 + 71.03)

71

489

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod

>1.02.01)

5102

33129

28770

28770

28770

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

29026

28770

28770

28770

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3(0

+40+50+51SF+555

01F

29026

28770

28770

28770

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+

TITLUL II BUNUrTsI SERVICII (cod 20.01 la20.06+20.09TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.


___ 9.p1 + 59,02 + 59,08 + SECTIUNEA^DEDEZVOLTARE (cod              ;

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambi CHELTUIELI DE CAPITAL (cod71+7f+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCfARE cod 71XmT7L03)~


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+8-


Autoritati executive si legislative (cod

Autoritati executive


51.02.01.03)


|Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54

ISECWNEADEFUNCTIONARE~(cc|d 01+79+85)"


.....~             -^oi+yg+as)

CHELTUIELI CURENTE (co7Î0+20-[30+40+50+51 SF+55:

IAL •   ----------


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON,

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod


rL (cod 10.01 + 10,02+

20.01 la 20.06+20.09


TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE U

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (coi


i|NITATI ALE ADMINIS

51+55+56+70+79+8-


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

!TITLUL VI TRANSFERURHNTRE L^NITATIALE ADMINIS Fond de rezerva bugetara la dispozilia autorităților locale


Fond de rezerva bugetara la dispozii


ia autorităților locale


Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


Alte servicii publice generale


Tranzacții privind datoria publica si îi


mprumuturi


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (iod 01+79+85)LTUIELf CURENTE (cod 10+2p+30+40+50+51SF+55l


iQBANZI (cod 30.01 la 30.03)

ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTSECTtl^EĂ-D^FUNCTIONARE (cod 01+79+85)

_ ' CHEL’’Ultti CLIENTE (cod 10+20+30+40+50^51SF+55l

■■■-jj-----------------------1     - -------------------------

. TFTLIJ -1 CHELTOIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+ r—+- --------------L----(Bl/NI^Rl SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09


___ m IUL- X ALJ-fe CHELTUIELI (co<^59,01 + 59.02 + 59 08 + DEZVOLTARE'țod 51+55+56+70+7977


■U--


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7 j+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIA^E (cod7roT+ 71.03)

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.(33129


28770


28770


01F


22770


28770


28770


28770


28770


540205


540250


15754


14890


14890


13500


14890


14890


14890


13500


14890


13500


13500


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 j-79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+-


.0+50+51SF+55


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c|ad 10.01+10 02+

TITLUL II BUNUrTsI SERVICII^cod 2O.o|l la 20.06+20^09


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01


+ 59.02 + 59.08 +


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5l]55+56+70+79+8'

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala


Proiecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civile


Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+'


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod qi +79+85)______

CHELTUIELI CURENTE~(cod 10+20+30j+40+50+51 SF+55


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+

01 la 20.06+20 09


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 'tITLUL~VI?ALTE TRANSFERUR? (cod

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod I


55.01+ 55 02)

57.02)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+8'


TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambi


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


Invatamant preșcolar si primar (cod 65 învățământ preșcolar învățământ primar

invatamant secundar (cod 65.02.04.01 învățământ secundar inferior învățământ secundar superior

Invatamant profesional învățământ postliceal

Servicii educaționale complementare Școala după școala


(cod 71.01 + 71.03)

02.03.01+65.02.03.1


la 65 02.04.03)


(cod 65.02.12.01)


Alte cheltuieli in domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+6^.02.50) ^SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cJd 01+79+85?


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20^-30+40+50+51SF+55


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 od 57.02)


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (c<


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +


Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)


Alte mstitutii si acțiuni sanitareCultura, recreere si religie (cod 67.0)2.03+67.02.05+67.02.ol SECȚIUNEA DE~FUNCTIONARE {<jrod 01+79+85) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2p+30+40+50+51 SF+55 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+

LUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09, ȚIK'DE^I TRANSFERURI INTRE

TE CHELTUIELI (cod


UNITATI ALE ADMINIS'


59.01 + 59.02 + 59.08 +1


rtUN'EA $E DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+8^


UNITATI ALE ADMINIS


H--------------------------—

-Proiecte cu finanțare din[ fonduri externe nerambi


-+72+75)

RE (cod 71.01 +71.03)


la 67.02.03.08+67.02.03]


Instituții publice de spectacole si concerte


Alte servicii culturale650203


650250


660250


66025050


14890


39059.53


26227,53

26227,53


12832


10312,10


28477.9


12107


15980.9


390


187


52,53


52,53


51218


41584


41584


3350


23595


14890


14890


230


64408


26583


26583


26990


300


19850


9835,70


49368


41264


41264


3350


22575


28784.90I    10246,50


49369


41264


15100


Servicii recreative si sportive (cod 67.02 05.01 la 67.02.05.1


Sport

întreținere grădini publice, parcuri, zone vi

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii:


Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.0'


irzi, baze sportive

fi religiei

1+68,02.05+68.02


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)______

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55! TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01 + 10.02+ TITLUL II BUNURI SI SERVICI??cod20.qi la 20.06+20.09 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA (cod 57.02)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51


+ 59.02 + 59.08 +


r55+56+70+79+8'


TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambi


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+f5)____________

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)


^Asistenta acordata persoanelor in varstal


Asistenta sociala in caz de boli si invalid


tali (cod 68.02.05,(


Asistenta sociala in caz de invaliditate


Crese


Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02


.15.01+68.02.15.02


Ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si


asistentei sociale (<


Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale


Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCt

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3


01+79+85)0+40+50+51SF+55I


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAl} (cod 10.01 + 10.02+

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55.02)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod


01 + 59.02 + 59.08 +


51+55+56+70+79+8'


TITLUL X Proiecte cu finanțare din foni


duri externe nerambi


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+7^+75)__

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03?


Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cc


01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20-f30+40+50+51SF+55i TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL (cod 10.01 + 10.02+ TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (O


20.01 la 20.06+20.09


>d 55.01+ 55.02)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 5


1.01 + 59.02 + 59.08 +


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cop 51+55+56+70+79+8'

ITITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambi


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+i


■72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02 0330)


serviciilor si dezvoltării


cod 01+79+85)

0+30+40+50+51SF+55I


■ TITLUL I e^LTUlElJDE PERSONAL (codUL01+7o.Q2


' Mil^5iwNURI~SrSERVICII <cj>d 20.01~ia2â06+20.09


’ ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (ci


59.01 + 59,02 + 59,08 +


rod 51+55+56+70+79+8'


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7 +72+75)


Cod indicator


55053,70


23186


2000


23118,70


0-IF


10


20


55F


59


51928


51928


11459


33373


6997


99


40143


40144


32039


6500


20845,70


20845,70


20845,70,


29029


29029


29029


29029


10015


74.7C


74,70


74,70


50208


50208


76735

50208


50208


50208


50208


11459


11459


11459


31653


31653


31653


6997


6997


6997


99


99


9942818


42318


16552


33160


1000


□6625


36125


15252


15252


DENUMIREA INDICA'

rb ril o r

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

TiTLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (co

d 71.01 + 71.03)

71

9098

5000

9395

25000

Reducerea si controlul poluării

740203

52

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 7

4.02.05.01+74.02.

740205

24758

19402

23797

39402

Salubritate

74020501

16769

13401

13401

13401

Colectarea, tratarea si distrugerea deseu

rlor

74020502

7989

6001

10396

26001

Alte servicii în domeniul protecției mediul

740250

890

850

850

850

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (co

80.02+81.02+83

7902

138279

231788

109292

94482

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

+79+85)

F

66206

64556

64556

64556

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

■40+50+51SF+55!

01F

66206

64556

64556

64556

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

:od 10 01+10.02+

10

8900

8900

8900

8900

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

11 la 20.06+20.09

20

9207

7557

7557

7557

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.2C

+40.30)

40

48000

48000

48000

48000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0'

+ 59.02 + 59.08 +

59

99

99

99

99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79+8'

D

72073

167232

44736

29926

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

ri externe nerambi

58

54327

164408

35000

28109

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+f

5)

70

17746

2824

9736

1817

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cL

d 71.01 + 71.03)

71

17746

2324

9736

1817

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81

02.07+81.02.50)

8102

21069

21057

21057

21057

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod )

1+79+85)

F

21057

21057

21057

21057

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

+40+50+51SF+55^

01F

21057

21057

21057

21057

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2(J.

31 la 20.06+20.09

20

57

57

57

57

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.^0

+40.30)

40

21000

21000

21000

21000

SECȚIUNEA. DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79+8*

D

12

0

0

0

70

>+75)

12

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

TITLUL Xli ACTIVE NEFINANCIARE (pod 71.01 +71.03) Energie termica


Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coi


f--

ia 01+79+85)21057


73425


43499


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55I

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+

TITLUL II BUNURrsTsERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09

43499

89Q0|

7500

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+*

IC.20+40.30)

40

27000

27000

27000

27000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

S .01 + 59.02 + 59.08 +

59

99

99

99

99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (co

51+55+56+70+79+8'

D

72061

167232

44736

29926

TITLUL X Proiecte cu finanțare din f

onduri externe nerambi

58

54327

164408

35000

28109

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +

7 2+75)

70

17734

2824

9736

1817

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAR

: (cod 71.01 + 71.03)

71

17734

2824

9736

1817

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

£■4.02.03.03)

840203

114171

210731

88235

73425

Drumuri si poduri

84020301

240

0

0

0

Transport in comun

84020302

81234

191408

62000

55109

Străzi

84020303

32697

19323

26235

18316

Alte cheltuieli în domeniul transportu

nlor

840250

3039

0

0

0

DEFICIT 1) S9.02.96 + 99.02.97

9902

60202

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

60202

0

-------

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUMC

TIONARE (cod 00,02+C

000102

307129.23

287330,70

287737,70

288126,70

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-3

7.02)

4990

307676,53

246467

253244

260324

I. VENITURI CURENTE (cod 00 03

00.12)

0002

305305.23

277885,70

278292,70

278681,70

^.TT&SijJURI FISCALE (cod 00.04+

00.09+00.10+00.11)

0003

320090,70

269261,70

275847,70

283317,70

A'l 4(lPO^\PE VENIT, PROFIT Ș

CÂȘTIGURI DIN CAF

0004

206774

145617

152394

159474

AU 1tyiPQZK\PE VENIT, PROFIJ

SI CÂȘTIGURI DIN C/

0005

2178

2178

2178

2178

Impozit iie.proM(cod 01.02.01)

0102

2178

2178

2178

2178

finpo.iit pejlrofyt de la agenti econcn

îici

010201

2178

2178

2178

2178

Â'1.b IMP.OZI7/PE VENIT, PROFIȚ

SI CÂȘTIGURI DIN C.

0006

204596

143439

150216

157296

Impozit pe.V^Xit (cod 03.02.17+O3.jo

2.18)

0302

460

460

460

460

lijnpdzrțtijitfe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare

030218

460

460

460

460

si sume defalcate din impozitul

pe venit (cod 04.02.01

0402

204136

142979

149756

156836

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

204136

141441

148426

155410

Sume alocate din cotele defalcate d

n impozitul pe venit pei

040204

0

1538

1330

1426|


DENUMIREA INDICA

r b r i l o r

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIET/

1TE (cod 07.02)

0009

48602

48602

48602

48602

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07,01

’. 11+07.02.02+07.

0702    I       48602

48602

48602

48602

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.0

-f-07.02.01.02)

C70201   |       40693

40693

40693

40693

impozit pe clădiri de la persoane fizice ')

07020101

11756

11756

11756

11756

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane j

u ridice *)

07020102

28937

28937

28937

28937

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01

+ 07.02.02.02+07.1

070202

4925

4925

4925

4925

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3008

3008

3008

3008

Impozit si taxa pe teren de la persoane ji

■idice ’)

07020202

1880

1880

1880

1880

impozitul pe terenul din extravilan ") + Rr

stante din anii ant

07020203

37

37

37

37

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de ti

rtbru

070203

2984

2984

2984

2984

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI

SERVICII (cod 11.1

0010

64698,70

75026,70

74835,70

75225,70

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +

1.02.02+11.02.05

1102

34647,70

44975,70

44784,70

45174,70

Sume defalcate din taxa pe valoarea ads

ugata pentru finan

110202

30987,70

40164,70

40579,70

40973,70

Sume defalcate din taxa pe valoarea ad<

ugata pentru echil

110206

0

1151

545

541

Sume defalcate din taxa pe valoarea ad<

ugata pentru finan

110209

3660

3660

3660

3660

Alte impozite si taxe generale pe bunuri

i servicii

1202

160

160

160

160

Taxe hoteliere

120207

160

160

160

160

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01

15.02.50)

1502

195

195

T95

195

Impozit pe spectacole

150201

195

195

195

195

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

utilizării bunurilor s

1602

29696

29696

29696

29696

Impozit pe mijloacele de transport (cod l

6.02.02.01+16.02.

160202

17113

17113

17113

17113

Impozit pe mijloacele de transport deținu

e de persoane fizi

16020201

9156

9156

9156

9156

Impozit pe mijloacele de transport dețin j

e de persoane juri

16020202

7957

7957

7957

7957

Taxe si tarife pentru eliberarea de licen :e

si autorizații de fu

160203

3460

3460

3460

3460

Aite taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurili

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCAL

E (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02

50)


Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13-

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (c. Venituri din proprietate (cod 30.02.01 + Varsaminte din profitul net al regiilor a


+00.14)

od 30.02+31.02)

30.02.05+30.02 08+:


;co


i jtonome


Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)


Alte venituri din concesiuni si inchirier


de către instituțiile pi


Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30 02.08.03)


Dividente de virat de către societățile


C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVI


si companiile național ibll (cod3102+34.02+


Venituri din prestări de servicii si alte

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretine

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii s


activitati (cod 33.02.Ol


Contribuții pentru finanțarea Program

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.0:


ului Școala după seca


Taxe extrajudiciare de timbru


Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35 02.03+3 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozit


Venituri din amenzi si alte sancțiuni


iplicate de către alte in: Attearnenzi, penalități si confiscări

ij^^re^nlturi (cod3^0Z0Î+35^0B.05+36^0Z06+36.02.1

Verrtiln .dir^șplicarea prescripției ex.inctive (cod 36.02.01.0


Vepitbp din aplicarea prescripției exiinctive________________

rsaniiSte di î veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor p


efectuate în cursul pro


Transfereț'ivcluntare. altele decât subvențiile (cod 37.02.01 minte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea tSUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 1 Subvenții de la bugetul de stat (coy 42.02.21+42.02,28+42.


0018


4202


10522


10522


10522


-25307.47


635,53


1824


1824


9445


9445


9445


9445


9445


9445


DENUMIREA INDICA

I I

TbRILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

Subvenții pentru acordarea ajutorului pe

itru încălzirea locu

420234

1

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finar

narea sanatatii

420241

1823

9445

9445

9445

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTI 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 +

ONARE (cod

Ț9.02)

4902

307129.23

287330,70

287737,70

288126,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0lj+79+85)

F

307129 23

287330,70

287737,70

288126,70

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

307129.23

287330,70

287737,70

288126,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01+10.02+10.03)

rjod

10

86999

93182

93182

93182

TITLUL II BUNURI SI SERVICil (cod 20 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

01 la 20.06+20.09

20

92679.53

88281

88688

89077

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.05

30

3740

3730

3730

3730

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.2

I+40.30)

40

48000

48000

48000

48000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (coc

50.04)

50

20000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMINIS

51F

16670

17370

17370

17370

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+ 55.02)

55F

10657

10657

10657

10657

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

24427,70

22154,70

22154.70

22154,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0

+ 59.02 + 59.08 +

59

3956

395S

3956

3956

Partea l-a SERVICil PUBLICE GENERr

iLE (cod 51.02+54.

5002

55536

34770

34770

34770

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod jt

1+79+85)

F

55536

34770

■34770

34770

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+33

+40+50+51 SF+55!

01F

55536

34770

34770

34770

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

cod 10.01+10.02+

10

24350

24100

24100

24100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20.09

20

4506

4000

4000

4000

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.^

5)

30

3740

3730

3730

3730

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (c£c

50.04)

50

20000

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN 7

ATI ALE ADMINIS

51F

2270

2270

■2270

2270

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 0

+ 59.02 + 59.08 +

59

670

670

670

670

Autoritati publice si acțiuni externe (cop

51.02.01)

5102

23026

28770

28770

28770

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cojf

11+79+85)

F

29026

28770

28770

28770

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+^30

+40+50+51SF+55^

01F

29026

28770

28770

28770

10

L (cod 10.01+10.02+

24100

24100

24100

24100

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONÂI

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09


20


4256


4000


4000


4000


..uvir


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 5^.01 + 59.02 + 59.03^

Autoritati executive si legislative (cod


Autoritati executive


Alte servicii publice generale (cod 54


59


670


670


670


670


5102.01.03)


02.05 la 54.02 07+54.


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE~(cod 10+2&+30+40+50+51SF+55I


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02 +

TITLUL II BUNURI SI SERVICil (cod 20.01 la 20.06+20.09


TITLUL V FONDURI DE REZERVA


(cod 50.04)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS'


Fond de rezerva bugetara la dispoztia autoritatilor locale


Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


Alte servicii publice generale


Tranzacții privind datoria publica si


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (


împrumuturi


(pod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENȚE (cod 10+^ LUL ilFoOBANZI (cod 30.01 la


0+30+40+50+51 SF+55


30.03)


l^-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANT- ■SEgTtgtj

-ȚȚ. CH^LXUiELI^URENTE (cod 10+j

.'’/■■ TljTLpLjuBU^RI SI SERVICil (<


DE FUNCȚIONARE


)cod 01+79+85)

10+30+40+50+51SF+55IJNAL (cod 10.01 + 10.02+

■od 20.01 la 20.06+20 09


titluYxz

Ordinemul59.01 + 59.02 + 59.08 +


tvkjrryppublica (cod 61.02.03.04)

Politie locala


Protecție civila si protecția contra

------------—--540250


incendiilor (proiecție civile 610205


20000


20000


14890


14890


14890


13500


Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+1


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+]


.0+50+51SF+55:


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 0|1 la 20.06+20.09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 5702)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01


+ 59.02 + 59.08 +t


InvatamanTprescolar sTprimar (cod 65XXf.03.01+65X12.03.


invatamant preșcolar învățământ primar


Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)


invatamant secundar inferior


invatamant secundar superior


Invatamant profesional


invatamant postliceal


Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)


Școala după școala


Alte cheltuieli în domeniul învățământului


Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.0 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod -


y.50)

01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55I


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2p.O1 la 20 06+200? ..........777377;... ;^|5702?

TITL’JLXALTE CHELTUIELI (codTT 01 + 59.02^5008 +


ȚOLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)


Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (c<

Alte instituții si acțiuni sanitare


66.02 50.50)


Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.0


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20-ț30+40+50+51SF+55t

TZ7D, .               „^7777, L (cpd 1o o47to Q2+

".....-.7777777. ... „,777777 j[2o.Qi |a 20.06+20.09

TITLUL--': TTLV.'C.-CF.UfTTFt.C UNITATI ALE ADMINIS

----------------------‘   ' >9.01 + 59 02 + 59.08?


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+

TITLUL II BUNURI SI SERyiClT(cod|20~ma7o.06+20~o7

TITLUL VI TRANSFERURHNTRE UNITATI ALE ADMINIS


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 5


Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la jInstituții publice de spectacole si con


Alte servicii culturale


Cod indicator


Buget 2020


2021


2022


2023650203


650250


20


4

51F


59


7642,10


5535,10


2107


9628,90


52,53


52,53


23595


14400


239


6724,70


5502,70


1222


9415


9932,30


10091,90


22575


15100


239


6860,50


10246,50


67.02.03.08+67.02.03


ierte


670203

67020304


67020330


7900


5400


86002500


6pO2.O5.o7Ta 67.02 05^ zpne verzi, baze sportive creeru si religiei i8.02,04+68.02.05+6fL02


Servicii recreative si sportive (cod 6ț.02.05 01 la 67.02 05.

Sport


întreținere grădini publice, parcuri, zpne verzi, baze sportive


Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei


Asigurau si asistenta sociala (cod6i


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)___

CHELTUIELI CURENTEfcod 10+2p+30+40+50+51SF+55Î

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09


1 'ir Aslsterita

Creșe


68.02.15.01+68.02.15.02


Wîfuieli in domeniul asigura ilor si asistentei sociale (<


Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCt


670205


67020501


67020503


670250


6602


01F


10


20


57


59


680204


680205


68020502


680211


680215


68021501


680250


68025050


6902


33059


32039


6500


26559


25539


625


625


625


625


48668,70


48668,70


48668,70


23186


2000


23118.70


364


1685


32348


32348


10015


75,70


75,70


4545


4545


51928


45348,70


45348,70


45348,70


22139


2000


20845,70


45348,70


45348,70


45348,70


22139


2000


20845.70


45348,70


45348,70


45348,70


22139


2000


20845,7010015


10015


10015


74,70


74,70


74,70

74,70


74,70


4545


4545


4545


4545


4545


4545


50208


50208


50208


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01


+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod, 10+20+30+^10+50+51 SF+55

TITLUL I CHELTUIELHDEPERSONAL (cbd 10.01+10.02+


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0|l la 20.06+20.09

TITLULVII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01


Locuințe, servicii si dezvoltare publica (ccd 70.02.03+70.02


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30j-40+50+51SF+55:


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.


.01 la 20.06+20.09


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0 + 59.02 + 59.08 +


Iluminat public si electrificări rurale


Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod


05+74.02 06+74.02


31+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3p+40+50+51SF+55t

TITLUL I CHELTUIEL|3FpERSONAIJ (cod 10.01+1^X02+^

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+2d09_


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59j

Salubritate si gestiunea deșeurilor (coc

Salubritate


,1)1 + 59.02 + 59.08 +Cod indicator


51928


11459


33373


35326


35326


35326


11310


16922


50208


50208


50208


50208


11459


11459


31653


34956


34956


34956


11310


31653


34956


34956


34956


34956


11310


16552


74 02.05.01+74.02.


740205


74020501


15752


14402


..


14402


14402


Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

idiului


Alte servicii în domeniul protecției mei


iului


13751


13401


13401


13401


74020502


7402.50


2001


1001


1001


1001


850


850


850


850


Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE


(cod 80.02+81.02+83


7902


66206


64556


64556


64556


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


66206


64556


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+^30+40+50+51 SF+55:


01F


66206


64556


64556

64556


64556


64556


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ~~ ~ Tc -■ rp.20+40.30y


L (cod 10.01+10.02+


10


8900


8900


8900


8900


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+4I


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59.02 + 59.08 +


Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

SECȚIUNEA DE FUNCTioNARE (cyd 01+79+85)      '

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20k-30+40+50+51SF+55l


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (coi


20.01 la 20.06+20.09


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


Energie termica


Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (c<


iod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2p+30+40+50+51SF+55t TITLUlTcHELTUIElTdE PERSONAL (cocMCLOI+10.02+


URI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 09


20


40


59


8102


01F


20


40


810206


8402


01F


10


20


9207


7557


7557


7557


48000


99


21057


21057


21057


57


21000


21057


45149


45149


45149


8900


9150


48000


4800C


48000


99


99


99


21057


21057


21057


21057


21057


21057


21057


21057


21057


57


57


57


21000


21000


21000


21057


21057


21057


43499


43499


43499


43499


43499


43499


43499


43499


43499


8900


8900


8900


7500


7500


7500


TLTIUX-X


;NTII (cod 40.03r|. i^LTUlELI (cod|i □4^34 02 0.3 01 le.


40.20+40.30)


40


59.01 + 59.02 + 59.08 +


59


..


27000


27000


27000


27000


99


99


99


99


84.02.03.03)


840203


84020302

-

,/________________________________________,____

:yE.NLTURl,L^ș£9TIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15-

'.<■ r                      -----------— —                        -j—.     .


84020303


000102


45149


43499


43499


43499


27000


27000


27000


27000


18149


88039


16499


16499


16499


h/ewmTRI CURENTE (cod 00. ■12)'


1.02-37 02+00.15+00.16    4990


i— ■ —

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.1^)___________________

22. '..■.ÎIZ.’.F.: DE CUHU.rTs: SERVICII (cod36.02+37.02)


C2. VANZARI DE BUNURI SI SEI


0014


10


37019


37019


37019


..


226023


99683


56453


13557


13557


13557


19736


19736


19736


26817


26817


26817


Transferuri voluntare, altele decât

Varsaminte din secțiunea de funct.


subvențiile (cod 37.02.04


lonare


3702


37019


13557


19736


26817


370204


37019


13557


19736


26817


Venituri din valorificarea unor bui


uri ( cod 39.02 01+39.02.


3902


Venituri din valorificarea unor burju

Venituri diri vanzarea locuințelor ponstruite din fondurile sta) 390203


10IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


SUBVEN1 li DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI R


Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02


01+42.02.05+42.


Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a ct


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necess Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectua


Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent


Sume primite în contul plăților efectuate


n anii anteriori


Fondul Social European (FSE) (cod 48.C2.02.01+48.02.02.I


Sume primite în contul plăților efectuate


în anul curent


Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVoLtARE (cod 50.02


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5(1+55+56+70+79+8' TITLUL vTtRANSFERURI INTRE UNIȚATI ALE ADMINIS


TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonc i


uri externe nerarnot


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72


■75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (>


:od 71.01 + 71.03)


IPartea l-a SERVICII PUBLICE GENEI


>LE (cod 51.02+54.


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod


1+55+56+70+79+8'


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN TATI ALE ADMINIS


TITLUL X Proiecte cu finanțare din farduri externe nerambil


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


(cod 71.01 + 71.03)


Autoritati publice si acțiuni externe (ccd 51.C2.01)


51+55+56+70+79+84


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fo îduri externe nerambi


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+7:


2+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


(cod 71.01 + 71.03)


Autoritati executive si legislative (cod

Autoritati executive


51.02.01.03)


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+8 TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambi!


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +772+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia 54.02.07+54


Servicii publice comunitare de'evidenta a persoanelor


Partea a li-a APARARE, ORDINE RUBLICA SI SIGURAN1


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (țid 51+55+56+70+79+8'


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7l(+72+75)__

TITLUL INACTIVE NEHNANCIARE (cod 71.01~77iTg3)


Ordine publica si siguranța nationa a (cod 61.02.03+61 02.1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (Jod 51+55+56+70+79+8'


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)Cod indicator


420265


41647


69149


69149


69140


16709


52440


143317


143317


128985


24579


22121


48020202


510201


51020103


148241


148241


307


75736


72198


4103


4103


226023


226023


99683


195757


63239


56453


30266


30266


36444


36444


26817610203

610205


.05+65.02 07+65.02.11+1


37825


37825


30085


TÎtLUlj. X Proiect cu finanțare dip fonduri externe nerambi CiiEt'jUîE''
■RE (cod 71.01 + 71.03)


]fny^tam3p>brescolar si primar (cxl 65.02.03.01+65.02.03.


Invatamant secundar (cod 65.02


învățământ secundar inferior


16488


13377


21337


21337


16708


15708


04.01 la 65.02.04.03)DENUMIREA INDICA

T b R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

învățământ secundar superior

65020402

6352

23321

18693

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03

r^7.02.05+67.02.0

6702

9634

8104

8105

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+ 55+56+70+79+8'

D

9634

8104

8105

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMINIS

51D

215

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

r externe nerambi

58

1600

7499

7500

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

70

7813

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cc

d 71.01 + 71.03)

71

7819

0

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.

)|2.03.08+67.02.03

670203

215

0

0

0

instituții publice de spectacole si concert

67020304

195

0

0

0

Alte servicii culturale

67020330

20

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.

95.01 la 67.02.05.1

670205

9419

8104

8105

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone

■erzi, baze sportivt

67020503

9419

8104

8105

0

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.(

4+68.02.05+68.02

6802

6385

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79+8'

D

6385

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondt

ri externe nerambi

58

6300

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

75)

70

85

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

d 71.01 + 71.03)

71

85

0

0

0

Crese

680211

19

c

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si

asistentei sociale (<

680250

6366

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei soqi

ale

68025050

6366

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAT

E PUBLICA, LOCll

6902

42258

12862

16757

26527

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod ^1

+55+56+70+79+30

0

42258

12862

16757

26527

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonțli

ri externe nerambt

58

5600

7362

7362

1527

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72J+

r 70

36658

5500

9395

25000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ț£c

d 71.01 +71.03)

71

36658

5500

9395

25000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ic

ud 70.02.03+70.02

7002

33160

7862

7362

1527

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod |51

+55+56+70+79+8^-

D

33160

7862

7362

1527

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fordt

ri externe nerambi

58

5600

7362

7362

1527

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

27560


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


Locuințe (cod 70.02.03 01+70.02.03.3,


(cod 71.01 + 71.03)

0)


Dezvoltarea sistemului de locuințe


Iluminat public si electrificări rurale
27560


Alimentare cu gaze naturale in localități

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.p2.05+74.02.06+74.02

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+79+8'


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +


■72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAR^ (cod 71.01 + 71.03) = jtfigwerea si controlul poluării [_____________________partea a V-țk/tCT

ȘECTIUNEA.pEybEZVOLTARE (c^d 51+55+56+70+79+8'


INI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83


(TITLUL X Proiecte cu finanțare din


fonduri externe nerambi


+72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Combustibili si energie (cod 81.02.36+81.02.07+81.02.50)


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+8'


CHELTUIELl'DECAPITALȚwd 7j+72+75)

iRi


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Energie termica


Transporturi (cod 84.02.03+84.02


06+84.02.50)


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+8'

L--------1

TITLUL X Proiecte cu finanțare di


n fonduri externe nerambt


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


31653


9098


740203


740250


72073


72073


54327


17746


167232


167232


164408


44736


44736


28109


1—r

DENUMIREA INDICAT

ORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

2021

2022

2023

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 + 71.03)

71

17734

2824

9736

1817

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 34.02.

33.03)

840203

69022

167232

44736

2S926

Drumuri si poduri

84020301

240

0

0

0

Transport în comun

84020302

54234

164408

35000

28109

Străzi

84020303

14548

2824

9736

1817

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

840250

3039

0

0

0

DEFICIT 1) 99.02.97

9902

60202

0

0

0

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

990297

60202

0

0

______i

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.       din^b,(^2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LÂ CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE, TITLURI Șl ARTICOLE PE

ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


TOTAL CHELTUIELI


-mii lei-DENUMIREA INDICA

—1-----------

t|o R 1 L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

455370.23

0

513353,70

387420,70

344579,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

Q1+79+85)

F

307129.23

0

287330,70

287737,70

288126,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+:

C+40+50+51SF+

01F

307129.23

0

287330,70

287737,70

288126,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.C

10

86999

0

93182

93182

93182

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.0

1+10.01.03 la 10

1001

80309

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

.01 la 10.02.06+'

1002

4781

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1909

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

C.01 la 20.06+20

20

92679.53

0

88281

88688

89077

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20.01.30)

2001

39970.23

0

88281

88688

89077

Reparații curente

2002

10990

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

1144

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (coc

20.04.01 la 20.C

2004

163,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventa

(cod 20.05.01+^

2005

2354

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20

06 01+20.06.02)

2006

418,50

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

e

2011

87,50

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

156

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

726,30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

219,50

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice loc

ale la realizarea

2019

2610

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare der

vate din acțiuni ir1

2025

27

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0

4+20.30.06+20.3(

2030

33813

0

0

0

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.

03)

30

3740

0

3730

3730

3730

Dobânzi aferente datoriei publice extei

ne (cod 30 02.01

3002

3740

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40

20+40.30)

40

48000

0

48000

48000

48000

Subvenții pentru acoperirea diferentele

r de preț si tarif

4003

48000

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (c

ad 50.04)

50

20000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziție

autorităților locali

5004

20000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

TATI ALE ADMIT

51F

16670

0

17370

17370

17370

Transferuri curente (cod 51.01.01+51

>1.03+51.01.05+5

5101

16670

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (coc

55.01+ 55.02)

55F

10657

0

10657

10657

10657

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 5

5 01.63+55.01.6!

5501F

10657

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (ccc

57.02)

57

24427,70

0

22154,70

22154,70

22154,70

Ajutgpre-aQciale (cod 57.02.01 la 57.02

.04)

5702

24427,70

0

0

0

0

^TlțflU^x/^T^pHELTUIELI (cod 59.

01 + 59.02 + 59. q

59

3956

0

3956

3956

3956

.         ’ 'y j                       -

^fse <..A

5901

2300

0

0

0

0

^socjȘtirsrfbQdații \

5911

120

0

0

0

0

'SușjrțibCep Iculitelpr

5912

200

0

0

0

0

Dbs&șscfiiri ciyije 11

5917

516

0

0

0

0

.Sume aferpnte-'pers.^eneior cu handica

p neincadrate

5940

820

0

0

0

0

i SECȚIUNEADF’.^ZVOLTARE (cori

51+55+56+70+79

D

148241

0

226023

99683

56453

ț ȚIȚ^Ljvtj^MSFERURI INTRE UN

TATI ALE ADMI^

51D

307

0

0

0

0

TrănsferdfTde capital (cod 51.02.12+5

1.02.28+51.02.29

5102

307

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fon

duri externe nera

58

75736

0

195757

63239

29636

Programe din Fondul European de Ce;

tvoltare Regionah

5801

65472

0

0

0

01

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01

5802

10264

0

0

0

0


Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2021

2022

2023

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72i

^5)

70

72198

0

30266

36444

26817

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

op 71.01 + 71.0

71

72198

0

30266

36444

26817

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

.pi .30)

7101

43461

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

28737

0

0

0

0

Capitolul 5102 Autorități publice și a Paragraful 0103 Autorități executive

ci.iuni externe

din care:

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

33129

0

28770

28770

28770

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

C1+79+85)

F

29026

0

28770

28770

28770

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

29026

0

28770

28770

28770

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

cod 10.01+10.1

10

24100

0

24100

24100

24100

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01

H0.01.03 la 10

1001

23073

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+'

1002

348

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

679

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2C

01 la 20.06+20

20

4256

0

4000

4000

4000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20.01.30)

2001

2506

0

0

0

0

Reparații curente

2002

250

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20

16.01+20.06.02)

2006

130

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

2011

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

30

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04

+20.30.06+20.3(

2030

1280

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

'1 + 59.02 + 59.C

59

670

0

670

670

670

Despăgubiri civile

L

5917

500

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handica

> neîncadrate

5940

170

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod t

1+55+56+70+79

D

4103

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fon<

uri externe nera

58

3614

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European

FSE) (58.02.01

5802

3614

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

+75)

70

489

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (

:od 71.01 + 71.0

71

489

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

489

0

0

0

0

Capitolul 5402 Alte servicii publice c Total

enerate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

22862

0

2270

2270

2270

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+05)

F

22770

0

2270

2270

2270

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF +

01F

22770

0

2270

2270

2270

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA.

(cod 10.01+10.C

10

250

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 0

1+10.01.03 la 10

1001

250

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod

1.01 la 20.06+20

20

250

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20 05.01+2

2005

150

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 2C.

06.01+20 06.02)

2006

20

0

0

0

0

' Âlteț.he'ital^cod 20.30.01 la 20.30.C4

+20.30 06+20.3

2030

80

0

0

0

0

TiTLULiX/R| DE REZERVA (cc

d 50.04)

50

20000

0

0

0

0

1 Eonri-dfi.fezâya^getara la dispoziția

autoritatilor local

5004

20000

0

0

0

0

,TITLUL,VI TRANS'ț^ERURI INTRE UNI

TATI ALE ADMI

51F

2270

0

2270

2270

2270

Țiansferjri cijirente|jcod 51.01.01+51 0

1.03+51.01.05+f

5101

2270

0

2270

2270

2270

sb&ri'jS lăute e^zvoltare (cod e

1+55+56+70+79

D

92

0

0

0

0

iTLTtUKZtTRA'^ERURI INTRE UNI

TATI ALE ADMI

51D

92

0

0

0

0

Țr'flnsferun'dejTfipitai (cod 51.02.12+51

.02.28+51.02.29

5102

92

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Fond de rezervă buc

etară la dispoziția autorităților locale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA CE

FUNCȚIONARE

20000

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (ccd

01+79+85)

F

20000

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20-3

0+40+50+51SF+

01F

20000

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA <)cc

d 50.04)

50

20000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor local

5004

20000

0

0

0

0

DENUMIREA INDICAT

1----------------

pRI LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Subcapitolul 10 Servicii publice comu

litare de evidență a persoanelor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

UNCTIONARE

2362

0

2270

2270

2270

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

2270

0

2270

2270

2270

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

t-40+50+51 SF+

01F

2270

0

2270

2270

2270

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMIt

51F

2270

0

2270

2270

2270

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01

03+51.01.05+E

5101

2270

0

2270

2270

2270

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+7S-

D

92

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMIÎ

51D

92

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.

)2.28+51.02.29

5102

92

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte servicii publice cenerale
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

"UNCTIONARE

500

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

1+79+85)

F

500

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3^

+40+50+51SF+

01F

500

0

0

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.C

10

250

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01

+10.01.03 la 10

1001

250

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20

20

250

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

cod 20.05.01+2

2005

150

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.C

6.01+20.06.02)

2006

20

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04

20 .30.06+20.3(

2030

80

0

0

0

0

Capitolul 5502 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

3740

0

3730

3730

3730

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

3740

0

3730

3730

3730

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

3740

0

3730

3730

3730

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.C

3)

30

3740

0

3730

3730

3730

Dobânzi aferente datoriei publice exterr

e (cod 30.02.01

3002

3740

0

0

0

0

ranță naționalăCapitolul 6102 Ordine publică și sigu Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA D

FUNCȚIONARE

15754

0

14890

14890

14890

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+85)

F

14890

0

14890

14890

14890

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+

^0+40+50+51SF-*

01F

14890

0

14890

14890

14890

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA

L. (cod 10.01 +10.(

10

13500

0

13500

13500

13500

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01 C

1 + 10.01.03 la 10

1001

10595

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.01

pi la 10.02.06+

1002

2629

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

276

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

0.01 la 20.06+20

20

1230

0

1230

1230

1230

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

1.09+20.01.30)

2001

861

0

0

0

0

Reparații curente

2002

50

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (co

i 20.04.01 la 20.C

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventa

■ (cod 20.05.01+2

2005

186

0

0

0

0

Deplasări,^detasari. transferări (cod 2C

.06.01+20.06.02)

2006

20

0

0

0

0

C’prti, publjrjătiîșțmateriale document:

re

2011

6

0

0

0

0

Consultanta 4i asrjb^iza

2012

1

0

0

0

0

■pr+Kjatire-prdtestehalk

2013

13

0

0

0

0

2014

3

0

0

0

0

<țîttilțuî£|ijuijiicic|resi ^Itrajudiciare de

ivate din acțiuni ir

2025

1

0

0

0

0

Arte cheltuieli (cod 2(M0.01 la 20.30.C

4+20.30.06+20.3<j

2030

88

0

0

0

0

TITLUL-X'AI ’E CBgLTUIELI (cod 59

01 + 59.02 + 59.C

59

160

0

160

160

160

|$iuțnâtefefventte;|3^&oanelor cu handic

rp neîncadrate

5940

160

0

0

0

0

S&GJWEMÎE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+7^

D

864

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+71

2+75)

70

864

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

cod 71.01 + 71.0

71

864

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+

71.01.30)

7101

864

0

0

0

00304 Poliție locală

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA C

E FUNCȚIONARE

15124

0

14660

14660

14660

'SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cc

d 01+79+85)

L F

14660

0

14660

14660

14660


DENUMIREA INDICAT

p R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

-1-40+50+51SF+

01F

14660

0

14660

14660

14660

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

cod 10.01+10.(

10

13500

0

13500

13500

13500

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01

jl0.01.03 la 10

1001

10595

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.0

(1 la 10.02.06+

1002

2629

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

276

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20

20

1000

0

1000

1000

1000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.

19+20.01.30)

2001

651

0

0

0

0

Reparații curente

2002

50

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod

>0.04.01 la 20.0

2004

1

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

cod 20.05.01+2

2005

166

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.C

6.01+20.06.02)

2006

20

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentau

2011

6

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

1

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

13

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

3

■ 0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare deriv

ate din acțiuni ir

2025

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04

1-20.30.06+20.3

2030

88

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.C

+ 59.02 + 59.

59

160

0

160

160

160

Sume aferente persoanelor cu handicaf

neîncadrate

5940

160

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5

+55+56+70+7S

D

464

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

75)

70

464

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (<:

cd 71,01 + 71.0

71

464

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71

.01.30)

7101

464

0

0

0

0

;ie civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)


Subcapitolul 05

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

630

0

230

230

230

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

230

0

230

230

230

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

230

0

230

230

230

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

0.01 la 20.06+20

20

230

0

230

230

230

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20.01.30)

2001

210

0

0

0

0

Bunun de natura obiectelor de inventai

(cod 20.05.01+2

2005

20

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

>1+55+56+70+79

D

400

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+73

+75)

70

400

0

0

0

0

TITLUL Xli ACTIVE NEFINANCIARE (

COd 71.01 + 71.0

71

400

0

0

0

c

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+'

1.01.30)

7101

400

0

0

0

0

Capitolul 6502 învățământ

Total


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DIE FUNCȚIONARE SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.C

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.

TITLUL !! BUNURI SI SERVICII (codȚo.01 la 20.06+20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Ș ffeparajiLcurente                   __

Medicamentași materiale sanitare (cpd 20.04,01 la 20.C 'Bunuri de'hatJtțr.'Qbiectelor de inventar (cod 20.05.01+2


1.06 01+20.06.02)


tateriale documentare


irtiza


Pregătire profesionala

— ■ / Prqtectia mynpil

 • 39059.53

 • 26227.53

26227,53


64408

26583

26583


18698,53

13511,23 3285

21,50


0

19850


 • 87.50

 • 42.50


647,30

96,50
DENUMIREA INDICAI

pRILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.

04)

5702

1269

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0

1 + 59 02 + 59.(

59

2300

0

2300

2300

2300

Burse

5901

2300

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5

1+55+56+70+79

D

12832

0

37825

30085

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fond

cri externe nera

58.

4295

0

16488

13377

0

Programe din Fondul European de Dez<

roltare Regional:

5801

3945

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (

FSE) (58.02.01

5802

350

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+724

V5)

70

8537

0

21337

16708

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

od 71.01 + 71.0

71

8537

0

21337

16708

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

5457

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

3080

0

0

0

0

Subcapitolul 03 învățământ preșcola

și primar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

-UNCTIONARE

10312,10

0

9835,70

6795,10

6860,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

7642,10

0

6724,70

6795,10

6860,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

3+40+50+51 SF-t

01F

7642,10

0

6724,70

6795,10

6860,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.t

10

89

0

89

89

89

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02

11 la 10.02.06+

1002

89

0

0

0

0

TiTLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2C

.01 la 20.06+20

20

5258.10

0

4354,70

4425,10

4490,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

09+20.01.30)

2001

3806,80

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1022

0

0

0

0

' Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.0

2004

8,50

0

0

0

0

Elunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

227,50

0

0

0

0

Deplasări, detasari. transferări (cod 20.

)6 01+20.06.02)

2006

21

0

0

0

c

Cârti, publicații si materiale documentar

e

2011

5

0

c

0

0

Pregătire profesionala

2013

144,30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

22

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.Or

+20.30.06+20.3(

2030

1

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+ 55.02)

55F

2118

0

2118

2118

2118

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 5

5.01.63+55.01.6

5501F

2118

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

114

0

115

115

115

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02

04)

5702

114

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

1 + 59.02 + 59.

59

63

0

48

48

48

Burse

5901

63

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod !

1+55+56+70+79

D

2670

0

3111

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fon:

uri externe nera

58

2670

0

3111

0

0

Programe din Fondul European de Dez

voltare Regional

5801

2670

0

0

0

0

Paragraful 0301 învățământ preșcolp

r

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

8205,10

0

8613.70

5560,10

5612,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coci

01+79+85)

F

5535,10

0

5502,70

5560,10

5612,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

5535,10

0

5502,70

5560,10

5612,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA.

(cod 10.01+10.C

10

70

0

70

70

70

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+

1002

70

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2(

).01 la 20.06+20

20

3275,10

0

3242,70

3300,10

3352,50

Buj2jj£Lgț_servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20.01.30)

2001

1893,80

0

0

0

0

■ Rșpsțat^ p. i

2002

1020

0

0

0

0

) Medicamente^i rinȘtJeriate sanitare (cod

20.04.01 la 20.C

2004

8,50

0

0

0

0

/|Tîunuri-de n'âțur'gob'^ctelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

200,50

0

0

0

0

qe^t^rț, țietasari, t'^nsferari (cod 20.

06.01+20.06.02)

2006

21

0

0

0

0

pânjzfyJbji^atiijsȚ'mațeriale documentar

e

2011

5

0

0

0

0

ț’regaîiră p r of^srona

2013

103,30

0

0

0

0

Pi®Tectia jnQncii ■„'//

2014

22

0

0

0

0

■ Âl-ț cVte'tje.'.:'jj^£120.30.01 la 20.30.04

+20 30.06+20.3

2030

1

0

0

0

0

T£E^ltii»^fTE TRANSFERURI (ccd

55.01+ 55.02)

55F

2118

0

2118

2118

2118

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 5

5.01.63+55.01.6

5501F

2118

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (ctjd

57.02)

57

72

0

72

72

72

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

04)

5702

72

0

0

0

0DENUMIREA INDICA’

rp RIL O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5

1+55+56+70+79

D

2670

0

3111

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonc

iri externe nera

58

2670

0

3111

0

0

Programe din Fondul European de Dez

v jltare Regional

5801

2670

0

0

0

0

Paragraful 0302 învățământ primar

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

2107

0

1222

1235

1248

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

C1+79+85)

F

2107

0

1222

1235

1248

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF +

01F

2107

0

1222

1235

1248

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

icod 10.01 + 10.C

10

19

0

19

19

19

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

t>1 la 10.02.06+'

1002

19

0

0

0

0

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 2

01 la 20.06+20

20

1983

0

1112

1125

1138

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20.01.30)

2001

1913

0

0

0

0

Reparații curente

2002

2

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

icod 20.05.01+2

2005

27

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

41

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

42

0

43

43

43

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

04)

5702

42

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.(

31 + 59.02 + 59 C

59

63

0

48

48

48

Burse

5901

63

0

0

0

0

Subcapitolul 04 învățământ secunda

r

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

28477.9

0

54424.3

50130,90

20367,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

18315,90

0

19710,30

20045,90

20367,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

18315,90

0

19710,30

20045,90

20367,50

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.0

10

211

0

211

211

211

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+'

1002

211

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

1.01 la 20.06+20

20

13200,90

0

14581,30

14916,90

15238,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0'

.09+20.01.30)

2001

9505.90

0

0

0

0

Reparații curente

2002

2263

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (coc

20.04.01 la 20.0

2004

13

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventat

(cod 20 05.01+2

2005

671,50

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20

06.01+20.06.02)

2006

66,50

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documenta

e

2011

37,50

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

15

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

502

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

74,50

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare der

vate din acțiuni ir

2025

11

0

0

0

0

Alte cheltuieli \cod 20.30.01 la 20.30.0

+20.30.06+20.3(

2030

41

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+ 55.02)

55F

1542

0

1542

1542

1542

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ f>

5.01.63+55.01.6

5501F

1542

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

1125

0

1124

1124

1124

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.0?

04)

5702

1125

0

0

0

0

TiTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59

31 + 59.02 + 59.C

59

2237

0

2252

2252

2252

Burse

5901

2237

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

1+55+56+70+79

D

10162

0

34714

30085

0

VjTLUL           cu finanțare din font

juri externe nera

58

1625

0

13377

13377

0

Programe clifi.Rpnă^l European de Dez

voltare Regional

5801

1275

0

0

0

0

ăcograme-cțuf.Fdndul'jȘocial Europear

(FSE) (58.02.01

5802

350

0

0

0

0

CHțÎTWțlil D^APJÎTAL (cod 71+72

+75)

70

8537

0

21337

16708

0

ilȚUUQi'i ACTIVE NgFINANCIARE (

cod 71.01 + 71.0

71

8537

0

21337

16708

0

Active fixe (ao^Tri .0 î/fi! la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

5457

0

0

0

0

, Reparați* capitale aferente activelor fi::c

7103

3080

0

0

0

0

r'ar       (JA^Îfivățământ secunc a

r inferior

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

8297

0

9415

9587

9751

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

8297

0

9415

9587

9751

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.c

10

95

0

95

95

95

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.Q2

01 la 10 02.06+'

1002

95

0

0

0

0
DENUMIREA INDICA

rp RIL O R

-

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2(

).j)1 la 20.06+20

20

6115

0

7219

7391

7555

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20 01.30)

2001

4326

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1093

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.C

2004

3,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

332,50

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.

0^.01+20.06.02)

2006

44

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

e

2011

23,50

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

256

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

31,50

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare deri

vate din acțiuni ir

2025

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0^

+20 30.06+20.31

2030

1

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+ 55.02)

55F

733

0

733

733

733

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 5

Ș.01.63+55.01.6!

5501F

733

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

467

0

466

466

466

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

04)

5702

467

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

11 + 59.02 + 59.(

59

887

0

902

902

902

Burse

5901

887

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

1+55+56+70+79

D

3810

0

11393

11392

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fon<

uri externe nera

58

350

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European

FSE) (58.02.01

5802

350

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

+75)

70

3460

0

11393

11392

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (

rod 71.01 + 71.0

71

3460

0

11393

11392

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

2900

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

1

7103

560

0

0

0

0

Paragraful 0402 învățământ secund!

r superior

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

15980.9

0

33253.3

28784,90

10246,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+35)

F

9628,90

0

9932,30

10091,90

10246,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+1

0+40+50+51SF+

01F

9628,90

0

9932,30

10091,90

10246,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAI

(cod 10.01+10.C

10

116

0

116

116

116

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 0:

.01 la 10.02.06+

1002

116

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

0.01 la 20.06+20

20

6715,90

0

7019,30

7178,90

7333,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20.01.30)

2001

4811,90

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1170

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (co

20.04.01 la 20.C

2004

9,50

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

339

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 2C

06.01+20.06 02)

2006

22,50

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documenta

re

2011

14

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

15

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

244

0

0

c

(1

Proiecția muncii

2014

43

0

c

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare der

vate din acțiuni ir

2025

7

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0'

1+20.30.06+20.3

2030

40

0

G

0

0

TtTKi-V.ffeAjt.TE TRANSFERURI (cccl

55.01+ 55.02)

55F

809

0

809

809

809

. ,A ' ra.dcJfrUrj.îr+țitrie (cod 55.01.18+5

5.01.63+55.01.6

550IF

809

0

0

0

0

TITLUL lXASi$TEfXFA SOCIALA (c^c

57.02)

57

638

0

638

638

638

/jfjutoare socicfe icod^!j7.02.01 la 57.02

.04)

5702

638

0

0

0

0

tlTLUlXHT^ CHELTUIELI (cod 59.

01 + 59.02 + 59.

59

1350

0

1350

1350

1350

1 '1

5901

1350

0

0

0

0

-. ^CTIUNEÂpL Q£Z</OLTARE (coc

51+55+56+70+79

D

6352

0

23321

18693

0

TITLUL A.Proiecîe^z'i finanțare din fon

duri externe nera

58

1275

0

13377

13377

0

.^Kjgr^prg.idirigfe1idul European de Or;

voltare Regional

5801

1275

0

0

0

0

CÎIETTOTSj DE CAPITAL (cod 71+72

+75)

70

5077

0

9944

5316

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (

cod 71.01 + 71.0

71

5077

0

9944

5316

I                    0

Active tixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

2557

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor f x

a

7103

2520

0

0

0

0

Paragraful 0403 învățământ profesie

naiDENUMIREA INDICAT

pRILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

UNCTIONARE

390

0

363

367

370

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

390

0

363

367

370

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

+40+50+51SF+

01F

390

0

363

367

370

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

01 la 20.06+20

20

370

0

343

347

350

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.

39+20.01.30)

2001

368

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod I

7.02)

57

20

0

20

20

20

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.I

M)

5702

20

0

0

0

0

Subcapitolul 05 învățământ postlicea

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

-UNCTIONARE

187

0

118

119

121

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

11+79+85)

F

187

0

118

119

121

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3C

1+40+50+51SF-t

01F

187

0

118

119

121

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20

20

187

0

118

119

121

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

09+20.01.30)

2001

186

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

1

0

0

0

0

Paragraful 1201 Școala după școala

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

52.53

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

31+79+85)

F

52,53

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+1

59+40+50+51SF+

01F

52,53

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

0.01 la 20.06+20

20

52,53

0

0

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20.01.30)

2001

12,53

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventa

(cod 20.05.01+2

2005

40

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte cheltuieli în do

rieniul învățământului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

30

0

30

30

30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

30

0

30

30

30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+,

Î0+40+50+51SF+

01F

30

0

30

30

30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (coc

57.02)

57

30

0

30

30

30

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.01

.04)

5702

30

0

0

0

Capitolul 6602 Sănătate

Paragraful 5050 Alte instituții și acți

jni sanitare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

. FUNCȚIONARE

2089

0

9711

9711

9711

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+85)

F

2089

0

9711

9711

9711

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+

>0+40+50+51SF+

01F

2089

0

9711

9711

9711

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONA

. (cod 10.01 + 10.(

10

1954

0

9434

9434

9434

Cheltuieli salariate in bani (cod 10 01.C

1 + 10.01.03 la 10

1001

1783

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.01

.01 la 10.02.06+

1002

131

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

40

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 1

0.01 la 20.06+20

20

70

0

212

212

212

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

1.09+20.01.30)

2001

41

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (co

20.04.01 la 20 0

2004

5

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventa

(cod 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

14

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (co.

57.02)

57

40

0

40

40

40

Aiulcâre^sciale (cod 57.02.01 la 57.0

.04)

5702

40

0

0

0

0

tlTLLÎlL'VAJ.tK.CHELTUIELI (cod 59

01 + 59.02 + 59.(

59

25

0

25

25

25

Sumefljețefite ^țsoanelor cu handic;

p neîncadrate

5940

25

0

0

0

0

f

CâfritolUl 6702 CiMtură, recreere și i ta&a ! - I

eligie

TOTAL$H£L-TUI$.I (SECȚIUNEA D

FUNCȚIONARĂ

51218

0

49368

49369

41264

SECT-tONjțÂ Îit/UNCTIONARE (co:

01+79+85)

F

41584

0

41264

41264

41264

CHEETlțiȘliptiRENTE (cod 10+20+

30+40+50+51SF+

01F

41584

0

41264

41264

41264

illil^C^ELTUIELI DE PERSONA.

>. (cod 10.01+10 ,q

10

3350

0

3350

3350

3350

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.2

1+10.01.03 la 10

1001

3192

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.01

L01 la 10.02.06+

1002

95

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

63

0

0

0

0

TITLUL il BUNURI SI SERVICII (cod 2

0.01 la 20.06+20

20

23595

0

22575

22575

22575

DENUMI

REA INDICA

T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20.01.30)

2001

5588

0

0

0

0

Reparații curente

2002

780

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

314

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (coc

20.04.01 la 20.C

2004

92

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(jcod 20.05.01+2

2005

75

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.

06.01+20.06.02)

2006

21

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

e

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

7

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

22

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0^

+20.30.06+20.31

2030

16651

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI

n’ATI ALE ADMIf

51F

14400

0

15100

15100

15100

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.0

J. 03+51.01.05+t

5101

14400

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

51 + 59.02 + 59.C

59

239

0

239

239

239

Susținerea cultelor

5912

200

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handica

p neîncadrate

5940

39

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

1+55+56+70+79

D

9634

0

8104

8105

0

ITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

TATI ALE ADMIT

510

215

0

0

0

0

1 ransferuri de capital (cod 51.02.12+5

.02.26+51.02.29

5102

215

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fon

uri externe nera

58

1600

0

7499

7500

0

Programe din Fondul European de Dez

voltare Regional

5801

1600

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

+75)

70

7819

0

605

605

0

TITLUL XII ACTiVE NEFINANCIARE (

:od 71.01 + 71.0

71

7819

0

605

605

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

1 01.30)

7101

3969

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

3850

0

0

0

0

Subcapitolul 03 Servicii culturale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

8115

0

8600

8600

8600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+85)

F

7900

0

8600

8600

8600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+1

0 4-40+50+51SF+

01F

7900

0

8600

8600

8600

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

TATI ALE ADMIf

51F

7900

0

8600

8600

8600

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.1

1 03+51.01.05+t

5101

7900

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

>1+55+56+70+79

D

215

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

TATI ALE ADMI

51D

215

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+5

.02.28+51.02.29

5102

215

0

0

c

0

Paragraful 0304 Instituții publice de

spectacole și concerte

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA Dl

FUNCȚIONARE

5595

0

5800

5800

5800

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cotjl

01+79+85)

F

5400

0

5800

5800

5800

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+

0+40+50+51SF+

01F

5400

0

5800

5800

5800

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UF

TATI ALE ADMI

51F

5400

0

5800

5800

5800

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.

)1.03+51.01.05+t

5101

5400

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+7S

D

195

0

0

0

0

..■TTftUL Vtl TR/M^ERURI INTRE UN

TATI ALE ADMI

51D

195

0

0

0

0

Trarisfecuo.de

igpjtJti^fOd 51.02.12+5

.02.28+51.02.29

5102

195

0

0

0

0

PXFagrafemj

‘Gt,Alte Servicii culturș

e

'! (XTAl-CHFi.

[UitU (SBOTIUNEA DE

FUNCȚIONARE

2520

0

2800

2800

2800

SEțiri.JNFAL

E FjlîfjCllfoNARE (cod

01+79+85)

F

2500

0

2300

2800

2800

. 'QHfLtUIELllC

URENTȘ/(cod 10+20+t

0+40+50+51SF+

01F

2500

0

2800

2800

2300

;7^țCUL VfT&AȘlSFȘiș^RI INTRE UN

TATI ALE ADMI

51F

2500

0

2800

2800

2800

tțsqșferari tu'reptp^od 51.01.01+51.C

)1.03+51.01.05+t

5101

2500

0

0

0

0

S'E'&rOiA^DEZVOLTARE (coc

51+55+56+70+7S

D

20

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE Ul-I

TATI ALE ADMI

51D

20

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+5

1 02.28+51.02.29

5102

20

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Servicii recreative ș

sportive

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

42478

0

40143

40144

32039

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

33059

0

32039

32039

32039

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20 +2

0+40+50+51SF+

01F

33059

0

32039

32039

32039

DENUMIREA INDICA

T|ORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01 + 10.(

10

3350

0

3350

3350

3350

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01.0

1f-10.01.03 la 10

1001

3192

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+'

1002

95

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

63

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

3 01 la 20.06+20

20

23170

0

22150

22150

22150

Bunuri si servicii (cod 20-01.01 la 20.01

.09+20.01.30)

2001

5588

0

0

0

0

Reparații curente

2002

780

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

314

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.C

2004

92

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

<C0d 20,05.01+2

2005

75

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20

06.01+20.06.02)

2006

21

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

2011

5

0

0

G

0

Consultanta si expertiza

2012

40

0

0

0

0

Pregătire profesionala .

20.13

7

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

22

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0r

+20.30.08+20 3I

2030

16226

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

FATI ALE ADMII

51F

6500

0

6500

6500

6500

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.C

1.03+51.01.05+f

5101

6500

0

0

0

c

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

11 + 59.02 + 59.C

59

39

0

39

39

39

Sume aferente persoanelor cu handica

j neîncadrate

5940

39

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

■ 1+55+56+70+79

D

9419

0

8104

8105

0

TiTLUL X Proiecte cu finanțare din fon

iun externe nera

58

1600

0

7499

7500

0

Programe din Fondul European de Dez

voltare Regional

5801

1600

r 0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

+75)

70

7319

0

605

605

0

TITLUL XI! ACTIVE NEFINANCIARE (

cod 71.01 +71.0

71

7819

0

605

605

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+1

1 01.30)

7101

3969

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fix

7103

3850

0

0

0

~o]

Paragraful 0501 Sport

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA Dl

FUNCȚIONARE

6500

0

6500

6500

6500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+85)

F

6500

0

6500

6500

6500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+

0+40+50+51SF+

01F

6500

0

6500

6500

6500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

TATI ALE ADMIf

51F

6500

0

6500

6500

6500

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.

>1.03+51.01.05+f

5101

6500

0

0

0

0

Paragraful 0503 întreținere grădini |

ublice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA D:

FUNCȚIONARE

35978

0

33643

33644

25539

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

26559

0

25539

25539

25539

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+2

0+40+50+51SF+

01F

26559

0

25539

25539

25539

TITLULT CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01 + 10.C

10

3350

0

3350

3350

3350

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.0

1 + 10.01.03 la 10

1001

3192

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

.01 la 10.02.06+

1002

95

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

63

0

0

0

0

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII (cod p

0.01 la 20.06+20

20

23170

0

22150

22150

22150

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20.01.30)

2001

5588

0

0

0

0

Reparații curente       . .

2002

780

0

0

0

0

«^^^13120.03.01 +20.03.02)

2003

314

0

0

0

0

Mcdic^r.-ț+rîtă^i materiala sanitare (coc

20.04.01 la 20.C

2004

92

0

0

0

0

•Bttnuți riș pătL^j obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

75

0

0

0

0

’. Deplasau) Seta^ri. transferări (cod 20

06.01+20.06.02)

2006

21

0

0

0

0

r Carii, publicații ^materiale documen a

re

2011

țj

0

0

0

0

’ Corisi/tafița si expertiza

2012

40

0

0

0

0

Pfegatire profesionala

2013

7

0

0

0

0

protecția rptfncii

2014

22

0

0

0

0

-ABe-CfieLuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0

4+20.30 03+20.3

2030

16226

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 5,3.

01 + 59.02 + 591

59

39

0

39

39

39

Surne aferente persoanelor cu handica

p reîncadrate

5940

39

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79

r □

9419

0

8104

8105

0


DENUMIREA INDICAI

rp R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fond

i ri externe nera

58

1600

0

7499

7500

0

Programe din Fondul European de Dez

voltare Regional:

5801

1600

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72h

F75)

70

7819

0

605

605

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

Od 71.01 + 71 0

71

7819

0

605

605

0

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

3969

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

3850

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte servicii in dome

niile culturii, recreerii ți religiei

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

-UNCTIONARE

625

0

625

625

625

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

625

0

625

625

625

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

625

0

625

625

625

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2C

>.01 la 20.06+20

20

425

0

425

425

425

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04

+20.30.06+20.3t

2030

425

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.C

1 + 59.02 + 59.C

59

200

0

200

200

200

Susținerea cultelor

5912

200

0

0

0

0

Capitolul 6302 Asigurări și asistență Total

socială

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

55053.70

0

45348,70

45348,70

45348.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

48668,70

0

45348,70

45348,70

45348,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

3+4O+5O+51SF+

01F

48668,70

0

45348,70

45348,70

45348.70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.

10

23186

0

22139

22139

22139

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.0

+10.01.03 la 10

1001

22067

0

0

0

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+

1002

663

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.0S)

1003

456

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

9.01 la 20.06+20

20

2000

0

2000

2000

2000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0'

.09+20.01.30)

2001

849

0

0

0

0

Reparații curente

2002

95

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (coc

20.04.01 la 20.C

2004

36

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

94

0

0

0

0

Deplasări, aetasari, transferări (cod 20

06.01+20.06.02)

2006

66

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

e

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

12

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

25

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.01

+20.30.06+20.3

2030

8

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAIA, (cod

57.02)

57

23118,70

0

20845,70

20845,70

20845,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

.04)

5702

23118,70

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59

31 + 59.02 + 59.1

59

364

0

364

364

364

Burse

5901

0

0

0

0

0

Asociații si fundații

5911

120

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handica

i neîncadrate

5940

232

0

0

0

0

Fj   fel.EA DE DEZVOLTARE (cod

1+55+56+70+7S

D

6385

0

0

0

0

fțTI.U'L ^prăfeșțe cu finanțare din fon

furi externe nera

58

6300

0

0

0

0

■ Programe. difUjon^l Social Europear

(FSE) (58.02.01

5802

6300

0

0

0

0

-'SHELTUtE|>DE'C^«ITAL (cod 71+72

+75)

70

85

0

0

0

0

jTtTLTd'ț Xțl ^CțtVE Nf FINANCIARE (

rod 71.01 + 71.0

71

85

0

0

0

0

. tdludib

e('podj?1.01 J)1 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

85

0

0

0

0

persoanelor în vârstăl4Asjffiență acordată

T&TALlSlELTUtEj/(SECȚIUNEA D

E FUNCȚIONARE

1685

0

1685

1685

1685

SE'CȚ'lQfi'EA.D^UNCTIONARE (co

d 01+79+85)

F

1685

0

1685

1685

1685

ISRtLXUigtTCURENTE (cod 10+20-

1-30+40+50+51SF+

01F

1685

0

1685

1685

1685

TITLUL I CHELTUIELI. DE PERSON7

\L (cod 10.01 + 10.t

10

1521

0

1521

1521

1521

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01.

01+10.01.03 la 10

1001

1454

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.(

2.01 la 10.02.06+'

1002

37

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

30

0

0

0

0

—-----------
DcHUKiREA INDICAI

"p RIL O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2C

.31 la 20.06+20

20

164

0

164

164

164

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

09+20.01.30)

2001

116

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.C

2004

12

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

15

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.

3p.01+20.06.02)

2006

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

1

0

0

0

0

Paragraful 0502 Asistență socială în

caz de invaliditate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

-UNCTIONARE

32348

0

29029

29029

29029

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

32348

0

29029

29029

29029

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

LJ+40+50+51SF+

01F

32348

0

29029

29029

29029

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.(

10

9262

0

8215

8215

8215

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01

+10 01.03 la 10

1001

8768

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

31 la 10.02 06+

1002

319

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

175

0

0

0

0

TITLUL II EUNURI SI SERVICII (cod 2C

.01 la 20.06+20

20

6

0

6

6

6

Bunuri si servici. (cod 20.01.01 la 20.01

09+20.01.30)

2001

0

0

6

6

6

Protecția muncii

2014

6

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

22830

0

20558

20558

20558

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

04)

5702

22830

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.C

i1 + 59.02 + 59.

59

250

0

250

250

250

Eurse

5901

0

0

0

0

0

Asociații si fundații

5911

120

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handica

a neincadrate

5940

130

0

0

0

0

Subcapitolul 11 Creșe

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

10034

0

10015

10015

10015

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

10015

0

10015

10015

10015

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+:

0+40+50+51SF+

01F

10015

0

10015

10015

10015

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01+10.C

10

8513

0

8513

8513

8513

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.0

+ 10.01.03 la 10

1001

8116

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+

1002

230

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

167

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

3.01 la 20.06+20

20

1445

0

1445

1445

1445

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20.01.30)

2001

450

0

0

0

0

Reparații curente

2002

90

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

800

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.C

2004

24

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventa-

(cod 20.05.01+2

2005

69

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.

06.01+20.06.02)

2006

6

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

3

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

3

0

0

0

0

- TȚTLlflL X'Ab-lE CHELTUIELI (cod 59

31 + 59.02 + 59

59

57

0

57

57

57

) Stima afen^itep^soanelor cu handica

p neincadrate

5940

57

0

0

0

0

/ȘECȚIUhl^Kîl DEZVOLTARE (cod

1+55+56+70+70

D

19

0

0

0

0

i CHfeLTLJIELi'DE CÂțlTAL (cod 71+72

+75)

70

19

0

0

0

0

i lîrLOt- Xl| AqȚtVE NEFINANCIARE (

;od 71.01 + 71.0

71

19

0

0

0

0

Ayt'.-efixe țcpdL'i^Qy.Qi |a 71,01.03+7

1.01.30)

7101

19

0

0

0

0

'-.ț’sragrafjul 150l'.:A)6tor social

J; TdTAL-CțiE.ltp»feLI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

75,70

0

74,70

74,70

74,70

i &feJj1UNEA-f:E FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

75,70

0

74,70

74,70

74,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF4

01F

75,70

0

74.70

74,70

74,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (ccd

57.02)

57

75.70

0

74,70

74,70

74,70

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

04)

5702

75,70

0

0

0

0

Paragraful 5050 Alte cheltuieli în dor

neniul asistenței sociale

|tOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA CE

FUNCȚIONARE

|          10911

0

4545

4545

4545
DENUMIREA INDICA

—J-----------

TpRILOR

Buget 2020

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+79+85)

F

4545

0

4545

4545

4545

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

0+40+50+51SFt

01F

4545

0

4545

4545

4545

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

icod 10.01+10. C

10

3890

0

3890

3890

3890

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.0

10.01.03 la 10

1001

3729

0

0

0

0

Cheltuieli salanale in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+'

1002

77

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

84

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

3 01 la 20.06+20

20

385

0

385

385

385

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20.01.30)

2001

281

0

0

0

0

Bunui i de natura obiectelor de inventar

ICOd 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.

06.01 +20.06.02)

2006

50

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documenta

re

2011

5

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

6

0

0

0

0

Proiecția muncii

2014

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0^

+20.30.06+20.31

2030

a

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod

57.02)

57

213

0

213

213

213

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

04)

5702

213

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (ccd 59.

11 + 59.02 + 59.C

59

57

0

57

57

57

Despăgubiri civile

5917

12

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handica

i neîncadrate

5940

45

0

0

0

0

SECȚIUNEA. DE DEZVOLTARE (cod

1+55+56+70+79

D

6366

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fon

Juri externe nera

58

6300

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01

5802

6300

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

+75)

70

66

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (

:od 71.01 + 71.0

71

66

0

0

0

0

Active ilxe (cod 71.01.01 la 71.01.03+1

1.01.30)

7101

66

0

0

0

0

Capitolul 7002 Locuințe, servicii și ( Total

ezvoltare publică

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA Dl

FUNCȚIONARE

68486

0

42818

42318

36483

’ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (coc

01+79+85)

F

35326

0

34956

34956

34956

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+1

0+40+50+51SF+

01F

35326

0

34956

34956

34956

TITLUL 1 CHELTUiELI DE PERSONA

(cod 10.01+10.C

10

11310

0

11310

11310

11310

Cheltuieli salanale in bani (cod 10.01 C

1 + 10.01.03 la 10

1001

10839

0

0

0

0

Cheltuieli salanale in natura (cod 10.0:

.01 la 10.02.06+

1002

260

0.

0

0

0

Contribuții (ccd 10.03.01 la 10.03.06}

1003

211

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 1

0.01 la 20.06+20

20

16922

0

16552

16552

16552

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.C

09+20.01.30)

2001

12573

0

0

0

0

Reparații curente

2002

1010

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (ccc

20.04.01 la 20.C

2004

8

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventa

(cod 20.05 01+2

2005

185

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20

06.01+20.06.02)

2006

74

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

re

2011

19

0

0

0

0

expertiza

2012

60

0

0

0

0

Pregatireyprofe^ionala

2013

32

0

0

0

0

frQtectl

Kmâncir\

2014

49

0

0

0

0

Con trib

tii ^le adrAinistratiei publice Icc

ale la realizarea

2019

2552

0

0

0

0

, Cheltuit

li jupSaiare pi extrajudiciare der

vate din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

! Âîte'dt>eltui4tt'(cOfy20.30.01 la 20.30.1

4+20.30.06+20.3

2030

345

0

0

0

0

TJTi.t)LV'J-At-T^TRANSFERURI (coc

55.01+ 55.02)

55F

6997

0

6997

6997

6997

A.. Transferul11 terne (cod 55.01.18+ 5

5.01.63+55.01.6

5501F

6997

0

0

0

0

J ■!Wt6i>X-ÂLTE CHELTUIELI (cod 5 ).

01 + 59.02 + 59.C

59

97

0

97

97

97

Sume aferente persoanelor cu handica

p neîncadrate

5940

97

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79

D

33160

0

7862

7362

1527

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fr n

duri externe nera

58

5600

0

7362

7332

1527

Programe din Fondul European de D|e;

.voltare Regional

5801

5600

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+p

+75)

70

27560

0

500

0

0
DENUMIREA INDICAI

rp R1LOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

cd 71.01 + 71.0

71

27560

0

500

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

01.30)

7101

10354

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

17206

0

0

0

0

Subcapitolul 03 Locuințe

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

1000

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5

1+55+56+70+79

O

1000

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72

+ 75)

70

1000

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

Od 71.01 + 71.0

71

1000

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7

1 01.30}

7101

1000

0

0

0

0

Subcapitolul 06 Iluminat public și elt

îctrificări

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

-UNCTIONARE

6920

0

6193

6193

6193

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

(p1 +79+85)

F

6493

0

6193

6193

6193

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

(1+40+50+51SF+

01F

6493

0

6193

6193

6193

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01 + 10.C

10

1012

0

1012

1012

1012

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.0

+10.01.03 la 10

1001

967

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

31 la 10.02.06+’

1002

27

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

18

0

0

0

0

TITLUL II EUNURI S! SERVICII (cod 2

.01 la 20.06+20

20

5465

0

5165

5165

5165

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01

.09+20 01.30)

2001

5277

0

0

0

0

Reparații curente

2002

80

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

25

0

0

0

0

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.

36.01+20.06.02)

2006

12

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documenta

e

2011

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

10

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

2

0

0

0

0

Protecția muncii'

2014

4

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0-

+20.30.06+20.31

2030

45

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

31 + 59.02 + 59.

59

16

0

16

16

16

Burse

5901

0

0

16

16

16

Sume aferente persoanelor cu handica

p neincadrate

5940

16

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod :

1+55+56+70+79

D

427

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+7;

+75)

70

427

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (

cod 71.01 + 71.0

71

427

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+)

1.01.30)

7101

427

0

0

0

0

Subcapitolul 07 Alimentare cu gaze

naturale in localitati

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA Dl:

FUNCȚIONARE

80

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

>1+55+56+70+79

D

80

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+7p

+75)

70

80

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (

cod 71.01 + 71.0

71

80

0

0

0

0

Active fixe (cod. 71.01.01 la 71.01.03+7

1.01.30)

7101

80

0

0

0

0

■ Strbcapiiqjul 50 Alte servicii în dorrr

iniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

TTȘTÂL.țHEtf^lEU (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

60486

0

36625

36125

30290

\sECTIUNEA<pt^kjNCTIONARE (cod

01+79+85)

F

28833

0

28763

28763

28763

CHELTUțLțCtlR^TE (cod 10+20+3

0+40+50+51SF+

01F

28833

0

28763

28763

28763

Titlul i CHâuuiaLi de persona l

(cod 10.01+10.

10

10298

0

10298

10298

10298

C^iuieti lal^rișle in bani (cod 10.01.3

1 + 10.01.03 la 10

1001

9872

0

0

0

0

CheltuielȚsalânalp/yi' natura (cod 10.02

.01 la 10.02.06+

1002

233

0

0

0

0

Oentnbuții (cqd4W3.01 la 10.03.06)

1003

193

0

0

0

0

< ȚÎT^HI'BUNtfRl SI SERVICII (cod 2

0.01 la 20.06+20

20

11457

0

11387

11387

11387

'‘Borruri'SÎ'servicii (cod 20.01.01 la 20.0

.09+20 01.30)

2001

7296

0

0

0

0

Reparații curente

2002

930

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (coc

20.04.01 la 20.C

2004

8

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+2

2005

160

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20

06.01+20.06.02)

2006

62

0

0

0

0

Carii, publicații si materiale documen a

re

2011

9

0

0

0

0

Consultania si expertiza

2012

50

0

0

0

0


DENUMIREA INDICAT

p R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Pregătire profesionala

2013

30

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

45

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice loca

e la realizarea r

2019

2552

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare deriv

rte din acțiuni ir

2025

15

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+

20.30.06+20.3<

2030

300

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

5.01+ 55.02)

55F

6997

0

6997

6997

6997

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55

01.63+55.01.6!

5501F

6997

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0

+ 59.02 + 59. (

59

81

0

81

81

81

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

5940

81

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5'

+55+56+70+79

D

31653

0

7862

7362

1527

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondi

ri externe nera

58

5600

0

7362

7362

1527

Programe din Fondul European de Dezv

oltare Regional

5801

5600

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

75)

70

26053

0

500

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (c

id 71.01 + 71.0

71

26053

0

500

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7'

.01.30)

7101

8847

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

17206

0

0

0

0

Capitolul 7402 Protecția mediului

Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

25700

0

20252

24647

40252

SECȚIUNEA CE FUNCȚIONARE (cod

31 + 79+85)

F

16602

0

15252

15252

15252

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

3+40+50+51SF+

01F

16602

0

15252

15252

15252

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10.01 + 10.C

10

149

0

149

149

149

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.0

+ 10.01.03 la 10

1001

140

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02

01 la 10.02.06+'

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 2

>.01 ia 20.06+20

20

16451

0

15101

15101

15101

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0'

.09+20.01.30)

2001

1104

0

0

0

0

Reparații curente

2002

80

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventai

(cod 20.05.01+^

2005

20

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice loc

ale la realizarea i

2019

1

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0'

+20.30.06+20.3<

2030

15216

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.

31 + 59.02 + 59.C

59

2

0

2

2

2

Burse

5901

0

0

2

2

2

Suma aferente persoanelor cu handics

p neîncadrate

5940

2

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

)1+55+56+70+79

D

0098

0

5000

9395

25000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+71

+75)

70

9098

0

5000

9395

25000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1

cod 7101 + 71.0

71

9098

0

5000

9395

25000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+^

1.01.30)

7101

9098

0

0

0

0
s+tbbtip

jjjșffiqc^ELTt^l ______________________

SEeTjLIl/EA.pfi/FUNCTIONARE (cod 01+79+85) ■' CHftJlJfEjțl.^ORENTE (cod 10+20


/itcțerj OSițalubritale și gestiunea deșeurilor foT^Lț CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


unea deșeurilor


30+40+50+51SF+

20.01 la 20.06+20


Ț|TLl\ILjl,BrfNURI SI SERVICII (cod

BuTuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Reparații curente


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+2 Contribuții ale administrației publice locale la realizarea i


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (coc


2019

34 + 20.30.06 +20.31]   2030

D


51+55+56+70+7924758

15752

15752

15752


19402

14402

14402

14402


23797

14402

14402

14402


39402

14402

14402

14402DENUMIREA INDICAT

p R I L O R

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

’5)

70

9006

0

5000

9395

25000

TITLUL XII ACTIVE NEFiNANCIARE (co

d 71.01 + 71.01

71

9006

0

5000

9395

25000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71

31.30)

7101

9006

0

0

0

0

Paragraful 0501 Salubritate

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

'UNCTIONARE

16769

0

13401

13401

13401

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

I+79+85)

F

13751

0

13401

13401

13401

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

■40+50+51SF+

01F

13751

0

13401

13401

13401

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

)1 la 20 06+20

20

13751

0

13401

13401

13401

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.(

9+20.0130)

2001

500

0

0

0

0

Reparații curente

2002

30

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (

:od 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20 30,01 la 20.30.0'1+

20.30.06+20.31

2030

13211

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79

3018

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

’5)

70

3018

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cc

d 71.01 + 71.0

71

3018

0

0

0

c

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71

01.30)

7101

3018

0

0

c

0

Paragraful 0502 Colectarea, tratarea ș

distrugerea deșeurilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

7UNCTICNARE

7989

0

6001

10396

26001

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

2001

0

1001

1001

1001

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

t-40+50+51 SF-+

01F

2001

0

1001

1001

1001

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20

20

2001

0

1001

1001

1001

Contribuții ale administrației publice loca

e la realizarea i

2019

1

r 0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.0H

20.30.06+20.31

2030

2000

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5'

+55+56+70+79

D

5988

0

5000

9395

25000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+

75)

70

5988

0

5000

9395

25000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (o

jd 71.01 + 71.0

71

5988

0

5000

9395

25000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01,03+71

.01.30)

7101

5988

0

0

0

0

Subcapitolul 50 Alte servicii în domei

iul protecției mediului

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

-UNCTIONARE

890

0

850

850

850

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod (

1+79+85)

F

350

0

850

850

850

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3C

+40+50+51SF+

01F

850

0

850

850

850

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

cod 10.01 + 10.

10

149

0

149

149

149

Cneltuieli salariate in bani (cod 10.01.01

+ 10.01.03 la 10

1001

140

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.

)1 la 10.02.06 +

1002

5

0

0

0

0

Contribuții (ccd 10.03.01 la 10.03.06)

1003

4

0

0

0

0

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 2C

01 la 20.06+20

20

699

0

699

699

699

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01

09+20.01.30)

2001

604

0

0

0

0

Reparații curerte

2002

50

0

0

0

0

Hrana (coc! 20.03.01+20.03.02}

2003

30

0

0

0

0

Bunuri ’de natura obiectelor de inventar

cod 20.05.01+2

2005

10

0

0

0

0

pbHttaîeli^cod 20.30.01 la 20.30.04i

H20.30.06+20.3

2030

5

0

0

0

0

'XitlGlxaltș Cheltuieli (cod 59.c

+ 59.02 + 59.C

59

2

0

n

z.

2

2

Surne aferente'’p^sectnelor cu handicap

neîncadrate

5940

2

0

0

0

0

^țCTiyNEÂȚ'^DtZVOLTARE (cod 51

+55+56+70+79

D

40

0

0

0

0

/ Ctjc. I'.UIEJ ț3E fcAPlTjAL (cod 71+72+

75)

70

40

0

0

0

0

\ TIȚLllLXil ^QTiyErNEF.INANCIARE (c

ad 71.01 + 71 0

71

40

0

0

0

0

< Active nxepcpc 7Ț?0.1 p'l la 71.01.03+71

.01.30}

7101

40

0

0

0

0

ț-^&pffS'[ț\r^îO'2Ctnilbustibili și energi

'^u6c4pl.t7>lbl D^fcnergie termică

e

TOTÂtrCnELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE

21069

0

21057

21057

21057

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

11+79+85)

F

21057

0

21057

21057

21057

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3C

+40+50+51SF<

01F

21057

0

21057

21057

21057

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (ccd 20

01 la 20.06+20

20

57

0

57

57

57

Contribuții ale administrației publice loca

le la realizarea

2019

57

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.2

0+40.30)

40

21000

0

2100C

21000

21000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

4003

21000

0

21000

21000

21000----------------------p

DENUMIREA 1 N D I C A T 6

R I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5

5+56+70+7S

D

12

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75

70

12

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

'1.01 + 71.0

71

12

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0'

.30)

7101

12

0

0

0

0

Capitolul 8402 Transporturi Total

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUM

3TIONARE

117210

0

210731

88235

73425

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7E

>+85)

F

45149

0

43499

43499

43499

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C +

50+51SF+

01F

45149

0

43499

43499

434S9

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 +10.C

10

8900

0

8900

8900

8900

Cheltuieli safariale in bani (cod 10.01.01 + 1 o|c

1.03 la 10

1001

8370

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Iq

10.02.06+'

1002

350

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

180

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ț

20.06+20

20

9150

0

7500

7500

7500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+1

0 01.30}

2001

2937

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5440

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

>0.05.01+2

2005

655

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.3

0 06+20.31

2030

103

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40

30)

40

27000

0

27000

27000

27000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de p

et si tarif

4003

27000

0

27000

27000

27000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5

i.02 + se.d

59

99

0

99

99

99

Despăgubiri ovile

5917

4

0

0

0

0

Sume aferenie persoanelor cu handicap neîn

Cadrate

5940

95

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55-

+56+70+79

D

72061

0

167232

44736

29926

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri ex

țerne nera

58

54327

0

164408

35000

28109

Programe din Fondul European de Dezvoltar

Regional

5801

54327

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17734

0

2824

9736

1817

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71

.31 + 71.0

71

17734

0

2824

9736

1817

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01.03+71.01.C

<')

7101

13133

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

4601

0

0

0

0


Subcapitolul 03 Transport rutier

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCT

ONARE

114171

0

210731

88235

73425

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+ f

15)

F

45149

0

43499

43499

43499

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+5C

+51SF+

01F

45149

0

43499

43499

43499

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10

01 +10.C

10

8900

0

8900

8900

8900

Cheltuieli salariale in oani (cod 10.01.01+10.01.

03 la 10

1001

8370

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10

02.06+H

1002

350

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

18ol

0

0

0

0

.TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 2

106+20

20

9150

0

7500

7500

7500

Cuanjlsl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

>1.30)

2001

2937

0

0

0

0

Repațatir^țenle

2002

5440

0

0

0

0

■Bunuri du.Aaltțr^ obiectelor de inventar (cod 20.

05.01+2

2005

655

L 0

0

0

0

■Pregatțre^prafes^nala

2013

5

0

0

0

0

SÎfflîâc^a rpuncii E

2014

10

0

0

0

0

A't£ (Chțîltu^'tcoH 20.30.01 la 20.30.04+20.30.

6+20.3^

2030

103

0

0

0

0

TftjKiy ly Subvenții (cod 40.03+40.20+40.30

)

40

27000

0

27000

27000

27000

Subvenții peftlrp acoperirea diferentelor de preț

ii tarif

4003

27000

0

27000

27000

27000

W-1Â       CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.C

2 + 59.C

59

99

0

99

99

99

Cespa^ubin civile

5917

4

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neînca

urate

5940

95

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+5E

+70+79

D

69022

0

167232

44736

29926

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri exter

ne nera

58

54327

0

164408

35000

28109

Programe din Fondul European de Dezvoltare F

egional

5801

54327

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14695

0

2824

9736

1817---------------------------!—

DENUMIREA INDICATdF

I L O R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod J71

.01 + 71.0.

71

14695

0

2824

9736

1817

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0' T

10)

7101

10094

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

4601

0

0

0

0

Paragraful 0301 Drumuri și poduri

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FU sl

CTIONARE

240

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5E

+56+70+79

D

240

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

240

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

.01 + 71.0.

71

240

0

0

0

0

Active fixe (ccd 71.01.01 la 71.01.03+71.01 :

S0)

7101

240

0

0

0

0

Paragraful 0302 Transport în comun

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

CTIONARE

81234

0

191408

62000

55109

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +1’

9+85)

F

27000

0

27000

27000

27000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4C

+50+51SF-*

01F

27000

0

27000

27000

27000

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+4

.30)

40

27000

0

27000

27000

27000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de

ret si tarif

4003

2700.0

0

27000

2700C

27000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+5E

+56+70+79

D

54234

0

164408

35000

28109

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri e

derne nera

58

52967

0

164408

35000

28109

Programe din Fondul European de Dezvolta

e Regional.

5801

52967

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1267

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

.01 + 71.0

71

1267

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01,03+71.01.

I0)

7101

1267

0

0

0

0

Paragraful 0303 Străzi

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUN

2TIONARE

32697

0

19323

26235

18316

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7

9+85)

F

18149

0

16499

16499

16499

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40

-50+51SF+

01F

18149

0

16499

16499

16499

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01 + 10.

10

8900

0

8900

8900

8900

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.

01.03 la 10

1001

8370

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+

1002

350

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

180

0

0

0

0

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 I

3 20.06+20

20

9150

0

7500

7500

7500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+;

>0.01.30)

2001

2937

0

0

0

0

Reparații curente

2002

5440

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+2

2005

655

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

5

0

0

0

0

Protecția muncii

2014

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.

30.06+20.3

2030

103

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +

>9.02 + 59.C

59

99

0

99

99

99

Despăgubiri civile

5917

4

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîr

icadrate

5940

95

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55

+56+70+72

D

14548

0

2824

9736

1817

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri e

«terne nera

58

1360

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvolta

e Regional

5801

1360

0

0

0

0

©HEȚTUnfeLJ DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13188

0

2824

9736

1817

TiVtl)L.^I^65lVE NEFINANCIARE (cod 7

1.01 + 71.0

71

13188

0

2824

9735

1817

Ăctivefixe țcȘti 7\01.01 la 71.01.03+71.01.

30)

7101

8587

0

0

0

0

Reparații capitale aderente activelor fixe

7103

4601

0

0

0

0icajJițolul 50 Ai e cheltuieli în domeniul

TOTAL qHEtJUIBLll (SECȚIUNEA DE FUNC1

IONARE

3039

0

0

0

0

secțiunea qgDezvoltare (cod 51+55+5

6+70+79

D

3039

0

0

0

0

CHELTUIELI'DI/CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3039

0

0

0

0

TITLULXJtfttfTIVE NEFINANCIARE (cod 71.0

1 + 71.0

71

3039

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3039

0

0

0

0Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din^fe. 2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020

- mii lei -

-^Nominalizarea pe obiective ile investiții, dotări și -alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Program 2020

C apacit.Z

din care finanțat din :

Alff»

din c

are: pp

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

seama transf. de la bugetul de stat

Termen P.I.F.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

141,135

141,135

141,135

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

14,123

14,123

14,123

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

27,432

99.580

27,432

99.580

27,432

99,580

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

2,554

2,554

2,554

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2,554

2,554

2,554

Dotări

2,554

2.554

2,554

Primăria Municipiului Pitești

2,554

2,554

2,554

2,554

2,554

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

864

864

864

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

864

864

864

Dotări

864

864

864

Primăria Municipiului Pitești

400

400

400

400

400

12.2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

464

464

464

464

464

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații

buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[Cap. 65102 „învățământ”, din care:     — -----

12,482

12,482

12,482

A. Lucrări în continuare, din care:

2,300

2.3no~

—2.3OG~

-

Primăria Municipiului Pitești

2,300

2,300

2,300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2,100

2,100

1,850

1,850

1,850

12.2020

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Bas arab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației 1SU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

100

100

100

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

4.409

4,409

4,409

Primăria Municipiului Pitești

4,409

4,409

4,409

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

447

447

447

ț

-f

x\

11

II

-7

447

447

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

/

50

50

12.2020

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

114

114

114

114

114

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extinderersrrea-bilrtarc imobil Școala Gimnaziala

24 785—

74 785--

—2 000—

2 000

2 000

12 2021

„Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

-Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”

418

418

418

418

418

12,2020

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1,051

1,051

480

480

480

12.2020

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1,752

1,752

900

900

900

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

5,773

5,773

5,773

1. Proiectare

776

776

776

Primăria Municipiului Pitești

776

776

776

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești

30

30

30

/

-T-? \V

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești

30

30

30

§

A;

Ușa

n\. * \

II $ U # J

30

30

12.2020

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

V-r

\\ C

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

-

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Saladc-

educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30 -

—30 J

L2T020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

83

83

83

83

83

12.2020

-Sală, de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae BăJcescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

 a

X

150

150

12.2020

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

20

fF

20

20

-Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul”

50

50

20

TK

\x A

" ■

X I

20

20

-Documentație în vederea obținerii autorizației 1SU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

w

X      - - J

5. vii S'-S

IL'v b

.  7

28

28

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

25

25

25

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const, potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jteahilimre și consolidare corp administrativ Colegiul

40----

40

----40---

40

40

12.2020

Național „Ion C. Brătianu

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

40

40

12.2020

2. Dotări

40

40

40

Primăria Municipiului Pitești

40

40

40

40

40

12.2020

3. Reabilitări

4,957

4,957

4,957

Primăria Municipiului Pitești

4,957

4,957

4,957

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6,128

6,128

1,500

1,500

1,500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11,382

11,382

750

750

750

12.2021

-Reabilitare termică Sala de Sport -Școala Gimnazială „Negru Vodă”

142

142

142

-A'A

142

142

12.2020

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29,029

29,029

1,275

r

l'AA

• 1 “

v II

1,275

1,275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1,572

1,572

645

' ' A

- - "/

7/ z

645

645

12.2020

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1,406

1,406

645

>■' ■

L ■      /

645

645

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / tr imestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pi seama transf. de ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

O 11 Q

9 419

9 419

H |J • U / iVi      U 1LU 1 il ț I Wl LUI V ^1 IV11V    Ulii Vil i V«

—-----

A. Lucrări în continuare, din care:

3,084

3,084

3.084

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1,600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16,599

16,599

1,600

1,600

1,600

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1,484

1,484

1,484

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

600

600

600

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

3.974

3,974

3,974

Primăria Municipiului Pitești

974

974

974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21,923

21,923

974

974

974

Administrația Domeniului Public Pitești

3,000

■ 7      !

o'

3,000

3,000

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3,000

3,000

3,000

// 4

--V "

'x. **    \

3.000

3,000

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2,361

> ■

/ ■ £ j '

•“ r V- i

2,361

2,361

1. Proiectare

810

11

La ■ '

810

810

Primăria Municipiului Pitești

460

\\

V\

’■

< v. v-

z

460

460

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

X

155

155

12.2020

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pi seama transf. de la bugetul de stat

0

1

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Bază sportivă Prundu tip 1

50

50

50

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155 n

■  -+55-—

4-55—

- 12.2020-

-Regenerare zonă din vecinătatea Grotei Reci, Pădurea Trivale

50

50

50

50

50

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

50

50

50

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

300

300

300

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6,570

6,570

100

100

100

12.2020

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2020

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

100

100

100

12.2020

2, Dotări

751

751

75!

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

751

751

751

751

751

12.2020

3. Reabilitări

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

400

400

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a Il-a, zona lac

400

400

400

400

400

12.2020

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

400

o; \\

400

400

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

400

n * V >

V

\ V ' i

-

400

400

-Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

400

400

400

V '

t?/?'   ■■■■

Jl^1 -------

400

400

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

l'otal

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care;

De la bugetul local

re seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.-68J)LAs;igiirări ți asistență socială", din

—_--

1,485

1,485

1,485

A. Lucrări în continuare, din care:

1,400

1,400

1.400

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1,400

1,400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2,285

1,400

1,400

1,400

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

85

85

1. Proiectare

50

50

50

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

50

50

50

50

50

2. Dotări

35

35

35

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

33,160

33,160

33,160

A. Lucrări în continuare, din care:

1,155

1,155

1,155

Primăria Municipiului Pitești

1 ,i 55

1,155

1,155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7,722

6,888

1,000

1,000

1,000

12.2020

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

155

L

155

155

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

7.141

/7

        i .      -

J-T- 1 \

w

7.141

7,141

Primăria Municipiului Pitești

5,881

(1

- 1 i 4 -c

i

5,881

5,881

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14,627

14,627

3,100

 • V

 • V

!

JJ

3,100

3,100

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații

buget

din care:

De ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

municipiului Pitești (zona bl. GI, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrocliim iști lor) - etapa 1

7,224

7,224

2,500

2,500

2,500

12.2021

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2020

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

120

120

120

12.2020

-Wi-Fi 4 EU -promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale

141

141

141

141

141

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1,260

1,260

1,260

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair

100

100

100

100

100

12.2020

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

300

300

300

300

300

06.2020

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

24,864

24.864

24,864

1. Proiectare

2,345

2,345

2,345

Primăria Municipiului Pitești

1,895

A N / '

'st.

1.895

1,895

-Actualizare PUG

1,500

1,500

1,000

■ /<-

—AX ‘

A

1.000

1,000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

150

150

150

1

f * / rz

i                   >           i ‘

150

150

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona 11 Calea Câmpulung

40

40

40

La; Vt?.- ■

- ■ -■<<<<

40

40

12.2020

■ ' ■. — —

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației dc investiție)

Valoare

totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

kDnrnniMtatie in vederea ohtinernumtonzatiei TSIJ

Piața Trivale

35---

35

----35____

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

-Parcare supraterană strada Frasinului

40

40

40

40

40

12.2020

- Documentație tehnică -Creșterea competitivității economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

150

150

150

150

150

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE)

55

55

55

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

155

155

155

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae Iorga, tronson II

40

40

40

40 -

40

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului a! Municipiului Pitești

450

s

450

450

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

200

200

200

/ // [!

**  / p- Jj

r \

\\

n

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

u

....

S V

II

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

7

50

50

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.LF.

Total

din care finanțat din :

Su rse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care;

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Dotări

1.365

1.365

1,365

Primăria Municipiului Pitești

705

705

7U5  ’

-  705

-705

. 12 2020

Administrația Domeniului Public Pitești

58

58

58

58

58

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

602

602

602

602

602

12.2020

3. Reabilitări

17,051

17,051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

17.051

17,051

-Reabilitare Piața Primăriei

19,096

19,096

16,796

16,796

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

4,103

4,103

4,103

Primăria Municipiului Pitești

4,103

4,103

4,103

4,103

4.103

12.2020

Cap. 74,02 „Protecția mediului”, din care:

9,098

9,098

9,098

A. Lucrări în continuare, din care:

4.322

4.322

4,322

Primăria Municipiului Pitești

4,322

4,322

4,322

-Containere îngropate

4,322

4,322

4,322

4,322

4,322

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

1.317

1,317

1,317

Primăria Municipiului Pitești

1,317

1,317

1,317

-Containere îngropate (etapa a-II-a)

1,317

1,317

1,317

■/ i

1.317

1,317

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3,459

3,459

3,459

1. Proiectare

92

// h

’*    / i,      x

- 1     \ f-V ’■

i ■■ X *1     \

92

92

Primăria Municipiului Pitești

92

|F

-

J

92

92

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

A'

7

7

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

l

40

40

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

2-, Dotări

3,367

3.367

3,367

Primăria Municipiului Pitești

3,367

3,367

3,367

3,362

—3x367—

J2-202Q

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

12

12

1. Proiectare

12

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

72,061

72,061

72,061

A. Lucrări în continuare, din care:

1,862

1,862

1.862

Primăria Municipiului Pitești

1,282

1.282

1.282

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1,267

1,267

1,267

1,267

1,267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

15

15

15

04.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

580

580

580

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str. Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

30

30

30

03.2020

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonaiă zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

550

N

550

550

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10,591

x \

10,591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10,591

■ '

■■                                ț

10,591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3,039

3,039

3,039

V

l

\ 1 “ J

■ ^4

3,039

3,039

12.2020Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Mndernivrren infr<im-iictiirii serviciului de transport

public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

57,754

57,754

1,150

MrttSO—

R150—

-12,2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42,865

42,865

1,360

1,360

1,360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3,819

3,819

2,022

2,022

2,022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3,255

3,255

1,300

1,300

1,300

12.2022

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

3,411

3,411

1,720

1,720

1,720

12.2022

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

59,608

59,608

59,608

1. Proiectare

1,190

1,190

1,190

Primăria Municipiului Pitești

770

770

770

-Modernizare strada Marta. Rădulescu

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Alexandru Dor.ici

40

40

40

’■ -

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

//

A 1

1

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-II-a

40

40

40

!( - i

A'A

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

. 40

V. ’

<' - ■//

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

V-

.....■

50

50

12.2020

SWȘILIL^

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capâcit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații

buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^Pasarelă supraleratiă~Calea Craiovei, zona Comisariat-

----35----

25

____35

35

35

12.2020

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6

35

35

35

35

35

12.2020

-Amenajare piste de biciclete

40

40

40

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

30

30

30

30

30

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodâ-Calea Bascovului

55

55

55

55

55

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

155

155

155

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Prof. loan Angelescu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

35

35

35

12.2020

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

35

35

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

30

30

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

420

420

420

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal

120

120

120

120

120

12.2020

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor

30

30

30

_■

- -■ ■ .

vl

A

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5

25

25

25

■            f -

c. I

t     V

’ 1

r         t . t 1

J

25

25

12.2020

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

Vo""

7

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reahiditare^scări publice Aleea Spitalului, zona

55-

25

-25-----

25

25

12.2020

blocurilor DA, DB, DC

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10

50

50

50

50

50

12.2020

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

100

100

100

100

100

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări

51,087

51,087

51,087

Primăria Municipiului Pitești

174,428

174,428

49,438

49,438

49,438

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

1,649

1,649

1,649

1,649

1,649

12.2020

3. Reabilitări

7,331

7.331

7,331

Primăria Municipiului Pitești

7,331

7,331

7,331

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1,302

1,302

730

730

730

03.2020

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

700

700

700

06.2020

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4,163

4,163

4,100

kC ■'A

k

4,100

4,100

12.2020

-Reabilitare strada Carpenului

1,398

1,398

1

//

•* 1 \

4

1

1

03.2020

-Reabilitare strada Trivale

2,012

2,012

1,800

IT

------U-

■ ! ■■■!

■■

J—

1,800

1,800

06.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pc seama transf, de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


la Hotărârea Consiliului Local nr.


Credite de angajament și credite bugetare pentru perioada 2020 - 2023Anexa nr. 4

dinx?7.<2?2020


 • I. Credite de angajament

 • II. Credite bugetare

  Capitol / Obiectiv de investiții

  TOTAL

  Anul 2020

  Anul 2021

  Anul 2022

  Anul 2023

  TOTAL

  I

  454.769,00

  453.559,00

  605.00

  605.00

  .0,011

  “ ...... ......—• • ■ - ■ .....-

  fl

  ' 454,769,00

  72^61oJ'O

  226.1123.00

  99-683.00

  56.453.00

  din care:

  Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

  I

  76.105,00

  76.105,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  76.105,00

  8.195,00

  37.825,00

  30.085,00

  0,00

  B. Lucrări noi, din care:

  l

  27.588,00

  27.588,00

  0,00

  0,00

  0.00

  II

  27.588,00

  3.380,00

  12.816,00

  11.392,00

  0,00

  Primăria Municipiului Pitești

  I

  27.588,00

  27.588,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  27.588,00

  3.380,00

  12.816,00

  11.392,00

  0,00

  -Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea

  1

  24.785,00

  24.785,00

  0,00

  0,00

  0,00

  cel Bătrân”, municipiul Pitești

  11

  24.785,00

  2.000,00

  11.393,00

  11.392,00

  0,00

  -Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit

  I

  1.051,00

  1.051,00

  0,00

  0,00

  0,00

  „Căsuța Poveștilor”

  II

  1.051,00

  480,00

  571,00

  0,00

  0,00

  -Extindere spații de învățământ și administrative la

  I

  1.752,00

  1.752,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

  II

  1.752,00

  900,00

  852,00

  0,00

  0,00

  C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

  I

  48.517,00

  48.517.00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  48.517,00

  4.815,00

  25.009, t)0

  18,693,00

  0,00

  3. Reabilitări

  I

  48.517,00

  48.517,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  48.517,00

  4.815,00

  25.009,00

  18.693,00

  0,00

  Primăria Municipiului Pitești

  I

  48.517,00

  48.517,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  48.517,00

  4.815,00

  25.009,00

  18.693,00

  0,00

  -Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul

  1

  6.128,00

  6.128,00

  0,001

  0,00

  0,00

  cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

  11

  6.128,00

  1.500,00

  4.628,00

  0,00

  0,00

  -Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul

  I

  11.382,00

  11.382,00

  0,00

  0,00

  0,00

Capitol / Obiectiv de investiții

TOTAL

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Național „Zinca Golescu”

II

11.382,00

750,00

5.316,00

5.316,00

0,00

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Armând Călinescu" din municipiul Pitești

I

28.029,00

28.029,00

0,00

0,00

0,00

II

28.029,00

1.275,00

13.377,00

13.377,00

0,00

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

I

1.572,00

1.572,00

0,00

0,00

0,00

II

1.572,00

645,00

927,00

0,00

0,00

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1

1.406,00

1.406,00

0,00

0,00

0,00

11

1.406,00

645.00

761,00

0,00

0,00

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

1

19.100,00

17.890,00

605,00

605,00

0,00

11

19.100,00

2.891,00

8.104,00

8.105,00

0,00

A. Lucrări în continuare, din care:

I

19.100,00

17.890,00

605,00

605,00

0,00

11

19.100,00

2.891,00

8.104,00

8.105,00

0,00

. .... .

I

16.599,00

16.599,00

0,00

0,00

0,00

irimari   untcipiu ui ieși

II

16.599,00

1.600,00

/ -T77 ,VV

7.500,00

0,00

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

I

16.599,00

16.599,00

0,00

0,00

0,00

II

16.599,00

1.600,00

7.499,00

7.500,00

0,00

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

I

2.501,00

1.291,00

605,00

605,00

0,00

II

2.501,00

1.291,00

605,00

605,00

0,00

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

I

2.501,00

1.291,00

605,00

605,00

0,00

11

2.501,00

1.291,00

605,00

605,00

0,00

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii șî dezvoltare publică”, din care:

1

22.851,00

22.851,00

0,00

0,00

0,00

II

22.851,00

6.100,00

7.862,00

7.362,00

1.527,00

B. Lucrări noi, din care:

I

21.851,00

21.851,00

0,00

0,00

0,00

II

21.851,00

5,600,00

7.362,00

7362,00

1.527,00

Primăria Municipiului Pitești

I

21.851,00

21.851,00

0,00

0,00

0,00

II

21.851,00

5.600,00

7.362,00

7.362,00

1.527,00

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI

I

14.627,00

14.627,00

0,00

0,00

0,00

II

14.627,00

3.100,00

5.000,00

5.000,00

1.527,00

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi,

1

7.224,00

7.224,00

0,00

0,00

0,00

II

7.224,00

2.500,00

2.362,00

2.362,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

11

1.000,00

500,00

500,00

0,00

1. Proiectare

I

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

W

11

1.000,00

500,00

500,00

0,00

Primăria Municipiului Pitești

I

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

■ 0,00'

II

1.000,00

500,00

500,00

0,00

■0,00

-Actualizare PUG

1

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

II

1.000,00

500,00

500,00

0,00

WCapitol / Obiectiv de investiții

Cap. 74.02 „Protecția mediului", din care:


li


C. Alte cheltuieli de investiții, din care:


Dotări


Primăria Municipiului Pitești


n

 • i

 • ii _i_ n


TOTAL


44.395,00

44.395.00


44,395.00

44.395,00

44.395,00

44,395,00

44,395,00

44.395,00


Anul 2020


Anul 2021


Anul 2022


Anul 2023


Cap. 84.02 „Transporturi”, dîn care:


292.318,00


II


B. Lucrări noi, din care:


44.395.00

5.000,00


44.395,00

5.000,00

44.395,00

5.000,00

44.395,00

44,395,00


292.318,00


0,00

5.000,00


0,00

5.000,00

0,00

5,000,00


5.000,00


9.395,00


0,00


25.000,00


0,00


25,000,00

0,00

25.000,00


25.000,00

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului -Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești -Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban -Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice -îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Inffastructră

2. Dotări


H

T

ii

 • i ii^ j_

ii _i_ ii

 • i ji j_

ii

i


292.318,00

111.104,00

111.104,00

111.104,00

111.104,00

57.754,00

57.754,00

42.865,00

42.865,00

3.819,00

3.819,00

3.255,00

3,255,00

3.411,00

3.411,00

170.590,00


50.424,00

111,104,00

7.402,00

111.104,00

7.402,00

57.754,00

1.150,00

42.865,00

1.360,00

3.819,00

2.022,00

3.255,00

1.150,00

3.411,00

1.720,00

1 70.590,00


167.232,00


44.736,00


29.926,00


0,00


0,00


0,00


Primăria Municipiului Pitești


Autobuze el 40 buc


Stafii incarcare autobuze electrice


Autobuze hibrid


n

T

j_ n

_i_ n.

j_

ii

i


10.624,00


38.222,00

170.590,00

38,222,00

119.000,00

40.000,00

12.495,00

1.775,00

39.095,00

5.000,00

10.624,00


40.593,00

0,00

40.593,00

0,00 20,000,00

0,00 15,000,00

0,00

1.797,00

0,00 2.105,00

0,00

1.691,00

0.00


35,000,00

0,00

35.000,00

0,00

20.000,00

0,00

15.000,00


28.109,00

0,00

28.109,00

0,00 16.604,00

0,00 11,505,00

0,00


125.815.00

0,00 125.815,00

0,00 79,000,00

0,00

10,720,00

0,00

34.095,00


0,001.817,00

0,00

1.817,00


la Hotărârea Consiliului Local nr.


Anexa nr. 5 dii^O.^2020


PROGRAM DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI - ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

-Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Total

din care:

Total

din care:

Total

din care:

Fonduri buget local

Fonduri buget local

Fonduri buget local

0

2

3

4

5

6

7

TOTAL

226,023

226,023

99,683

99,683

56,453

56,453

din care:

Cap. 65.02 „Învățământ”, din care:

37,825

37,825

30,085

30,085

0

0

B. Lucrări noi, din care:

12,816

12.816

11,392

11,392

0

0

Primăria Municipiului Pitești

12.816

12,816

11,392

11,392

0

0

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

11,393

11,393

11,392

11,392

0

0

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

571

571

0

0

0

0

-Extindere spatii de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

852

852

0

0

0

0

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

25,009

25.009

18,693

18,693

0

0

3. Reabilitări

25,009

25,009

18,693

18,693

0

0

Primăria Municipiului Pitești

25,009

25,009

18,693

18,693

0

0

-Reabilitare termica si reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul" Pitești

4,628

4,628

0

0

0

0

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul Național „Zinca Golescu”

5,316

5,316

5,316

5,316

0

0

0

2

3

4

5

6

7

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Armând Călinescu" din municipiul Pitești

13,377

13,377

13,377

13,377

0

0

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

927

927

0

0

0

0

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

761

761

0

0

0

0

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

8,104

8,104

8,105

8,105

0

0

A. Lucrări în continuare, din care:

8.104

8,104

8,105

8,105

0

0

Primăria Municipiului. Pitești

7.499

7.499

7.500

7.500

0

0

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

7,499

7,499

7,500

7,500

0

0

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

605

605

605

605

0

0

-Modernizare locuri de joaca Parc Lunca Argeșului

605

605

605

605

0

0

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

7,862

7,862

7,362

7,362

1,527

1,527

B. Lucrări noi, din care:

7,362

7,362

7,362

7,362

1,527

1,527

Primăria Municipiului Pitești

7,362

7,362

7,362

7,362

1,527

1,527

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

5,000

5,000

5,000

5,000

1,527

1,527

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) -etapa I

2,362

2,362

2,362

2,362

0

0

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

500

500

0

0

0

0

Proiectare

500

500

0

0

0

0

Primăria Municipiului Pitești

500

500

0

0

0

0

Actualizare PUG

500

500

0

0

0

0

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

5,000

5,000

9,395

9,395

25,000

25,000

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

5,000

5,000

9,395

9,395

25.000

25,000

Dotări

5,000

5,000

9,395

9,395

25,000

25,000

Primăria Municipiului Pitești

5,000

5,000

9,395

9,395

25,000

25,000

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

167,232

167,232

44,736

44,736

29,926

29,926

0

2

3

4

5

6

7

B. Lucrări nci, din care:

40,593

40,593

35,000

35,000

28,109

28,109

Primăria Municipiului Pitești

40.593

40.593

35.000

35,000

28,109

28,109

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

20,000

20,000

20,000

20,000

16,604

16,604

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

15,000

15,000

15,000

15,000

11,505

11,505

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

1,797

1,797

0

0

0

0

Pitești - Infrastructura de încărcare autobuze electrice

2,105

2,105

0

0

0

0

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești -Infrastructră

1,691

1,691

0

0

0

0

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

126,639

126,639

9,736

9,736

1.817

1,817

1. Dotări

125,815

125,815

4,736

4,736

1.817

1,817

Primăria Municipiului Pitești

125,815

125,815

4,736

4,736

1,817

1,817

2. Reabilitări

824

824

5,000

5,000

0

0

Primăria Municipiului Pitești

63

63

0

0

0

0

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale

63

63

0

0

0

0

Administrația Domeniului Public Pitești

761

761

5.000

5.000

0

0

-Reabilitare străzi, alei, parcări

761

761

5,000

5,000

0

0


bugetului


TOTAL


la Hotărârea Consiliului Local nr


Anexa nr. 6

45 0^2020


Primăriei Municipiului Pitești pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri și articole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023


- mii lei

DENUMIREA INDI

---

Datorilor

Cod indicato r

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

JNCTIONARE+SECTIUNEA L

301539

0

368142

237563

199938

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 0

1+79+85)

F

166551

0

143485

143485

143485

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30

40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

166551

0

143485

143485

143485

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL {

;od 10.01+10.02+10.03)

10

24350

0

24100

24100

24100

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +

10.01.03 la 10.01.08 +10.01.IC

1001

23323

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.0

la 10.02.06+10.02.30)

1002

346

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03,06)

1003

679

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.

n la 20.06+20.09 la 20.16+20.

20

41971

0

38465

38465

38465

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .C

9+20.01.30)

2001

2716

0

0

0

0

Reparații curente

2002

3250

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

od 20.05.01+20.05.03+20 05.3

2005

210

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.0(

1.01+20.06.02)

2006

150

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

30

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice local

5 la realizarea unor lucrări si se

2019

2610

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+

20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

2030

32985

0

0

0

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03

30

3740

0

3730

3730

3730

Dobânzi aferente datoriei publice externt

(cod 30.02 01 la 30 02.03+30.1

3002

3740

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.21

+40.30)

40

48000

0

48000

48000

48000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor i

ie preț si tarif

4003

48000

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (coc

50.04)

50

20000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția a

toritatilor locale

5004

20000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUE

51F

16670

0

17370

17370

17370

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01

03+51.01.05+51.01.14+51.01.1

5101

16670

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod f

5.01+ 55.02)

55F

10657

0

10657

10657

10657

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55

01.63+55.01.65)

5501F

10657

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 1

7.02)

57

173

0

173

173

173

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02+

4)

5702

173

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.0

+ 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

59

990

0

990

990

990

Asociații si fundații

5911

120

0

0

0

0

Susținerea cultelor

5912

200

0

0

0

0

Despăgubiri civile

5917

500

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

5940

170

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5

+55+56+70+79+84+85)

D

134988

0

224657

94078

56453

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT

ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUE

51D

307

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51

32.28+51.02.29)

5102

307

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fond

ri externe nerambursabile afere

58

74386

0

195757

63239

29636

Programe din Fondul European de Dezv

citare Regionala (FEDR) (58.01

5801

65472

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (-

SE) (58 02.01 la 58.02.03)

5802

8914

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72-

75)

70

60295

0

29272

31444

26817

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cc

d 71.01 + 71.03)

71

60295

0

29272

31444

26817

Active fixe (cod 71.01.01 ia 71.01.03+7 I

01.30)

7101

36308

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

23987

0

0

0

0

din care:

Paragraful 0103 Autorități executive

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE F

INCTIONARE+SECTIUNEA E

33129

0

28770

28770

28770

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01

+79+85)

F

29026

0

28770

28770

28770

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+

10+50+51SF+55SF + 57+59)

01F

29026

0

28770

28770

28770

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (c

3d 10.01 + 10.02+10.03)

10

24100

0

24100

24100

24100

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 +

0.01 03 la 10.01.08 +10.01.1C

1001

23073

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.0'

la 10.02.06+10.02.30)

1002

348

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

679

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.0

1 la 20.06+20.09 la 20.16+20.

20

4256

0

4000

4000

4000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.0

5+20.01.30)

2001

2506

0

0

0

0

Reparații curente

2002

250

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (c

yd 20.05.01+20.05.03+20.05.3

2005

40

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20,06

.01+20.06.02)

2006

130

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

10

0

0

0

0

Consultanta si expertiza

2012

30

0

0

0

0

Pregătire profesionala

2013

10

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 04+.

>0 30.06+20.30.07+20.30.09+2

2030

1280

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 01

+ 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

59

670

0

670

670

670

Despăgubiri civile

5917

500

0

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap

eîncadrate

5940

170

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51

^55+56+70+79+84+85)

D

4103

0

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fondu

i externe nerambursabile afere

50

3614

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (F

SE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

3614

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+1

5)

70

489

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cc

j 71.01 + 71.03)

71

489

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71

01.30)

7101

489

0

0

0

0

Capitolul 5402 Alte servicii publice generale

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA [

22862

0

2270

2270

22.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

21+79+85)

F

22770

0

2270

2270

2270

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3(

1+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

22770

0

2270

2270

2270

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

icod 10.01 + 10.02+10.03)

10

250

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01

H0.01.03 la 10.01.08 +10.01.IC

1001

250

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20

01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.

20

250

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

COd 20.05.01+20.05.03+20.05.3

2005

150

0

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.

6.01+20.06.02)

2006

20

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04

■20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

2030

80

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (co

1 50.04)

50

20000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

utoritatilor locale

5004

20000

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNII

ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU^

51F

2270

0

2270

2270

2270

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.0

03+51,01.05+51.01.14+51.01.'

5101

2270

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5

I+55+56+70+79+84+85)

D

92

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNII

ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUi

51D

92

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51

02.28+51.02.29}

5102

92

0

0

0

0

Subcapitolul 05 Fond de rezervă bug

etară la dispoziția autorităților locale

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA q

20000

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

51+79+85)

F

20000

0

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3'

1+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

20000

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (co

d 50.04)

50

20000

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția ■.

utoritatilor locale

5004

20000

0

0

0

0

Subcapitolul 10 Servicii publice com

unitare de evidență a persoanelor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA q

2362

0

2270

2270

2270

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

31+79+85)

F

2270

0

2270

2270

2270

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3

1+40+50+51SF+55SF+57+59)

01F

2270

0

2270

2270

2270

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI

fATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUE

51F

2270

0

2270

2270

2270


- mii lei -


\ ■                           1N D1

''^7

ORATORILOR

Cod indicato r

Buget 2020

Estimări

PREVEDER

I ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bug