Hotărârea nr. 44/2020

HCLvalidare mandat Coman Sorina-Marilena

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind va idarea mandatului de consilier municipal al doamnei Coman Sorina-Marilena


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

Pitești;

-Raportul Comisiei de

-Raportul nr. 7765/13

Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020,

nr.8874/18.02.2020;

-Adresele Partidului Mișcarea Populară - Filiala Județeană Argeș nr. 21/2020 și nr.23/2020, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6894/2020, respectiv sub nr.7550/2020;

Văzând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.602 din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiile completările ulterioare,


privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


validare a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

1.02.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic


nr.


8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020,


or art. 196 alin. (1) lit.”a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se validează mandatul de consilier municipal al doamnei Coman Sorina-Marilena, supleant pe lista de candidați pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016


a Partidului Mișcarea Populară.

Art.2. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre


doamnei Coman Sorina-Mari


ena.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 44 din 20.02.2020