Hotărârea nr. 43/2020

HCL incetare calitate consilier Barbulescu Ilie

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Bărbulescu Ilie

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Referatul constatator nr. 5541/03.02.2020;

    6660/07.02,2020 al Direcției Administrație Publică


  • - Raportul nr.

Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8870/18.02

    .2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr.


8873/18.02.2020, nr. 8874/18.02.2020;

  • - Adresa Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești nr.7595/03.02.2020;

    derile art. 204 alin. (2) lit. ”1” și alin. (6) din Codul


Văzând preve

administrativ, cu completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

”a” din Codul administrativ,


cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic -

de drept a calității de con locul de consilier local deții

Hotărârea se

Pitești, Partidului Mișcarea


Consiliul Local al Municipiului Pitești ia act de încetarea silier local a domnului Bărbulescu Ilie și declară vacant nut de acesta.

comunică, de către Secretarul General al Municipiului Populară - filiala Argeș.

PREȘEQntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătătin Călugăru

Pitești,

Nr. 43 din 20.02.2020