Hotărârea nr. 42/2020

HCL alegere presedinte sedinta

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui președinte de ședință


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Văzând dispo completările ulterioare,

In temeiul dis

cu completările ulterioare,


zițiile art. 123 alin. (3) din Codul administrativ, cu


pozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic.

ședință pentru ședința ordin


Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu se alege președinte de tară din data de 20.02.2020.


REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, BănicăContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălîn Călugăru


Pitești,

Nr. 42 din 20.02.2020