Hotărârea nr. 41/2020

.HCL completare HCL nr.197-25.05.2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

rt,17Al din anexa la Hotărârea


pentru completarea a

nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru

activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al

Având în vedere

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

i Locale a Municipiului Pitești nr.376/17.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2601/17.01.2020;

8/21.01.2020 al Direcției Tehnice;

iilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în 3891/2020, nr.3892/2020, nr.3893/2020, nr.3894/2020;

:rile art.2 și art.3 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin.(2) regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și


ale art.l și art.8 lit. e) din anexa nr.l la HGR nr.741/2016 tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea,


-Adresa Poliție -Raportul nr.331 -Avizele comis

rapoartele nr. 3890/2020, nr. Văzând prevede localităților urbane și rurale, din OG nr.2/2001 privind completările ulterioare, ale art.25 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, pentru aprobarea Normelor incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, ale art.84 alin.(5) și art. 129 alin.(l) din Codul administrativ, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l), lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

I al Anexei la H.C.L. nr. 197/25.05.2017 privind aprobarea realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a dificările și completările ulterioare, se completează și va


Art. I. Art. 17A

unor măsuri și acțiuni pentru

Municipiului Pitești, cu mo

avea următorul cuprins:

”Art.l7Al.(l).

funerare, a crucilor și a sicrielor, de către prestatorii de servicii funerare, se realizează exclusiv în spațiul corespun: activitate, spațiu înscris în au

(2). Obligația p

și celorlalte persoane fizice

sicrie.

Expunerea, prezentarea și comercializarea coroanelor


izător deținut de aceștia pentru desfășurarea obiectului de itorizația sanitară de funcționare.

^revăzută la alineatul precedent revine în mod corespunzător și juridice, care comercializează coroane funerare, cruci și


(3). Persoanele fizice și juridice, prevăzute la alin.(l) și (2) au obligația să acopere suprafețele vitrate sati să ia alte măsuri similare, care să nu permită vizualizarea activităților specifice, care se desfășoară în locația respectivă.


desfășoară în locația respectivă.

(4). Măsura prevăzută la alin.(3) nu se aplică în cazul spațiilor în care se desfășoară comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, cunoscute drept florării, persoanele fizice și juridice în cauză având obligația comercializării coroanelor funerare fără a fi expuse la vedere, în vitrină."

Art.II. Poliția Locală a Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului Pitești.

//S-—Z * vk

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Inn foiîitpi

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălut Călugării

Pitești,

Nr.41 din 28.01.2020