Hotărârea nr. 40/2020

.HCL aprobare Studiu oportunitate salubrizare

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 3580/23.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

le specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3891/23.01.2020,      nr.3 892/23.01.2020,      nr.3 893/23.01.2020,


-Avizele comisiilor di

nr.3890/23.01.2020, nr.38c nr.3894/23.01.2020;

-Studiul de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești, elaborat de P.F.A. Suditu Elena Geanina și înregistrat la Primărja Municipiului Pitești sub nr. 3361/22.01.2020;

129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit. n) din Codul administrativ, cu


Văzând prevederile art completările ulterioare, ale art.8 alin.(3) lit. d), art.10 alin.(5), art.10 alin.( 12), art.22 alin.(l) și (3) și art.28 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale nr. 101/2006, republicată, cu nr.338/2019 pentru aprobarea elaborării unui sti organizare și gestionare a serviciului de salubrizare în municipiul Pitești;

art.6 alin.(l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților, modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. elaborării unui studiu de oportunitate privind modalitatea de __________________în municipiul Pitești;


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Studiul de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a seKiciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Se aprobă, ca modalitate de gestiune a serviciului de salubrizare în municipiul Pitești, varianta identificată la Capitplul III, Opțiunea 4 din Studiul menționat la alin.(l), respectiv atribuirea directă către S.C. Sa

ubritate 2000 S.A.


Art.2. Se aprobă instituirea taxei de salubrizare în municipiul Pitești, ca plată ce va fi efectuată de utilizatori ca și contravaloare a serviciului de salubrizare.

Art.3. Până la data de


) 1.08.2020 se vor face demersurile necesare pentru obținerea avizelor prevăzute de lege și elaborarea documentelor specifice aplicării prezentei hotărâri - Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului, reglementarea aplicării taxei de salubrizare, acestea urmând a fi supuse aprobării consiliului local.

Art.4. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Juridic Contencios și Direcția Impozite și Taxe Locale vor aduce la

Administrație Publică Locală,

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și ADI “SERVSAL” Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă/in Călusăru

Pitești,

Nr.40 din 28.01.2020


Stabilirea soluțiilor

9

optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești

STUDIU DE

OPORTUNITATEPrimăria Municipiului Pitești

Județul Argeș

PITEȘTI

Nr..A3..G..l......

Ziua.Â^:.......Luna...0.1.......Anul..?.9^9.

STUDIU DE OPORTUNITATE

stabilirea soluțiilor optim


e de organizare și gestionare a serviciului de

utilitate publică


de salubrizare în Municipiul Pitești

Colectarea separa tă și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor sinii și instituții, inclu: fluxului de deșeu acumulatori;

are provenind din activități comerciale din industrie siv fracții colectate separat, fără a aduce atingere ri de echipamente electrice și electronice, baterii și


• Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

Opera rea/adm ini


strarea


stațiilor


de transfer pentru deșeu rile


municipale și deșeurile similare;

IXATA :


laMtârie. 2020eLA'BORATOR:


CUPRINS

CAPITOLUL I - DATE GENERALE


1.


1.1. Obiectul studiului
1.2. Prezentarea Municipiului Piteș


ti


1.3. Aria de desfășurare a serviciului

9


2.


CAPITOLUL II - SERVICIUL DE SALUBRIZARE


2.1. Baza legală pentru funcționarea și organizarea serviciului


2.2. Organizarea existentă a serviciului


23


2.3. Descrierea serviciului


28


2.3.1.


Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor omerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate Ului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii ..........................................................................................28


similare provenind din activități c separat, fără a aduce atingere flux și acumulatori;.............................


2.3.2. Colectarea și transportu reamenajare și reabilitare interioa


deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de ră și/sau exterioară a acestora...........................................31


2.3.3. Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare 31


2.3.4. Investiții necesare


2.4. Indicatori de performanță ai servicului


2.5. Sursele de finanțare ale activităților

9                                                   9


2.6. Motivele de ordin economic,


3.


31


32


33


Inanciar si de mediu care justifica realizarea serviciului.- . 33


CAPITOLUL III - MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIILOR


34


 • 3.1. Opțiunea 1 - Organizarea serviciului la nivel regional, prin gestiune delegată

  35


  3.1.1.


  Contextul instituțional în


  care va desfășura activitatea aferentă serviciilor


  35


  3.1.2.


  Avantaje, dezavantaje, riscuri și oportunități


  35


  3.1.3.


  Pași necesari pentru realizare opțiune și termene previzibile


  36


 • 3.2. Opțiunea 2 -Organizarea serviciului la nivel regional ,Serviciile se atribuie de către SERVSAL operatorului SALUBRITATE 2000 SA pe teritoriul municipiului Pitești, prin atribuire directă

  37


  3.2.1.


  Contextul instituțional în care se poate desfășura activitatea aferentă serviciilor


  37


  3.2.2.


  Avantaje, dezavantaje, riscuri și oportunități


  38


  3.2.3.


  Pași necesari pentru realiz


  are opțiune și termene previzibile


  38


iciului la nivelul Municipiului, , Municipiul Pitești se retrage se atribuie de către Municipiul Pitești operatorului

tjuire directă sau procedură competitivă...........................39

3.3. Opțiunea 3 - Organizarea serv din ADI SERVSAL, serviciile SALUBRITATE 2000 SA prin atri


3.3.1.


Contextul instituțional în care se poate desfășura activitatea aferentă serviciilor


39


3.3.2.


Avantaje, dezavantaje, ris curi și oportunități


40


Pașii necesari pentru atribuirea serviciului de salubrizare în cazul retragerii

Municipiului Pitești din cadrul asociațieiSERVSAL...............................................................41


3.3.3.


3.4. Opțiunea 4 - Organizarea serviciului la nivelul Municipiului, Municipiul Pitești membru al SERVSAL, servicii

SALUBRITATE 2000 SA prin atribuire directă sau procedură competitivă


rămâne


e se atribuie de către Municipiul Pitești operatorului

42


3.4.1.


Contextul instituțional în


care se poate desfășura activitatea aferentă serviciilor.......42


3.4.2.


Avantaje, dezavantaje, ris<


curi și oportunități


43


3.4.3.


Pașii necesari pentru atribuirea serviciului de salubrizare în cazul retragerii

ciației SERVSAL..............................................................43


Municipiului Pitești din cadrul ase


4. Capitolul IV: Concluzii și decizii necesare în etapa următoare


44


5. Capitolul V: SINTEZA OPTI


LINILOR


45
1. CAPITOLUL I - DATE GENERALE


1.1. Obiectul studiului

st elaborat pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile


Prezentul Studiu de oportunitate a fo:

minime privind Modalitatea de Gestiune a Serviciilor în Municipiul Pitești.

Serviciile care fac obiectul prezentului studiu de oportunitate sunt:

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

colectarea și transportul deșei i

și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

Acest studiu de oportunitate va sta k baza adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a unor decizii de natură strategică, care vor determina modul de organizare și gestiune a serviciilor pe termen mediu la nivelul Municipiulu .

Infomațiile care au stat la baza ipotezelor și concluziilor prezentate sunt:

datele și documentele furnizate de către Primăria Municipiului Pitești, așa cum acestea au fost funizate;

Informațiile din surse pub

instituțiile/părțile implicate (site-uri oficiale, declarații de presă, etc.), inclysi realizate pentru managementul deșeurilor solide în județul Argeș; Legislația în vigoare;

Au fost identificate de către consultant nevoia de informații privind:

Memorandumul de finanțare POIM - CJ Pitești pentru proiectul „M deșeurilor solide în Județul Argeș”.

Acordurile de asociere pri

Strategia de dezvoltare a serviciului- conform statutului Servsal

Daca ADI Servsal Argeș către pentru serviciul de contractelor existente la 3


1)


2)


3)


rilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare


ice cu privire la serviciul ce face obiectul studiului și la ^investițiile

z ! \ *'


vind finanțarea proiectului de către membriia demarat la acest moment procedura de atribuire a contractului salubrizare pentru Municipiul Pitești, având în vedere expirarea 1.07.2020.


Studiul se bazează pe premiza că dacele furnizate au fost complete și reale, orice infomații care nu au fost aduse la cunoștința consultantul


ai neputând fi asociate cu rezultatul acestui studiu.


1.2. Prezentarea Municipiului Pitești

Date generale

Municipiul Pitești este reședința județului Argeș și este situat în partea central-sudică a României, între Carpații Meridionali și Dunăre.

punctul de intersecție al paralelei de

estică.

Suprafața Municipiului Pitești esU de 111,17 km2. Prima atestare documentară datează din 20 mai 1388 când domnul Mircea cel E


. Orașul se află la confluența râului Argeș cu Râul Doamnei, în 44°51'30" latitudine nordică cu meridianul de 24°52' longitudine


ătrân întărește Mănăstirea Cozia, „o moară în hotarul Piteștilor".


Orașul propriu-zis, așezat între dealuri înalte, pe terasele râului Argeș, are un topoclimat de vale, calm și moderat. Temperatura medie anuală variază între 9° și 10 °C, media lunii ianuarie fiind de -2,4 °C, iar cea a lunii iulie de +20,8 °C. Preci

700 mm anual.


pitațiile atmosferice depășesc media pe țară, oscilând între 680 și


Populația

La nivelul municipiului Pitești se remarcă un fenomen demografic în acord cu tendințele naționale, și anume, scăderea populației stabile.

Populația municipiului Pitești1 a cuno:


Populația municipiului Pitești1 a cunoscut o scădere continuă, în medie pe an de 0,40%. Astfel, la nivelul anului 2017, populația stabilă la 1 ianuarie era de 175.653 persoane. în ultimii 11 ani, localitățile limitrofe municipiului prezintă o creștere a populației, cea mai mare creștere procentuală fiind în comunele Bradu și Moșoaia.

Conform INSSE (Direcția județeană Pitești număra 173.537 persoane.

Din punct de vedere al densității populației, municipiul Pitești are, la nivelul anului 2017, o densitate de 4.290,50 loc/kmp, mult peste den;

cuprinsă în intervalul 60 - 260 loc/km loc/kmp pentru orașul Ștefanești.

Conform datelor, cartierele cu cea mai mare populației sunt Găvana, Trivale și Prundu, iar cartierele cu cea mai mare densitate sunt Banat, N în ceea ce privește prognoza populați realizată prognoza până în anul 2030


Argeș)2, la 1 iulie 2019, populația cu domiciliu în Municipiul


sitatea comunelor din cadrul ariei de analiză care au o densitate p și a orașelor de 680,07 loc/kmp pentru orașul Mioveni și 272,66


egru Vodă și Trivale.

ei, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Pitești a fost


Localitate

2017

2020

2023

2030

Municipiul Pitești

175.653

173.380

171.136

166.014


Același Plan de mobilitate, în urma sondajelor la domiciliu realizate pe un eșantion de 1,5 % din populația Municipiului Pitești (2.70C chestionare valide), a relevat următoarele aspecte:


a)


75% dintre gospodării au între 1 și 4 membrii. Ponderea gospodăriilor cu un membru reprezintă 20 % din total.Dimensiunea medie a gospodăriei este de 2,48 membri.

Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Pitești


 • b) Cîștigul salarial mediu net lunar este de 2.318 lei, conform datelor INSSE.

Anchetele la domiciliu relevă


că:


 • •  30% dintre gospodării

 • •  41 % dintre gospodării -3.000 lei).au un venit mediu lunar de gospodărie sub 368 euro (1.  0 lei);

au un venit mediu lunar de gospodărie între 368 și 690 euro (1.601


Sursa: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Pitești

Toate aceste aspecte sunt relevante din punct de vedere al organizării serviciului de colectare și transport al deșeurilor solide.

1.3. Aria de desfășurare a serviciului

•nsiliului Local Pitești, și anume Municipiul Pitești este zona de toate acestea analiza este extinsă în ceea ce privește aspectele


Aria de competență legislativă a Coi analiză a organizării serviciului. Cu instituționale și de contractare la analiza situației actuale a organizării serviciului la nivelul județului Argeș.

Serviciile care fac obiectul prezentului studiu de oportunitate, și anume:

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului acumulatori;

colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;


de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și

se vor desfășoară pe raza administrat v - teritorială a Municipiului Pitestu O


2. CAPITOLUL II - SERVICIUL DE SALUBRIZARE separat, fără a aduce atingere fluxii și acumulatori, Colectarea și trans de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora și Operarca/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare; fac parte din cadrul serviciilor de salubrizare, conform Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificări și completări.

2.1. Baza legală pentru funcționarea și organizarea serviciului

Serviciile Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate ului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii tportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități


Baza legală pentru funcționarea, organizarea și atribuirea serviciului:

• Legea nr. 101/2906 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificări și completări, stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare al localităților și se aplică serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București precum și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților :

- art. 4 alin. 3 Activitățile specifica serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu excepția operatorilor care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) - e), h) și i), care sunt reglementate prin legi speciale și/sau care se desfășoară ocazional;

- art. 2 alin. 3 lit. b) - e), h) și i) - activitățile exceptate la care se referă art. 4 alin. 3:

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare int

  : moară și/sau exterioară a acestora;

  ării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;


 • c) organizarea preluci;

 • d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeuri le similare;

 • e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

  or animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către


 • h) colectarea cadavrel

unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare. alin (12) Proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

  inistrației publice locale elaborează, aprobă și controlează


- art. 5 alin (1) Autoritățile adm

aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.

ul unităților administrativ-teritoriale vor urmări, în principal,


alin (2) Strategiile adoptate la nive următoarele obiective:


 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • d) stimularea mecanismelor economiei de piață;

 • e) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • g) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare mu

  tianuală a investițiilor;

  nconjurător și a sănătății populației;


 • h) protecția și conservarea mediului

 • i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiui

  nii acestuia;

  lor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare,


 • k) informarea periodică a utilizatori precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • l) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • m) respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al munic piului București.

  deliberative ale unităților administrativ teritoriale/sectoarelor tențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea,


- art. 6 alin.l) lit. e,) Autoritățile municipiului București au compe gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce privește delegarea gestiunii si și eficiență, precum și exercitarea atri public sau privat al unităților admini: -art. 7

erviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate ibuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului strativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;


alin, (1) Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice

realizate prin intermediul acestora. alin. (2) Bunurile aferente sistemului


de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după


caz, aparțin domeniului public al județului.

alin.(3) Sistemul de management in egrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.


 • - art 9 alin (1) în exercitarea prerog;

publice locale au, față de operatorul serviciului de salubrizare,

 • a) să asigure tratament egal pentri

cadrul unității administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București sau al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz;

 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;

 • f) să acorde operatorului dreptu

administrare/hotărârea de atribuire a

de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale;

 • h) să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor.

alin (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează în beneficiul întregii comunități.

 • - art. 12 alin (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realiz republicată, prin următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

alin (2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, programele de salubrizare adoptate k. nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.

alin (3) Indiferent de modalitatea de

se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după ca2;.

salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia;


ativelor acordate prin această lege, autoritățile administrației următoarele obligații: u toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în


exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxuluie ^e face prin hotărâri ale dormitate cu strategiile și


gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare


;, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de


- art 17 alin (1) Calitatea de operator se dobândește în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată.

alin (2) Operatorii serviciului de

administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.

alin (3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de


salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în


modul de organizare, de forma de modalitatea de gestiune adoptată.

proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeană ori de


alin (4) Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele și sarcinile acestora, prec stabilesc prin hotărârea de dare în precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

:pm și indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și se


- art 19 alin (1) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de salubrizare? administrativ-teritoriale, potrivit legii, teritoriale în care își desfășoară activitatea.

înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcție de limitele


alin (2) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale își pot desfășură activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.

mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii va ține


alin (3) Operatorul care prestează

evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate

de operare.


- art 35 Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit legislației privind ajutorul de stat

si se vor acorda numai după autorizarea acestora de către ’........... ......


Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.                                                            //                 \ \t

•Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publide - republicată, cu modificări si completări - stabilește? cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele,

’                               ,                  _.     ..          ...            ' L ? ~

' ; > 1

necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării,


atribuțiile și instrumentele specifice monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice. Relevante pentru scopul studiului sunt următoarele articole:

- art. 2 g) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui sei sfera serviciilor de utilități publice;

Tviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din


cietate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, etările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor


h) operator regional - operatorul so< republicată, cu modificările și compb unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. O serviciului/activității de utilități publ asociate, exploatarea sistemelor de ci programelor de investiții publice de după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

• Deratorul regional asigură furnizarea/ prestarea

ice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale tilități publice aferente acestora, precum și implementarea interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau,


- art. 8 alin. 3 lit. d) în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora.

-art. 10 alin (4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și utilități publice transferate în respo sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. în acest scop, hotărârile autorităților administrației publice loc asociații trebuie să conțină prevederi aceasta a mandatului special încredințat.


în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de bsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție


:ale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei i detaliate și complete privind condițiile de exercitare de cătrealin.(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de. (

ca scop serviciile de utilități publice, î i condițiile stabilite prin actul constitutiv'și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția

lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), dAl), dA2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit

de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.


celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1)


g), art. 27, art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (5) este condiționată


2/ i)-k) -activitățile la care se referă art. 10 alin. 5:


- art. 8 alin. (3) lit. a), d^l), d'\

a) elaborarea și aprobarea straiegiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unoi

r noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;


dAl) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

iractelor de delegare a gestiunii;


dA2) aprobarea modificării eoni

 • i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de fumizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de fumizare/prestare ori a altor reglementare competente;

  reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de


 • j) stabilirea și aprobarea anuala a taxelor pentru finanțarea serviciilor comunitare de utilități publice, în situațiile prevăzute de legile speciale;

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;


/

art. 9 alin. (2) lit. g)- activitățile la care se referă art. 10 alin. 5:


6/

îxA

i >= l

în baza

^sailprivat, după caz. dministrației publice localeRaporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale și operatori, stabilite 1p»rri Qiir»t QiirtncA nnrmplnr inridirp dp dr^nt ni’^Gr     nriv?ît dll


prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept pi în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) autoritățile aci: au, în relația cu operatorii serviciilor de utilități publice, următoarele drepturi: g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

art. 27- activitățile la care se

 • (1) Regulile de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).

 • (2) în sensul dispozițiilor art. modificările și completările 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice

de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.


referă art. 10 alin. 5:2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.


de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea


în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație


art. 29 alin. (2)- activitățile ia care se referă art. 10 alin. 5:

(2) Gestiunea directă se reali

astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile pi

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a) servicii publice de interes

și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de

ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.


zează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat,


iblice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr.


ocal sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate


Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările


la care se referă art. 10 alin. 5:


art. 30 alin. (5) - activitățile

(5) Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13)


. în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop


serviciile de utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se


aprobă de adunarea generală


a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza


mandatului primit.


alin (5A7) în situația în care autor tățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5)In termen de 30 prezumă că unitățile administrativ-teritorr^^âuJlăe^Sjjțat tacit


de zile de la primirea solicitării, se delegarea atribuțiilor lor.


- art 22 alin (1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de


ce aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri


gestiune a serviciilor de utilități publn publice au posibilitatea de a gestiona de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile pro ori a uneia sau mai multor activități c in sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

alin (1*1) încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a ser\ compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.

alin (2) Gestiunea serviciilor de utili

modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

alin (3) Modalitatea de gestiune a se'viciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, interesele actuale și de perspectivă ai complexitatea sistemelor de utilități

alin (4) Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației se supun avizării administrativ-teritoriale membre, în adunarea generală a asociației.

alin (5) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de org; adoptată, care conduc la accentuarea restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.


prii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice


iciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce


:ăți publice se organizează și se realizează în următoarele


, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de e unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și sublice.


autorităților administrației publice locale ale unităților condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin.(5), și se aprobă de


janizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la


- art 23 alin (1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice și operatori ori


operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

 • a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice către operatorii de drept public prevăzuți h art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice către op< directe;

 • b) contractele de delegare a gestiunii


eratorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii


serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate.


- art 28 alin (1) Gestiunea directă esU modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privireizf A// fumizarea/prestarea serviciilor de uti


exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

alin (2) Gestiunea directă se realize


ități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și

I


I i/ hBM® V

II        I                                        ii

ază prin intermediul unor operatori de drept public sau


...                 ■ ) / '• J

privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii

zx o />% -g z'      •• i     î • • j • • i        ii*      t     ••        nn n -i z"      •• j     1 • • x* • 1     z        • 1              • •


nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lu<
 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unitățilo r administrativ-teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de Legea ar. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unități alin (2*1) Autoritățile deliberative de dezvoltare intercomunitară având pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera ace stor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în intermediul asociației, sau, după caz acționar/asociat unic al operatorul consiliului de administrație, exerciți un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale < furnizat/prestat, similar celui pe care

 • b) operatorul regional, respectiv o furnizării/prestării serviciilor de u general ale utilizatorilor de pe raza asociației, respectiv a unității admi listrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială;


crări și concesiunile de servicii, care pot fi


lor administrativ-teritoriale respective.

ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit,


a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin unitatea administrativ-teritorială, în calitate de ui, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al


operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul

’ îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera itilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale


- art 29 alin (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca


scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operate ri toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gesi


lunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică


punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a ac ministra și de a exploata aceste sisteme.

alin (2) Delegarea gestiunii serviciile r de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de ețțcțeșnță a costurilor de operare, concretizate înlr-un studiu de oportunitate.

alin (4) Gestiunea delegată se realizez la art. 2 lit. g), care pot fi:

 • a) societăți reglementate de Legea nr. cu capital social privat;

 • b) societăți reglementate de Legea nr. cu capital social mixt.

alin (5) Societățile reglementate de ulterioare, cu capital social integral ] delegare a gestiunii serviciilor de administrativ-teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un aii contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28. alin (6) Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale.

alin (7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare ir 1 numele și pe seama unităților admin Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

alin (8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publică de servicii.

alin (13) în cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii privind achizițiile publice, Legii nr. concesiunile de lucrări și concesiuni alin (14) Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare


operatori de drept privat menționați

I Șl

'A II.

. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioa

. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


ază prin intermediul unor


Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de utilități publice în zona teritorială de competență a unităților


caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și


itercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în istrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar.


se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind le de servicii.


furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.

fașurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a


- art 30 alin (1) Organizarea și des gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, dq 99/2016 și Legii nr. 100/2016.

alin (3) Existența garanțiilor profesionale și financiare ale operatorilor, precum și indicatorii de performanță și nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiții de calitate și cantitate corespunzătoare constituie gestiunii.

alin (4) Operatorii nou-înființați pot a gestiunii în aceleași condiții ca și societățile existente.

alin (5) Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explic

procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13). In cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.


ipă caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii nr.


criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a


i admiși într-o procedură de atribuire a unui contract de delegare


cită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a


- art 32 alin (1) în cazul gestiunii

conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltau de utilități publice, precum și obliga realizează serviciile de utilități publi

a) modul de respectare și de îndepl nire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în


delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în

e a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor ia de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se :e, respectiv:

, conservare și menținere în funcțiune," dezvoltare sau modernizare

Icare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități


dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea a unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, a contractului de delegare a gestiunii.


relația cu utilizatorii;

 • b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate;

 • d) modul de administrare, exploatare, a sistemelor de utilități publice;

 • e) modul de formare, stabilire, modi

publice.

alin (2) în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de publice vor asigura elaborarea și voi gestiunii serviciilor ori de la primire; oportunitate pentru fundamentarea < precum și documentația de atribuire

alin (3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este

cu prevederile Legii nr. 98/2016, ah; Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. în cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate


• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

-art. 31 alin (1) Prezenta lege nu se eplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei perși sunt îndeplinite cumulativ următoarei

oane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care e condiții:

;Lipra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl te sau servicii;

ersoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte


 • a) autoritatea contractantă exercită as exercită asupra propriilor departamer

 • b) mai mult de 80% din activitățile pi sarcinilor care îi sunt încredințate de persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, determinantă asupra persoanei juridice controlate.

  :, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență


alin (2) în sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice cori juridică, ea însăși controlată în același mod de către autoritatea contractantă.

trolate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană


concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii.

i se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate ) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public,


• Legea nr. 100/2016 privind -art. 36 alin (1) Prezenta lege n contractantă în sensul art. 10 alin. (1 în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

xercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui


 • a) entitatea contractantă respectivă e

pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlata de respectiva entitate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate persoanei juridice controlate.

  cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra


alin (2) în sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor imDortante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană contractantă respectivă.


Indiferent de modalitatea de gestiune adopată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate


de Consiliul Local al Municipiului Pi


tești.


S-a ținut cont la elaborarea prezenti aplicabile serviciului de salubrizare,


lui studiu și de celelalte prevederi legislative ce conțin dispoziții după cum urmează:


Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a serviciului de salubrizare, de

asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator;

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau m salubrizare a localităților;


localităților - stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea inind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru


□dificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare - stabilește conținutul și modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, care


înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează


funcționarea serviciului de salubrizare și care au totodată atribuția de monitorizare și exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată;

Ordinul Președintelui A.N

prestare a serviciului de salubrizare a localităților, contractul - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localității*

reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relațiile dintre operatori și utilizatori;

Hotărârea nr. 855 din 13 august 2008, actualizată, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice Codul Administrativ


.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru de

or constituie modelul contractului de prestări servicii care


La acestea se adaugă legislația principalele reglementări fiind:


specifică de mediu, regimul des


:ate publică,

Legea nr. 211/2011 privind 'egimul deșeurilor

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul


Ordonanța de urgență nr.

privind regimul deșeurilor, a și a deșeurilor de ambalaje și pentru mediu

Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitate;

a de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și


a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In plus, obligațiile asumate de România și transpuse în legislația națională cu privire la gestionarea deșeurilor au fost luate în considerare.

 • •   H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020.

 • •  HG 942/2017 privind aprobarea Planului Național de gestionare a deșeurilor;

CONCLUZIILE analizei cadrului legal existent pentru atribuirea de către Municipiul Pitești a activitatilor de Colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxu

hii de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și rtul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de și/sau exterioară a acestora fac parte In cadrul serviciilor de


acumulatori și Colectarea și transpo reamenajare și reabilitare interioară salubrizare.


tiizate:


Serviciile de salubrizare pot fi orga

 • 1.  prin gestiune directă printr-un serviciu public de interes local specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizai în subordinea consiliului local al Municipiului Pitești;

 • 2. prin gestiune directă printr-o societate comercială reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu capital social integral al unității administrativ-teritoriale,

  acest caz pot fi atribuite:


Serviciile gestionate direct în

A. direct în condițiile îndeplinirii cumulative a celor trei condiții menționate la art. 28 (2l) \lin Legea 51/2006:

al Pitești în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație,


 • a) Municipi intermediul

exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cnzul gestiunii directe;

cui desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării e utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public


 • b)  operatoi serviciilor

general ale utilizatorilor de pe raza de competență a Municipiului Pitești;

social al operatorului este deținut în totalitate de Municipiul


c) capitalul

Pitești.

B. prin procedură competitivă în condițiile neîndeplinirii cumulative a celor trei condiții f

menționate la art. 28 (21) din Legea 51/2006

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de


Procedurile

utilități publice se desfășoară conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau de servicii.

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile


Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile

utilități publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ-


de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de


teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28 din Legea 51/2006.


Conform art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau art. 36 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii, atribuirea contractului dc delegare a gestiunii serviciilor poate fi exceptată dc la aplicarea acestor doua legi în cazul în care sunt îndeplinite

 • a) autoritatea contractantă t celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din act vitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capite lului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.A /y


, cumulativ, următoarele condiții: xercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar

li'

3. prin gestiune delegată printr-o societate comercială regleme republicată, cu capital social privat sau mixt.


iă de Lțegeanr. 31/1990,

o;

de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se desfășoară hizițiile publice sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de


Procedurile de atribuire a contractelor conform Legii nr. 98/2016 privind aci lucrări ori concesiunile de servicii.

Contractul de delegare a gestiunii administrațiv-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege,

care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

de utilități publice poate fi: a) contract de concesiune de servicii; b) contract de achiziție publică de servicii.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imc

teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare

 • e) indicatori tehnici corelați cu țintele/<


este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile


pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat,


infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor


'prestarea serviciului;


bile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-


i bunurilor prevăzute mai sus obiectivele asumate la nivel național.


Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă.

Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciulr i de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul Cesiunea sau novația contractului

achizițiilor publice.

de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării,


fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

de gestiune în cazul existenței unei asociații de dezvoltare nu specifică diferențiere față de situația cînd autoritatea


în ceea ce privește modalitatea intercomuniiară, Legea 51/2006 contractantă este o autoritate publică locală,fiind necesar a fi îndeplinite aceleași criterii menționate mai sus pentru gestiunea directă, respectiv atribuirea directă.


Analiza comparativa privind atribuirea serviciului de salubrizare

Mod de delegare a serviciului

prin GESTIUNE

DIRECTĂ printr-o societate comercială

prin GESTIUNE

DIRECTĂ printr-o societate comercială

prin GESTIUNE DELEGATĂ printr-o societate comercială

prin GESTIUNE DE LI G A 1 A printr-o societate comercială

Mod de atribuire

direct

competitiv

directa

competititv

Temei

Art. 28 alin 2A1 Legea

Art. 28 Legea nr.

Art. 36 Legea nr. 100/2016 si 31 legea 98/2016

Legea nr. 100/2016 si

legal

nr. 51

51

Legea 98/2016

----Tip

societate comercială

societate

societate comercială reglementată de Legea nr. 31/1990,

societate      comercială

Operator

reglementată       de

comercială

republicată, cu capital social privat sau mixt, daca sunt

reglementată de Legea nr.

Legea nr.    31/1990,

reglementată de

îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

31/1990, republicată, cu

republicată, cu capital

Legea nr.

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei

capital social privat sau

social integral al

31/1990,

juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită

mixt

unității

republicată,    cu

asupra propriilor departamente sau servicii;

administra tiv-

capital     social

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice

teritoriale

privat sau mixt

controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de

participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit

dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu

LAA/-7

exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice

controlate

în prezent activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; de colectare și transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora precum și de Operarea/administrarea stațiilor Municipiul Pitești se desfășoară în

 • •  un Contract de delegare SALUBRITATE 2000 S.A.,

 • •  un Contract de delegare de gestiune încheiat între SERVSAL și operatorul economic SALUBRIS

S.A., contract nr 68/2012, per*-------*--------j----j


de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare în baza a două contracte:

de gestiune încheiat între SERVSAL și operatorul economic contract nr 86/2012, pentru prestarea serviciilor în zona de sud


ntru prestarea serviciilor în zona de nordcipiului Slatina,

TT/A /

2000 S.A este o societate înființată prin reorganizarea RA


Societatea Salubris SA este societate deținută inițial de de Consiliului Local al h ulterior devenind cu capital integral


privat.


\\


Societatea SALUBRITATE

REGOTRANS Pitești, prin divizare totală în mai multe societăți, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 28/2000, având ca acționar unic UAT Pitești prin Consiliul Local al Municipiului Pitești. Domeniul principal de activitate al acesteia, conform actului constitutiv, este colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor și activități ie recuperare a materialelor reciclabile.


La data de 05.06.2009 s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubriatate “S

Pitești, Municipiul Curtea de Argeș, Municipiul Câmpulung împreună cu alte 4 orașe și 95 comune. Membrii au semnat Acordului de


ERVSAL” având ca membri: Consiliul Județean Argeș, Municipiul


Asociere în vederea derulării Proiectului de interes public comun


„Managementul integrat al deșeurilor solide în Județul Argeș”.

Scopul asociației este de a înființa, organiza, reglementa, exploata, gestiona și monitoriza în comun serviciul de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor menajere pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriile membre, în vederea derulării proiectului de interes comun „Managementul integrat al deșeuri


or solide în Județul Argeș”, precum și realizării în comun a unor


proiecte de investiții de interes zonal sau regional.

Sistemul de Management Integrai al Deșeurilor este prevăzut și în Legea nr. 51/ 2006, art. 7). 37 de județe din țară și-au asumat astfel de proiecte considerând că, în comun, autoritățile locale își pot rezolva mai ușor și mai ieftin problema gest:


onării deșeurilor și respectarea obligațiilor de mediu care le revin prin


legislația națională și Directivele Europene. De asemenea, fondurile europene pentru investiții nu se puteau accesa decât în formula de

Programul de implementare a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Argeș s-a desfășurat în două etape.

Etapa I a fost finanțată din fonduri ISPA și a inclus 5 zone (3,4,5,6 și 7) din cele 8 în câte a fost împărțită suprafața județului, acoperind 73% ceea ce privește aplicarea măsurilor


asociere, la nivelul unui județ.

din populație. Acestea erau arealele cu cele mai urgente necesități în de protecție a mediului, zona 3 - Câmpulung, zona 4 - Rucăr, zona 5


- Mioveni, zona 6 - Pitești și zona 7 - Topoloveni.


în cadrul acestei etape au fost închise patru depozite de deșeuri urbane și 289 gropi de gunoi rurale. De asemenea, a fost construită Celula 1 o stație de transfer la Câmpulung reciclabile), o altă stație de compost

A doua etapă a programului a fost finanțată prin Programul Operațional Sectorial Mediu în 2011 și acoperă cele trei zone rămase (zonele 1,2 si f

au mai fost închise două depozite neconforme la Curtea de Argeș și Costești, s-a construit celula 2 a depozitului Albota cu o capacitate de 1.100.000 m3 și două centre zonale de management integrat al deșeurilor la Curtea de Argeș (zonek 1 și 2) și Costești (care va deservi populația din zona 8).

Obiectivele asumate de către UAT

operațională a proiectului:

 • •  Acoperirea 100% cu servicii c .<

 • •   Selectare la sursă și colectare separată pentru cel puțin 4 fracții;

 • •  Dezvoltarea în comun a infrastructurii de colectare/tratare a deșeurilor;

 • •  Creșterea calitatii vieții prin imbunatatirea factorilor de mediu ca urmare a gestionarii corecte a deșeurilor municipale;

 • •  Asigurarea echilibrului contractual, precum și acoperirea costurilor de cof euro+dobânzi aferente).

Municipiul Pitești beneficiază în c salubrizare:

 • •  închidere depozit neconform

 • •  stația de compost în brazdă F

 • •  2 puncte ecologice de colectare (green points)


a depozitului de deșeuri de la Albota, cu o capacitate de 750.000 mc, (ce include o stație de compost și un punct de colectare deșeuri și o alta de sortare la Albota.


:) unde locuiește 27% din populația județului. în această a doua etapă


-uri prin Memorandumul de Finanțare pentru implementarea

e colectare și transport;


:adrul acestui proiect de următoarele investiții/î


Pitești iteștiAsociația SERVSAL s-a constituit și funcționează conform prevederilor Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, cu modificările și completările următoare, ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru ș i al statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și comple privire la asociații și fundații, cu mo

:ările următoare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu dificările și completările în vigoare.


Adunarea generală hotărăște asupra strategiei de dezvoltare, politicii tarifare precum și privind delegarea servicului. Fiecare asociat, prin reprezentantul sau, are un singur vot în Adunarea Generală a Asociației.

Conform Statutului, retragerea din asociație se face prin retragere unilaterală, caz în care acesta plătește:

 • •  Sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura servicului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru;

 • •  Sumele prevăzute ca despăgubire în contractele de delegare (dacă retragerea se realizează pe perioada contractului)

în cazul retragerii, este esențială ș dezvoltarea sistemului, concomitent cu obligativitatea de a asigura perioada de durabilitate pentru investițiile deja realizate cu fonduri europene.

verificarea condițiilor de accesare a noi fonduri europene pentru


•] ice a Ghidului pentru Programul Infrastructură Mare3, Asociațiile de Consiliile Județene sunt beneficiarii eligibili pentru proiecte noi


Astfel, conform ultimei variante pub

Dezvoltare Intercomunitară prin 1 integrate/ individuale pentru consolidarea și extinderea sistemelor de management integrat al deșeurilor și pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz);

:egice naționale evidențiază importanța managementului integrat al ortul de țară din 2019 privind România, inclusiv un bilanț corectarea dezechilibrelor economice”4, specifică că


Deasemenea, toate documentele stra deșeurilor la nivel de județ, iar “Rap aprofundat referitor la prevenirea și s-au identificat nevoile de investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a finaliza sistemul de gestionare a deșeurilor, pentru a promova tranz ția la o economie circulară și, în special acțiuni:

gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea creșt

..... • • - •• • •  pentru a extinde sistemele de {

gradului de reutilizare și reciclare, a prevenirii generării de deșeuri și a evitării d< deșeurilor;

 • •  pentru a sprijini capacitatea administrativă și de gestionare la nivel național și județe privește prevenirea generării

  de deșeuri, colectarea separată și reciclarea.


Forma de delegare a gestiunii serviciului este în prezent gestiunea delegată pentru toate serviciile din județ, modalitate stabilită prin Sta contractele de delegare a gestiunii \

:utul asociației. Conform Statutului asociației, asociații convin că or fi atribuite și se încheie de către asociație în numele și pe seama


de finanțare și acordurile de împrumut pentru cofinanțare a investiției r solide în Județul Argeș”.


asociaților. Asociații deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale serviciului menționat aflate în responsabilitatea acestora. Numărul de operatori de colectare și transport este cel stabilit prin Memorandumul „Managementul integrat al deșeuriloi

ru anul 2019 sunt:

lătește pentru cât arunci" — L31/2019

Schimbarea sistemului de colectare de la platformă la individual (pubelă) pentru UAT-urile din


ere de la depozitare 45% pentru 2019 si 70% pentru deșeurile din


Obiective ADI Servsal Argeș pen
 • •  Implementarea sistemului „pi

etapa I

 • •  Atingerea obiectivului de dev ii construcții

 • •  Menținerea echilibrului contractual și rambursarea ratelor către BERD

 • •  Finalizarea investiției de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Pitești - Albota (hala tratare mecanică)

 • •   Pregătirea caietelor de sarcini Mioveni -Topoloveni și Cam

  pentru licitație serviciilor de colectare zona Pitești (nord si sud), ibulung.


  și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare


în urma procedurii de atribuire competitivă, Asocierea S.C.T.D.M din care face parte și SALUBRITATE 2000 SA,- a încheiat Contractul de concesiune nr. 86/10.05.2012 pentru servicii de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea

din Județul Argeș- Faza I (contract adiționat prin Adițional nr. 1/ 1.02.2014 și Adițional nr.2 / 24.03.2016). Conform acestui contract, prestarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale solide se prestează de către operatorul SALL Municipiului Pitești -zona sud și

BR1TATE 2000 SA conform licenței emise de ANRSC, pe teritoriul pe teritoriul localităților Albota, Bradu, Cateasca, Mosoaia, Oarja,


Poiana Lacului, Rătești, Săpata, S


efanesti, Vedea. Durata concesiunii este de 8 ani. Contractul se

finalizează la 31.07.2020.

SALUBRITATE 2000 SA gestionează și stația de transfer, stația de compostare în brazdă precum deasemenea operarează un punct verde de colectare.

în paralel cu acest contract, un al doilea contract de concesiune este atribuit prin competiție de către Consiliul Județean Argeș în numele serviciul de salubrizare “SERVSAL concesiune nr. 068/15.03.2012, prin serviciile de colectare a deșeurilor Ciomăgești, Cocu, Cotmeana, Cuca,

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru ” aceleiași asocieri S.C.T.D.M, astfel fiind semnat contractul de care un alt membru al asocierii și anume SALUBRIS SA, prestează în Pitești-zona nord și în localitățile Băbana, Bascov, Budeasa, Drăganu, Mălureni, Mărăcineni, Merișani, Micești, Morărești, Uda.


;alizarea în comun a serviciilor de colectare a deșeurilor, transportul, msfer și a punctelor verzi de colectare din Județul Argeș. Dm Cadrul


Asocierea S.C.T.D.M are ca scop re operarea și întreținerea stației de tra asocierii fac parte SC Financiar L rban SRL (lider al asociației și semnatar în numele asocierii al contractelor de concesiune mai sus menționate), SALUBRITATE 2000 SA, SALUBRIS SA și SC Edilul' CGASA.                                                            \\               //

Acoperirea Municipiului Pitești de către cei doi operatori este prezentată în tabelul de tnatjos, așa^um

este menționat în contractele de delegare:

SALUBRITATE 2000 SA

SALUBRIS SA

Zona deservită

Pitești -Sud

Albota, Brad

Oarja, Poia:

Săpata, Stefai

u, Cateasca, Mosoaia, ia Lacului, Rătești, iești, Vedea

Pitești Nord

Băbana, Bascov, Budeasa, Ciomăgești, Cocu, Cotmeana, Cuca, Drăganu, Mălureni, Mărăcineni, Merișani, Micești, Morărești, Uda

Nr. locuitori

Pitești: 83.29

Total: 135.77

7

5

Pitești: 83.297

Total: 127.627

Nr. gospodării

Pitești: 35.80

Total:54.374

6

Pitesti:36.448

Total:56.152

Nr.     instituții

publice

NA

NA

Nr.       agenți

economici

NA

NA

Nivelul      de

ontractare    a

serviciilor    în

prezent

Pitești- zona

 • •  Asoci contra

 • •  Agent contra

 • •   Institi

 • •  Casni

 • a.

 • b.

Sud

ații de proprietari- 700 cte

i economici - 1402 cte

iții publice: - 96 :i- 4105 contracte

Gospodarii individuale tip case Domiciliu la bloc dar cu contract individual

Pitești- zona Nord

 • •  Asociații de proprietari- 527 contracte

 • •  Agenti economici - 1076 contracte

 • •  Instituții publice: NA

 • •  Casnici- 2786 contracte

 • a.  Gospodarii individualetip case

 • b.  Domiciliu la bloc dar cu contract individual

în scopul determinării unor eventu<

orizontul economic al SC SALUBRITATE 2000 SA Pitești și, implicit, capacitatea acesteia de a prelua într-un viitor apropiat activitatea de documente de sinteză contabilă și management puse la dispoziție de conducerea societății în cauză.

Astfel, au fost puse la dispoziția consultantului: Raportul administratorilor referitor la situațiile financiare ale societății, Declarația directorului anuale ale societății, Raportul directorului general asupra sistemului de control intern managerial, Raportul auditorului statutar asupra situațiilor financiare ale societății, documentele specifice raportării Situațiilor financiare stabilite de către Agenții pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note la situațiile finaciare individuale, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, propunerea de repartizare a profitului realizat), Raportul asupra sistemului ale C.A. cu privire la aprobarea situațiilor financiare ale societății la finele anului 2017 res pe primul semestru al anului 2019.

Evenimentele negative care pot afecta capacitatea societății comerciale de a contiptiajalctiyitatea viitor previzibil și de a prelua activitatea de salubrizare în municipiul Pitești se pot^coh deriviate din activitatea de bază, activitatea financiară, activitatea ramurii economice jn care des activitatea etc. și fac obiectul judecății de valoare și afirmării de către conducerea ace organele de auditare/control a activi respectiv principiul continuității activității potrivit căruia se presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.


ale evenimente negative de natură financiară care ar putea afecta


salubrizare în tot municipiul Pitești, au fost examinate o serie de


general privind răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare


a Națională de Administrare Fiscală (bilanțul, contul de profit și


de control intern managerial, precum și hotărâri ale A.Q.A și deciziității acesteia. Mai mult, acestea fac obiectul unui principiu contabil,


Documentele puse la dispoziție de către conducerea SC SALUBRITATE 2000 SA Pitești și enumerate anterior, oferă garanții rezonabile c privire la existența unui sistem de comunice conducătorilor entității, î dezvoltare în viitor și riscuri cu privire la producerea unor evenimente negative.

i privire la situația economico-financiară a societății comerciale, cu control intern capabil să identifice factorii-cheie de reușită și să n timp real, informațiile referitoare la performanțe, posibilitățile de


Totodată, în cadrul acestor documente se procedează la analiza comparativă a unor indicatori economici care privesc: lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea și gestiunea societății. Concluziile desprinse fiind pozitive și favorabile unei evoluții economice ascendente în viitor. De asemenea sunt abordate elemente de management al riscului care presupunem că sunt rezultatul funcționării la parametri adecvați a sistemului de control intern manage rial. Acesta analizează principalele riscuri care pot afecta realizarea obiectivelor entității și, pe de altă riscuri, activități corespunzătoare de cauză. Amintim, așa cum sunt redate în cadrul documentelor de sinteză contabilă și al rapoartelor managementului principalele componente ale sistemului de control intern managerial:

parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile în


Controlul financiar preventiv asupra operațiunilor de angajare a patrimoniului societății, plăți și încasări etc.;

zelurile ierarhice ale societății. Auditul intern este independent față de de a evalua respectarea standardelor de eficiență și de etică pe baza


Auditul intern desfășurat pe toate nr structurile organizatorice cu scopul unor planuri de audit intern întocmire în temeiul analizei riscurilor;

auditor extern certificat potrivit prevederilor legale.


Controlul extern realizat de către un

In contextul situației economico-fmanciare și de implementare sistemului de control intern managerial expuse succint anterior și redate de către conducerea SC SALUBRITATE 2000 SA Pitești prin intermediul documentelor de sinteză financiar-contabilă și de mangement, putem concluziona că societatea în cauză are o perspectivă favorabilă de dezvoltare economică care îi poate permite să preia intr-un viitor rezonabil activitatea de salubrizare în întreg municipiul Pitești.

 • 2.3. Descrierea serviciului

Prin propunerea de organizare a acestor servicii, se propune ca acestea să facă obiectul delegării către un singur operator pe tot teritoriul administrativ al Municipiului Pitești. Adunarea Generală a Acționarilor nr. 1/2015 a Servsal a aprobat Regulamentul serviciului de colectare a deșeurilor municipale, de transport, operare și întreținere a stației de transfer și a punctului verde de colectare pentru zonele Pitesti-Nord, Pitești-Sud, Mioveni-Topoloveni, și < ANRSC 82/2015.

Câmpulung Rucăr, modificat și completat cu prevederile Ordinului

V u O u-

și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor activități comerciale din industrie și instituții, ihcfttsiv fracții a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și


 • 2.3.1. Colectarea separată

similare provenind din

colectate separat, fără electronice, baterii și acumulatori;

Colectarea separată și transportul se oarat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente e administrativ al Municipiului Pitești în scopul protecția sănătății populației și conservarea și protecția mediului înconjurător.

ectrice și electronice, baterii și acumulatori se realizează pe teritoriul


fi colectate separat de pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia


Următoarele categorii de deșeuri vor și transportate la stațiile/instalațiile locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

  penaj ere;

  la populație, instituții publice și operatori economici.


 • d) deșeuri periculoase din deșeurile

 • e) deșeuri voluminoase provenite de

  tcătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de ui de colectare stabilit la nivelul unității administrativ-teritoriale, în


Persoanele fizice și juridice, produ colectare separată, conform sistemu condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul de salubrizare.

Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor administrativ-teritorială.

fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea


In vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului. Recipientele și containerele folosita pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

în Municipiul Pitești, se utilizează următoarele recipiente:

Platforme comune /blocuri’. Containere pe culori -1100 1 -(de metal pentru deșeurile menajere, galben pentru deșeurile din plastic și metal,;

albastru pentru deșeurile din hârtie și carton și verde pentru sticlă)


Colectare individuală/gospodărie:

• menajere/reziduale)- 140 1

u plastic, metal și hârtie/carton și verde pentru sticlă)


 • • Pubele pentru colectarea deșeurilor

 • • Saci pentru reciclabil (galben pentri

 • • Compostoare individuale (pentru gospodăriile care au solicitat prin intermediul U.A.T.) folosite pentru deșeurile biodegradabile.

 • • Recipientele (sacii sau pubelele) sunt solicitate operatorului de salubritate sau U.A.T.-ului.  Termenii de Referință din cadrul

  frecventa, de calitate, privind prestrae servicului.

  Operatorul are obligativitatea să deservească toți generatorii de deșeuri. Colectarea se face la inetrvale regulate, funcție de tipul de deșeu, tipul de client. Operatorul are detaliate și activitățile auxiliareȘ


  contractelor de delegare (Anexa 4) detaliază cerințele tehnice, de


  întreținere și reparare contair

  înlocuire containere

  Spălare și curățare containere la intervale regulate

  Schema colectării este un sistem mixt, și anume între sistemul de aducere și cel de colectare din ușă în ușă.

  Menținerea în stare salubră, ventilare; persoanelor fizice și/sau juridice în operatorului în cazul când acestea su

  Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei pi de preluare, racordate la rețeaua de c


  ere


  :a, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori lnt amplasate pe domeniul public


  rovenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole analizare.


  Colectarea în containere și recipiente


  a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:


  a)


  DEȘEURILE BIODEGRADABILE se depozitează în compostoarele individuale puse GRATUIT la dispoziția cetățenilor de către primării sau ADI SERVSAL Argeș.


  resturi de fructe și legume, de pâine și cereale, zaț de cafea, resturi de ceai


  • • păr și blană, coji de ouă, de nucă, cenușă

  • • crenguțe, flori uscate, iarbă tunsă din gazon, fructe căzute din grădină


  b)


  DEȘEURILE RECICLĂRI

  Sacii GALBENI

  • • ambalaje din plastic, PET-ui plastic pentru detergenți etc.

  • • Polistirenul nu este plastic reciclabil! Nu se pune în acest sac!

  • • ambalaje din metal și alumi conserve pentru hrană anima

  Pentru un bun randament de reciclare, deșeurile trebuie să fie curate, fără lichid în ele, clătite, curățate, neimpregnate.

  Ambalajele din hârtie și carte

  pliate și legate cu sfoară și pc t fi colectate o dată cu sacul galben.


  LE - în sacii colorați potrivit destinației.


  ri, folii și pungi de plastic, tăvițe, cutii, bidoane și alți recipienți din


  niu: doze aluminiu, cutii din metal sau din metal moale (ex: e), dopuri și capace din metal, cutii metalice de sucuri și bere.


  •n: ziare, reviste, hârtie, documente, carton, carton ondulat trebuiesc


  c)


  Sacii VERZI
  • • ambalaje din sticlă: borcane

  colorate;

  • • Sticla de la ferestre sau mobilă intră în categoria de deșeuri din construcții NU se amestecă și NU se colectează în sacul, pul

  DEȘEURI MENAJERE - în pubelă

  resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

  resturi de produse lactate (la]

  ouă întregi;

  grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); excremente ale animalelor c scutece/tampoane;

  cenușă de la sobe (dacă se a

  resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

  lemn tratat sau vopsit;


  , sticle pentru băuturi, sticle pentru ulei sau oțet, alte sticle albe și


  bela sau containerul verde.


  pte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);


  e companie;


  rd și cărbuni);
Aici se depun și deșeurile reziduale ce nu pot fi compostate sau reciclate:

 • • scutecele, vata și bețișoare c e urechi

 • • ambalaje de plastic care nu pot fi curățate

 • • hârtie și carton impregnate cu reziduuri de mâncare, șervețele de bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă

 • • resturi de porțelan, ceramice, căni și farfurii, vase rezistente la căldură.

Deșeurile vouminoase precum mobila, cauciucuri, resturile din construcții se colectează în

d)


campanii separate, potrivit graficului stabilit de primărie.

ELECTROCASNICE


DEȘEURI ELECTRICE ȘI

Deșeurile electrice și electronice, becurile, neoanele etc se vor colecta în campanii separate. Colectarea deșeurilor municip;

•ale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate


pentru transportul acestora.

Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recif a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

ientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau


Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice șisă prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

Operatorii care prestează activitatea c e colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

  mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și


 • b) să folosească traseele cele

a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeuril Dr. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

  2.3.2.


Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de
reamenajare și reabilita re interioară și/sau exterioară a acestora

la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate ilct de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorifîcare


Deșeurile din construcții provenite de de către operator în baza unui contra sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de avea loc degajarea prafului sau împraștierea acestora în timpul transportului.

transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu


In cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

2.3.3. Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurilc municipale și deșeurile similare

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al f municipale. Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a' municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

al deșeurilor e a'deșeuri lor t x. * 'A


Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 bre. Operatorul va fi responsabil pentru întreșinerea fiecărui element al amplasamentului punctului verde de colectare                                                                  v A \           7

2.3.4. Investiții necesare

Obiectivele stabilite de ADI Servsal Argesnecesită acțiuni și necesar investiții:

a) Implementarea sistemului „plătește pentru cât arunci” - L31 /2019

Penrtu implementarea acestui obiectiv trebuiesc introduse metode moderne de management (managementul flotei, managementul clienților, optimizarea rutelor, etc), de informare a locuitorilor, de promovare (echipamente), crescute efortul

a avantajelor colectării selective, de colectare inteligentă rile de investiție ale municipiului în vehicule specializate, pubele și


compostoarele individuale. Un rol esențial este realizarea de campanii de reciclare și colectare de materiale, prin instituții, scoli,

etc.


b) Schimbarea sistemului de colectare de la platformă la individual (pubelă) pentru UAT-urile din etapa I a proiectului (include In acest scop, este necesar ca care sa poata fi responsabilizate instituțiile, locuitorii care nu contractează servicul de salubrizare,


Municipiul Pitești) municipiul sa investească în crearea de noi modele de bussiness, prin


locuit. Aceste exemple pot fi gândite prin analiza bunelor practici


locuitorii din spații emune de

din afara privind modul de gestiune a serviciului de colectare deșeuri. Investiții în schimbarea și completarea numărului de re acestora.


mpienți și pubele este necesară, având în vedere durata de viață a Z—I \ * \\

\ 11

i


2.4. Indicatori de performanță

Indicatorii specifici ce fac obiectul raportărilor către Autoritatea Contractantă-, delegare sunt:


ai servicului


contra

rtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate citate a totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă


• Cantitatea de deșeuri de hai separat, ca procentaj din can din deșeurile municipale Cantitatea de deșeuri de hârtie reprezintă cantitatea acceptată < Cantitatea de biodeșeuri colectată separat și predată unei stații de compostare autroizată. Din cadrul Sistemului Integrat de Manage: Cantitatea totală de deșeuri de pe baza determinărilor de corn In lipsa determinărilor , cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33 Valoare țintă indicator: 50% p


:, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat dintr-un an calendaristic de către stația de sortare.


ment al Deșeurilor.

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează [poziție realizate de către operatorul de salubrtate.


!%.

>entru 2020


• Cantitatea de deșeuri provenite din construcții, amenajări, și demolări, colectată separat,în baza comenzilor beneficiarilor.

Valoare țintă indicator: 70% p


• mtru 2020


Deșeurile municipale colectate în 20

136.401,65 tone. Tot în 2018, au fost \

salubritate, iar 12.059,02 tone prin agenți economici autorizați. Alte 4.721,84 tone de deșeuri selectate au fost valorificate energetic. Alte cifre: 6.512,47; deșeuri electrice și electrocas de la depozitare prin reciclare, valorificare energetică, compostare și concasare.


18, la nivelul județului Argeș, conform SERV AL5, au cântărit valorificate 2.797,90 tone de deșeuri reciclabile, prin operatorii de


biodeșeuri compostate - 20.877,87 tone; deșeuri din construcții -mice - 9,994 tone. în total, au fost 40.456,63 tone de deșeuri deviate


Conform Regulamentului servicului operatorului cu privire la:


aprobat, indicatorii trebuie să asigure evaluarea continuă a


Contractarea servicului de salubrizare

Masurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor,

îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor prestate, Soluționarea în timp util a reclamațiilor

Prestarea serviciilor pentru toți


itilizatorii


Prestarea sde servicii conexe servicului de salubrizare- informare, consultanță Atingerea țintelor imuse prin contract


5 http://arqesexpres.ro/index.php/actualitate/26404-adi-servsal-bilant-2Q18-si-obiective-2019-p


2.5. Sursele de finanțare ale activităților

Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului se face pe criterii epOriolY Finanțarea se realizează prin încasarea de la clienți, persoane fizice și juridice contravaloarea serviciilor.

Atât în cazul gestiunii directe, cât

de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 • a) tarife, în cazul prestațiilor serviciului de salubrizare;

 • b) taxe speciale, în cazul preș

 • c) taxe speciale, în cazul preșomerciale. entând


și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului


de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a


tațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale; .ațiilor de care beneficiază individual fără contract.


de realizează din fondurile operatorului, fonduri de la bugetul local,


Finanțarea cheltuileilor de capita fonduri nerambursabile și alte surse, conform reglementărilor legale. Prin analiza atât a surselor bugeti ale activității și se vor menționa conditionalitățile în desfășurarea activităților.


.ului local cât și ale operatorului, se vor explora sursele de finanțare


Cuantumul și regimul tarifelor si taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.S.C.

începând cu 1 ianuarie 2019 SERVSAL și autoritățile locale vor introduce instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”, baz;

greutate.

Pentru facilitarea colectării se ]

fiecărui locuitor. Astfel de taxe au fost introduse și în alte localități (Sector 2 Bucuresti-taxa de habitat, Galași, Giurgiu, Comuna Bezdead -Dambovița, ....). Singura mențiune necesară este că trebuiesc implementate soluții pentru asigurarea atingerii țintelor impuse prin legislația în vigoare privind colectarea selectivă.


at pe cel puțin unul dintre elementele: volum, frecvență de colectare,


poate institui o taxă cu destinație specială - salubrizare, aplicabilă


2.6. Motivele de ordin economic, financiar si de mediu care justifica realizarea serviciului.-

Activitățile care fac obiectul prezentului studiu fac parte din sfera serviciilor de utilitate publică, cu impact major asupra sănătății populației și protecției mediului.

Strategiile naționale și legislația adoptate în ultimii ani domeniul managementului deșeurilor și recomandările Uniunii Eurobene privind intensificarea eforturilor de a crește cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticla din deșeurile municipale, colectate separat obligă autoritățile locale la adoptarea de măsuri de susținere a eforturilor de colectare selectivă. Implementarea sistemelor de management integrat al deșe una dintre măsurile luate la nix


urilor, incluzând și organizarea instituțională la nivel de județe, a fost el stategic național pentru rezolvarea problmei deșeurilor.


Cu toate că operatorul deținut de Municipiul Pitești, SALUBRITATE 2000 SA, întâmpină numeroase greutăți în colectarea contravalorii serviciilor, atât de la beneficiarii casnici cât și de la instituții și agenți economici, acesta a realizat profit în anul 2018, având în continuare o politică de investire a profitului în vehicule și echipa i Aplicarea unei taxe cu destinaț și taxe, este o bună soluție per


mente pentru îmbunătățirea servicului la nivelul municipiului.

ie specială - salubrizare, colectată prin intermediul Direcției de impozite tru reducerea efortului de colectare.


în ceea ce privește impactul economic asupra dezvoltării durabile, atât locuitorii cât și mediul de afaceri câștigă de pe urma unui oraș mai curat, fără focare de infecție și dăunători, cu un management al deșeurilor eficient și sustenabi categorii


, oferit la costuri suportabile pentru beneficiari. Atragerea acestor


3. CAPITOLUL III


SERVICIILOR


MODALITATEAși a analizei


rivind gestionarea și organizarea serviciilo

:estor servicii, inclusiv analiza posibilității gestiunii directe prin


Pe baza analizei situației existente pr legislației și strategiilor aferente aci intermediul unui operator deținut de către consiliului local al Municipiului Pitești, se propun următoarele opțiuni legale de organizare a servici ilor ce fac obiectul contractelor în vigoare.

în toate cele patru opțiuni este esențial ca Municipiul Pitești să elaboreze o strategie/viziune privind modul cum se va dezvolta serviciul de salubrizare la nivelul Municipiului, în mod integrat cu celelalte activități componente ale serviciilor de salubrizare, astfel încât pe viitor să se adopte măsuri concertate și integrate de dezvoltare și de investiții.


OPȚIUNEA 1


Municipiul Pitești rămâne membru în SERVSAL, continuînd cooperarea cu acesta pentru îmbunătățirea calității servici

Teritoriul de realizare al serviciului: municipiul Pitești,

Forma de gestiune rămâne gestiune delegată și atribuire competitivă.

Această opțiune nu presup reprezentantului Municipiu asigure că viziunea locală operator.

Contractul de delegare se vi semna între SERVSAL și Ofertantul câștigător


iilor pe teritoriul Municipiului Pitești,


iune rearanjamente instituționale ci doar o mai mare implicare a lui Pitești în elaborarea docuementației de atribuire astfel încât să se privind dezvoltarea serviciului se transpune în cerințele pentru noul


OPȚIUNEA 2


Municipiul Pitești rămâne membru în SERVSAL, continuând cooperarea cu acesta pentru îmbunătățirea calității serviciilor la nivel regional și local.

Teritoriul de realizare al serviciului: municipiul Pitești și UAT membre ADI, Forma de gestiune gesliuiu Necesită transformarea ope Această opțiune presupui directe, o mai mare implic de atribuire astfel încât să s în cerințele pentru noul operator.

Contractul de delegare se v intern al Municipiului Pite;


£ directă și modalitatea de atribuirea directă. mtoxvâvâ SALUBRITATE 2000 SA în Operator regional e modificarea Statutului SERVSAL, pentru permiterea gestiunii are a reprezentantului Municipiului Pitești în elaborarea documentației e asigure că viziunea locală privind dezvoltarea serviciului se transpune


a semna între ADI SERVSAL și SALUBRITATE 2000 SA, operatorul Jti.


OPȚIUNEA 3


Municipiul Pitești se retrage din SERVSAL, continuând cooperarea cu acesta pentru îmbunătățirea calității serviciilor la nivel

Teritoriul de realizare al serviciului: municipiul Pitești.

Forma de gestiune A .gestiune directă și modalitatea de atribuirea directă sau B,gestiune delegată și atribuire prin procedură competitivă


regional și local.


• Această opțiune presupune e


valuarea impactului financiar privind obligațiile de restituire a cheltuileilor de implementare a proiectuui “Managementul Integrat al Deșeurilor Solide Argeș”. Deasemenea, funcție de prevederile contractelor de finanțare și co-finanțare a investițiilor, care este perioada de timp de asigurare a durabilității proiectului și care este impactul nerespectării acesteia.

• Contractul de delegare se va semna între Municipiul Pitești și SALUBRITATE 2000, operatorul intern al Municipiului Pitești.

OPȚIUNEA 4


Municipiul Pitești rămâne in SERVSAL, continuând cooperarea cu acesta pentru îmbunătățirea calității serviciilor la nivel regional dar nu conferă mandat special pentru dei0gărea sejviciului. Teritoriul de realizare al serv

Forma de gestiune A.gestiune directă și modalitatea de atribuirea directă sau B. gestiune delegată și atribuire prin procedură competitivă

Contractul de delegare se va intern al Municipiului Pitești


ciului: municipiul Pitești.


semna între Municipiul Pitești și SALUBRITATE 2000, operatorul


O analiză privind integrarea tuturor


acțiunilor este necesar ase luat prin intermediul unor strategii locale.


3.1. Opțiunea 1 - Organizarea serviciului la nivel regional, prin gestiune delegată

3.1.1. Contextul instituțio


nai în care va desfășura activitatea aferentă serviciilor

Conform acestei opțiuni, SALUBRITATE 2000, așa cum este acum organizată, prin participare la procedura de atribuire, poate presta în continuare TOATE SERVICIILE descrise, gestiunea serviciilor procedura de atribuire a acestor servicii fiind COMPETITIVĂ . unitară SERVSAL rămâne Autoritatea Contractantă în acest caz.


fiind GESTIUNE DELEGATĂ și

Asociația de Dezvoltare Intercom

Procedura de atribuire competitivă ar trebui să înceapă cât mai curând. Această opțiune răspunde pe depi serviciilor de management al deșeurilor.


in strategiilor asumate la nivel național de dezvoltare integrată a


aje, riscuri și oportunități

:tă din punct de vedere al respectării principiului de promovare a fie se obțin cele mai bune servicii, iar stabilirea unui prag minim de să fie un element foarte important în viitorul contract. De asemenea,


3.1.2. Avantaje, dezavanl

Aceasta opțiune este cea mai core deschiderii pieței. Prin competiții indicatori de perfomanță trebuie < alinierea indicatorilor la cerințele și așteptările locuitorilor, instituțiilor și mediului de afaceri trebuie luată în considerare (îmbunătățirea sistemului de indicatori).

Opțiunea ca SALUBRITATE 2000 SA să presteze servicii pe tot teritoriul Municipiului, reașezând geografic lotizarea serviciilor este controlul direct asupra Operatoria de eficientizare a activității operatei nu trebuie să reprezinte o constrângere pentru Operator, acesta prestând în prezent cam aceeași cantitate anuală, prin acoperirea localităților limitrofe zonei Pitești-Sud, așa cum se poate constata și din tabelul de la pag.23.


opțiunea cea mai adecvată pentru Municipiul Pitești, avînd în vedere lui pe care acesta îl exercită, facilitând astfel implementarea de măsuri rului și pe această cale. în ceea ce privește cantitatea serviciilor, aceasta


Această opține conferă SALUBRITATE 2000 SA oportunitatea să se dezvolte prestând în continuare serviciile de utilități publice pe piața tradițională. Nu sunt necesare modificări de structura a actionariatului


sau alte decizii de natură instituțională, fapt ce ar fi adus anumite constrângeri de timp și de reorganizare a activităților.

Strategiile la nivel regional se pot implementa conform Memorandurilor de finanțare și Cofinanțare a investițiilor și a Planului de acțiune gândit la nivel regional.

ătre operatorul regional procedura de atribuire, fapt care ar crea o


Riscul este de a nu fi adjudecată de c <

constrângere majoră în desfășurarea activității în această formă, necesitând efort de adaptare la piață, pentru prestarea altor servicii în aces în special în contextul eforturilor de totalitate a profitului, în special p<

; :e domenii, pentru alte autorități locale. Acest aspect este important modernizare pe care le face Operatorul prin reinvestirea aproape în entru achiziționarea de autovehicuel pentru prestrea servicului.


Deasemenea, pierderea unor locuri de muncă poate genera consecințe sociale.

Organizarea unei proceduri competitive este un proces care, de la publicarea anunțului până la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor durează apoximativ 60 de zile. Acest fapt aduce constrîngeri în aplicarea procedurii competitive cu semnarea contractului până la 31.07.2020 dacă documentația de atribuire nu este în curs de finalizare. Depășirea acestui termen care este data finalizării contractelor de delegare existente în prezent are consecințe asupra imposibilității realizării serviciilor, în detrimentul sănătății populației și salubrității.

în această formulă instituțională, conform legislației aplicabile, SALUBRITATE 2000 SA se încadrează în prevederile privind atribuirea directă conform Legii nr. 51/2006, dar nu i se poate aplica excepția de la legislația competitivă, deoarece autoritatea contractantă NU exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

3.1.3. Pași necesari pentru realizare opțiune și termene previzibile

Pentru această opțiune nu sunt neces;

documentației de atribuire pentru serviciile ce fac obiectul prezentului studiu de oportunitate, realizarea formalităților juridice de aprobare.

Etapele următoare:


ari pași speciali privind reorganizarea instituțională, ci doar pregătirea

Aprobarea acestei opțiuni prin Hotărâre a Consiliului Local

Notificarea SERVSAL privind solicitarea de atribuire a unui operator pe tot teritoriul municipiului

Aprobarea elaborării documentațiilor de atribuire competitivă în Adunare^ Generală a Asociaților

Participarea în Comisia de Licitație la Elaborarea Documentației de atribuiri a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor,

Aprobarpa documentațiilor in Adunarea Generală a Acționarilor; Inițierea și desfășurarea procedurii de atribuire prin competiție Acordarea prin hotărâre de Consiliu Local de mandat special către SERVSAL în vederea semnării contractului cu operatorul selectat Semnarea contractului între Operatorul desemnat câștigător și ADI L

SERVS
3.2. Opțiunea 2 -Organizarea serviciului la nivel regional,Serviciile se atribuie de către SERVSAL operatorului SALUBRITATE 2000 SA pe teritoriul
municipiului Pitești, prin atribuire directă
3.2.1. Contextul instituțional în care se poate desfășura activitatea aferentă serviciilor

obiectul studiuilui se organizează prin GESTIUNE I și pot fi prestate de către SALUBRITATE 2000 SA cu


le ce fac c piui Pitești)


Conform acestei opțiuni, servicii!»

DIRECTĂ (pentru Lotul -Munici[ respectarea condițiilor ca acesta să fie operator regional.

r de utilitate publică, art 22, alin (3) “Modalitatea de gestiune a tabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților


Potrivit Legii 51/2006 a serviciile serviciilor de utilități publice se s administrativ-teritoriale, în baza uni^i studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun r administrativ-teritoriale, precum și c Activitatea de salubrizare pe terit poate fi atribuită direct operatorul 51/2006 a serviciilor de utilitate publică.

aport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților e mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice/4

)riul Municipiului Pitești se va organiza prin gestiune directă și ui SALUBRITATE 2000 SA în condițiile art. 28 alin. 21 din Legea


Important este că trebuie modificat statutul AdI SERVSA1, iar prin modalitatea de reprezentare al asociaților în Adunarea Generală

( un asociat= un vot), acest lucru este dificil de obținut.


il societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, erioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților


Operatorul regional este operatoru cu modificările și completările uit administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fi deținut de o unitate administrațiconformitate cu prevederile Legii Operatorul regional este asimilat o urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul converg* și completările ulterioare;

ie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți v-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

• rganismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de


ență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările


Operatorul SALUBRITATE 2000

SA este deținut în prezent în totalitate de către Consiliul Local Pitești, acestuia în operator regional, este necesară modificarea structurii de


Prin urmare, pentru transformarea acționariat prin cooptarea participării la capitalul social a încă unei unități-teritorial administrative.


Deasemenea, această opțiune necesită avizarea de către Consiliul Concur de durată.

e, riscuri și oportunități

unicipiului Pitești de îmbunătățire și eficientizare a serviciilor de


3.2.2. Avantaje, dezavantaj

Aceasta opțiune continuă politica m

salubrizare. Atribuirea directă continuă eforturile Municipiului de îmbunătățire a serviciilor, întărirea capacității operatorilor proprii de servicii de utilitate publică fiind una dintre opțiunile adoptate de municipiu în aproape toată sfera de s trecut serviciile de salubrizare ce vor îmbunătățirea calității prestării.


ervici de utilități publice. SALUBRITATE 2000 SA a gestionat în î preluate iar acesta face investiții prin reinvestirea profitului pentru


Organizarea instituțională prin SERVSAL răspunde de asemenea strategiilor de dezvoltare integrată regională a serviciilor de salubrizare și nu aduce nicio constrîngere în ceea ce privește managementul investițiilor realizate prin fonduri eui<


opene.


Ca dezavantaje, aplicarea atribuirii directe publice către SALUBRITATE 2000 SA presupune necesitatea modificării acționariatului acestuia pentru a putea primi atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii. Aceste activități necesită timp și efort în perioada următoare din partea tuturor factorilor implicați pentru planificarea a două modalități de atribuire la nivelul județului.


tractului de delegare pentru activitatea dePentru situația atribuirii directe a contractului de delegare pentru activitatea de salubriz este necesar să se obțină avizul Consiliului Concurenței pe Contractul de Servicii.

Riscul reprezentat de aplicarea acestei opțiuni este dat de neîncadrarea în termenul de 30/07/2020. Totuși, cu efort susținut din partea tuturor părților pentru diminuarea la minimum a termenelor legale de realizare a formalităților, acest termen poate fi atins. Dacă este necesară schimbarea componenței acționariatului la SALUBRITATE 2000, durata procedurilor (convocare acționariat la ședința Adunării Generale Extraordinare si opozabilitatea fata de terți a hotărârii acționarilor de la data publicării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii

atribuire a servicului este scurtă având în vedere lipsa procedurii competitive dar este necesară alocarea unui timp suficient pentru avizarea la Consiliul Concurenței a contractului de delegare a gestiunii serviciilor preluate de la SALUBRITATE 2000.


este de aproximativ 50 de zile. Durata aferentă procedurilor de


3.2.3.


Pași necesari pentr


ii realizare opțiune și termene previzibile


Etapele următoare pentru aplicarea gestiunii directe pentru Municipiul Pitești sunt:

Aprobarea acestei opțiuni

prin Hotărâre a Consiliului Local


Modificarea Statutului SE1RVSAL, pentru permiterea gestiunii directe și atribuirea directă operatorului SALUBRITATE 2000 SA

tutiv al SALUBRITATE 2000 SA prin participarea unui alt UAT a capitalul social, devenind astfel operator regional


Modificarea actului constii membru ADI SERVSAL h Aprobarea prin HCL a elaborării documentației de atribuire directă;

de Licitație la Elaborarea Documentației de atribuire a gestiunii serviciilor

roiectului documentației de atribuire direct și trimiterea acestuia


Participarea în Comisia

Contractelor de delegare :i

Aprobarea prin HCL a pi

spre avizare la Consiliul Concurenței

Obținerea avizului Consiliului Concurenței pe Contractul de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitate publică la SALUBRITATE 2000 SA

Aprobarea prin HCL a wrmei finale de contract și obținerea de mandate speciale pentru semnare contract

Semnarea contractului între SALUBRITATE 2000 SA și ADI SERVSAL

3.3. Opțiunea 3 - Organizarea serviciului la nivelul Municipiului, Municipiul Pitești se retrage din ADI SERVSAL, serviciile se atribuie de către Municipiul Pitești operatorului SALUBRITATE 2000 SA prin atribuire /difeeță sau procedură competitivă


3.3.1. Contextul instituțion

Conform acestei opțiuni, Municipiul singurul care va determina st rate. strategiile de de dezvoltare naționale


K V \\

* w o 017 ?rc __          •//

P/V' 5- Afl pitești solicită retragerea din ADI SERVSAL, Municipiul rămânând •gia de dezvoltare a serviciului, în acord cu legislația națională, și europene.


I

al în care se poate desfășura activitatea afere

A,‘ rV^ Municipiul răise cunoască și să se evalueze financiar riscul ieșirii din asociația țile impuse prin Memorandumurile de finanțare sunt acceptabile :ea împreună cu Consiliul Județean ar trebui să facă o evaluare umentele nefiind puse la dispoziția consultanului pentru a se putea


Important în această opțiune este să j de dezvoltare și dacă condiționalii pentru municipalitate. Municipalita: detaliată privind aceste aspecte, doci formula o opinie.

Contractul de delegare se va semna între Municipiul Pitești și Operator.

Activitatea de salubrizare pe teritoriul Municipiului Pitești se va putea organiza și se va putea atribui operatorul SALUBRITATE 2000 SA în următoarele condiții:

A, Prin gestiune directă, prin atribuire directă în cumulative a celor trei condiții menționate la art, 28 (21) din Legea 51/2006:

 • a) Municipiul Pitești în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b)  opera serviciilor


condițiile îndeplinirii


:orul desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a Municipiului Pitești;

c) capitali 1 social al operatorului este deținut în totalitate de Municipiul Pitești;


sau


B, prin procedură competitivă în condițiile neîndeplinirii cumulative a celor trei condiții menționate la art, 28 (21) din Legea 51/2006


16 privind achizițiile publice sau art.36 din Legea nr. 100/2016 privind iunile de servicii, atribuirea contractului de delegare a gestiunii la aplicarea acestor două legi în cazul în care sunt îndeplinite,


Conform art. 31 din Legea nr. 98/20 concesiunile de lucrări ori conces serviciilor poate fi exceptată de cumulativ, următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită exercită asupra propriilor depărtăm

 • b) mai mult de 80% din activități sarcinilor care îi sunt încredințate persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat ca


asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl ente sau servicii;

e persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte


*e nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este


necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.


SALUBRITATE 2000SA îndeplinește condițiile de la Varianta A.


ilară Opțiunii 1, cu mențiunea că procedura competitivă este unicipalitatea Pitești. în această situație, Oferatantul câștigător


Varianta de la punctul B este sinii desfășurată în totalitate de către Mi al procedurii poate fi SALUBRITATE 2000 SA sau un alt operator. SALUBRITATE 2000 SA îndep ii varianta B.


nește condițiile pentru încadrarea în excepțiile menționate la


e, riscuri și oportunități

ui Pitești posibilitatea de îmbunătățire și eficientizare a serviciilor de tului studiu de oportunitate prin controlul direct asupra deciziilor BRITATE 2000 SA poate presta în continuare această activitate de


3.3.2. Avantaje, dezavanta

Această opțiune ar acorda municipiul salubrizare care fac obiectul prezeni strategile ale operatorului, iar SALT utilitate publică și să își continue politica de investire în utilaje, vehicule și echipamente.

Din punct de vedere al managementului serviciului la nivel local, prin departamentul de specialitate de la nivelul Primăriei Municipiului Piteși cadrul Direcție Servicii Publice și Achiziții), se vo monitoriza mai eficient rezultatele aplicării măsurilor de eficientizare a servicului. în prezent, la nivelul direcțiilor de privind prestarea serviciului, aceste date fiind deținute în prezent de către ADI SERVSAL.

Accesul mai facil la infomații concrete privind serviciul (Municipiul Pitești devenind Autoritate Contractantă) va permite Municipiu detaliu posibilitatea implementării uiei alte variante de finanțare a serviciului, spre exemplu prin aplicarea unei taxe speciale de salubrizare/ locuitor, în conformitate cu prevederile art 87 alin (3 ) din Ordonanța de Urgență 57/ 2019-Codul Administrativ. Acesastă taxă, luând în considerare mărimea medie a gospodăriei și modalitatea legală de stabilire a te i

în același timp, atribuirea directă nu conferă neapărat cel mai bun cost pentru prestarea serviciului, prin lipsa competiției, acest aspect putând fi compensat doar de aspectele de natură strategică, printr-o îmbunătățire permanentă a indicatorilor de performanță impuși de municipalitate pentru prestarea serviciului (creștere a eficacității serviciului).

Prin delegarea gestiunii prin procedura competitivă, această opțiune aduce beneficiile introducerii competiției în sfera acestor servicii. Totuși, procedura competitivă vine cu restricțiile respectării termenului limită de 31.07.2020, durata procedurii competitive de la inițierea procedurii de licitație deschisă până la semnarea contractului durează aproximativ 60 de zile. Aceasta se poate declanșa după rezolvarea tuturor problemelor instituționale.

Ca dezavantaje este de menționat că procesul de neparticipare a Muncipiului ca membru în SERVSAL poate aduce constrângeri dezvoltării regionale a srviciului. în plus, trebuiesc realizate formalitățile juridice, procedurale, tehnice și fin; perioada următoare din partea tutun

Pentru atribuire directă a contractului de delegare pentru activitatea de salubrizare, este necesar să se obțină avizul Consiliului Concurenței pe Contractul de Servicii.


;,i,... . . ...

L . ..

specialitate din cadrul Primăriri Muncipiulu Pitești le lipsesc date


1 (Biroul Monitorizare Servicii Publice/ Guvernanță Corporativă din


ui Pitești să adopte măsuri de eficientizare precum și să analizeze în


irifelor, poate aduce o mai bună colectare de venituri.


tanciare de ieșire din asociație. Toate acestea presupun efort susținut în or factorilor implicați, durata procedurilor .Pașii necesari pentru atribuirea serviciului de salubrizare în cazul retragerii cadrul asociațieiSERVSAL


3.3.3

Municipiului Pitești din


Retragerea UAT Pitești din ADI Salubrizare incepand cu data de 31.07.2020.

Notificarea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice iîiul de salubriatate “SERVSAL” de către UAT Pitești pentru GA pentru a se lua act de retragerea UAT din cadrul Asociația de Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de “SERVSAL” si modificarea statutului ADI in acest sens. - pana


33.3.1.
 • 3.33.1.1.

pentru servi»

convocarea A|<

Dezvoltare

salubriatate

20.01.2020;

 • 3.33.1.2.     Ședințe

din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de Dezvoltare salubriatate

25.02.2020;

 • 3.33.1.3.

3.33.2.   Pregătirea at
 • 3.33.2.1.     Studiu

salubrizare -

 • 33.3.2.2.


AGA cu Ordinea de zi propusa de UAT Pitești privind retragerea


si modificarea statutului Asociația de de

pe


șalubriatate “SERVSAL”

Intercom unitară de utilități publice pentru serviciul “SERVSAL” ca urmare a retragerii UAT Pitești - pana


înregistrarea Hotărârii AGA la Judecătoria Pitești - 30.03..2020 ribuirii serviciului de salubrizare de către UAT Pitești; de oportunitate privind modalitățile de gestiune a serviciului 16.01.2020;

Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a Studiului de oportunitate privind modalitățile de gestiune a serviciului de salubrizare - 10.02.2020;

Efectuarea Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de elaborarea documentației de atribuire - pana pe 30.04.2020;

Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a proiectului de Studiului de : privind delegarea serviciului de salubrizare si a documentației de propunerea înaintîrii la Consiliul Concurenței pentru avizare, în cazul


de


 • 33.3.2.3.

salubrizare s

 • 33.3.2.4.

Oportunitate atribuire, cu atribuirii directe - 15.05.2020;

3.3.33. Atribuirea Directa / Atribuirea prin competiție a serviciului de salubrizare : 333.3.1. Atribuirea

SALUBRITATE 2000 SA
 • 3333.1.1.

 • 3333.1.2.


Directa a serviciului de salubrizare către SC

Obținerea avizului Consiliului Concurentei - 15.07.2020;

Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a contractului de delegare a serviciului ce se va incheia si semna cu SC SALUBRITATE 2000 SA. -20.074020;

Semnarea contractului de delegare


3.333.1.3.

SALUBRITATE 2000 SA - 31.07.2020;


Sau


3333.2. Atrib

3333.2.1.WIULVO

uirea prin Competiție a serviciului de salubriz

Publicare unui anunț de selecție operatori pentru atribuirea serviciului de salubrizare, de către UAT Pitești, pe SICAP, intr-un ziar de circulație naționala, locala si pe siteul instituției - 16.05.2020;


3333.2.2.

3.3.3.3.23.

33.33.2.4.

3333.2.5.

3.3.33.2.6.


Clarificări ale potențialilor ofertanti - 30.05.2020;

Depunerea ofertelor de către cei interesați - 15.06.2020;

Clarificări solicitate de UAT Pitești, ofertantilor - 18.06.2020;

Primire clarificări de la ofertanti - 22.06.2020;

Analiza finala a comisiei de selecție a ofertantului si propunerea de

atribuire

 • 3.3.33.2.7.

10.07.20

 • 3.33.3.2.8.

delegare

 • 3.33.3.2.9.

serviciul

3.3.3.3.2.10.

delegare


: către ofertantul declarat câștigător 25.06.2020

°erioada de contestație a ofertantilor respinși in procedura -20;

Negocierea si inițializarea „spre neschimbare a contractului de ; a serviciului de salubrizare - 25.07.2020;

Aprobarea prin HCL a UAT Pitești a contractului de delegare a ui de salubrizare - 30.07.2020;


Semnarea de către part si intrarea in viguare a/^bnțractului.

a serviciului de salubrizare 31.07.2020.

Două aspecte sunt de menționat cu privire la calendarul prezentat mai sus.

în cazul atribuirii directe, este necesar avizul Consiliului Concurenței, fapt ce necesită cah

în cazul atribuirii competitive, termenele sunt foarte strânse iar în situația în care prqcedura finalizează cu contractarea servicu

ui (ofertă neconformă, niciun ofertant, etc.), termenul limită de


31.07.2020 poate fi depășit.

3.4. Opțiunea 4 - Organizarea serviciului la nivelul Municipiului, Municipiul

Pitești rămâne membr

9


u al SERVSAL, serviciile se atribuie de către Municipiul
Pitești operatorului SALUBRITATE 2000 SA prin atribuire directă sau
procedură competitivi
3.4.1. Contextul instituțional în care se poate desfășura activitatea aferentă serviciilor
Conform acestei opțiuni, Municip ul Pitești rămâne membru în ADI SERVSAL, dar nu acordă mandat special pentru cel puțin următoarelor drepturi, conform a art. 8 alin. (3) lit. a), d^l), d*2), i)-k) din Legea 51/2006 a serviciilor de

utilități publice:


a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de

reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

dAl) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

contractelor de delegare a gestiunii;

'egulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de i lor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități


dA2) aprobarea modificării

 • i) elaborarea și aprobarea

fumizare/prestare a servicii

publice, pe baza regulame itelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

j) stabilirea și aprobarea anuală a taxelor pentru finanțarea serviciilor comunitare de utilități publice, în situațiile prevăzute de legile speciale;

k) aprobarea stabilirii, ajustări i sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

Municipiul rămânăne singurul care va determina strategia de dezvoltare a serviciului pe teritoriul Municipiului Pitești, în acord cu legis lația națională, strategiile de de dezvoltare naționale și europene, în acest mod de organizare, nu exist de delegare se va senina între Mun icipiul Pitești și Operator.


Din punct de vedere al gestiunii sei detaliate la cap 3.3.1.

:ă riscul financiar asociat ieșirii din ADI SERVSAL .Contractul

xs.

/ . X eje A și B »)


y i A

rviciului la nivelul municipiului, sunt valabile variant y

ll A Ml -'^G^


\\ O


3.4.2. Avantaje, dezavantaje, riscuri și oportunități

Ca și în cazul Opțiunii 3, această opțiune acordă municipiului Pitești posibilitatea de îmbunătățire și eficientizare a serviciilor de salubrizai sa directă.

SALUBRITATE 2000 SA trebuie să continue politica de investire în utilaje, vehicule și echipamente, tehnologii de monitorizare și control al servicului și de îmbunătățire a indicatorilor de performanță, de infomare a cetățenilor, de respectare de mediu, etc.


re care fac obiectul prezentului studiu de oportunitate prin implicarea


a cerințelor legale în materie de management al deșeurilor, politici


Muncipiului Pitești va participa la membru în SERVSAL.


dezvoltarea regională a managementului integrat al deșeurilor, ca


Avantajul introducerii taxei de salubrizare se menține și în acest caz. Deasemenea, se menține ca dezavantaj lipsa competiției, cu impactul pozitiv asupra costurilor pe care îl poate aduce aceasta.


Nu sunt necesare alte aranjamente instituționale: modificare statut ADI SERVSAL, transformarea SALUBRITATE 2000 SA în operator regional.Pentru atribuire directă a contractului de delegare pentru


activitatea de salubrizare a căilor p iblice, este necesar să se obțină avizul Consiliului Concurenței pe Contractul de Servicii. Avînd în vedere aceste aspecte, respecatrea termenului de 31 iulie 2020 poate fi


respectat.


3.4.3. Pașii necesari peni Municipiului Pitești dii

tru atribuirea serviciului de salubrizare în cazul retragerii n cadrul asociației SERVSAL


Etapele următoare pentru aplicarea


gestiunii directe pentru Municipiul Pitești sunt: prin Hotărâre a Consiliului Local


Aprobarea acestei opțiuni

Notificarea ADI SERVA1 privind neacordarea de mandate special pentru delegarea gestiunii serviclui pe teritoriul Municipiului Pitești

Aprobarea prin HCL a elaborării documentației de atribuire directă;

Elaborarea Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor (Studiul de Oportunitate pi

Aprobarea prin HCL a proiectului documentației de atribuire direct și trimiterea acestuia spre avizare la Consiliul Concurenței

Obținerea avizului Consiliului Concurenței pe Contractul de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitate publică la SALUBRITATE 2000 SA

Aprobarea prin HCL a formei finale de contract și obținerea de mandate speciale pentru semnare contract

Semnarea contractului între SALUBRITATE 2000 SA și ADI SERVSAL


rivind modalitatea de atribuire a serviciului


oncurenței

4. Capitolul IV: Concluz


i si decizii necesare în etapa următoare^ \Analizând comparativ atât avantajele cât și dezavantajele precum și riscurile prezentate în fiecare di cele 4 Opțiuni, considerând că este necesar ca efortul de dezvoltare al serviciului de /șalul continue, se poate concluziona că:


nicipiul Pitești, SALUBRITATE 2000 SA, poate presta serviciile de


Operatorul intern deținut de Mw

salubrizare Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activii; separat, fără a aduce atinge) baterii și acumulatori, Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și

Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similar, situația economică a acestuia permițându-i să realizeze investiții în ultimii ani.

Este necesar ca nivelul contrac

pentru cei ce nu au contracte încheiate, conform prevederilor legale. Dacă se va adopta de către Municipiul Pitești soluția de aplicabilă tuturor locuitorilor, stimulare a colectării selective

Este necesar accesul la informații precum și o bună analiză a acestora, pentru găsirea soluțiilor optime de creștere a gradului de contractare pentru toate categoriile de beneficiari ai serviciului, în vederea implementării de măsuri dedicate fiecărei categorii, pentru colectarea selectivă.

Retragerea Municipiului Pitești din ADI SERVSAL este un proces complicat, cu implicații importante asupra managemern constrângeri viitoare, inclusiv centru atragerea de fonduri prin viitoarele programe operaționale; Modificarea Statutului asociației ADI SERVSA1 este dificil de realizat, având în vedere municipiul Pitești are un vot d Gestiunea delegată de către respectării principiului de totodată si recomandarea Consiliului Concurenței- Opțiunea IV B.

Gestiunea directă se justifi< serviciului de salubrizare ce


ăți comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate re fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice,


reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora precum și


‘tării serviciilor să crească concomitent cu colectarea taxei speciale


Finanțare a serviciului prin taxă cu destinație specială-salubrizare, este important prin această taxă să se introducă și mecanisme de oe principiul „plătește pentru cât arunci" instituit prin Legea 31/2019.


tului integrat al deșeurilor solide la nivelul județului Argeș, aducândI n totalul de 103 în Adunarea Generală a Asociaților.

j Municipiul Pitești este cea mai corectă din punct de vedere al. promovare a deschiderii pieței și cficientizării costurilor, fiind


că doar în contextul existenței unei strategii de dezvoltare a presupune și existența controlului asupra operatorului propriu,


precum și din considerente sociale, al implicării directe a Municipiului Pitești în managementul serviciului, operatorului SALUBRITAȚ

decizie stategică a Municipiului Pitești, dar este necesar a se intensifica eforturile de planificare a viziunii e termen mediu și


colectarea și analizarea datelor. Reinvcstirca profitului E 2000 SA în active pentru serviciul public poate fi considerată o


l»ng.


Un factor esențial în luarea deciziei privind Opțiunea adoptată este capacitatea Municipiului Pitești de a dezvolta o strategie pe termen lung de realizare a serviciilor de salubrizare și de a îmbunătăți


indicatorii de calitate și performanță, cu respectarea tuturor provocărilor acestui domeniu și de a valorifica controlul strategic pe care Municipiul îl are în prezent asupra Operatorului


SALUBRU A TE 2000 în viitoare


a dezvoltare a domeniului salubrizării.


5. Capitolul V: SINTEZA OPȚIUNILOROPȚIUNI

9


Opțiunea 1   -

Organizarea serviciului la nivel regional, prin gestiune delegată


strategia adoptatăSe continuă

pentru Managementul integrat al deșeurilor solide Argeș, prin ADI SERVSAL.

Municipiul membru îr capacitate determinare ;


• Aprobarea acestei opțiuni prin Hotărâre a Consiliului Local


Pitești rămâne SERVSAL, cu limitată de strategiilor și de


a

obținere date.

elegată considerăm corectă din punct de


Gestiunea a fi cea mai vedere al respectării principiului de promovare a pieței,    fii nd

recomandarea Concurenței obțin cele rr


deschiderii totodată si

Consiliului Prin competiție se ai bune servicii, iar


stabilirea unui nivel minim de indicatori de perfomanță trebuie să fie un important îi viitorul contract. Constrîngeri implementare, procedurii competitive.


element foarte


de timp pentru datorate atribuire


de


Opțiunea 2  -

Organizarea serviciului la nivel regional

,Serviciile       se

atribuie de către SERVSAL operatorului SALUBRITATE 2000 SA pe teritoriul municipiului Pitești și al UAT


cpțiune ar continua de îmbunătățire și a serviciilor de la nivel local, edificarea statutului


Această politica eficientizarc salubrizare

Necesită m

ADI SERVSA1 destul de dificil de realizat. Constrîngeri de timp pentru implementare datorate modificările necesității Consiliului I


:»r instituționale și obținerii avizului I

Concurenței.


 • •  Notificarea SERVSAL privind solicitarea de atribuire a unui operator pe tot teritoriul municipiului

 • •  Aprobarea elaborării documentațiilor de atribuire competitivă în Adunarea Generală a Asociaților

 • •  Participarea în Comisia de Licitație la Elaborarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor,

 • •  Aprobarea documentațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor;

 • •  Inițierea și desfășurarea procedurii de atribuire prin competiție

 • •  Acordarea prin hotărâre de Consiliu Local de mandat special către SERVSAL în vederea semnării contractului cu operatorul selectat

 • •  Semnarea contractului între Operatorul desemnat câștigător și ADI SERVSAL


 • •  Aprobarea acestei opțiuni prin Hotărâre a Consiliului Local

 • •  Modificarea   Statutului SERVSAL,

pentru permiterea gestiunii directe și atribuirea      directă operatorului

SALUBRITATE 2000 SA

 • •  Modificarea   actului constitutiv al

SALUBRITATE 2000 SA prin participarea unui alt UAT membru ADI SERVSAL la capitalul social, devenind astfel operator regional

 • •  Aprobarea prin HCL a elaborării documentației de atribuire directă;

 • •  Participarea în Comisia de Licitație la Elaborarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor


membre,    prin

atribuire directă

 • •  Aprobarea prin HCL a proiectului documentației de atribuire direct și trimiterea acestuia spre avizare la Consiliul Concurenței

 • •  Obținerea      avizului      Consiliului

Concurenței pe Contractul de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitate publică la SALUBRITATE 2000 SA

 • •  Aprobarea prin HCL a formei finale de contract și obținerea de mandate speciale pentru semnare contract

 • •  Semnarea       contractului       între

SALUBRITATE 2000 SA și ADI SERVSAL

Opțiunea 3  -

Organizarea serviciului______la

nivelul Municipiului, Municipiul Pitești se retrage din ADI SERVSAL, serviciile________se

atribuie de către Municipiul Pitești operatorului SALUBRITATE 2000 SA prin atribuire directă sau__________prin

procedură competitivă


Această op municipiului de îmbunătățire și eficientizare a serviciilor de obiectul prezentului oportunitate.

Această constrângeri


țiune ar acorda Pitești posibilitatea


salubrizare care fac studiu de


opțiune


aduce privind implementarea managementului integrat la nivel de regiune și are fțnanciar

Pitești,


impact Municipiului Memorandumurilor

Acordurilor


de


asupra datorate Și finanțare


semnate anterior.


A.


Prin prin a condiții


gestiune


directă, /ribuire directă în i/e îndeplinirii cumulative a celor trei


condiții

28


i menționate la art. (21) din Legea


51/2006:

a) Municipiul Pitești în calitate              de

acționar/asociat unic al prin Adunării a al de


operatorului, intermediul Generale Acționarilor Consiliului


Și


Administrație, exercită un control infl Liență asupra strategice sem opet regi»


direct și o dominantă deciziilor și/sau ale


nificative ratorului onal/operatorului în legătură cu serviciul furriizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;


 • •  Notificarea “SERVSAL” de către UAT Pitești pentru convocarea AGA pentru a se lua act de retragerea UAT din cadrul Asociației și modificarea statutului

 • •  Ședința AGA privind retragerea din “SERVSAL” și modificarea statutului

 • •  înregistrarea Hotărârii AGA la Judecătoria Pitești -

 • •  Elaborare Studiu de oportunitate privind modalitățile de gestiune a serviciului de salubrizare -

 • •  Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a Studiului de oportunitate privind modalitățile de gestiune a serviciului de salubrizare -

 • •  Efectuarea Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de salubrizare si elaborarea documentației de atribuire -


A. prin atribuire directă

 • •  Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a proiectului de Studiu de Oportunitate privind delegarea serviciului de salubrizare și a documentației de atribuire, cu propunerea înaintării la Consiliul Concurenței pentru avizare

 • •  Obținerea avizului Consiliului Concurenței -

 • •  Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a contractului de delegare a serviciului ce se va încheia și semna cu SC SALUBRITATE 2000 SA.

 • •  Semnarea contractului de delegare a serviciului cu SC SALUBRITATE 2000 SAb)

operatorul

des

Ușoară    exclusiv

acti

Lvităti din sfera

fun

aizării/prestării

ser

viciilor de utilități

pul

lice       destinate

sat]

int(

isfacerii nevoilor de res public general

ale

utilizatorilor de pe

//      /

1      /

7

V '

raz

i de competență a

11 ’’*• 1

.5

Ml

nicipiului Pitești;

W \ \\ \ \\ vA ••/ x

7.

c)c

apitalul social al

v o

ope

ratorului       este

deț

[nut în totalitate de

Mi

nicipiul Pitești;

sau

B. prin

procedură

compe

titivă în condițiile

B. prin procedură competitivă

neîndt

'plinirii cumulative

a ce

lor trei condiții

9

Aprobarea prin HCL de către UAT

menti

9

mate la art. 28 (21)

Pitești a proiectului de Studiul de

din Le

gea 51/2006

Oportunitate

privind     delegarea

serviciului de salubrizare și a documentației de atribuire

Publicare unui anunț de selecție operatori

pentru atribuirea

serviciului de

salubrizare, de către

UAT Pitești, pe

SICAP, intr-un ziar de circulație națională, locală si pe site-ul instituției

Clarificări ale potențialilor ofertanți

Depunerea ofertelor de către cei

interesați

Clarificări solicitate

de UAT Pitești,

ofertanților

Primire clarificări de la ofertanți

Analiza finală a comisiei de selecție a ofertantului și propunerea de atribuire către ofertantul declarat câștigător

Perioada de

contestație a ofertanților

respinși în procedura

Negocierea

și inițializarea „spre

neschimbare”

a contractului de delegare

a serviciului de salubrizare -

Aprobarea prin HCL a UAT Pitești a contractului de delegare a serviciului de

salubrizare

Semnarea de

către părți și intrarea în

vigoare a contractului de delegare a serviciului de salubrizare

48

ar acorda Pitești posibilitatea


Opțiunea 4  -

Organizarea serviciului la nivelul Municipiului, Municipiul Pitești nu se retrage din ADI SERVSAL dar nu dă mandar special pentru delegarea serviciului, serviciile________se

atribuie de către Municipiul Pitești operatorului SALUBRITATE 2000 SA prin atribuire directă sau__________prin

procedură competitivă


Această opțiune municipiului de îmbunătățire și eficientizare a serviciilor de


salubrizare care fac


obiectul prezentului studiu de oportunitate, constrângeri implementarea managementului


fără a aduce privind


integrat la nivel de regiune și nici impact

Municipiului

murilor

de


financiar

Pitești,


Memorandu Acordurilor semnate anterior cu ADI SERVSAL.


asupra datorate Și finanțare membrii


A. Prin gestiune directă, prin atribuire directă în


condițiile______îndeplinirii

cumulative a celor trei condiții menționate la art.

28___f21)

51/2006:


din Legea


Notificarea “SERVSAL” de către UAT Pitești pentru neprimirea de mandat special pentru delegarea gestiunii servicului

Elaborarea Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de salubrizare și elaborarea documentației de atribuire -


A. prin atribuire directă

 • •  Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a proiectului de Studiu de Oportunitate privind delegarea serviciului de salubrizare și a documentației de atribuire, cu propunerea înaintării la Consiliul Concurenței pentru avizare

 • •  Obținerea avizului Consiliului Concurenței -

 • •  Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a contractului de delegare a serviciului ce se va încheia și semna cu SC SALUBRITATE 2000 SA.

 • •  Semnarea contractului de delegare a serviciului cu SC SALUBRITATE 2000 SA


Municipiul Pitești în itate              de

jionar/asociat unic al prin Adunării a al de Jministrație, exercită direct și o dominantă deciziilor și/sau ale


a)

ca ac operatorului,

:ermediul


in

Generale

Acționarilor Consiliului

A un control influență


asi


Și


upra strategice semnificative iperatorului re gional/operatorului îr legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra p *oprii g bl d a furnizării/prestării


structurilor în cazul ^stiunii directe;

operatorul

Ibsfașoară exclusiv . ctivități din sfera
serviciilor de utilități publice satisfacerii nevoilor de intei ale


destinate


res public general utilizatorilor de pe raza de competență a Municipiului Pitești;

spitalul social al este nut în totalitate de


c) c operatorului deți

Municipiul Pitești;sau


B. prin


procedură


competitivă în condițiile n eîn deplin ir ii cumulați ve a celor

menționate la art. 28 (21)


trei condiții

9


din Legea 51/2006


B, prin procedură competitivă

Aprobarea prin HCL de către UAT Pitești a proiectului de Studiul de Oportunitate privind delegarea serviciului de salubrizare și a documentației de atribuire

Publicare unui anunț de selecție operatori pentru atribuirea serviciului de salubrizare, de către UAT Pitești, pe SICAP, intr-un ziar de circulație națională, locală si pe site-ul instituției Clarificări ale potențialilor ofertanți Depunerea ofertelor de către cei interesați

Clarificări solicitate de UAT Pitești, ofertanților

Primire clarificări de la ofertanți

Analiza finală a comisiei de selecție a ofertantului și propunerea de atribuire către ofertantul declarat câștigător Perioada de contestație a ofertanților respinși în procedura

Negocierea și inițializarea „spre neschimbare” a contractului de delegare a serviciului de salubrizare -

Aprobarea prin HCL a UAT Pitești a contractului de delegare a serviciului de salubrizare

Semnarea de către părți și intrarea în vigoare a contractului de delegare a serviciului de salubrizare


1

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Pitești, http://www.pmudpitesti.ro/files/raport final.pdf

2

www.arqes.insse.ro

3

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22056/poim-a-fost-aprobat-qhidul-privind-dezvoltarea-infrastructurii-de-manaqement-inteqrat-al-deseurilor

4

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file import/2019-european-semester-country-report-romania en.pdf