Hotărârea nr. 4/2020

.HCL aprobare manifestari cultural-artistice 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea princi desfășoară în municipiu festivități, întâlniri oficia


palelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, e și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

    01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

    de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

    883/23.01.2020,    nr.3886/23.01.2020,    nr.3887/23.01.2020,


  • - Raportul nr.l 180/10

  • - Avizele comisiilor

nr.3882/23.01.2020, nr.:

nr.3888/23.01.2020,

irt.129 alin.(l) și alin.(2) lit. „d” din Codul administrativ, cu


Văzând prevederile completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l). Se aprobă


„Lista principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale


care se desfășoară în munic piui Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate”,


potrivit anexei care face part


e integrantă din prezenta hotărâre.


(2). Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-


artistice, sportive și sociale, din sponsorizări și/sau din a

Art.2. Primarul Muu Cultural al Municipiului Pit fi comunicată acestora de că


prevăzute la alin.(l) se face de la bugetul local, din sume provenite te venituri proprii.

icipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Centrul ești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va tre Secretarul General al Municipiului Pitești.>E ȘEDINȚĂ, Ion Matei
Contrasemnează pentru legalitate: SECRET ARJ2ENERAL, Andrei-Cătănn Călueăfu


Pitești,

Nr.4 din 28.01.2020

Anexa

la H. C. L. nr.               . 2020


LISTA


principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în


municipiul Pitești în anul 2020, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate


1.

2.


  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.

  • 9.


Simfonia Lalelelor, ediția a 43-a.

20 Mai — Ziua Municipiului Pitești - 632 de ani de la prima atestare documentară a Piteștiului.

Ziua Unirii Princi

Ziua Unirii Basar

Concursul Națion

Concursul Națion

Concursul Națion

Ziua Tineretului.

9 Mai - Ziua Independenței și Ziua Europei.

jional de Muzică Corală „D.G. Kiriac”.

ă a Copilului.

ațional al României.


patelor Române.

abiei cu România.

al de Poezie Leoaică tânără, iubirea..., ediția a XX-a.

al de dans sportiv și de societate „Dansul Florilor”, ediția a 32-a. al de Gimnastică - „Cupa Piteștiului”, ediția a IlI-a.


  • 10. Festivalul Interna

  • 11. Ziua Internațional

  • 12. Ziua Drapelului N.

  • 13. Ziua Imnului Național al României.

  • 14. Festivalul Concurs Coral Internațional „Emanoil Popescu”, ediția a IV-a.

  • 15. Tabăra Națională

  • 16. Festivalul Internai:

  • 17. Manifestări dedicate Zilei Limbii Române, ediția a 111-a.

  • 18. Concursul Național de dans sportiv „Romanian Dance Fest”, ediția a Il-a.

  • 19. Concursul „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociație de proprietari din municipiul Pitești”, ediția a X-a.

  • 20. Concursul Municipal de Street Dance, ediția I.

  • 21. Târgul Popular „Sfânta Maria Mare.

  • 22. Târgul „Toamna F’iteșteană" , ediția a XV-a.

  • 23. Ziua Internațională a Persoanelor de Vârsta a IlI-a.

  • 24. Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc”, ediția a XV-a.

  • 25. Săptămâna mobilității europene, ediția a 11-a.

  • 26. Festivalul Național de Muzică Folk „Trivale Fest”, ediția a VI- a.

  • 27. Concursul de fotografie - „Piteștiul Meu”, ediția a V-a.

  • 28. Concerte în aer lib

  • 29. Spectacole de muzjică Folk și Rock organizate de către Centrul Cultural Pitești.

  • 30. Ziua Națională a României - 1 Decembrie.

  • 31. Manifestări ocazion;

  • 32. Organizarea și desfășurarea întâlnirilor oficiale și de lucru cu delegațiile orașelor înfrățite cu municipiul Pitești, precum și cu alte delegații.

  • 33. Tabăra de Copii din Kragujevac - Serbia.

  • 34. Publicarea/difuzarea în mass - media locală a unor materiale cu rol de informare asupra activităților desfășurate de către Primăria Municipiului Pitești și/sau instituții din subordinea Consili

cu aprobarea ordor atorului principal de credite, în limita bugetului aprobat.

  • 35. Conferirea Diplom< care împlinesc 50 „Piteșteni Centenari” persoanelor care împlinesc venerabi

  • 36. Alte manifestări temeinic justificate, aprobate de Pri


de Creație Plastică - Pictură, Grafică „Pitești”, ediția a Vl-a. ional de Folclor „Carpați”.


ier organizate de către Filarmonica Pitești.


late de Sărbătorile de Iarnă.


ului Local constând în comunicate, machete, anunțuri, informări, etc.,


ei de fidelitate, Diplomei de fidelitate - nuntă de diamant persoanelor de ani, respectiv 60 de ani de căsătorie neîntreruptă și a Diplomei 00 de ani.

itești.