Hotărârea nr. 39/2020

.HCL modificarea si completarea HCL nr.199-20.06.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREprivind modificarea și completarea H.C.L. nr.!99/2(L06.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.^740/22.01.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3 890/23.

nr.3 893/23.01.2020, nr.3 894/23.01.2020;

  • - Sentința chila nr.535/19.07.2019 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.23 89/109/2019

Pitești;

01.2020,     nr.3 891/23.01.2020,     nr.3 892/23.01.2020,


definitivă prin decizia nr.56/16.01.2020 a Curții de Apel


Văzând și prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează art.2 din H.C.L. nr. 199/20.06.2019 privind aprobarea unui raport de evaluare și concesionarea unui teren, care va avea următorul cuprins:

,,Art.2.(l). Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de 49 ani cu clauza prelungirii de drept

cu 24 ani și 6 luni.


  • (2) . La încheierea contractului de concesiune administratorul societății comerciale va prezenta documentația privind justificarea folosirii terenului și obiectul de activitate.

  • (3) . Valoarea dobânzii de referință stabi


redevenței se modifică ori de câte ori se modifică rata ită de BNR.

  • (4) . Concesiunea încetează de drept, respectiv nu se mai prelungește, dacă concesionarul nu exploatează terenul direct și pentru realizarea obiectului său de activitate pentru care s-a realizat concesiunea.

  • (5) . Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să încheie contractul de concesiune.

Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești ște derularea acestuia și efectuează actualizarea redevenței,

(6). Serviciul

încheie contractul, urmare potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.


(7). Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va efectua, anual, verificarea respectării condițiilor privind exploatarea terenului concesionat în mod direq activitate.”

t de către concesionar și pentru realizarea obiectului de


Art.II. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și S.C. D.G.I.M. S.R.L. cu sediul în Municipiul Pitești, str. Costache Negri, Parc Ștrand, de către Secretarul General al Municipiului Pitești,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălij^Călugâru

Pitești,

Nr.39 din 28.01.2020