Hotărârea nr. 38/2020

.HCL act receptie Centru Multifunctional Comunitar

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Centru Multifuncțional Comunitar”

piului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Munici

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 3342/22.01.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3 890/2020, nr.3891/2020, nr.3892/2020, nr


3893/2020, nr.3894/2020;

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin.(l) lit a), art.299-cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru


300 din Codul Administrativ,

aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor

ulterioare,


art.196 alin.(l). lit.a) din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

„Centru cu o valoare totală de 960.961,11 lei inclusiv TVA, conform ,62549/18.12.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.


Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Multifuncțional Comunitar” procesului verbal de recepție nr

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești, respectiv majorarea valorii imobilului existent cu valoarea prevăzută la art. 1.

care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin


 • (2) . Inventarul bunurilor

H.G.R. nr. 447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

 • (3) . Spațiile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau în administrare la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe bază de protocol de predare - primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de

  10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.


 • (4) . Spațiile prevăzute în anexa nr.2 rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înreg: Municipiului Pitești.

  strează și în evidența extracontabilă a Direcției de Asistență Socială a


 • (5) . Spațiile date în administrare își vor păstra destinația stabilită în cadrul proiectului „Centru Multifuncțional Comunitar”.

 • (6) . Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ÎF. DE ȘEDINȚĂ, )


ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăli/ Călugăru


Pitești,

Nr.38 din 28.01.2020

/'re.ya. /Ah. / 4              3^


PROCES-VERBAL DE

Nr. .(â.vkS.'.APROB,

INVESTITOR

MUNICIPIUL PITEȘTI

PRIMAR

CONSTANTIN CORNEL IONICĂ


RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

&9.... din


Privind lucrarea: CENTRU

(Corp C5 - Colegiul Tehnic Dimitrie Dima), municipiul Pitești, jud. Argeș, executata in cadrul contractului nr. 23369/252 din 17.05.2019, inchei^t intre MUNICIPIUL PITEȘTI și Asocierea S.C. TEHNO FLUID SOLUTIONS S.R.L.(lider asociere) subcontractant S.C. SELCO S.R.L. ce proiectantului și execuție lucrări de

Comunitar”.


MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR, din str. Războieni nr. 35


- S.C. ADVANCED STRUCTURAL DESIGN S.R.L., cu a avut ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea construcții la obiectivului de investiții „Centru Multifuncțional


 • 1. Lucrarile au fost executate in baza

data de 15.07.2019, cu valabilitate pană la 15.07.2021

 • 2. Comisia de recepție si-a desfasurat Președinte: Membrii:


autorizației nr. 498 eliberata de Primăria Municipiului Pitești la


activitatea la data de 18.12.2019 fiind formata din :


Chiriță Ionuț

Marin Raluca Daniela


Gross DoreliaNico


eta


Nistorescu Luminiță Gabriela


Director CNIPT-Pitești;

Consilier, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor;

Inspector de specialitate, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor, Compartimentul de Durabilitate;

Consilier, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor;

Specialist în domeniu;

Specialist în domeniu;


Reprezentant I.S.C.

3. Au mai participat la recepție :

(calitatea)


(nume si prenume)

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de către domnul

autorizat în domeniile 1,2.4, 3.2, 5.3, 6, 8.1, 8.2. Autorizație nr. 00021625

 • 6. Constatările comisiei de recepție


, diriginte de șantier


 • 6.1. Capacități fizice realizate: CENTRU MULTIFUNCȚIONAL COMUNITAR

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție


la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și a altor teste solicitate, în term de remediere cuprinse în


lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;___________________

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute in avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr .2 la


prezentul proces-verbal;


6.4. Lucrările cuprinse în lista din ap


exa nr.32 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi


înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refacere de lucrări și altele.___________________________________

6.5. Valoarea finală a lucrărilor este de 833.836,89 Iei cu TVA și de 700.703,27 lei fără T.V.A.


6.6. Perioada de garanție este de: 36


luni


6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina


nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire desființare, al Inspectoratului de Stat


în Construcții Argeș - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură Direcția pentru Cutură a Municipiului București sau al Inspectoratelor județene) pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.)


7. în urina constatărilor făcute, comisia de recepție decide:


Admiterea recepției la termin


area lucrărilorinarea lucrărilor


8. Comisia de recepție motiveaza,prop)unerea făcută prin :


Jio. ...                                  .

_________

(\ CĂ                       .

.....Z. '/dSț.c .-mu.

.....Ai . .<?

.........'%. Z....... cuWju ....              c,..    ... cx..9. Comisia de recepție recomanda următoarele :


3.


10. Prezentul proces-verbal, conținând ....3 file, a fost încheiat astazi

Comisia de recepție *)

Președinte: Chiriță Ionuț

Director CNIPT-Pitești;


Membrii:   Marin Raluca

Daniela


Gross Dorelia

Nicoleta


Nistorescu Luminița

Gabriela


Consilier, Serviciul

Dezvoltare și Managementul Proiectelor;

Inspector de specialitate, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectele^ Compartimentul de Durabilitate;

Consilier, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor;


Specialist în domeniu;


Nr. crt.

Denumire mijloc

fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

„Centru Multifuncțional Comunitar”

Proiectare: 116.620,00 le Execuție lucrări: 833.836 Dirigenție de șantier: 6.0C Cote ISC: 4.204,22 lei Avize: 300,00 lei

i

.89 lei

0,00 lei

1.6.2.

15 ani

960.961,11 lei

ȘEF SERVICIU CONTA MANUELA CBJS11N

BILITATE         ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE ȘI

A RÎCĂ         MANAGEMENTUL PROIECTELOR

ADRIAN OJ*0FSrLT

întocmit: Chiriță I<