Hotărârea nr. 37/2020

.HCL transmitere in administrarea DEP imobil Victoriei 42

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, a imobilului situat în strada Victoriei nr.42

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3020/21.01.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/2020, nr.3883/2020, nr.3886/2020, ntf.3887/2020, nr.3888/2020;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.779/16.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2236/16.01.2020;

  • - Adresa nr.30834/05.1

înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54062/06.11.2019;

  • - Hotărârea nr. 16/27.01

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin.(l) litera a),


.2019 a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești,

.2011 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

art.299-300 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale Hotărârii nr.403/28.11.2019 a Consiliului Local al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Imobilul situat în strada Victoriei nr.42, se transmite din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu destinația de sediu, pentru desfășurarea activității specifice de evidență a persoanelor.

(2). Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.(l).Transmiterca spațiilor prevăzute la art. 1 se face prin protocol de predare-primire, încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, între acesta și Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, în termen de 10 zile de la finalizarea formalităților de publicitate imobiliară.

  • (2) . Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

  • (3) . Titularul dreptului de administrare are dreptul de a efectua lucrări de investiții asupra bunului, cu respectarea legislației în materia achizițiilor publice și obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale bunului.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești vor aduce la îndepjinife dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Economjde de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

DINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Matei

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătătfh Călueăru


P


Pitești,

Nr.37 din 28.01.2020

Plan de amplasament si delimitare a imobilului     f'J P / îl              7//?

J<P.W-2£Jto

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adr

esa imobilului

1035 mp

Mu

i. Pitești, Str. Victoriei nr. 42, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

Mun. PITEȘTI - intravilanA.

DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

1035

Terenul este împrejmuit cu gard de beton intre pet: 6-14 si 1-2, cu gard de metal Intre pet: 5-6 si 14-15-1, in rest delimitat cu zidul construcțiilor

TOTAL

1035

B. DAT

E REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

CI

CAS

289

Clădire administrativa - P+1E, S.constr.desf=546mp

C2

CAS

290

Clădire administrativa - P+M, S.constr.desf=435mp

TOTAL

579

prafata masurata =1035 mp prafata din act = 1035 mp

Executant: Ing. Negoita Nicolae

Inspector


Confinn executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură st Sui», ipua

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa


Data.................

Ștampila BCPI