Hotărârea nr. 36/2020

.HCL act receptie Reparatii capitale imobil Victoriei 42 corp B

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reparații capitale și consolidare imobil - Str. Victoriei nr.42 -Corp B”

99


Consiliul Local al Muni Având în vedere: -Referatul de aprobare -Raportul nr.3319/21.0 -Avizele comisiilor de nr.3883/2020, nr.3886/2020, nr.

-Adresa Serviciului nr.567/14.01.2020, înregistrată


icipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; 4.2020 al Direcției Tehnice;

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/2020, .3887/2020, nr.3888/2020;

Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a Primăria Municipiului Pitești cu nr.l828/14.01.2020.

Văzând prevederile art.297 și ale art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilo ulterioare,


' ■" ir art.196 alin.(l). lit. a) din Codul Administrativ, cu completările

HOTĂRĂȘTE:

recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții


Art.l.(l). Ia act de

„Reparații capitale și consolidare imobil - Str. Victoriei nr.42 - Corp B” cu o valoare totală de 1.860.708,90 lei inclusiv TVA

aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție


nr.20802/30.12.2019, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2 .

(2). Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Imobilul se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.

(2). Mijloacele fixe ți obiectele de inventar se înregistrează în evidența contabilă a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.

Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală,


Art.3. Direcția Tehnică,

Juridic Contencios, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Direcția pentru Evidența Persoanelor a hotărâri care va fi comunicată a

Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei icestora de către Secretarul Generai al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Mătei

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăliA/Călugăru

Pitești,

Nr.36 din 28.01.2020


INVESTITOR pe baza procesului verbal aprob Admiterea// Respingerea

Aprob Director:

Constantin ZICHIL SemJi'nii ir»'


Privind execuția lucrărilor de cc imobil strada Victoriei nr. 42 corp încheiat intre executant SC DELTA


nstructii aferente investiției : ‘Reparații capitale si consolidare

B”, lucrări executate in cadrul contractului nr. 11512/10.07.2018,

TERMO CONSTRUCT 1999 S.R.L. si investitor SERVICIUL

PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmeaza:

 • - adresa administrativa: strada Victoriei nr. 42;

 • - număr cadastral/ număr topografic:

1. Lucrările au fost executate îr baza autorizației de construcție nr. 573 eliberată de Primăria Pitești la data de: 20.07.2018 cu valabilitate 12 luni.

 • 2. Comisia de recepție si-a deși așurat activitatea în data de 30.12.2019 Decizia nr. 132/03.12.2019

  Nume și prenume


  Caii tai i


  ea


  Denumirea unității din care aparține


Președinte cu drept dc vot

Membru      , /

Membtu

Membri /ȚaRȚȚV' Membri /Ț'cfA'W

S.P.E.P.M.P.

S.P.E.P.M.P.

S.P.E.P.M.P.

S.P.E.P.M.P

S.P.E.P.NȚP"


ROMANIA- M.D.R.T. -1


 • 3. Au mai participat la recepție Nume și prenume

4. Constatările comisiei de rece


pție:4.1 Capacitati fizice realizate-

strada Victoriei nr. 42 corp B a fost intocmit de către S.C. Modvest Construct 2000 SRL , lucrarea aparține domeniului public , asigura un interes local avand in vedere ca in cadrul acesteia va funcționa serviciul de evidenta a populației.

Lucrările propuse au ca obiecth


Proiectul tehnic pentru: Reparații capitale si consolidare imobil


realizarea unei clădiri funcționale ce va adăposti birourile Direcției


Pentru Evidenta a Persoanelor a Municipiului Pitești


4.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul -verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor si altor teste solicitate, intermenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal -NU ESTE CAZUL.


4.3 Următoarele lucrări nu respectă prevederile proiectului: NU ESTE CAZUL.


4.4. Valoarea investiției :

(C+M = 1.777.332,36 lei cu TVA).’


lei fara TVA_______2_______lei cu TVA, din care


4.5. Perioada de garanție : 36 luni

5. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: ADMITEREA RECEPȚIEI


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Vizualizarea lucrării, verificare carte tehnica, prezentarea referatelor proiectantului si dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC.


7. Comisia de recepție recomanda

investiției conform legislației in vigoare: organizarea activitatii privind urmărirea comportării in exploatare conform prevederilor legii


uarea următoarelor masuri: urmărirea comportării in exploatare a


10/ 1995.


8. Prezentul proces - verbal, conținând'3... file a fost încheiat astăzi^:.^.^f^ediul autoritatii


contractante în trei exemplare.


COMISIA DE RECEPȚIE :


Presec inte cu drept de vot

Membi

Memhi

Memb

Mem


ru

ru m i jruS.P.E.P.M.P.

S.P.E.P.M.P.

S.P.E.P.M.P.

S.P.E.P.M.P

S.P.E.P.M.P.


MEMBRI:

Numele și prenumele


INVITAT!:

Numele și prenumele
Semnătura


Semnătura


SC DELTA TERMO^^STRQCT 1999 S.R.L.
ANEXA nr. 2

La Hotararea Consiliului Local

Nr.       dit, ^8-^-2^20

INVENTARUL

obiectivului de investiții "Reparații capitale si consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificatie

Durata normala de funcționare, ani

Valoare

(inclusiv TVA)

1

Reparații capitale si conso imobil strada Victoriei nr. 42

AjProiectare: 55727 le

BjDirigentie șantier: 16985

C)Cote Inspectoratul de S

Construcții: 10663,99 1

D)Lucrari de constructi montaj ( 1.777.332,36)

Lucrări execuție - 1.667. K dotări -centrala termica-ll(

idare corp B: i

,55 lei

:at in

îi

i si

17,60

L194,76

1.6.2

15

1.860.708,90

2

TOTAL

1.860.708,90

TOTAL Reparații capital consolidare imobil strada Vict

42 corp B

? si oriei nr.

1.860.708,90

CONT


C0MP..INVEST11-ACHIZITI,