Hotărârea nr. 35/2020

.HCL aprobare SF+indicatori reactualizati tronson I Zinca Golescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico - economici, reactualizați, pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare clădire tronson I Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești”, finanțat în cadrul PNDL 2017 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3072/ 21.01.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.3882/23.01.2020,   nr.3 883/23.01.2020,   nr.3 886/23.01.2020,   nr.3887/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile


art.129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l). Se aprobă documentația tehnico-economică (Studiu de fezabilitate), reactualizată, aferentă obiectivului de investiții: „Consolidare și reabilitare clădire tronson I Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești”, conform Devizului General reactualizat, cu o valoare totală estimată de 12.385.070 lei, inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.l.

  • (2) . Se aprobă indicatorii tehnico-economici, reactualizați, pentru obiectivul de investiții: „Consolidare și reabilitare clădire tronson I Colegiul Național Zinca Golescu, municipiul Pitești”, potrivit Anexei nr. 2.

  • (3) . Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l, alin. 1, se arhivează la

Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


E DE ȘEDINȚĂ, iMateî^ 1

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfih Călueăru

Pitești,

Nr.35 din 28.01.2020

Anexa nr. 1 Io.

H C L nr. AT ,^(V-202o

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENE

EllE£?riVULUI DE INVESTIȚII i"


REACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMIC           ?,_z_________________

"CONSOLIDARE SI REABILITARE CLĂDIRE TRONSON l-COLEGIUL NATIONAL ZINCA_GC)LESCU MUN. PITEȘTI DEVIZ GENERAL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

mii lei

mii lei

mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și adpcerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAP

ȚOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament gaze

150.00

28.50

178.50

2.2

Branșament canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3

Branșament apa potabila

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

150.00

28.50

178.50

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru dbținerea de avize, acorduri și autorizații

O'?.:’:?

-1 -7r -71

175.71

33.38

209.09

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

359.27

68.26

427.53

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate .

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

130.00

24.70

154.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în avizelor/acordurilor/autorizațiilor

vederea obținerii

• ■

14.77

2.81

17.58

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

20.00

3.80

23.80

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

194.50

36.96

231.46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru Obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

94.87

18.03

112.90

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

27.88

5.30

33.18

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrările

ir

19.35

3.68

23.03

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului programul de control al lucrărilor de execi Inspectoratul de Stat în Construcții

la fazele incluse în jție, avizat de către

8.53

1.62

10.15

3.8.2. Dirigenție de șantier

66.99

12.73

79.72

Total capitol 3

629.85

119.67

749.52

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7,811.13

1,484

9,295

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ș

i funcționale

113.14

21.50

134.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

794.08

150.88

944.96

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

8,718.35

1,656.49

10,374.84

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

205.49

39.04

244.53

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații afejrente organizării de șantier

112.16

21.31

133.47

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

93.33

17.73

111.06

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

91.46

0.00

91.46

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente finanțatoare

creditului băncii

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul egalității lucrărilor de construcții

14.08

0.00

14.08

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul gatului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizare^ lucrărilor de construcții

38.69

0.00

38.69

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constr

uctorilor-CSC

38.69

0.00

38.69

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforrr co nstru ire/d esf i i nța re

ie și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

619.07

117.62

736.69

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

916.02

156.67

1,072.69

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

5.00

0.95

5.95

6.2

Probe tehnologice și teste

3.00

0.57

3.57

Total capitol 6

8.00

1.52

9.52

TOTAL GENERAL

10,422.22

1,962.84

12,385.07

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +

5.1.1)

8,186.43

1,555.42

9,741.85

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

REACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TE^NICO-ECONOMICA AFERENTA OBIECTIVARE

"CONSOLIDARE SI REABILITARE CLĂDIRE TRONSON l-COLEGIUL NATIONAL ZINCA GOLESCU MUN

EXECUTAT CUMULAT 2017-2018

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subc

apitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

mii lei

mii lei

mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament gaze

0.00

0.00

0.00

2.2

Branșament canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3

Branșament apa potabila

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

z'    O"'-.

n nn

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auritul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

74.50

14.16

88.66

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentațid intervenții și deviz general

; de avizare a lucrărilor de

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în avizelor/acordurilor/autorizațiilor

vederea obținerii

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

74.50

14.16

88.66

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru o

jiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

8.95

1.70

10.65

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiect

antului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrările

ir

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantulu' programul de control al lucrărilor de execi Inspectoratul de Stat în Construcții

ila fazele incluse în iție, avizat de către

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

8.95

1.70

10.65

Total capitol 3

83.45

15.86

99.31

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de ba

4.1

Construcții și instalații

448.09

85

533

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice

i funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcți

anale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

448.09

85.14

533.22

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

18.49

3.51

22.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații afejrente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier

ului

18.49

3.51

22.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.08

0.00

14.08

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente finanțatoare

creditului băncii

• *...

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul egalității lucrărilor de construcții

14.08

0.00

14.08

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul s teritoriului, urbanism și pentru autorizare

tatului în amenajarea a lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforn construire/desființare

ie și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

32.57

3.51

36.08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

564.11

104.50

668.61

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2

5.1.1)

448.09

85.14

533.22

<•

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

REACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA AFERENTA OBIECTIVULUI DE "CONSOLIDARE SI REABILITARE CLĂDIRE TRONSON l-COLEGIUL NATIONAL ZINCA GOLESCU MUN.

DECEMBRIE 2019 - REST DE EXECUTAT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

mii lei

mii lei

mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocârea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament gaze

150.00

28.50

178.50

2.2

Branșament canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3

Branșament apa potabila

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

150.00

28.50

178.50

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra meciului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

175.71

33.39

209.10

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

284.77

54.11

338.88

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

......

130.00

24.70

154.70

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în avizelor/acordurilor/autorizațiilor

vederea obținerii

. .

14.77

2.81

17.58

L

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

20.00

3.80

23.80

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

120.00

22.80

142.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru ol

□iectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

85.91

16.32

102.24

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiect

antului

27.88

5.30

33.17

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrările

r

19.35

3.68

23.02

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului programul de control al lucrărilor de exect Inspectoratul de Stat în Construcții

la fazele incluse în iție, avizat de către

8.53

1.62

10.15

3.8.2. Dirigenție de șantier

58.04

11.03

69.06

Total capitol 3

546.40

103.82

650.21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de ba

4.1

Construcții și instalații

7,363.04

1,399

8,762

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ș

i funcționale

113.14

21.50

134.63

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcție

jnale care necesită montaj

794.08

150.87

944.95

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcție montaj și echipamente de transport

male care nu necesită

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

8,270.26

1,571.35

9,841.60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

187.00

35.53

222.53

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații afe șantier

rente organizării de

112.16

21.31

133.47

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier

ului

74.84

14.22

89.06

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

77.38

0.00

77.38

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente finanțatoare

zreditului băncii

nnn

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul c construcții

alității lucrărilor de

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul s teritoriului, urbanism și pentru autorizare^

latului în amenajarea lucrărilor de construcții

38.69

0.00

38.69

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constr

uctorilor - CSC

38.69

0.00

38.69

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform construire/desființare

e și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

619.07

117.62

736.69

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

883.45

153.15

1,036.60

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnolog

ice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

5.00

0.95

5.95

6.2

Probe tehnologice și teste

3.00

0.57

3.57

Total capitol 6

8.00

1.52

9.52

TOTAL GENERAL

9,858.10

1,858.34

11,716.44

din care: C + IVI (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +

5.1.1)

7,738.34

1,470.28

9,208.62nr 2 la

H.C L. nr.       ./^:9L.2-G2q

S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN

Str.Negru Vodă, nr 30B, Pitești

Jud. Argeș


S.R.L.


TEL. 0248/287170

0723/595920

arhiama_grup@yahoo.comPRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Valoarea totala(dcviz general)(f. tva)., din care construcții montai)(f. tva)

Suprafața construita desfasurata. Indice investiție.

Indice C+l.

Durata de realizare.

10.422.220,00 lei

...8.186.430,00 Iei


5451,39mp

.1911.841ei/mp

1501.711ei/mp

...36 luni


Capacitati (in unitati fizice)


Număr săli de clasa Număr laboratoare

-4 de informatica

-1 chimie, 1 fizica, 1 biologie

Număr cabinete                 6

-1 de engleza, psihologie, I festivități,1 matematica, 1 cabinet medical, 1 cabinet științele naturii


din care


25

7


Capacitati (utilizatori)


Data : decembrie 2019


Cancelarie Secretariat Direcțiune Biblioteca Contabilitate Stomat Spatii* Unitate


ologie

depoz itare* de alimente-chiosc


Elevi(total 2schimburi)

Cadre didactice


Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic


1332

74

7

12


1

1

2

1

1

1

3

1