Hotărârea nr. 34/2020

.HCL cereri locuinte sociale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

icntru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

nr. 3015/21.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

83/23.01.2020,       nr.3886/23.01.2020,       nr.3887/23.01.2020,


  • - Referatul de aprobare p<

  • - Raportul de specialitate -Avizele comisiilor

nr.3882/23.01.2020,       nr.38

nr.3888/23.01.2020;

-Procesul-verbal nr.2913 '20.01.2020 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul rarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului


privind repartizarea locuințelot Municipiului Pitești și adminisn Pitești;

Văzând prevederile art. 1|29 alin.(2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 14/1996, ale O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea


ale Legii privind locuințele nr.

H.G.R. nr. 1275/2000 privind prevederilor Legii locuinței nr. 1 chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.l00/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale si a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimon

i ului Municipiului Pitești;

,it.196 alin.(l), lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


în temeiul dispozițiilor ai

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă “Lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”, prevăzută în anexa nr. 1.

  • (2) . Se aprobă “Lista persoanelor ale căror cereri privind repartizarea de locuințe sociale sunt respinse” care cuprinde și motivarea respingerii, prevăzută în anexa nr. 2.

  • (3) . Listele menționate I sunt valabile pentru anul 2020.

  • (4) . Anexele nr.l și nr.2

Art.2. Persoana care se formula acțiune în contencios completările ulterioare.

Art.3. Modificarea sau

condițiile legii, prin hotărâre a consiliului local.

Art.4. Direcția Servicii Municipiului Pitești vor aduce către Secretarul General al Municipiului Pitești, a >'s i ș


la alin.(l) și (2) se afișează la sediul Primăriei Municipiului Pitești și


fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

consideră vătămată prin modul de soluționare a cererii depuse, poate administrativ, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și


completarea listelor prevăzute în anexele nr.l și nr.2 se face motivat, în


Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului a îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată deContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăltf Călugâru


Pitești,

Nr.34 din 28.01.2020

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 3^ din 2\P.C7.2020

LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE

ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE

Nr. crt.

Nume ți prenume

Adresa de domiciliu

Nr. cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mb fam

1

12803/17.03.2014

26

20813/19.11.2019 DAS

5,83

2

24365/17.05.2016

25

21103/21.11.2019 DAS

1,79

3

47177/15.10.2014

25

20255/11.11.2019 DAS

3,18

4

6479/10.02.2014

25

18970/24.10.2019 DAS

4,28

5

8332/20.02.2014

25

18968/24.10.2019 DAS

6,44

6

29929/30.06.2014

25

19347/29.10.2019 DAS

7,77

___7___

38491/07.09.2015

25

19713/04.11.2019 DAS

9,37

8

17967/14.04.2014

25

19329/29.10.2019 DAS

9,62

9, 10

3208/21.01.2014

24

18973/24.10.2019 DAS

2,50

40838/26.09.2013;

21260/08.05.2014

24

52100/28.10.2019 DAS

2,50

11

31081/04.07.2014

24

18975/24.10.2019 DAS

3,90

12,13

36958/03.09.2013

24

20381/13.11.2019 DAS

5,00

63895/17.11.2009

24

20923/20.11.2019 DAS

5,00

14

15138/02.04.2015

24

20514/14.11.2019 DAS

6,17

15

3342/22.01.2014

24

20486/13.11.2019 DAS

6,66

16

31117/16.07.2012

24

19435/30.10.2019 DAS

10,00

17

30085/09.07.2015

23

20480/13.11.2019 DAS

3,05

18

46003/14.10.2015

23

19647/01.11.2019 DAS

3,32

19

7427/16.02.2017

23

19505/31.10.2019 DAS

3,94

20

39242/23.08.2016

23

20178/11.11.2019 DAS

4,50

21

14055/17.03.2016

23

18974/24.10.2019 DAS

5,00

22

1069/13.02.2014

23

20012/06.11.2019 DAS

5,22

23

4Q7&J7.01.2014

23

21537/27.11.2019 DAS

5,24

24

37714/21.08.2014

23

20803/19.11.2019 DAS

5,50

25

35039/13.08.2015

23

19645/01.11.2019 DAS

5,77

26

42928/2109.2014

23

19745/04.11.2019 DAS

9,52

27

14138/27.03.2015

23

20718/18.11.2019 DAS

12,00

28

38493/12.09.2013

23

19744/04.11.2019 DAS

15,37


Pag.2


Nr. cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mb fam

53945/16.11.2017

22

41293/28.10.2019 Primăria

Oraș Ștefănești

2,18

15024/27.03.2014

22

20476/13.11.2019 DAS

3,56

3282/22.01.2015

22

720/15.01.2019 DAS

5,00

57647/17.12.2015

22

21123/25.11.2019 DAS

5,63

24097/22.05.2019

22

19284/29.10.2019 DAS

5,67

25744/17.06.2013

22

19646/01.11.2019 DAS

6,16

56928/08.12.2016

22

723/15.01.2020 DAS

7,73

40472/04.09.2017

22

19714/04.11.2019 DAS

9,05

27002/12.06.2014

22

19644/01.11.2019 DAS

11,22

39408/28.08.2017

22

19712/04.11.2019 DAS

13,33

28620/20.06.2017

21

18852P3.10.2019 DAS

- 2,00

42919/22.09.2014

21

18976/24.10.2019 DAS

2,88

30812/01.07.2019

21

18798/22.10.2019 DAS

3,31

53529/11.12.2013

21

19715/04.11.2019 DAS

5,00

48500/27.10.2015

21

20014/06.11.2019 DAS

5,22

36117/27.08.2013

21

19100/25.10.2019 DAS

5,36

39039/16.09.2013

21

19743/04.11.2019 DAS

5,40

28890/20.06.2019

21

18799/22.10.2019 DAS

5,77

18823/15.04.2019

21

18801/22.10.2019 DAS

6,57

46248/02.10.2018

21

20190/11.11.2019 DAS

7,12

39777/30.08.2018

21

21132/21.11.2019 DAS

7,43

64073/08.10.2008;

13437/28.03.2012

21

19711/04.11.2019 DAS

7,50

12676/17.03.2017

21

21145/22.11.2019 DAS

9,08

34697/28.07.2017

21

20238/11.11.2019 DAS

9,96

40715/26.09.2011

21

20239/11.11.2019 DAS

10,00

82W0.02.2014

21

19099/25.10.2019 DAS

10,00

^4932/19.12.2013

21

19282/29.10.2019 DAS

10,00

79524/18.12.2008

21

21296/25.11.2019 DAS

10,00

43719/15.10.2013 / /

21

113/14.01.2020 Primăria Corn.

Săpata

10,00

47019/04.11.2013

21

20041/07.11.2019 DAS

12,24

42168/17.09.2014

21

20179/11.11.2019 DAS

21,50

51177/12.11.2015

21

19223/28.10.2019 DAS

27,50

Nr. cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mh fam

22996/17.05.2018

20

20481/13.11.2019 DAS

2,14

57504/04.12.2018

20

20471/13.11.2019 DAS

3,71

4076/27.01.2014

20

21538/27.11.2019 DAS

5,24

35469/05.08.2014

20

21539/27.11.2019 DAS

5,24

3341/22.01.2014

20

20485/13.11.2019 DAS

6,00

4520/30.01.2018

20

20191/11.11.2019 DAS

6,66

28383/20.06.2017

20

20474/13.11.2019 DAS

7,00

35038/27.07.2018

20

20016/06.11.2019 DAS

8,00

33286/21.07.2014

20

20662/18.11.2019 DAS

10,33

45123/27.09.2016

20

22238/06.12.2019 DAS;

11,70

23055/30.05.2013

20

19749/04.11.2019 DAS

15,00

3995/27.01.2014

20

20177/11.11.2019 DAS

16,33

874/09.01.2018

20

20043/07.11.2019 DAS

22,02

34676/11.08.2015

19

DAS

U,vv

53950/18.11.2016

19

20487/13.11.2019 DAS

3,40

9142/22.02.2016

19

20353/12.11.2019 DAS

4,79

43026/10.10.2013

19

19710/04.11.2019 DAS

5,85

35504/25.07.2016

19

19066/24.10.2019 DAS

6,17

38554/22.08.2017

19

20185/11.11.2019 DAS

6,92

8195/15.02.2019

19

19097/25.10.2019 DAS

6,98

33356/11.07.2016

19

19328/29.10.2019 DAS

7,23

^3J316/11.06.2019

19

19434/30.10.2019 DAS

8,14

JtțȘ56/06.03.2015

19

20326/12.11.2019 DAS

8,23

35911/07.08.2014

19

18962/24.10.2019 DAS

8,25

23776/21.05.2019

19

19958/06.11.2019 DAS

8,45

40701/10.06.2008;

2'6536/07.05.2009

19

21142/22.11.2019 DAS

9,44

52890/09.12.2013

19

20254/11.11.2019 DAS

10,00

41400/15.09.2014

19

21102/21.11.2019 DAS

10,70

33216/18.07.2014

19

20184/11.11.2019 DAS

11,25

3614/26.01.2015

19

20202/11.11.2019 DAS

11,92

4858/02.02.2017

19

20176/11.11.2019 DAS

12,39

49721/29.10.2014

19

21101/21.11.2019 DAS

12,59

4783/31.01.2012

19

20864/19.11.2019 DAS

12,90

55979/30.12.2013

19

19506/31.10.2019 DAS

26,00

3402/25.01.2017

18

20633/15.11.2019 DAS

4,35

Nr. crt.

96, 97,

98

-

99

100

101

1

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120,

121,

122,

123, 124

125

126

127

128

129

130


Nume și prenume


I j j 1 1 1


I

J

;i


Adresa de domiciliu


Nr. cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mb fam

54674/17.12.2013

18

19804/05.11.2019 DAS

5,00

17794/22.04.2013

18

19101/25.10.2019 DAS

5,00

14307/21.03.2019

18

18800/22.10.2019 DAS

5,00

39897/20.09.2011

18

20475/13.11.2019 DAS

5,35

7060/15.02.2011

18

20095/07.11.2019 DAS

6,16

3483/22.01.2014

18

19786/05.11.2019 DAS

6,35

52061/04.12.2013

18

20617/15.11.2019 DAS

8,07

37823/09.09.2013

18

20252/11.11.2019 DAS

11,42

34531/09.08.2012

18

19096/25.10.2019 DAS

11,50

44785/26.09.2016

18

20044/07.11.2019 DAS

12,81

43874/25.09.2014

18

21002/20.11.2019 DAS

13,33

44393/22.09.2016

18

19224/28.10.2019 DAS

14,00

31802/24.07.2013

18

19643/01.11.2019 DAS

15,40

1 /O? 06   1 1

—18

20042/07.11.2019 DAS

16,25

47753/12.10.2016

18

20338/12.11.2019 DAS

20,58

48489/18.10.2017

17

20189/11.11.2019 DAS

3,48

8162/24.02.2012

17

19543/31.10.2019 DAS

6,50

11621/11.03.2014

17

20472/13.11.2019 DAS

6,66

33757/08.08.2013

17

20034/07.11.2019 DAS

7,33

61074/21.12.2018

17

19578/31.10.2019 DAS

7,55

12637/13.03.2019

17

19782/05.11.2019 DAS

7,73

3(5287/29.07.2016

17

20046/07.11.2019 DAS

8,23

' -4^004/30.08.2019

17

19071/24.10.2019 DAS

9,15

3621/23.01.2014

■&.

17

33130/12.12.2019 Primăria

Oraș Mioveni

9,99

59419/13.12.2018

17

18972/24.10.2019 DAS

10,00

59791/27.10.2009

17

19102/25.10.2019 DAS

10,00

34593/09.08.2012

17

19095/25.10.2019 DAS

10,00

46272/30.10.2013

17

19094/25.10.2019 DAS

10,00

14120/26.03.2015

17

21345/26.11.2019 DAS

10,00

3948/25.01.2019

17

18797/22.10.2019 DAS

10,75

32511/24.07.2015

17

20473/13.11.2019 DAS

11,08

47402/10.11.2011

17

20182/11.11.2019 DAS

16,54

11195/15.03.2012

17

19669/01.11.2019 DAS

19,05

5020/03.02.2014

17

20094/07.11.2019 DAS

19,33

2233/19.01.2015

16

22820/16.12.2019 DAS

0,00

Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu                        Nr. cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mb fam

131

]

16

20479/13.11.2019 DAS

3,56

132

i

16

19283/29.10.2019 DAS

4,00

133

i

16

20477/13.11.2019 DAS

5,35

134

i

16

20484/13.11.2019 DAS

6,25

135

î

16

20028/07.11.2019 DAS

6,41

136

16

20801/19.11.2019 DAS

7,00

137

16

20013/06.11.2019 DAS

8,00

138

16

19507/31.10.2019 DAS

8,38

139

16

18754/22.10.2019 DAS

8,84

140

16

20993/20.11.2019 DAS

9,00

141

16

21723/29.11.2019 DAS

9,17

142

16

19583/31.10.2019 DAS

10,19

143

16

19584/33.10.2019 DAS-

11,08

144

16

19957/06.11.2019 DAS

12,00

145

16

20183/11.11.2019 DAS

12,06

146

16

19785/05.11.2019 DAS

12,16

147

16

43670/12.11.2019 Primăria Oraș Ștefănești

12,33

148

16

19783/05.11.2019 DAS

12,51

149

16

19807/05.11.2019 DAS

15,83

150

16

21001/20.11.2019 DAS

16,32

151

16

19784/05.11.2019 DAS

26,85

152

16

20011/06.11.2019 DAS

45,00

153

15

18753/22.10.2019 DAS

0,00

154

15

20582/14.11.2019 DAS

7,30

155

15

20174/11.11.2019 DAS

8,82

156

15

20600/15.11.2019 DAS

9,79

157

15

20045/07.11.2019 DAS

11,66

158

15

21143/22.11.2019 DAS

12,00

159

15

20024/06.11.2019 DAS

13,33

160

15

19959/06.11.2019 DAS

15,52

161

15

20802/19.11.2019 DAS

16,06

162

15

20175/11.11.2019 DAS

21,00

163

15

19746/04.11.2019 DAS

22,19

164

15

20903/19.11.2019 DAS

24,00

Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Nr. cerere

Punctaj

Nr. anchetă sociala

Mp/mb fam

165

31419/08.07.2014

15

20181/11.11.2019DAS

29,00

166

9686/22.02.2010

15

20253/11.11.2019 DAS

55,43

167

21611/08.05.2019

14

138/19.12.2019 Primăria

Albota

7,00

168

57843/11.12.2017

14

22642/12.12.2019 DAS

10,00

169

1326/11.01.2018

14

22326/09.12.2019 DAS

11,50

170

46273/25.08.2009

14

20725/18.11.2019 DAS

12,74

171

55105/05.12.2014

14

21431/27.11.2019 DAS

13,33

172

5718/08.02.2012

14

19350/29.10.2019 DAS

15,32

173

18227/11.04.2019

14

19221/28.10.2019 DAS

15,83

174

35331/29.07.2019

13

19243/28.10.2019 DAS

10,70

175

12258/15.03.2017

13

22637/12.12.2019 DAS

12,00

176

32816/11.07.2019

13

18834/23.10.2019 DAS

12,10

~\TT~

12OĂ7/94 i o   i o n a q

7A nn

OÎIRH/Z 1.1 Z.ZU 1 O

178

5869/08.02.2017

12

20618/15.11.2019 DAS

10,24

179

8586/20.02.2018

12

20488/13.11.2019 DAS

10,50

180

58590/14.12.2017

12

20235/11.11.2019 DAS

11,63

181

58953/28.12.2015

12

21346/26.11.2019 DAS

12,00

182

52045/08.11.2016

12

20476/13.11.2019 DAS

21,76

183

26211/06.05.2009

12

19748/04.11.2019 DAS

22,49

184

38543/22.08.2017

12

20483/13.11.2019 DAS

23,16

185

35330/27.07.2019

11

19244/28.10.2019 DAS

10,70

186

3733/21.01.2009

11

20863/19.11.2019 DAS

13,70

187

38586/07.09.2015

11

20236/11.11.2019 DAS

15,29

188

24272/24.05.2018

11

497/10.01.2020 DAS

16,80

189

14946/05.04.2011

11

19805/05.11.2019 DAS

20,00

190

12801/17.03.2014

11

19716/04.11.2019 DAS

22,64

191

16576/04.04.2014

11

19747/04.11.2019 DAS

24,24

192

17786/22.04.2013

11

20237/11.11.2019 DAS

27,90

193

1877/13.01.2017

11

20482/13.11.2019 DAS

31,18

194

44389/21.09.2018

10

19808/05.11.2019 DAS

18,86

195

6078/04.02.2016

10

19668/01.11.2019 DAS

30,00

196

41256/05.09.2016

9

19717/04.11.2019 DAS

22,64

197

]

45614/27.09.2018

8

19750/04.11.2019 DAS

11,00

Notă: în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de condițiile de i6ctiit, prioritatc având solicitantul cu suprafața locativă mai mică/membru de familie. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face, în funcție de venit, la data repartiției locuinței, îb-urmă prezentării declarației și a adeverințelor de venit net lunar, realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei.                                                                            ______ > '

Anexa nr. 2 la HCL nr.3^ din       Ol, 2020

LISTA PERSOANELOR ALE CĂROR CERERI

PRIVIND REPARTIZAREA DE LOCUINȚE SOCIALE SUNT RESPINSE

Nr. crt

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Nr. cerere

Observații

Propunere

1

1

<

54163/02.12.2015

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.20388/13.11.2019 DAS

respingere

2

i

1853/13.01.2017

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

3

i

41383/10.09.2018

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

i

11988/18 03.2013

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

4

5

i

8088/15.02.2019

Deține în coproprietate o locuință

respingere

i

37210/28.08.2015

Ni s-a comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială

respingere

6

7

1

37051/27.08.2015

A comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială

respingere

8

59986/21.12.2017

A comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.20108/08.11.2019 DAS

respingere

15532/24.03.2016

A renunțat la solicitarea de locuință socială

respingere

9

10

25488/03.06.2014

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

11

7436/21.02.2012

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

45132/26.09.2018

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

12

2173/14.01.2008

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa,

nr.20555/14.1 1.2019 DAS

respingere

13

14

31493/30.06.2016

S-a comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială

respingere

35668/22.08.2013

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

15

24944/31.05.2018

Nu a putut fi efectuată ancheta sapială

respingere

16

17

12220/13.03.2014

Nu a putut fi efectuată anchetă socială

respingere

18

9316/26.02.2014

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

19

49845/25.10.2016

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

20

(

37832/18.08.2017

Nu locuiește Ia adresa declarată

respingere

21

1

1

38436/12.09.2013

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

22

1

11697/06.03.2019;

16953/03.04.2019

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

23

1

44508/13.08.2009

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

24

1

2A/28.05.2009;

32034/04.06.2009

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr. 19592/01.11.2019 DAS

respingere

25

i

51011/11.11.2015

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

26

i

5178/28.01.2010

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.20724/18.11.2019 DAS

respingere

27

i

7872/14.02.2019

Lipsă documente justificative; dosar incomplet

respingere

28

14310/24.03.2014

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

29

5990/06.02.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

30

1

17491/08.04.2019

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

31

1

14646/21.03.2016

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

32

1

8088/24.02.2012

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

33

-

47258/15.10.2014

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.20035/07.11.2019 DAS

respingere

34

12703/21.03

A renunțat la solicitarea de locuință socială

respingere

35

-

J

49508/28.10.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

36

1239/13.01.2015

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

37

--------------V r         -1;*

\\ r

7919/06.02.2008

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.20590/14.11.2019 DAS

respingere

38

2330/17.01.2013

S-a comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială

respingere

39

6525/12.02.2013

Nu a actualizat actul de identitate

respingere

40

35032/13.08.2015

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

41

18886/27.03.2009

A comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.59150/02.12.2019

respingere

42

7773/15.02.2016

Ni s-a comunicat că nu deține act de identitate valabil

respingere

55785/24.12.2013

A comunicat renunțarea la solicitarea de locuință socială

respingere

29328/21.06.2019

Nu are domiciliul in municipiul Pitești

respingere

24794/29.04.2009

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

nr.20674/18.11.2019 DAS

respingere

40859/10.09.2014

42136/17.09.2014

Nu a putut fi efectuată ancheta socială

respingere

46023/01.11.2011

19847/09.05.2013

A refuzat efectuarea anchetei sociale

respingere

37535/05.09.2013

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa nr.22105/04.12.2019 DAS

respingere

32651/25.07.2012

A renunțat la solicitarea de locuință socială prin adresa

respingere

tir.47736/08.10.20JLM"