Hotărârea nr. 33/2020

.HCL insusire pv negociere Depozitelor nr.38

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru cumpărarea imobilului teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor, nr.38

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3023/21.01.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3 882/2020, nr.3883/2020, nr.3886/2020, nr.3887/2020, nr.3888/2020 ;

  • - Procesele-verbale de negociere nr.61830/16.12.2019 și nr.63743/24.12.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. „c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se însușește procesul verbal de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a terenului în suprafață de 2225 mp., situat în intravilanul municipiului Pitești, str.Depozitelor nr.38, înregistrat sub nr.63743/24.12.2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Prețul rezultat în urma negocierii este de 105.000 Euro/2225mp.

  • (3) . Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, dl. Constantin-Comel Ionică să semneze actul de vânzare-cumpărare pentru imobilul teren menționat la alin. (1).

  • (4) . încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va face după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

  • (5) . Cheltuielile legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare se suportă de către cumpărător.

  • (6) . Imobilul cu destijnația de drum, achiziționat, se introduce în domeniul public al Municipiului Pitești și se predă Administrației Domeniului Public Pitești, în termen de 10 zile de la finalizarea procedurilor de publicitate imobiliară.

  • (7) . Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Gen         unicipiului Pitești,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăl/n Călușarii

Pitești,

Nr.33 din 28.01.2020/P^'^ A^weMn h/u&u' cb uwwRofo- âJ fyfaiL&u' ^vp/to^^r J.ț yL^S-^Mp M ~facd <U> fyktâf . rțjQ^p

<deduodf~

-? Jo3 6?£    7 o;> fl/4. j

flu/a TZtr^Uj \j jp IfC-L, <Tcf. 395 (po/^

_ ... ’           Z^Zx I

)


I iA 5 i X'îy

JdL JC>b fOo(r^ bjUi/^A

£o (Ju^u'£4xZ Jd-uJ âZ ^-C-04. XX .

:W

x w4n'6'e^ XX .

&> JHtouca. P^cXea/" &&u'aJLi$&l

■£ 4ekn& (f^ai X.

. faufauCL Jcil'^QA^            j

W - ■/o5.(Q<co^1a^&- ■        |

3. (?.        ^(fa l&JcdL $.#. (?CC4/ț>h~

&W-<-(.\ [top.

^>Ot ia*J~ ^)QZU.Cu fa ■

J&îl