JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021

Pitești;


Consiliul Local al

Având în vedere:

- Referatul de ap


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


irobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


  • - Raportul nr.3244/21.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.3882/23.01.2020,     nr.38

nr.3 888/23.01.2020;

  • - Avizul conform

nr.226/62/17.01.2020, înregistrală la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2995/21.01.2020;

  • - Adresa nr. 17/22

Primăria Municipiului Pitești sub nr.3665/23.01.2020,

Văzând preveder modificările și completările ul nr.5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de s at, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum ș emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru


183/23.01.2020,     nr.3886/23.01.2020,     nr.3887/23.01.2020,


comunicat de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, cu adresa


.01.2020 a Grădiniței cu Program Prelungit “Pui de lei” înregistrată la


le art.61 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu terioare, precum și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale


ulterioare,


anul școlar 2020-2021;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă particular, din municipiul Pite? integrantă din prezenta hotărâre.


Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și ști, pentru anul școlar 2020-2021, potrivit anexei care face parte

Art.2. Direcția Sprvicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei acesteia, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către ui Pitești.

hotărâri, care va fi comunicată Secretarul General al Municipiu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ll i Ion Statei A

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.32 din 28.01.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

ANEXA

LAH.C.L.NR. / 28,01,0000,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

PITEȘTI

REȚEAUA ȘCOLARĂ

a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din muni cipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea de învățăi structi

unității nânt -iră

Nivel de învățământ

Ante -preșcolar

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

Postliceal

1

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” Str. 9 Mai, nr. 50

DA

DA

DA

2

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

DA

DA

DA

3

Școala Gimnazială

„Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

DA

DA

4

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian, nr. 35

DA

DA

5

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Str. Râurilor, nr. 5

DA

DA

6

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Str. Nicolae Bălcescu, nr. 141

-

DA

DA

DA

-

-

Școala gimna

Str. Negru Vc

zială Nr.l

>dă, nr.29

-

DA

DA

DA

-

-

Grădinița cu j normal Valea Str.Balotești

jrogram

Rea

DA

7

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

DA

DA

DA

8

Școala Gimnazială

„Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu,

nr. 37

DA

DA

DA

9

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Str. Tineretului, nr. 4

DA

DA

DA

7

10

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

Str. Bradului, nr. 11

DA

DA

DA

11

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Str. Zimbrului, nr. 3

DA

D//

1 <ir /

hi _______\\ ia

>

• ■

\ Y&P- 4' ’

a-     •

- •• /

12

Școala Gimnazială „Alexandru Davila” Str. Făgăraș, nr. 10

DA

DA

13

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Str. Paltinului, nr. 2

-

DA

DA

DA

-

-

Grădinița cu ] normal nr.3 Str. Constanți Rădulescu Mi B1.P10A/D/1

)rogram n

)tru

DA

14

Școala Gimnazială

„I.L. Caragiale” Str. Intrarea Petrache

Poenaru, nr.4

DA

DA

DA

15

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” Str. Vasile Pârvan, nr.3

DA

DA

16

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

DA

DA

DA

17

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. Ionescu Gion, nr.5

DA

DA

18

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Str. Călugăreni, nr. 3

-

DA

DA

DA

-

-

Școala gimna B-dul Republ nr.226

zială Nr.2 icii,

DA

DA

DA

19

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

Str. Armând Călinescu, nr. 14

DA

DA

20

Colegiul Național „Zinca Golescu” Str. Egalității, nr. 34

DA

DA

21

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Str. Vasile Pârvan, nr. 1

-

DA

-

-

DA

-

22

Liceul Teoretic

„Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

DA

23

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Str. Teiuleanu, nr.l

DA

DA

24

Liceul Teoretic

„Ion Cantacuzino”

Str.Carol Davila, nr. 1

DA

DA

25

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Str.Nicolae Dobrin, nr. 20

DA

Clubul Sporti „Viitorul” Pit Str.Nicolae D nr.20

v Școlar ești obrin,

/w

l 1^

7 71V

)5

'A \\

26

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

DA

DA

27

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin,nr.3

DA

DA

28

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” B-dul Petrochimiștilor, nr.23

DA

DA

29

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Str. Războieni, nr. 35

DA

DA

30

Liceul Teologic „Elim”

Str.Negru Vodă, nr.29

-

-

-

-

DA

-

31

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2

DA

DA

32

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” Str. I.C. Brătianu, nr. 44

DA

DA

DA

33

Liceul de Arte

„Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

DA

DA

DA

34

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2bis

-

DA

-

-

-

Grădinița cu normal nr.5 Str. Aleea Neț (Bloc ANL)

program

;oiu

DA

Grădinița cu normal nr.6 Str.Depozitel

program

?r, nr.13

DA

35

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași” B-dul Republicii, nr. 84

-

DA

-

-

-

Grădinița cu prelungit nr. 1 Str.Gh.Lazăr,

program

nr.20

DA

Grădinița cu normal nr.7 Cartier Găvai Str.Liviu Reb B1.A4/B/1 Str.Gh.Ionesc B1.A7/A/1 B1.A10/A/1 ș

jrogram ia:

reanu

u Gion

i2

DA

36

Grădinița cu program prelungit

„Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr.65

DA

& fi li =!

î r A,

--- ‘ /

' \ \

• i \

-< | -

\

A

37

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor,

nr.2A

DA

38

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

DA

39

Grădinița cu program prelungit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu p normal nr.9 Aleea Dimitrk Cantemir B1.P14/A/1 Str. Dragoș V( B1.P22-23/D/:

rogram

jdă

DA

40

Grădinița cu program prelungit „Armonia” Str. Independenței, nr.20

DA

41

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada” str. Stejarului, nr.l 1

-

DA

-

-

-

-

Grădinița cu p normal nr. 10 str. Stejarului, B1.B20/D/1 Bl.B20/E/l,4

rogram

nr.ll,

DA

Grădinița cu p normal nr. 11 Str.Gheorghe Bl.S5/F/parter

rogram

Țițeica,

DA

42

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă, nr. 17

DA

43

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Str. Câmpului, nr. 20

DA

44

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

DA

45

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei” Str.Horia, Cloșca și Crișan, nr.9

DA

46

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

DA

47

Grădinița cu program normal

„ Istețel”

Aleea Ioan Manliu, Nr.4

-

DA

-

-

Grădinița cu p normal nr. 13 Str. Exercițiu, B1.D22/D/1

> rogram

DA

La h

-------v 1

• \

n ! \

<>■ . A—

t.. -ai11

\

\ •V

z.-

//

Grădinița cu p normal nr. 14 Str.Traian, B1.PD2A/B/1

rogram

-

DA

-

-

-

-

48

Colegiul Ecologic „Prof.univ.dr. Alexandru Ionescu”

B-dul Republicii, nr.226

-

DA

49

Școala Postliceală

„Fundația Ecologică

Green”

Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

-

-

-

-

-

DA

50

Școala Sanitară

Postliceală „Carol

Davila”

Aleea Dr. Ana Aslan,

nr.l8A

DA

51

Școala Postliceală

Sanitară„Christiana”

Str. Nicolae Dobrin, nr.3

DA

52

Școala Gimnazială „Lexford Castel”

Str. Petre Ispirescu, nr.5

DA

DA

DA

53

Școala Gimnazială de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Str. Transilvaniei, nr.6

DA

54

Grădinița „KINDER STRUMFF”

Str. Egalității, nr.16

DA

55

Asociația Grădinița „CASA CU PITICI” Str. Antim Ivireanu, nr.10

DA

56

Grădinița cu program prelungit „PITICOT BARBĂ-COT”

Str. Alunului, nr.50A

DA

57

Grădinița cu program normal și prelungit „MOTANUL ÎNCĂLȚAT”

Str. Făgetului, nr.33

DA

58

Grădinița „AȘCHIUȚĂ” Str. Intrarea Ion

Bălăceanu, nr.5

DA

59

Grădinița cu program prelungit „MAR1A PRO DAY”

Str. Eremia Grigorescu, nr.12

DA

60

Grădinița cu program prelungit „ALTINA” Str.Făgetului, nr.51

DA

T

-

\

\ \\ w

61

Grădinița cu program prelungit „îngerașii” Str.Dârzu, nr.lOB

-

DA

-

-

-

-

62

Grădinița cu program prelungit „TUDOR’S HOUSE KIDS” Str.Petre Ispirescu, nr.71

DA

63

Universitatea din Pitești

Str. Doaga, nr.l 1

-

-

-

-

-

DA

Colegiul Terți

Nonuniversita Str. Doaga, nr.

ar

r

11

DA

64

Palatul Copiilor Pitești

Str.Trivale, nr.80