Hotărârea nr. 31/2020

.HCL organigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 412/12.12.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al M

Luând în discuție:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.3091/

cadrul aparatului de speciali

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020, nr.3 8 nr.3 888/23.01.2020;

  • - Adresa nr.264/13.0

Primăria Municipiului Pitești sub nr. 1533/13.03.2020;

Văzând prevederile

completările ulterioare și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor ulterioare;

In temeiul dispoziții

completările ulterioare,


unicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


'21.01.2020 al Biroului Management Resurse Umane din tate al Primarului Municipiului Pitești;


83/23.01.2020, nr.3 886/23.01.2020, nr.3887/23.01.2020,


.2020 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la


art.129 alin.(3) lit.” c” din Codul Administrativ, cu


normative, republicată, cu modificările și completările


lor art.196 alin.(l) lit.” a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


la H.C.L. nr.412/12.12.2019 referitoare la aprobarea de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, se


Art.I. Anexa nr.2 organigramei și a statului modifică în sensul că o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional superior


din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente - Serviciul


Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție se transformă în funcție publică de execuție de polițist local,

Art.II. Poliția Local prezentei hotărâri, care va Resurse Umane al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


clasa I, gradul profesional debutant.

lă a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile fi comunicată acesteia, precum și Biroului ManagementPREȘE E DE ȘEDINȚĂ, fon \-fatei \

J

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătăliîi Călupăru
Pitești,

Nr. 31 din 28.01.2020