JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind apro Serviciului Public


HOTĂRÂRE

jarea organigramei și a statului de funcții ale de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești


i licipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Mui

Având în vedere:

- Referatul de aproba

Pitești;

  • - Raportul nr. 3100/21.01.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Fi

  • - Avizele comisiilor

nr.3882/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;

  • - Adresa nr. 506/13.01.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregist ată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 2333/16.01.2020;

Văzând prevederile ait.129 alin.(3) lit.” c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii -cadru nr.l53/28.06.2017 privind salarizarea personalului plăti

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. completările ulterioare,


re pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


rimarului Municipiului Pitești;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.3f 83/23.01.2020,     nr.3 886/23.01.2020,     nr.3887/23.01.2020,


din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

”a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


anigrama Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului anexei nr.l.


Art.l. Se aprobă org;

Municipiului Pitești, potrivit

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, potrivit;

Anexele nr.l și nr.2 fac

Art.3. Serviciul Public

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Um;

Municipiului Pitești, de către

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.436/20.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.


anexei nr.2. parte integrantă din prezenta hotărâre.

: de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la


ane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTĂ bE ședință, / 4r Ion Matei


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătș^n Călugăru


Pitești,

Nr.30 din 28.01.2020


18


Contabil

Șef


Serviciul de Iluminat Public


17


ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


Director

Executiv 1


Serviciul Administrare Bazin de înot și Baze de Agrement


32


Biroul

Resurse Umane


31Biroul Fond

7

Locativ și

Spații cu Altă

1

Destinație

6
10

Serviciul

Financiar,

1

Contabilitate

9


Compartimentul

H !

3 j

pentru Gestionarea

Câinilor Fără Stăpân

. i

și Ecarisaj

3


Secția întreținere Patrimoniu

8

1

7 :

r

Atelierul întreținere Parcuri

6

1

5Compartimentul

1

5 |

Administrare

Stadion

-

“Nicolae Dobrin”

5


1 r

Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului

14

Compartimentul

Juridic

1

- j

14

1


3

Compartimentul

Investiții,

-

Achiziții

3STAT DE FUNCȚII SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


Funcția contractuală

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3

I. CONDUCERE

Director executiv

S

II

1

Contabil Șef

S

11

1

TOTAL I

2

II. Serviciul Financiar, Conta

bilitate

Șef serviciu

s

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

5

Inspector de specialitate

s

I

1

Inspector de specialitate

s

II

1

Casier

M;G

-

2

TOTAL II

10

III. Secția întreținere Patrim

oniu

Șef secție

S

II

1

Referent

M

IA

1

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

I

M

A îngrijitor

M;G

-

TOTAL III

L

(1 -(TSSl LA i

IV. Compartimentul pentru

Gestionarea Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj

Șofer

M;G

I

Muncitor calificat

M;G

I

TOTAL IV

3

V. Atelierul întreținere Parei

iri

Șef atelier

S

II

1

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

I

2

A îngrijitor

M;G

-

1

Muncitor necalificat

M;G

I

1

TOTAL V

6

VI. Compartimentul Admini

strare Stadion “Nicolae Dobrin”

Șef formație muncitori

M

II

1

Muncitor calificat

M;G

I

2

Muncitor calificat

M;G

III

2

TOTAL VI

5Funcția contractuală

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

i

2

3

VII.Compartimentul Juridic

Consilier juridic

S

IA

1

TOTAL VII

1

VIII. Compartimentul Invesl

iții, Achiziții

Inspector de specialitate

S

IA

2

Inspector de specialitate

s

I

1

TOTAL VIII

3

IX. Biroul Resurse Umane

Șef birou

s

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

4

Inspector de specialitate

s

I

1

TOTAL IX

6

X. Serviciul de Iluminat Pul

)lic

Șef serviciu

s

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Inspector de specialitate

s

I

1

Inspector de specialitate

s

II

1

Șef formație muncitori

M;G

11

1

Șofer

M;G

/x ka A ;./ r "-X

1

Muncitor calificat

M;G

10

TOTAL X

E îs

hi

 1

XI. Serviciul Exploatare Parc

an

Șef serviciu

s

1

Inspector de specialitate

s

5

Inspector de specialitate

s

I

1

Inspector de specialitate

s

II

3

Referent

M

IA

2

Muncitor calificat

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

IV

5

TOTAL XI

18

XII.Compartimentul Admini*

Strare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului

Referent

M

IA

5

Muncitor calificat

M;G

II

1

Muncitor necalificat

M;G

I

8

TOTAL XII

14

Funcția contractuală

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3

XIII. Biroul Urmărire, Execut

are Contracte și Reclamă-Publicitate

Șef birou

S

II

1

Inspector de specialitate

S

IA

3

Inspector de specialitate

s

I

1

Inspector de specialitate

s

II

2

Referent

SSD

IA

1

TOTAL XIII

8

XIV. Biroul Fond Locativ și

Spații cu Altă Destinație

Șef birou

S

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Referent

M

IA

2

Administrator

M

I

1

TOTAL XIV

7

XV. Serviciul Administrare B

----------x---------------------------------------------------------------------

azin de înot și Baze de Agrement

Șef serviciu

S

II

1

Inspector de specialitate

S

II

1

Referent

SSD

IA

1

Referent

M

IA

1

Asistent medical

PL

principal

n

3

Șofer

M;G

I

1

Muncitor calificat

M;G

I

19

Muncitor calificat

M;G

II

1

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Muncitor necalificat

M;G

I

3

TOTAL XV

------Â MPosturi de

conducere

11

Posturi de

execuție

130

TOTAL F

OSTURI

141