Hotărârea nr. 3/2020

.HCL utilizare suma din excedent_

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere:

- Referatul de apr.


obare pentru proiectul de hotărâre inițiat de domnul Zidaru Laurențiu-Marian, Vicepnmar al Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.2665/1

  • - Avizele comisiile

nr.3836/2020, nr.3837/201

în conformitate cu ]

cu modificările și completările ulterioare;


’020 al Direcției Economice;

r de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

10, nr.3838/2020, nr.3839/2020 și nr.3841/2020;

^revederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l). lit. completările ulterioare,

„a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l). Se aprobă utilizarea sumei de 18.833 mii lei din excedentul anilor cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului


anteriori pentru finanțarea Pitești pe anul 2020.

(2). Suma aprobată la alin. (1) se va actualiza la data aprobării bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 și ori de câte ori va fi necesar în cursul anului, în conformitate cu prevederile legale care reglementează utilizarea excedentului din anii anteriori al bugetului local.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri,, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Mun


Contrasemnează pentru legalitate : SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălifi Călueăru

Pitești,

Nr. 3 din 23.01.2020