Hotărârea nr. 29/2020

.HCL aprobare raport evaluare dr superficie pt construire balcoane

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea stabilirii unor valori de piață pentru terenurile din intravilanul Municipiului Pitești, pe care urmeaza a fi constituite drepturi de superficie, pentru construirea de balcoane

Pipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios; de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3 8 83/23.01.2020,      nr.3886/23.01.2020,      nr.3887/23.01.2020,


Consiliul Local al Muni

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.3002/21.0

 • -  Avizele comisiilor

nr.3 882/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;

 • - H.C.L. nr. 103/26.03.2018 privind unele măsuri de realizare a balcoanelor la unitățile locative situate în blocurile din punicipiul Pitești;

  Municipiului Pitești, întocmii

  A.N.E.V.A.R., înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.63351/20.12.2019 ; Văzând prevederile art.

  ulterioare;

  A

  In temeiul dispozițiilor

  ulterioare,


 • - Raportul de evaluare privind determinarea valorii de piață pentru terenurile din intravilanul de societatea Alfa Prospect RC S.R.L., evaluator autorizat .129 alin.(2). lit. „c” din Codul Administrativ, cu completările art.196 alin.(l). lit.a) din Codul Administrativ, cu completările

  HOTĂRĂȘTE:


  raportul de evaluare privind stabilirea unor valori de piață pentru


  Art.l.(l). Se însușește

  terenurile din intravilanul Municipiului Pitești, întocmit de societatea Alfa Prospect RC S.R.L., evaluator autorizat A.N.E.V

  Municipiului Pitești, ce face paiete integrantă din prezenta hotărâre.

  (2). în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pe terenuri situate în municipiul Pitești, pentru calculul sumelor datorate lunar pentru folosința acestor terenuri se vor utiliza următoarele prețuri, conf arm raportului de evaluare:

  • a) -teren situat în zona A

  • b) -teren situat în zona B

  • c) -teren situat în zona C

  • d) -teren situat în zona D


  A.R., raport înregistrat sub nr.63351/20.12.2019 la Primăria


  a municipiului - 2.06 RON/mp/lună; a municipiului - 1.46 RON/mp/lună; a municipiului - 1.00 RON/mp/lună; a municipiului - 0.67 RON/mp/lună.


Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


NTE DE ȘEDINȚĂ, / Ion Matei

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăliț călugăru

Pitești,

Nr.29 din 28.01.2020