Hotărârea nr. 288/2020

HCL rectificarea bugetului mun. Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind


HOTĂRÂRE rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 41101/2020 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 41166/2020, nr.41167/20^0, nr.41 168/2020, nr.41169/2020, nr.41170/2020;

  • - Adresa nr. 142287/27.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 39456/27.08.2020 priri care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr. 8/26.08.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe unități administrativ-teritoriale a influențelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional pe anul 2020 aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 5 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, du modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 678 mii lei la capitolul 11.02 „Sume defalcate din T.V.A.”, subcapitolul 09 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 678 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 55 „Alte transferuri"- 345 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 55 „Alte transferuri” -• L29 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 55 „Alte trans^f«riv : 204 mii iei;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 160 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ șecundar inferior”, titlul 71 „Active nefinanciare”;                                                   jy

  • c) în sensul suplinfientârii cu suma de 125 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. I la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 8 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.S. Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr. 3.

Art.6. Se aprobă suplimentarea cu 285 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.7. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, potrivit anexei nr. 4.

Art.S. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. H.C.L. nr. 45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 47/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe ^nul 2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prezentei hotărâri.

Art.10. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de câtre Secretarul General al Municipiului Pitești.

Președinte pe ședință,

Dumitra Tudosoiu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 288 din 07.09.2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTIAnexa nr. 1


la Hotărârea Consiliului Local          din                  Pq,


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020

- mii lei

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

din care finanțat din :

din care:

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

TOTAL.

153.503

153.503

153.503

din care:

  • A. LUCRĂRI In CONTINUARE

  • B. LUCRĂRI NOI

13.723

39.918

13.723

39.918

13.723

39.918

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

99.862

99.862

99.862

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

2.570

2.570

2.570

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.570

2.570

2.570

Dotări

2.570

2.570

2.570

Primăria Municipiului Pitești

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională", din care:

739

739

739

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

739

739

739

Dotări

739

739

739

Primăria Municipiului Pitești

250

250

250

250

250

12 2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

489

489

489

489

489

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data inceperii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 65.02 „invățământ”, din care:

15.274

15.274

15.274

A. Lucrări în continuare, din care:

2.300

2.300

2300

Primăria Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racmdare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate in contorul existent pentru corpurile CI. C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare in vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca

321

321

100

100

100

12.2020

B. Lucrări noi. din care:

4.173

4.173

4.173

Primăria Municipiului Pitești

4.173

£

«

4.173

4.173

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

l ■ \

50

50

12.2020

-Alimentare cu energic electrică Sală de spori Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

133

133

133

\

t a

133

133

12.2020

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

r

2.000

2.000

12.2021

■ Mansardarc Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

480

480

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Tota

0

I

2

3

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit„Aripi Deschise"

1.752

1.752

900

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul" Pitești

514

514

514

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul" Pitești

96

96

96

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8 80

1. Proiectare

826

Primăria Municipiului Pitești

826

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Nicolae lorga" din municipiul Pitești

30

30

30

-£iransamentapă_și canalizare-Proiect pilot-Sală de

educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Nicolae lorga" din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament electric Proiect pilot-Sală dc educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

Program 2020

din care finanțat din :

din care:

Capacit7 Termen

P.I.F.

1

Sin’se

proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivi! legii

Total alocații buget

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

S

6

7

8

9

10

11

900

900

12.2020

514

514

12 2020

96

96

12 2020

8.801

8.801

826

826

826

826

30

30

12.2020

- >

30

30

12.2020

30

30

12.2020

r t *

• J

30

30

12.2020

30

30

12 2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări ți alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit leg»

Total a locații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. dc la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală dc educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Tudor Arghezi" din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze câmm școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

30

30

30

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala

•a

Gimnazială „Mihai Eminescu"

83

8y

83

*

A ZT.

* /

83

83

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicoiae Bălcescu nr. 141, județul Argeș

50

50

50

II | ' .. L

J

50

50

12.2020

-Construire sală de sport școlară, proiect pilot, Colegiul Național „Zinca Golcscu”

50

50

50

r

50

50

12.2020

■Sală dc Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

150

150

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

Pitești

50

50

-Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul”

50

50

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul"

28

28

-Documentație in vederea obținerii autorizației ISU ia căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi. Corp CI și Corp Că, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” in locația din B-dul Eroilor nr 26-28

40

40

• Reabilitare sală de sport Colegiul National

„Alexandru Odobescu"

40

4<y

2.Dotări

Primăria Municipiului Pitești

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare termică și repaiații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson 1 -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11 382

11.382

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând

Călinescu" din municipiul Pitești_____________________

29.029

29.029

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite

externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

5

5

12.2020

5

5

5

12.2020

28

28

28

12 2020

25

'' ■ /.

25

25

12.2020

40

i

/ ...

T

-/

40

40

12.2020

\

40

40

40

12.2020

160

160

160

12.2020

160

160

160

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

7.815

4.500

4.500

4.500

06.2021

750

750

750

12.2021

1.275

1.275

1.275

12.2023

Nominalizarea pc obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investitii (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

n

1

2

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

-Reabilitare termică clădire grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare, montare sistem panouri solare și cficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

~ -Amenajare teren sport str. Florilor FN

850

850

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș („C.N.l. S.A.)

10.723

10.723

Administrația Domeniului Public Pitești

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.000

3.000

Program 2020

Canacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse consL potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. ele la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

645

645

645

12.2020

645

645

645

12.2020

17.277

17.277

17.277

3.184

3.184

3.184

1.600

1.600

1.600

1.600

/

1 t

\

1.600

1.600

12.2021

1.584

1.584

1.584

850

.. •* '

7

850

850

12.2020

550

k

550

550

12.2020

184

184

184

12.2020

11.957

11.957

11.957

6.974

6.974

6.974

974

974

974

1

6.000

6.000

6.000

12.2020

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

CapacitJ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Cicdite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.983

1.983

1.983

-Modernizare teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

12 2020

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35,jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pictonală)

6.470

6 470

200

' /

200

200

12.2020

-Punere in siguranță canalizare pluvială între străzile Pasajul Podul înalt și Aleea Ținutul Herța

125

125

125

\ / 1

1                ■

125

125

12.2020

-împrejmuire teren antrenament Stadion „Nicolae Dobrin”

458

458

458

458

458

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care;

2.136.

-2.136.

2.136

1. Proiectare

810

810

810

Primăria Municipiului Pitești

410

410

410

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

155

155

12.2020

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

-Construire bază sportivă de Tip 1. Ai. Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești,județul Argeș

50

50

50

50

50

12.2020

•Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

50

50

50

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări $i alte cheltuieli de investitii (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.470

6.470

-Modernizare și extindere Stadion „Nicolae Dobrin"

150

150

-Sistem de irigație autornalizat Parc Lunca Argeșului

100

100

2. Dotări

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești

926

926

3. Reabilitări

Administrația Domeniului Public Pitești

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a 11-a. zona lac

400

400

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

700

700

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De ta bugetul local

Te seama transf. de la bugetul de stal

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

350

350

350

100

100

100

12.2020

150

150

150

12.2020

100

100

100

12.2020

926

926

926

926

926

926

12.2020

400

400

400

400

_

400

4D0

400

400

400

12.2020

2.265

2.265

2.265

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

\ *• •

-

1.400

1.400

12.2020

700

700

700

700

700

700

700

700

700

12.2020

165

165

165

50

50

50

50

50

50

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

•Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

50

50

2. Dotări

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

115

115

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii șl dezvoltare publică”, din care:

A. Lucrări in continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-7 ransfonnare cămin C3 in clădire de locuințe sociale

7.722

6 888

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

___________________________________bl

-Promovarea spiritului Antrcprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare • dezvoltare in cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

•Regenerare urbană în zona marginalizatâ a municipiului Pitești (zona bl. GI, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Pelrochimiștilor) - etapa 1

7.224

7.224

•Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolac Bălcescu etapa 1

537

537

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțai din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transC. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

115

115

115

115

115

115

12.2020

33.872

33.872

33.872

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

1.155

1.000

1.000

1.000

12.2020

155

155

155

12.2020

8.6)9

8.619

8.619

7.004

. —K- ——

7.004

7.004

-

3.100

/ [ f

-

3.100

3.100

12.2020

2.500

■ :' f

2.500

2.500

12.2021

20

20

20

12.2020

120

120

120

12.2020

537

537

537

12.2021

Nominalizarea pe obiective de investirii, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

l

2

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

-Wi-F> 4 EU - promovarea conectivității la internet in comunitățile locale

141

141

• Reamplasare conductă (crmoficarc Piața Primăriei

517

517

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului ai Municipiului Pitești

-Extindere rețele dc iluminat public

100

100

-Refacere cupolă pasaj „Sfanta Vineri”

400

400

-Realizare panouri informative -totem- intrări în

-ouiniciniii

rrmnrvitriv

300

300

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

-Sistem dc irigații zona Podul Viilor

455

455

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Actualizare PUC

1.500

1 500

•Creșterea eficienței energetice a sistemului dc iluminat din municipiul Pitești

150

150

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU

Piața Trivalc______________________________________

35

35

Program 2020

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocatii buget

din c

De ta bugetul local

are:

---Pe

seama transf.

de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100

100

100

12.2021

100

100

100

12 2021

10

10

10

12.2021

517

517

517

12.2020

1.615

•—' — — _

1.615

1.615

100

100

100

12.2020

400

fi " >

V

400

400

12.2020

300

1

300

300

06.2020

360

---

330

360

06.2020”

455

• »

455

455

12.2020

24.098

24.098

24.098

2.275

2.275

2.275

1.825

1.825

1.825

1.000

1.000

1.000

12.2021

50

50

50

12.2020

40

40

40

12.2020

35

35

35

12.2020

Nominalizarea pc obiective de investitii, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii tn l trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Ca păcii./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe scama fransf. de la bugetul de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Documentație în vederea obținerii autorizației 1SU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

-Creșterea eficienței energetice in clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești

150

150

55

55

55

12.2020

•Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

40

40

122020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabilc

155

155

155

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE)

55

55

55

-

■j

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alplia

155

155

150

150

150

12 2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson 11

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termofteare Piața Primăriei

35

35

35

'              1

35

35

12.2020

-Studiu arheologic

135

135

135

135

135

12.2020

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cel Sud 11)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial ț^Cet Găvana)

200

200

200

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

50

50

12.2020

2. Dotări

1.610

1.610

1.610

Primăria Municipiului Pitești

365

365

365

365

365

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

108

108

108

108

108

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.137

1.137

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

■ Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

4. Achiziții imobile

Primăria Municipiului Pitești

3.162

3.162

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

A. Lucrări în continuare, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Containere îngropate

3.822

3.822

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Containere îngropate (etapa a-ll-a)

2.017

2.017

-Regularizare Pârâu Vclișcara-Grigorcști

1.961

1.961

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

I. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a acrului în municipiul Pitești

120

120

-Containere îngropate (etapa a-ILa, SF)

100

100

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pc seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.137

1.137

1.137

12.2020

17.051

17.051

17.051

17.051

17.051

17.051

16.796

16.796

16.796

12.2020

255

255

255

12.2020

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

12.2020

11.099

11.099

11.099

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

3.822

12.2020

3.878

^.■878

.>.878

■■ 1 ■■

--

3.878

3.878

3.878

1.917

1.917

1.917

12.2020

1.961

1.961

1.961

12.2020

3.399

3.399

3.399

232

<_

232

232

232

232

232

52

52

52

12.2020

100

Nu

100

100

12.2020

40

---

40

40

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări ți alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoa rc totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Combatere eroziune canal de scurgere Pârâu Turcești strada Dimitrie Butculescu

40

40

2. Dotări

Primăria Municipiului Pitești

3.167

3.167

Cap. 81.02 „Combustibili și energie"

C. Alte cheltuieli dc investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT718

12

12

Cap. 84.02 „Transporturi", din care:

A. Lucrări in continuare, din care: _____________

PrimăriaMunut/uuluf Pitești

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1 267

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

Administrația Domeniului Public Pitești

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl A2 str.

Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

B. Lucrări noi, din care:

Primăria Municipiului Pitești

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești______________________________________

3.039

3.039

Program 2020

Capacit./ Termen

P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocatii buget

din care:

De la bugetul local

Te seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40

40

40

10.2020

3.167

3.167

3.167

3.167

3.167

3.167

12.2020

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12.2020

70395

70395

70395

1.862

1.862

1.862

1.282

1.282

1.282

1.267

1.267

1.267

12.2020

15

15

15

04.2020

580

fi ,

580

580

32

1 '

32

32

03.2020

548

’Ul

/

548

548

08.2020

10.591

. ; ---------

10.591

10.591

10.591

10.591

10.591

3.039

3.039

3.039

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și aite cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. dc h bugetul de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizarea infrastructurii serviciului dc transport public local de călători și creșterea atractivitâții transportului nemotorizat

57.754

57.754

1.150

1.150

1.150

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor in municipiu) Pitești

42.865

42.865

1.360

1.360

1.360

12.2021

-Realizarea de puncte dc transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și perturbări

3.819

3.819

2.022

• p

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijlocc de transport public-aulobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

. 1

1.300

1.300

122022

îmbunătățirea nanțportulutpubîicdecălătoriîn municipiul Pitești - Infrastructră

3.411

3.411

1.720

1.720

1.720

12.2022

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

57.942

57.942

57.942

t. Proiectare

1.205

1205

1205

Primăria Municipiului Pitești

585

585

585

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

40

40

122020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-ll-a

40

40

40

40

40

122020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

•Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

50

50

12.2020

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocurilor L

0

0

0

0

0

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit.7 Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Amenajare piste de biciclete

40

40

40

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

35

80

80

12 2020

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

35

35

35

12.2020

■Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

35

35

12 2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

30

30

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

620

...

620

620

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona l arg Săptămânal

120

120

120

♦- ♦—

r i

120

120

12.2020

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor

30

30

30

*

----

1

30

30

12.2020

■Reabilitare scări publice strada Mircca Eliadc, zona blocului M5

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare scări publice cartier Râzboieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

25

25

25

12.2020

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor

E8, E9.EI0

50

50

50

50

50

12.2020

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

1

35

35

12.2020

Nominalizarea pc obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit.Z Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocați: buget

din care:

De ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

300

300

300

300

300

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghcl Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări

50.006

50.006

50.006

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

49.177

49.177

49.177

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

829

829

829

829

829

12.2020

3. Reabilitări

6.731

6.731

6.731

Primăria Municipiului Pitești

6.731

6.731

6.731

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrca, Ion loneșcu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu. Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

730

730

730

03.2020

-Reabilitare strada Banu Mătăcine

708

708

700

700

700

06.2020

-Reabilitare B-dul I.C.Brâtianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

3.500

* ’

3.500

3.500

12.2020

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1

1

1

03.2020

-Reabilitare strada Trivale____

2.012

2.012

1.800

—■—;

-------------i---

1.800

1.800

06.2020

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 dinO{ 2020

Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem multifuncțional 1 •

buc.

2

30

2

Scanner ADF

buc.

6

3

Imprimantă laser color A4 -hârtie groasă tip carton

buc.

1

10

4

Mașină de numărat bani multifuncțională

buc.

2

15

5

Stație de calcul (PC)

buc.

25

133

6

Imprimantă laser

buc.

7

40

7

Aplicație software generare cod de bare

buc.

1 -

50

8

Imprimantă cod bare

buc.

Zf t O / 4 -

20

9

Licență program

AUTOCAD MAP3D2018

buc.

”3ol

10

Sofl-Robot telefi cuantumului imp pentru persoane

mic pentru aflarea iozitelor și taxelor locale fizice/juridice

buc.

\ •• ; 1

80

11

Licență WfNDO

WS

buc.

85

61

TOTAL

489

î

C apitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe Proiect „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești"

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Echipamente informatice și soft aferente soluției informatice

buc.

1

1.273

2

Licență

buc.

11

453

3

Infrasctructură hardware

buc.

1

339

TOTAL

2.065

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe Proiect „Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă"

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

2

io

2

Pachet software

buc.

2

6

TOTAL

16

i

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

F

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

3

150

2

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de proiecție civilă

buc.

3

100

TOTAL

250

Capitolul 65.02 - învățământ

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Ansamblu modular tip sală de clasă cu

buc.

1

160

TOTAL

160

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Mașină de aspirat și curățat pardoseli

buc.

1

50

2

Container Toi lei

buc.

3

160

3

Sistem de alarmâre la efracție și supraveghere video pentru Centrul

buc.

. z-

. 1

35

4

Tunel dezinfectare

buc.

13

7,.\     120

TOTAL

■ । 1 j

365

4—rt----—

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

1.643

2

Container Skip 5 mc

buc.

1

6

3

Container Skip 7 mc

buc.

1

7

4

Container Skip 10 mc

buc.

1

7

5

Pubele gunoi 140 1

buc.

500

119

6

Pubele gunoi 240 1

buc.

200

44

7

Container ABROLL 24 mc

buc.

1

20

8

Container ABROLL 30 mc

buc.

1

21

9

Eurocontainer 0j7 mc plastic

buc.

100

125

10

1

Tractor 50 CP cu remorcă, lamă de deszăpezire și răjspânditor antiderapant

buc.          1

335

11

Automăturătoarc medie 1,5 - 4mc cu lamă

buc.

1

840

TOTAL » -

3.167

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr.

crt.

--------------------r       --------------------—--

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobasculantă 7,5-8,5 tome cu șasiu jos

buc.

1

335

2

Autoutilitară basculabiiă 7 tocuri cu lamă și sărăriță 3,5 tone

buc.

1

485

3

1

Automacara

buc.

1.349

4

Autospecială cu cabină dublă carosată cu cârlig remorcare omologată

buc.

1

233

TOTAL

2.402

Capitolul 84.02 - Transporturi

Proiect „Achiziție de mijloace de transport public” - autobuze electrice

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobuz hibrid

buc.

20

5.000

2

Autobuz electric (40 buc.)

buc.

16

40.000

3

Stație de încărcare autobuze electrice

buc.

10

1.775

TOTAL

46.775

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local nr. $$ dino^ 2020

Redistribuirea între unități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Denumirea unității

Clasifica ia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

03

02

20.01

22

04

01

20.01

35

Total

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi’’ ,

65.02

04

01

20.01

37

Total

37

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

20.01

20

Total

20

______TOTAL_______

57

57 1

la Hotărârea Consiliului Local nr.^^^

Anexa nr. 4 din<5?,Cj 2020


Virări de credite în cadrul bugetului intiuicipiului Pitești pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificați;! bugetară

Mii lei

Capitol

Sub- p      f

capitol ParaRrar

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

£

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

04

02

20.02

20

Total

20

Școala Gimnazială „Mircea ccl Bătân”

65.02

04

01

20.05

20

Total

20

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3 ____

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

03

01

55

55.01

345

04

01

55

55.01

129

02

20

20.02

-20

55

55.01

204

-                -      -                                  I

01

71

71.01

160

Total

818

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

6702

05

03

71

01

125

Total

125'

Școala Gimnazială „Mircea cel Bâlân”

65.02

04

01

20

20.05

20

Tuta!

20

Școala Gimnazială „Alexandru Davila"

65.02

03

02

20

20.01

-22

04

01

20

20.01

-35 |

Total

-57

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20

20.01

37

Total

37!

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

20

20.01

20

_ _________Total__

__

_

20