Hotărârea nr. 287/2020

HCL privind obiectiv Punere in siguranta canalizare pluviala Pasajul Podul Inalt

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Punere în siguranță canalizare pluvială între străzile Pasajul Podul înalt și Aleea Ținutul Herța"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere;

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.40973/07.0912020 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr 41166/2020. nr.41167/2020, nr.41168/2020jnr.4l 169/2020, nr.41170/2020;

  • - Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.l 3138/04.09.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.40796/04.09.2020.

Văzând prevederile ari. 44 alin. (1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul dispozițiilor art 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă L*ocumenta(ia tehmco-economică aferentă obiectivului de investiții „Punere în siguranță canalizare pluvială între străzile Pasajul Podul înalt și Aleea Ținutul Herța ” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 124.319,31 lei, irtclusiv T.V.A.

  • (2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art. 2. Documentația tcbnico-economică prevăzută la art. I sc arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

$EDtNTE DE ȘEDINȚĂ, Dumitru Tudosoiu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrci-Cătălin Călupăru

Pitești, Nr. 287 din 07.09.2020