Hotărârea nr. 286/2020

HCL privind alegerea unui viceprimar

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea unui viceprimar al municipiului Pitești

Consiliul Lochl al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.39132/26.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39481/^020, nr.39482/2020, nr.39483/2020, nr.39484/2020, nr.39485/2020;

  • -Prevederile art. 152 alin. (2), (3) și (8), art. 205 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12-14 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 204/2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) ]it. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data adoptării prezentei, domnul consilier Dumitru Tudosoiu, se alege în funcția de viceprimar al municipiului Pitești.

Art.2. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

Art.3. Secrețarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre.

țf A A' z X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ,   Iu Iiu- Radu Bănică

C ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călueăru

Pitești,

Nr. 286 din 27.08.2020