Hotărârea nr. 285/2020

HCL privind constituirea comisiei de evaluare oferte concesionare terenuri -Republicii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE de constituire a comisiei de evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri în suprafață totală de 1060mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei

Consiliul Local al (Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprcjbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.386Ș5/21.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 391 17/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

 • - H.C.L. nr.243/13.08.2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor terenuri în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei;

Văzând prevederi e art.297 alin. (1) litera „b”, art.317-321 din Codul Administrativ, cu modificările și completăr le ulterioare, precum și ale art. 861 alin. (3) și art 871 din Codul Civil;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE:

 • A rt.l. 1) Se conlstituie comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenurile în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei, în următoarea componență:

 • - Bănică luliu-Radu consilier local, membru titular

 • - Dinu Dănuț consilier local, membru titular

 • - Popescu Eugen consilier local, membru titular

 • - Costescu Cătălin consilier local, membru supleant

 • - 3 membri titulari și un membru supleant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, desemnați prin dispoziție;

 • - 1 membru titular și un membru supleant, reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș;

 • 2) Președintele comisiei de evaluare și secretarul, acesteia vor .fi numiți de concedent, prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, cfintre reprezentanții acesteia în comisie;

 • 3) Comisia de evaluare este legal întrunită numai m prezența tuturor membrilor, iar deciziile comisiei se adoptă cu votul majorității acestora;

 • 4) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai în baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2. Atribuțiile comisiei constituite potrivit art.l, sunt, în principal, următoarele:

 • a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

 • b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

 • c) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • d) întocmirea raportului de evaluare;

 • e) întocmirea proceselor-verbale;

 • f) desemnarea ofertei câștigătoare.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Arhitect Șef și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, luliuRadu Bahica

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 285 din 27.08.2020