Hotărârea nr. 284/2020

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ I MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Consiliul Local al |4unicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38611/2020 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39115/2020, nr. 39116/2020, nr. 39117/2020, nr. 39118/2020, nr. 39119/2020;

  • - Adresa nr.138523/20.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38776/24.08.2020 prin care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr. 7/20.08.2020 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe unități administrativ-teritoriale a influențelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aprobate pentru județul Argeș prin anexa nr. 4 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 3.540 mii lei la capitolul 11.02 „Sume defalcate din T.V.A.”, subcapitolul 02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București”.

Art.2. Nivelurile le cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 1.205 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 57 „Asistență socială” - 130 mii le.i,_ subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 57 „Asistență socială” - 782 mii lei, paragraful 02 „învățământ secijn.dar superior”, titlul 57 „Asistență socială” - 29^ mii lei;                              ■    (\ '          'ă

  • b) în sensul diminuării cu suma de 20 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ", subcapitolul 50 „Alte qheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 57 „Asistență socială”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 2.355 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială", subcapitolul 05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, titlul 57 „Asistență socială”.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, ca modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 8 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 45/2020, ca modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020” la H.C.L. nr. 51/2020, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, potrivit anexei nr. 4.

Art.7. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr.4 5/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.47/2020 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.50/2020 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.51/2020 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de c ătre Secrctarifl'General al Municipiului Pitești.

PRI$EI)1NTE DE ȘEDINȚĂ luliu-Radu Bffinick

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Andrei-Cătalin Călimării

Pitești

Nr. 284 din 27.08.2020

la Hotărârea Consiliului Local nr


/ Anexa nr. 1

. 2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL, din care: A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

153.218

13.723

39.893

99.602

2.570

153.218

13.723

39.893

99.602

2.570

153.218

13.723

39.893

99.602

2.570

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.570

2.570

2.570

Dotări

2.570

2.570

2.570

Primăria Municipiului Pitești

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

739

7 ¥ ~

__ r

X

X

739

739

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

739

739

739

Dotări

739

739

739

Primăria Municipiului Pitești

250

250

250

/

250

250

12.2020

Poliția Locală a Municipiului Pitești

489

489

489

■■ -

— U

489

489

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse CODSt. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

15.114

15.114

15.114

A. Lucrări în continuare, din care:

2.300

2.300 '

2.300

Primăria Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racordare Ia energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Bas arab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

100

100

100

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

4.173

4.173

4.173

Primăria Municipiului Pitești

4.173

4.173

4.173

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

-

î J rr

50

50

12.2020

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

133

133

133

133

133

12.2020

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

2.000

2.000

12.2021

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

77T

480

480

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

-L252—

L752---

900

900 . _

900

. 12.2020 .

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

514

514

514

514

514

12.2020

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

96

96

96

96

96

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.641

8.641

8.641

1. Proiectare

826

826

826

Primăria Municipiului Pitești

826

826

826

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicclae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Saiă de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

*. ui p

30

30

12.2020

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

1

i

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

\ '    • ■ 1 t

1 1

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

0

1

2

3

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică

școlară, Școala Gimnazială „ Fudor Arghczi” din municipiul Pitești

30

30

3(J

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

30

30

30

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești

30

30

30

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

30

30

30

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

83

83

83

-Sală de Educație Fizică Școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dui. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș

50

50

50

-Construire sală de sport școlară, proiect pilot, Colegiul Național „Zinca Golescu”

50

50

50

•Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

Program 2020

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Aite surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

Capacit./ Termen

P.I.F.

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

4

5

6

7

8

9

10

li

-

30

30

12.2020

30

30

12.2020

30

30

12.2020

30

30

12.2020

30

30

12.2020

83

83

12.2020

r« 1 f-

50

50

12.2020

fl -

f

. 1 1 ■

-

50

50

12.2020

/ ■ ;

50

50

12.2020

150

150

12.2020

5

5

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capac;t./ Termen P.i.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații. buget

din care:

De la bugetul local

re seama transf.

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Construire bază sportivă Liceul cu Proerm Sportiv „Viitorul-'

-50

50----

,           5

— —

5

_â_ ..

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

28

28

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Cotp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

40

40

12.2020

3. Reabilitări

7.815

7.815

7.815

Primăria Municipiului Pitești

7.815

7.815

7.815

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

4.500

4.500

4.500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11.382

11.382

750

750

750

12.2021

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.275

/

I r          S

1.275

1.275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

1 2

1

-

645

645

12.2020

-Reabilitare termică clădire grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

645

J - N—

645

645

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 67.02 „Cultură, rrereere și religie”, din

17,152

17.152

17 152

care:

A. Lucrări în continuare, din care:

3.184

3.184

3.184

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

1.600

1.600

1.600

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.584

1.584

1.584

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

850

850

850

850

850

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

550

550

550

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

11.832

11.832

11.832

Primăria Municipiului Pitești

6.974

6.974

6.974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

-

974

974

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș („C.N.l. S.A.)

10.723

10.723

6.000

""               i

6.000

6.000

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

3.000

3.000

3.000

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.858

l

1

1.858

1.858

-Modernizare teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia

nr. 35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală)

6.470

6.470

-împrejmuire teren antrenament Stadion „Nicolae

Dobrin”

458

458

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Proiectare

Primăria Municipiului Pitești

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

-Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești, județul Argeș

50

50

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

Administrația Domeniului Public Pitești

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.470

6.470

-Modernizare și extindere Stadion „Nicolae Dobrin”

150

150

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

2. Dotări

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

926

926

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

S

9

10

11

200

200

200

Tz^oro-

458

458

458

12.2020

2.136

2.136

2.136

810

810

810

410

410

410

155

155

155

12.2020

50

50

50

12.2020

50

50

50

12.2020

155

155

155

12.2020

50

50

50

50

50

50

12.2020

350

350

350

100

-

100

100

12.2020

150

j l

1                    1 ;

1

,i -

150

150

12.2020

100

" ■ \

100

100

12.2020

926

926

926

926

J1 ■ l'        %.•

926

926

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care Finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

t>e seama transf.

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Reabilitări

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

400

400

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a Il-a. zona lac

400

400

400

400

400

12.2020

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

2.265

2.265

2.265

A. Lucrări în continuare, din care:

1.400

1.400

1.400

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1.400

1.400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.400

1.400

1.400

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

700

700

700

Primăria Municipiului Pitești

700

700

700

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a 11-a

700

700

700

700

700

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

165

165

165

1. Proiectare

50

50

50

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

50

50

50

1

50

50

2. Dotări

115

115

115

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

115

115

115

■«* /

115

115

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

33.872

■ 1

33.872

33.872

A. Lucrări în continuare, din care:

1.155

1.155

1.155

Primăria Municipiului Pitești

1.155

1.155

1.155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

1.000

1.000

12.2020

Nominalizarea pe obiective ae investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legi'

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

155

155

155

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

8.619

8.619

8.619

Primăria Municipiului Pitești

7.004

7.004

7.004

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.100

3.100

3.100

-

_ 1222020-

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Râzboieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimișlilor) - etapa I

7.224

7.224

2.500

2.500

2.500

12.2021

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2020

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

120

120

120

12.2020

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I

537

537

537

1 z

*

537

537

12.202]

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

100

■> 1

<■

100

100

12.2021

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

100

• „

100

100

12.2021

-Wi-Fi 4 EU - promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

141

141

10

10

10

12.2021

-Reamplasare conductă tcrmoficare Piața Primăriei

517

517

517

517

517

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.615

1.615

1.615

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Cspacit,/ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

—300--

-----30-0-----

____3-00____

— —

300

300

-

_06_2.Cl2.0_

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

455

455

455

455

455

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

24.098

24.098

24,098

1. Proiectare

2.275

2.275

2.275

Primăria Municipiului Pitești

1.825

1.825

1.825

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

150

150

50

50

50

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

X- • .

35

35

12.2020

-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești

150

150

55

1 ■■■3 ■■         ___

55

55

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

lo

f

*7

1 '

-

40

40

12.2020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

*       1

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE)

55

55

55

55

55

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse CODSt. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf.

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

150

150

150

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II

40

40

40

40

40

T2T2020

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

35

35

35

35

35

12.2020

-Studiu arheologic

135

135

135

135

135

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

\

200

200

12.2020

•Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

— --

50

50

12.2020

2. Dotări

1.610

1.610

1.610

Primăria Municipiului Pitești

365

365

365

1

365

365

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

108

10S

108

- V <

rv

108

108

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.137

1.137

1.137

X 1 1 *                              ■

1.137

1.137

12.2020

3. Reabilitări

17.051

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

17.051

17.051

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

16.796

16.796

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

3.162

3.162

3.162

Primăria Municipiului Pitești

3.162

3.162

3.162

3.162

3.162

12.2020

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.099

11.099

11.099

A. Lucrări în continuare, din ca re:

3.822

3.822

3.822

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total .

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiuliti Pitești

3.822

3.822

3.822

-Containere îngropate

3.822

3.822“

3.822“

3.822“

3.822

~ 12.2020

B. Lucrări noi, din care:

3.978

3.978

3.978

Primăria Municipiului Pitești

3.978

3.978

3.978

-Containere îngropate (etapa a-ll-a)

2.017

2.017

2.017

2.017

2.017

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

1.961

1.961

1.961

1.961

1.961

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.299

3.299

3.299

1. Proiectare

132

132

132

Primăria Municipiului Pitești

J32

132

132

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

/   ■'ș

40

40

12.2020

-Combatere eroziune canal de scurgere Pârâu Turcești - strada Dimitrie Butculescu

40

40

40

\   "Ax

! 1

40

40

10.2020

2. Dotări

3.167

3.167

3.167

Primăria Municipiului Pitești

3.167

3.167

3.167

f

3.167

3.167

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

11

A **■ ' /

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

‘St---___-

12

12

1. Proiectare

12

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

70.395

70.395

70.395

A. Lucrări în continuare, din care:

1.862

1.862

1.862

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

15

15

15

04.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

580

580

580

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str.

Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

32

32

32

03.2020

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

548

548

548

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

3.039

3.039

3.039

12.2020

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

57.754

57.754

1.150

1.150

1.150

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

1.360

li ir -

1.360

■ 1.360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

\

j

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

...

1.300

1.300

12.2022

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investitii (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

---3t44-1—

—T.4H—

1T720—

-

1.720

1.720

12,2022-

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

57.942

57.942

57.942

1. Proiectare

1.205

1.205

1.205

Primăria Municipiului Pitești

585

585

585

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-ll-a

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

. 50

50

12.2020

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocurilor L

0

0

0

0

0

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

-Amenajare piste de biciclete

40

40

40

___

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

60

60

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

' ■ /

■—s ■■

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în ■corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

80

80

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

35

35

35

35

35

12.2020

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

35

35

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

30

30

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

620

620

620

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

1

2

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg

120___

120-

Săptămânal-

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor

30

30

-Reabilitare scări publice strada Mircea El iade, zona blocului M5

25

25

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, 1:9. E10

50

50

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

300

300

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, Dl, D2, D3

5

5

2. Dotări

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

Administrația Domeniului Public Pitești

829

829

3. Reabilitări

Primăria Municipiului Pitești

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iesif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

Program 2020

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul loca!

Fe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

120

-

120

_ 120

12.2020

30

30

30

12.2020

25

25

25

12.2020

30

30

30

12.2020

25

25

25

12.2020

50

50

50

12.2020

35

35

35

12.2020

300

300

300

12.2020

5

'1    I-.     .■     ;4-

5

5

12.2020

50.006

/ ■ . '3-             I

__-—■—1

50.006

50.006

49.177

49.177

49.177

12.2020

829

829

829

12.2020

6.731

_

6.731

6.731

6.731

6.731

6.731

730

730

730

03.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

0

I

2

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

-Reabilitare B-dul l.C.Brălianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F,

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocatii buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

700

700

700

06.2020

3.500

3.500

3.500

12.2020

1

1

1

03.2020

1.800

1.800

1.800

06.2020

la Hotărârea Consiliului Local nr.


Anexa nr. 2 din2? . og 2020

Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Nr. crt.

■ ......

•enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sistem multifuncțional

buc.

2

30

2

Scanner ADf

buc.

6

30

3

Imprimantă 1: carton

rser color A4 -hârtie groasă tip

buc.

1

10

4

Mașină de nu >

mărat bani multifuncțională

buc.

2

15

5

Stație de calc

ul (PC)

buc.

25

133

6

Imprimantă 1<

iser

buc.

7

40

7

Aplicație soft

ware generare cod de bare

buc.

1

50

8

Imprimantă c

od bare

buc.

4

20

9

Licență progr

am AUTOCAD MAP 3D 2018

buc.

2

20

10

Soft-Robot te cuantumului pentru persoa

lefonic pentru aflarea .mpozitelor și taxelor locale ne fizice/juridice

buc.

1

80

11

Licență WIN

bows

buc.

85

61

TOTAL

489

Cap

Proiect „Sii

itolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe nplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești"

Nr. crt.

I

lenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Echipamente soluției infor:

informatice si soft aferente >

natice

buc.

1

1.273

2

Licență

buc.

/i-L '

453

3

Infrasctructu:

•ă hardware

buc.

z< -

\*   339

TOTAL

7 2.065

Cap

Proiect „Con

!

'X ■

itolul 51.02 - Autorități publice și acțiunEexțeyne

solidarea capacității administrative locale ptiji planificare strategică eficientă"

Nr. crt.

I

Jenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Laptop

buc.

2

10

2

Pachet softw

are

buc.

2

6

TOTAL

16

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

D

•           r

enumire mijloc tix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electro

nică

buc.

3

150

2

Instalație de f de protecție c

iltroventilație pentru adăposturi ivilă

buc.

3

100

TOTAL

250

Capitplul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

E

enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Mașină de as

hrat și curățat pardoseli

buc.

1

50

2

Container To

ilet

buc.

3

160

3

Sistem de ala supraveghere

rmare la efracție si > >

video pentru Centrul

buc.

1

35

4

Tunel dezinft

:ctare

buc.

13

120

TOTAL

365

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

E

tenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Utilaj de ridi<

;at containere îngropate

buc.

1

1.643

2

Container Sk

ip 5 mc

buc.

1

6

3

Container Sk

ip 7 mc

buc.

1

7

4

Container Sk

ip 10 mc

buc.

1

7

5

Pubele gunoi

140 1

buc.

500

119

6

Pubele gunoi

240 1

buc.

200

44

7

Container AI

1ROLL 24 mc

buc.

1

20

8

Container AI

JROLL 30 mc

buc.

1

21

9

Eurocontaine

r 0,7 mc plastic

buc.

100

125

10

Tractor 50 C deszăpezire ș

3 cu remorcă, lamă de

i răspânditor antiderapant

buc.

1

335

11

Automăturăti

Dare medie 1,5 - 4mc cu lamă

buc.

1

840

TOTAL

*■ „—

3.167

Capitolul 84,02 - Transporturi

Nr. crt.

D

enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobasculan

tă 7,5-8,5 tome cu șasiu jos

buc.

1

335

2

Autoutilitară sărăriță 3,5 to

aasculabilă 7 locuri cu lamă si

ne

buc.

1

485

3

Automacara

buc.

1

1.349

4

Autospecială cârlig remorc

cu cabină dublă carosată cu are omologată

buc.

1

233

TOTAL

2.402

I

Capitolul 84.02 - Transporturi

Proiect „Achiziție de mijloace de transport public” - autobuze electrice

Nr. crt.

1

lenumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobuz hibr

id

buc.

20

5.000

2

Autobuz elec

trie (40 buc.)

buc.

16

40.000

3

Stație de încă

rcare autobuze electrice

buc.

10

1.775

TOTAL

46.775

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local nrt^*] diA?? .O& 2020

Lista de dotări a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială

Nr. crt.

D

enumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

2

10

2

Copiator

buc.

1

6

3

Aparat aer conc

iționat cu inverter-tip consolă

buc.

2

10

4

Purificator aer

buc.

2

9

5

Centrală termic recirculare, bute

ă (boiler, vas expansiune, pompă ;lie egalizare)

buc.

2

80

TOTAL

115

, Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local nr. dini<?7, C$?020

Virări de credite in cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificai

ia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

66.02

50

50

20.04

10

total

70 ।

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniuh al Municipiului Pitești

ii

67.02

05

03

71.01

458 1

total

458

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

05

02

10.01

952

10.03

21

57.02

2.355

1

1

20.03

10

71.01

80

total

3.338

80

Primăria Municipiului Pitești

70.02

5

0

71.01

80

Administrația Domeniuli Public Pitești

i

70.02

50

20.01

30

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniuh al Municipiului Pitești

ii

70.02

50

71.01

455

total

80

485

Primăria Municipiului Pitești

84.02

03

02

40.03

3.328

03

71.01

861

71.03

52

Administrația Domeniult Public Pitești

i

84.02

03

03

20.02

30

total

943

3.328

TOTAL

4.361

4.361

la Hotărârea Consiliului Local nr.

Anexa nr. 5 di^-Cțf.2020


Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite

pe anul 2020


Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

modificării (mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

70.02

50

71

71.01

-80

Total

-80

84.02

03

02

40

40.03

3.328

03

71

71.01

-861

71.03

-52

Total

2.415

Grădinița cu Program Norrtbal „Istețel”

65.02

03

01

57

57.02

16

Total

16

Grădinița cu Program Prelurigit „Dumbrava Minunată”

65.02

03

01

57

57.02

3

Total

-îl

Grădinița cu Program Prelut „Primii Pași”

igit

65.02

03

01

57

57.02

13

Total

13

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

65.02

03

01

57

57.02

13

Total

13

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

65.02

03

01

57

57.02

27

Total

27

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

65.02

03

01

57

57.02

9

Total

9

Grădinița cu Program Prelungit „Rază de Soare”

65.02

03

01

57

57.02

4

Total

4

Grădinița cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada”

65.02

03

01

57

57.02

11

Total

11 1

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

65.02

03

01

57

57.02

10

Total

10

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

65.02

03

01

57

57.02

11

Total

11

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

65.02

03

01

1

1 57

'57.0g

4

Total

>.

___■ ------------',l-------------

4

0

1

2

3

4

5

6

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de lei”

65.02

03

01

57

57.02

6

Total

6

Grădinița cu Program Prelur „Castelul Magic”

g‘t

65.02

03

01

57

57.02

3

Total

3

Școala Gimnazială „Nicola Simonide”

e

65.02

04

01

57

57.02

16

Total

16

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

65.02

04

01

57

57.02

50

Total

50

Școala Gimnazială „Ion Pilliat”

65.02

04

01

57

57.02

8

Total

8

Școala Gimnazială „Traiarț

65,02

04

01

57

57.02

11

Total

11

Școala Gimnazială „Nicole lorga”

c

65.02

04

01

57

57.02

11

Total

11

Școala Gimnazială „Nicob Bălcescu”

e

65.02

04

01

57

57.02

98

Total

98

Școala Gimnazială „Tudo Arghezi”

65.02

04

01

57

57.02

24

________ Total ___

Școala Gimnazială „Marin Preda”

65.02

04

01

57

57.02

____24

50

Total

50

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

65.02

04

01

57

57.02

31

Total

31

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

04

01

57

57.02

84

Total          1

84

Școala Gimnazială „Mircea Bătrân”

cel

65.02

04

01

57

57.02

73

Total

73

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

04

01

57

57.02

56

Total

56

Școala Gimnazială „Adri^ Păunescu”

n

65.02

04

01

57

57.02

54

Total

54

Școala Gimnazială „I.L.Caragiale” ।

65.02

04

01

57

57.02

66

Total

66

Școala Gimnazială „Tudci Mușatescu”

r

65.02

04

01

57

57.02

40

Total

40

Școala Gimnazială „Mirce Eliade”

a

65.02

04

01

57.02

32

_____________Total_________

1

v- SA

_

32

0

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

65.02

04

01

57

57.02

29

Total

29

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

65.02

04

Oi

57

57.02

49

Total

49

Colegiul Național „I.C. Brătianu”

65.02

04

02

57

57.02

3

Total

3

Colegiul Național „Alexanc Odobescu”

ru

65.02

04

02

57

57.02

36

Total

36

Liceul Teoretic „Ion Bărbi

65.02

04

02

57

57.02

9

Total

~~9"l

Liceul de Arte „Dinu Lipani”

65.02

04

02

57

57.02

27

Total

27

Colegiul Tehnic „Dimitrk Dima”

65.02

04

02

57

57.02

19

Total

19

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

65.02

04

02

57

57.02

17

Total

17

Liceul Tehnologic „Dacia

65.02

04

02

57

57.02

28

Total

28

Liceul Tehnologic „Astra”

65.02

04

02

57

57.02

37

Total

37

Colegiul Tehnic „Costin T Nenițescu”

).

65.02

04

02

57

57.02

13

Total

13

Liceul Tehnologic „Constar Brâncuși”

tin

65.02

04

02

57

57.02

20

Total

20

Colegiul Tehnic „Armane Călinescu”

65.02

04

02

57

57.02

41

Total

41

Colegiul Economic „Mari Teiuleanu”

a

65.02

04

02

57

57.02

32

Total

32

Liceul cu Program Sporth „Viitorul”

V

65.02

04

02

57

57.02

11

Total

11

Direcția de Asistență Social

Municipiului Pitești

ă a

65.02

50

57

57.02

-20

Total

-20

66.02

50

50

20

20.04

10

Total

10

68.02

05

02

io

10.01

-952

1

I

10.03

-21

1 1

20

2Q.03

-10

_

V.

■74

71.01

80

Total

70

0

1

2

3

4

5

6

Serviciul Public de Exploati a Patrimoniului al Municipii

Pitești

re lui

67.02

05

03

71

71.01

458

Total

458

70.02

50

71

71.01

455

Total

455

Administrația Domeniulu Public Pitești

70.02

50

20

20.01

30

Total

30

84.02

03

03

20

20.02

-30

Total

_________-30