Hotărârea nr. 283/2020

HCL prelungirea unor contracte unitati locative construite ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

i

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 39292/27.08.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr. 39482/2020, nr. 39483/2020, nr. 39484/2020, nr. 39485/2020;

  • -Adresa nr. 12234/13.08.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 37779/17.08.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin (2) lit. “c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin (1), lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în ceea ce privește unitățile locative situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și AleeaNegoiu nr.5, bl.2 ANL, pe o perioadă de un an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, liiliu-Radii Bănică

£

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 283 din 27.08.2020

Anexa la H.C.L.nr^^S          «2020

i

Contractele de închiriert ale unităților locative construite prin A.N.L, situate în municipiul Pitești, aleea Căminelor nr.25, bl.l ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl.2 ANL, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr.

crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adres

a unității locative

Termenul de

Contract/            valabilitate

Data încheierii             al

contractului de închiriere

Data pana la care se face prelungirea contractului de închiriere

1

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 17

985/28.06.2006

30.09.2020

30.09.2021

2

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 14

8211 / 11.08.2003

30.09.2020

30.09.2021

3

Aleea < ap. 16

Căminelor, nr. 25,

11903/04.09.2014

30.09.2020

30.09.2021

4

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 29

8203 / 11.08.2003

30.09.2020

30.09.2021

5

Aleea ( ap. 35

Căminelor, nr. 25,

8299/ 12.08.2003

30.09.2020

30.09.2021

6

Aleea ap. 38

Căminelor, nr. 25,

8219/11.08.2003

30.09.2020

30.09.2021

7

Aleea ap. 34

Căminelor, nr. 25,

8282/ 12.08.2003

30.09.2020

30.09.2021

8

Aleea ap. 31

Căminelor, nr. 25,

13093 /08.10.2008

30.09.2020

30.09.2021

9

Aleea ap. 22

Căminelor, nr. 25,

15190/12.11.2014

12.11.2020

12.11.2021

10

Aleea ap. 2

Căminelor, nr. 25,

13516/09.10.2014

09.10.2020

09.10.2021

11

Aleea Klegoiu, nr. 5, ap. 9

6862/23.04.2018

30.09.2020

30.09.2021

12

Aleea ap. 26

păminelor, nr. 25,

414/12.01.2017

30.09.2020

30.09.2021

f