Hotărârea nr. 282/2020

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.241-2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 241/13.08.2020 privind aprobarea finanțării cheltuielilor neeligibile suplimentare pentru obiectivul de investiții

„Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str. Basarabiei nr. 35, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 39196/26.08.2020 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr.39482/2020, nr. 39483/2020, nr. 39484/2020, nr. 39485/2020;

 • - Adresa nr. 20347/25.08.2020 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A, înregistrată la Primăria municipiului Pitești cu nr. 39106/25.08.2020;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin.(2) lit.c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A, ale H.G.R. nr. 232/18.04.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Polivalentă municipiul Pitești”, ale H.C.L. nr. 162/24.05.2018, ale H.C.L. nr. 249/12.07.2018, precum și ale H.C.L. nr. 250/12.07.2018;

 • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Titlul H.C.L. rir. 241/13.08.2020 se modifică după cum urmează: „Hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor suplimentare pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, str. Basarabiei nr. 35, județul Argeș”.

Art.IL Art.L al H.C.L. nr. 241/13.08.2020 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art.L Se alocă și se finanțează din bugetul local al municipiului Pțteștf che^fujelil^e suplimentare, aferente obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Mițpieipițil Pitești^ str. Basarabiei nr. 35, județul Argeș”, astfel:                            V _

 • a) Lucrări în valoare de 10.722.873,65 lei, inclusiv TVA;

 • b) Dirigenție de șantier în valoare de 70.493,28 lei inclusiv TVA;

 • c) Cheltuieli forfetare pentru consultanță tehnică, supraveghere - cotă C.N.I. S.A. în valoare de 539.668,36 lei inclusiv TVA;

 • d) Contravaloare taxă 0,1 % I.J.C. Argeș în valoare de 8.766,08 lei inclusiv TVA;

 • e) Contravaloare taxă 0,7% I.J.C. Argeș în valoare de 43.830,36 lei in clusiv TVA;

 • f) Contravaloare taxă 0,p% Casa Socială a Constructorilor în valoare de 43.830,36 lei inclusiv TVA.”

Art.III. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 241/13.08.2020 sunt și rămân valabile.

Art.IV. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesțora precum și „C.N.I. S.A.” de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

i PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrpi-Căf.iHin Căliinăfu

Pitești,

Nr. 282 din 27.08.2020