Hotărârea nr. 281/2020

HCL prin care se ia act de receptia-transformare camin C3 in cladire de locuinte sociale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr. 39075/25.08 2020 al Direcției Tehnice;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului loca! cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr.3 9482/2020, nr. 39483/2020, nr. 39484/2020, nr. 39485/2020;

Văzând prevederile art. 297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr. 273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulte'ioare, precum și ale HCL nr. 403/2019 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea Municipiului Pitești, de către titularii acestuia;

în temeiul dispozițiilor art. L96 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L (1) la act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale”, cu o valoare totală de 5.664.729,74 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr. 39129/26.08.2020, potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2.

 • (2) Valoarea totală de 5.664.729,74 lei, include și suma de 85.323,66 lei reprezentând alimentarea cu energie electrică a imobilului.

 • Art.2. (1) Aprobă darea în administrare a obiectivului de investiții la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteș ti.

 • (2) Transmiterea imobilul ii prevăzut la art. I se face prin protocol de predare - primire, încheiat prin grija Direcției Tehnice, între aceasta și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în termen de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, în sensul majorării valorii de inventar a imobilului, vor fi opera :e în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) Imobilul rămâne înregistrat în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești..

 • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr. 447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

Art.4. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, fu HlfRad u/Bănică

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălîn Calu&ăru

Pitești,

Nr. 281 din 27.08.2020

I

INVESTITOR: Municipiul Pitești


/w. /         Z.

INVESTITOR pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea

Data:

Aprob, Primar: CONSTANTIN CORNEL IONICĂ Semnătură

PROCES- VERB Alt DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.             din

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: „Transformare cămin C3 în clădire de

locuințe sociale”\ lucrări executate în cadrul Contractului nr. 9507 din 11.06.2018 și a Actului adițional nr. 1/19.06.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI, SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI și SC DELTA TERMO

CONSTRUCT 1999 SRL.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa; str. Nicolae Dobrin, nr. 20

 • - număr cadastral/număr topografic: 99 801

 • - număr carte funciară: 99 801

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 85, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 14.02.2017.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26.08.2020, conform dispoziției nr. 960/25.08.2020 fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume): dHIRIȚĂ IULIAN - Director executiv Direcția Tehnică

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

KEVORKIAN MASIS MIKAEL

GROSS DORELIA NICOLETA

CĂLUGĂRESCU MĂRGĂRIT

STANCU IONELA


- Consilier Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor,


Primăria Municipiului Pitești


- Inspector Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor,


Primăria Municipiului Pitești


 • - Inspector Serviciul Investiții Primăria Mini î ciprului Pitești

 • - Inspector Serviciu] Coordonare Asociații rie'Proprietari, Primăria


Municipiului PiteștiREPREZENTAT I.J.C. ARGEȘ ।    - Inspectoratul Județean în Construcții Argeș -

Secretar:                        - SC MIBO ART CONSTRUCT CONSULT SRL -

1 DIRIGINTE ȘANTIER

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

EXECUTANT: SC DELTA TEPMO CONSTRUCT 1999 SRL

PROIECTANT: SC A 90 SRL

REPREZENTANT SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI                                                । RPMANIĂ-IW.D.R.T.-lțS^'

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de                                DîRidirig^ntedg^îșfi^jpr. artorizat în

  AUT .NR. ooOzauSZ5

  OOMENII/SUBDOMENII; :

  2.4./S


domeniul/domeniile: 2.4, 6, Autorizație nr. 00022037.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate:

Realizarea unui număr de 48 garsoniere și 8 apartamente de două camere folosindu-se integral parterul și cele 3 etaje existente, adăugarea de balcoane pe structură de metal ancorată de structura existentă, realizarea unui acoperiș de tip șarpantă, rețea electrică, rețea gaze naturale, centrală termică, sistematizarea terenului aferent investiției, parcare.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verb al de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 ia prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 5.105.848,62 iei fără TVA, din care (C+M) 4.911.425,62 lei fără TVA.

 • 6.6. Perioada de garanție: 60 LUNI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al

Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru

Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun


respingerea recepției etc. - /v^


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

 • [X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ j respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:


Vizualizarea lucrărilor, verificarea cărții inte*9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației lîn vigoare: Organizarea activității privind urmărirea comportării în


exploatare a construcției


conform prevederilor Legii 10/1995, Normativului P139/1999


10. Prezentul proces-verbaL conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26.08.2020 , în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni............................................................


Comisia de recepție :


Președinte: (nume și prenume): CHIRIȚĂ IULIAN - Director executiv Direcția Tehnică


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)


KEVORKIAN MASIS MIKAEL

GROSS DORELIA NICOLETA,

CĂLUGĂRESCU MĂRGĂRIT

STANCU IONELA

REPREZENTAT I.J.C. ARGEȘ

Secretar:


 • - Consilier Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor, Primăria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Dezvoltar^^uManuRvxuvMLjl Proiectelor, PrimariaJSfeniciprului Pitești

 • - Inspector Serviciul Investiții Pmuaria Municipiului Pitești

 • - Inspector Serviciul Coordonare Asociații de Proprietari, Prinicum Municipiului Pitești

 • - Inspectoratul Județean m «^onsiruciii Argeș

- SC MIBO ART CONS^RUCT CONSUn i -

DIRIGINTE ȘANTIER


Invitați:


A.UWIIICTHOI--


EXECUTANT: SC DELTA TERțVlO CONSTRUCT 1999 SRI


PROIECTANT: SC A 90 SRL

REPREZENTANT SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIUL^v^i^^^ULUI PITEȘTI

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ,^.£!..........din

INVENTARUL obiectivului de investiții Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MANUEI-A CRISTINA RÎCĂ


ȘEF SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI MANAGEMENT Eli PROIECTELOR

ADRIAN wkikONr. crt.

Denumire mij

oc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Cămin locuințe sociale C3

 • - Lucrări de execuție: 5.105.8*

 • - Racordare energie electrică:

 • - Racordare gaze: 156.229,80

 • - Dirigenție de șantier: 10.000

 • - Cote IJC: 35.836,67 lei

 • - Certificat energetic 2.000,00

 • - Avize SPEP: 1124,19 lei

 • - Servicii proiectare SPEP: 26

18,62 lei 85323,66 lei lei

,00 lei

lei

Ș.366,80 lei

1.6.1

10

5.664.729,74

Redactat/Gross n<uxjitiA