Hotărârea nr. 280/2020

HCL privind insusirea unor rapoarte de evaluare

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea unui schimb de imobile

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.39054/2 5.08.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Raportul nr.35740/0- .08.2020 precum și procesul-verbal din data de 25.08.2020 ale Comisiei constituite potrivit H.C.L. nr.54/2018 prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr.39482/2010, nr.39483/2020, nr.39484/2020, nr.39485/2020;

 • - Raportul privind determinarea valorii de piață pentru terenul în suprafață de 174 mp din strada Victoriei nr.48 care aparține domeniului public al municipiului Pitești, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat sub nr. 12143/06.03.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

 • - Raportul privind determinarea valorii de piață a apartamentului nr. 14 din blocul S3, scara C, etaj 3, strada Gheorghe Țițeica, nr.l, cartier Găvana, municipiul Pitești, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat sub nr.38652/21.08.2020 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile aii. 1 alin.(2), art.108 lit.e), art.355 și ale art.361 alin. (2) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1763 și următoarele din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 174 mp, situat îh strada Victoriei nr.48, identificat cu numărul cadastral 101145, împrejmuit parțial, la 46500 EURO, raport întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, înregistrat sub nr. 12143/06.03.2020 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în Anexa nr.l.

Art.2. Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a apartamentului nr.l4 din blocul S3, scara C, etaj 3, strada Gheorghe Țițeica, nr.l, cartier Găvana, municipiul Pitești, apartament cu două camere și dependințe, având suprafața utilă de 48,4 mp, identificat cu numărul cadastral 80379-C1-U24, la 49500 EURO, raport întocmit de evaluator autorizat

ANEVAR, înregistrat sub nif.38652/21.08.2020 la Primăria Municipiului PiteștUpre-yă/Lit în

Anexa nr.2.                                                            o

Art.3. (1) Se aprobă slchimbul de imobile dintre Municipiul Pitești/și societatea MA.I4 VICTORIEI RESIDENCE ȘRL, cu sediul în municipiul Pitești, strada Victoriei nr.5^-52Ă, județul Argeș.                                                                  U ȚA !' | jl

 • (2) Municipiul Pitești predă societății MAIA VICTORIEI RESIDENCE SRL terenul în suprafață de 174 mp, identificat cu numărul cadastral 101145, împrejmuit parțial, situat în municipiul Pitești, strada Victoriei nr.48, care se trece din domeniul public în domeniul privat.

 • (3) Datele de identifica re ale terenului susmenționat sunt cele din Anexa nr.3.

 • (4) Societatea MAIA VICTORIEI RESIDENCE SRL predă Municipiului Pitești apartamentul nr.14 din blocul S3, scara C, etaj 3, strada Gheorghe Țițeica, nr.l, cartier Găvana, municipiul Pitești, epartament cu două camere și dependințe, având suprafața utilă de 48,4 mp, identificat cu numărul cadastral 80379-C1-U24.

 • (5) Datele de identificare ale imobilului-apartament susmenționat sunt prevăzute în Anexa nr.4.

 • (6) Anexele nr.l, nr. 2, [nr.3 și nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art .4. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze actul notarial de schimb.

 • (2) Cheltuielile necesare pentru întocmirea actului autentic de schimb vor fi suportate de către societatea MAIA VICTORIEI RESIDENCE SRL.

 • (3) Apartamentul predat către Municipiul Pitești se înregistrează în evidențele contabile ca bun aparținând domeniulti public al Municipiului Pitești și se transmite în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, pe bază de protocol, în termen de 15 zile de la întocmirea actului de schimb.

 • (4) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se mpdifică și se completează cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

 • Art. 5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și societății MAIA VICTORIEI RESIDENCE SRL, cu sediul în municipiul Pitești, strada Victoriei nr.52-152A, județul Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE'ȘEDINȚĂ

/ luliu-RaduBănică

1 H (

wSW

i        Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Căt$yin Calugăru

Pitești, Nr. 280 din 27.08.2020