Hotărârea nr. 28/2020

.HCL participare proiect Consolidare capacitate admin loc prin planificare strategica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Pitești, la proiectul

” Consolidarea capacită :ii administrative locale prin planificare strategică eficientă”

Consiliul Local al Mun cipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.3025 din 2

-Avizele comisiilor

nr.3 882/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile art.l ale art.44 alin.(4) din Legea completările ulterioare;

In conformitate cu pre\

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale Introducerea de sisteme și s procesele orientate către benef ,

Publice 2014-2020,

în temeiul dispozițiilor

ulterioare,


11.01.2020 al Direcției Tehnice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3883/23.01.2020,      nr.3886/23.01.2020,      nr.3887/23.01.2020,


129 alin.(2) lit. b din Codul Administrativ cu completările ulterioare, nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și


ederile Ghidului Solicitantului - Cererea de proiecte CP13/2019-


din regiunile mai puțin dezvoltate, Obiectivul Specific 2.1: ăandarde comune în administrația publică locală ce optimizează ciari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației


art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă


participarea Municipiului Pitești, la proiectul "Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă” și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).


(2). Cererea de finanțate are ca obiect „Cererea de proiecte CP13/2019- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate; Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în admin beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020”.

strația publică locală ce optimizează procesele orientate către


Art.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului mai sus menționat cu suma reprezentând 2% din valoarea eligibilă totală a cheltiielilor ce vor fi angajate de Municipiul Pitești, în condițiile obținerii finanțării proiectului.

Art.3. Se împutemiceș :e Primarul Municipiului Pitești, Constantin-Cornel Ionică, pentru semnarea cererii de finanțare a?erentă proiectului "Consolidarea capacității administrative locale prin planificare strategică eficientă” cât și a tuturor documentelor aferente proiectului.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătățfin Călugăru

Pitești,

Nr. 28 din 28.01.2020