Hotărârea nr. 279/2020

HCL privind aprobarea SF Imprejmuire teren Stadion Nicolae Dobrin

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „împrejmuire teren antrenament Stadion Nicolae Dobrin”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.39128/26.08.2020 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39481/2020, nr.39482/2020, nr. 39483/2020, nr. 39484/2020, nr. 39485/2020;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 12616/24.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.38874/24.08.2020.

Văzând prevederile art 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Ștudiul de fezabilitate aferent obiectivului „împrejmuire teren antrenament Stadion Nicolae Dobrin” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile nscesare realizării investiției de 457.411,24 lei inclusiv TVA.

  • (2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

  • Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestota, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

I uliu-Rad u Bănică


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 279 din 27.08.2020